Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1050/17.2.1999 ΠΟΛ.1050/17.2.1999


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1050/17.2.1999
Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 85 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/5.1.1999) "Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"


Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1018465/43/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(13η)
Τμήματα Α, Β Φ.Μ.Α.Π.
ΠΟΛ.: 1050

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1,2 και 4 του άρθρου 85 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1ΑΆ/5-1-99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Φορολογία κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων

Αρθρο 85, Παράγραφος 1
Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη και όπως ήδη σας γνωρίσαμε με την υπ' αριθ. 1142050/699/Α0013/εγκύκλιό μας, παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.1999 ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος συμπληρώθηκε στις 31.12.1998, για υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, για τις οποίες ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α') και της παρ. 1α' του άρθρου 102 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202/Α'). Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Α.Ν.1521/1950, ορίζεται ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά πάροδο πενταετίας από του τέλους του έτους εντός του οποίου επεδόθη η δήλωση φόρου μεταβίβασης.
Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν.Δ.118/1973, ορίζεται ότι το Δημόσιο εκπίπτει του δικαιώματός του για την κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου και προστίμου, προκειμένου για ανακριβή δήλωση, μετά από την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση.
Συνεπώς, για τις δηλώσεις ΦΜΑ που έχουν υποβληθεί μέσα στο έτος 1993 και έχει συνταχθεί το μεταβιβαστικό συμβόλαιο, παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.1999 ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος συμπληρώθηκε στις 31.12.1998.
Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι υποθέσεις εισφοράς του Ν.960/1979, δεδομένου ότι ως προς το χρόνο παραγραφής - εφόσον δεν προβλέπεται άλλως - έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.
Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις ΦΜΑ για τις οποίες, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.1078/1980, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπενταετίας από του τέλους του έτους εντός του οποίου παρεσχέθη η απαλλαγή, έστω και αν η υπόθεση έχει περαιωθεί οριστικά, εφόσον η δεκαπενταετία συμπληρώνεται στις 31.12.1998 (π.χ. υποθέσεις του Ν.1078/1980 και Ν.634/1977, για τις οποίες η σχετική δήλωση έχει υποβληθεί το έτος 1983 και έχει συνταχθεί το συμβόλαιο αγοράς, παραγράφονται στις 31.12.1998 και όχι στις 30.6.1999).
Επίσης, για τις δηλώσεις κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που έχουν υποβληθεί μέσα στο έτος 1988 και εφόσον έχει συνταχθεί το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.1999 ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου, ο οποίος συμπληρώθηκε στις 31.12.1998.
Εξαιρούνται της ανωτέρω παράτασης οι υποθέσεις ΦΜΑ κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου συμπληρώθηκε στις 31.12.1997 και παρατάθηκε μέχρι και τις 31.12.1998, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.2556/1997.

Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
Αρθρο 85, Παράγραφος 2

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. ζ' του άρθρου 23 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'), ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο τα ακίνητα που φορολογούνται ως κληρονομιαία, για τα οποία ο φόρος είναι καταβλητέος σε τριμηνιαίες δόσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, για χρονικό διάστημα δύο ετών.
Ηδη, με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν.2676/1999, αντικαθίσταται η λέξη "τριμηνιαίες" με τη λέξη "μηνιαίες" και, συνεπώς, απαλλάσσονται από τον ΦΜΑΠ τα κληρονομιαία ακίνητα για τα οποία ο οικείος φόρος είναι καταβλητέος σε μηνιαίες πλέον δόσεις.
Η τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης κρίθηκε αναγκαία μετά την αντικατάσταση του άρθρου 82 του Ν.Δ.118/1973 με την παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α') και την καταβολή του φόρου κληρονομιάς σε είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις, αντί των τριμηνιαίων.
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις κληρονομιαίων ακινήτων που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν τις 1.12.1998 (ημερομηνία ισχύος του Ν.2668/1998), θα λαμβάνονται υπόψη οι τριμηνιαίες δόσεις.
Για το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και τις περιπτώσεις μετάθεσης αυτού, κατά τα άρθρα 7 και 8 του Ν.Δ.118/1973, γίνεται μνεία στην ΠΟΛ.1130/1997 προγενέστερη εγκύκλιό μας.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι η μη καταβολή φόρου κληρονομιάς (λόγω του ότι δεν προκύπτει φόρος) δεν απαλλάσσει τα κληρονομιαία ακίνητα από τον ΦΜΑΠ.

Αρθρο 85, Παράγραφος 4

Με την κοινοποιούμενη διάταξη, ορίζεται ότι η ισχύς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 85 του Ν.2676/1999 αρχίζει από 23.11.1998.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης