Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1057/25.2.1999 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 26 και 36 του Ν.2682/1999


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1057/25.2.1999
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 26 και 36 του Ν.2682/1999


Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 1999
Αριθ.Πρωτ.:1021081/224/Τ.&

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Ε.Φ
ΠΟΛ.:1057

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23,26 και 36 του ν.2682/1999»

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 23, 26 και 36 του Ν.2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α'/8.2.1999) "Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς μας.

α) Αρθρα 23 και 36
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 23, παρέχεται απαλλαγή ορισμένων συμβάσεων, πράξεων κ.λπ., στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ειδικότερα, η απαλλαγή αφορά μεταξύ άλλων:
- Τα τέλη χαρτοσήμου.
- Τον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών.
- Τις παντός είδους επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Εξάλλου, αντικείμενο της απαλλαγής αυτής είναι:
Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ' αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγύησης, υποθήκης, ενέχυρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, οι εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της Τράπεζας αυτής σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων.
Οι παρεχόμενες με τις ανωτέρω διατάξεις απαλλαγές, όπως ρητά ορίζεται σ' αυτές, είναι αντικειμενικές και, επομένως, δεν καταβάλλονται οι ανωτέρω φόροι, τέλη κ.λπ. ούτε από τους αντισυμβαλλόμενους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως έχει γίνει δεκτό με την υπ' αριθ. 639/1997 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (σχετ. 1098531/1190/Τ.&Ε.Φ./31.8.1998 ενημερωτική διαταγή), οι ίδιες, κατά βάση, αντικειμενικές απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου κ.λπ. για τις συμβάσεις δανείων και λοιπές πράξεις στις
οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προβλέπονται και από τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 28 της Συνθήκης περί Ιδρυσης Ενιαίου Συμβουλίου και Ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του άρθρου 22 του από 8.4.1965 Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ουσιαστικά, δηλαδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 23, αποσαφηνίζεται, για να μην δημιουργούνται ερμηνευτικά προβλήματα, το φορολογικό καθεστώς που διέπει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται ότι οι ανωτέρω πράξεις διενεργούμενες από ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα υπάγονται, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος, στο ίδιο φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
που ορίζονται στις διατάξεις αυτές.
Ειδικότερα, για να απαλλαγούν οι πράξεις αυτές, θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
- Να γίνονται προς χρηματοδότηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2052/1992 και άρθρων 3, παρ. 1δ' του Π.Δ.23/1993 και 2, παρ. 1 του Π.Δ.166/1996.
- Τα έργα αυτά να έτυχαν χρηματοδότησης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

3. Η ισχύς των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, αρχίζει από 16 Νοεμβρίου 1998.

β) Αρθρο 26
1. Με τη διάταξη της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 26 αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 όπως ισχύει.
Με τη νέα διάταξη ορίζεται ρητά, για να μην καταλείπεται αμφιβολία, ότι από τα τέλη χρήσης δεν απαλλάσσεται κανένα Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που είναι κάτοχος Μ.Ε., σε οποιοδήποτε χώρο και αν χρησιμοποιείται αυτό.
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, τα τέλη χρήσης Μ.Ε. καταβάλλονται εφάπαξ χωρίς έκπτωση.

2. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού, σύμφωνα με την παρ. 2, αρχίζει από 9 Φεβρουαρίου 1998.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης