Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. 28530/6.6.2014 Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 31703/23.6.2014.Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2014 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθ. 28530/6.6.2014
Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014

Αθήνα, 6-06-2014
Αρ. Πρωτ.: 28530

(ΦΕΚ Β' 1622/19-06-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 7 παρ. 2 και 16 παρ. 20 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α-8).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α-98).

3. Το Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α-165).

4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α' 21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (Α' 152).

5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α'/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α'/22-11-2010).

7. Την υπ' αριθ. 27857/ΔΙΟΕ/547 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη».

8. Την υπ' αριθ. 21035/5.5.2014 ( ΦΕΚ 1283 Β'/21-5-2014 ) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης των νόμων 3908/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2014».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας


1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας της περίπτωσης α' του άρθρου 6 του νόμου 3908/2011, κατά το έτος 2014, καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ για την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο, εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ για τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο και ποσό φορολογικής απαλλαγής για την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο ύψους επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) ευρώ και για τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) ευρώ.

2. Το ποσά που τυχόν δεν θα διατεθούν κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο μεταφέρονται στη δεύτερη.

Άρθρο 2
Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης


Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης της περίπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά το έτος 2014, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ. Τα ποσά αυτά προορίζονται για την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους και όσα απ' αυτά τυχόν δεν διατεθούν στην περίοδο αυτή μεταφέρονται στη δεύτερη.


Άρθρο 2
Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης


Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης της περίπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά το έτος 2014, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ. Τα ποσά αυτά προορίζονται για την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους και όσα απ' αυτά τυχόν δεν διατεθούν στην περίοδο αυτή μεταφέρονται στη δεύτερη.


(Το άρθρο 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την 31703/23.6.2014)

Άρθρο 3
Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής


1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής της περίπτωσης γ' του άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2014, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ.

2. Τα ανωτέρω ποσά κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας, με βάση τον πληθυσμό κάθε Περιφέρειας και το επίπεδο ανάπτυξής της, ως εξής:


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ (ΓΔΙΕ, ΕΜΑ)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ (Δ/νσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειών)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ


Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Α.Μ.Θ.

19.000.000

23.000.000

7.900.000

23.000.000

26.900.000

46.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

12.500.000

23.000.000

11.500.000

23.000.000

24.000.000

46.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

37.000.000

23.000.000

4.250.000

23.000.000

41.250.000

46.000.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

10.300.000

23.000.000

11.750.000

23.000.000

22.050.000

46.000.000

ΗΠΕΙΡΟΣ

11.700.000

23.000.000

3.650.000

23.000.000

15.350.000

46.000.000

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

13.500.000

23.000.000

3.400.000

23.000.000

16.900.000

46.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

15.700.000

23.000.000

4.100.000

23.000.000

19.800.000

46.000.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

3.400.000

23.000.000

2.100.000

23.000.000

5.500.000

46.000.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

41.000.000

23.000.000

3.200.000

23.000.000

44.200.000

46.000.000

ΑΤΤΙΚΗ

12.000.000

23.000.000

675.000

23.000.000

12.675.000

46.000.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1.600.000

23.000.000

675.000

23.000.000

2.275.000

46.000.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

34.000.000

23.000.000

2.900.000

23.000.000

36.900.000

46.000.000

ΚΡΗΤΗ

28.300.000

24.000.000

3.900.000

24.000.000

32.200.000

48.000.000

Επικράτεια

240.000.000

300.000.000

60.000.000

300.000.000

300.000.000

600.000.000Άρθρο 3
Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής


1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής της περίπτωσης γ' του άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2014, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ.

2. Τα ανωτέρω ποσά κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας, με βάση τον πληθυσμό κάθε Περιφέρειας και το επίπεδο ανάπτυξης της, ως εξής:

Ποσά σε εκ. €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ευρώ (ΓΔΙΕ, ΕΜΑ)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ευρώ (Δ/νσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειών)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Φορολογική απαλλαγή

Α.Μ.Θ.

36.800.000

23.000.000

17.300.000

23.000.000

54.100.000

46.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

24.200.000

23.000.000

26.400.000

23.000.000

50.600.000

46.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

71.500.000

23.000.000

9.400.000

23.000.000

80.900.000

46.000.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

7.500.000

23.000.000

25.800.000

23.000.000

33.300.000

46.000.000

ΗΠΕΙΡΟΣ

18.000.000

23.000.000

8.200.000

23.000.000

26.200.000

46.000.000

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

24.500.000

23.000.000

7.800.000

23.000.000

32.300.000

46.000.000

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

27.300.000

23.000.000

9.000.000

23.000.000

36.300.000

46.000.000

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

2.800.000

23.000.000

4.900.000

23.000.000

7.700.000

46.000.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

70.000.000

23.000.000

7.100.000

23.000.000

77.100.000

46.000.000

ΑΤΤΙΚΗ

18.700.000

23.000.000

1.500.000

23.000.000

20.200.000

46.000.000

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1.600.000

23.000.000

1.500.000

23.000.000

3.100.000

46.000.000

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

69.300.000

23.000.000

6.400.000

23.000.000

75.700.000

46.000.000

ΚΡΗΤΗ

42.000.000

24.000.000

10.500.000

24.000.000

52.500.000

48.000.000

Επικράτεια

414.200.000

300.000.000

135.800.000

300.000.000

550.000.000

600.000.0003. Κατά τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2014, για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) ευρώ.

4. Τα ποσά αυτά, στα οποία προστίθενται και τα ποσά που τυχόν δεν θα διατεθούν κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο, θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες της χώρας με νεότερη απόφαση.

(Το άρθρο 3, τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την 31703/23.6.2014)

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης