Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.12347/576/16.6.2014 Γνωστοποίηση των διατάξεων της περ. 3 της Υποπαραγρ. ΙΑ.1, της Παραγράφου ΙΑ του Ν.4254/2014 σχετικά με την ασφάλιση των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ

Σχόλια: Βλέπε και απόφαση Φ.10035/13273/605/18.7.2014 "Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών."


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2014 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.12347/576/16.6.2014
Γνωστοποίηση των διατάξεων της περ. 3 της Υποπαραγρ. ΙΑ.1, της Παραγράφου ΙΑ του Ν.4254/2014 σχετικά με την ασφάλιση των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ

Αθήνα, 16 / 06 / 2014
Αριθ.Πρωτ.:Φ.80000/οικ.12347/576

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ.Πατούνα
Ι. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο:210 3368116-118
FAX: 210 3368110

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση των διατάξεων της περ. 3 της Υποπαραγρ. ΙΑ.1, της Παραγράφου ΙΑ του Ν.4254/2014 σχετικά με την ασφάλιση των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85 Α΄/07-04-2014 δημοσιεύτηκε ο Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις.».

Στον ανωτέρω νόμο περιλαμβάνεται διάταξη (περ. 3 της Υποπαραγρ. ΙΑ.1, της Παραγράφου ΙΑ), με την οποία ρυθμίζεται σε νέα βάση το ασφαλιστικό καθεστώς των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που είναι εγγεγραμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. υπάγονται από 01-07-2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

Εξαιρούνται όσοι έχουν την 01-07-2014 είκοσι πέντε έτη (25) ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης αυτής παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Α. Δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ:

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές μέλη του ΣΟΕΛ που έχουν συμπληρώσει την 30.6.2014 είτε:

Α) 25 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Στον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης περιλαμβάνεται τόσο ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης είτε ως μέλος του ΣΟΕΛ είτε από οποιαδήποτε άλλη εργασία ,όσο και ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης καθώς και οποιοσδήποτε χρόνος που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι τις 30.06.2014, είτε

Β) έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα (είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην αρ. Φ.80000/οικ.27040/1798/21.11.2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών του Υπουργείου, ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ).

2. Επίσης δεν υπάγονται οι ασκούμενοι ορκωτοί ελεγκτές –λογιστές. Αυτοί παραμένουν κατά το διάστημα της άσκησής τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθότι είναι εγγεγραμμένοι σε ξεχωριστό μητρώο, τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν είναι βέβαιο ότι μετά το πέρας της άσκησης θα γίνουν ορκωτοί λογιστές –ελεγκτές.

Β. Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ όσων έχουν λιγότερες από 7.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα απαιτείται η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης τον οργανισμό και υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για έκδοση σχετικής βεβαίωσης.

Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκδίδουν την βεβαίωση, η οποία κοινοποιείται στον ΟΑΕΕ εντός 3 μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

Γ. Προθεσμία -Δικαιολογητικά για την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υπαγωγή στον ΟΑΕΕ όσων έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 7500 ημέρες ασφάλισης (25 χρόνια ασφάλισης) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής πρέπει εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή μέχρι τις 7.10.2014, να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ..

Η απόφαση εξαίρεσης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκδίδεται εντός 3 μηνών από την υποβολή του αιτήματος η οποία κοινοποιείται στον ΟΑΕΕ.

Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 25 έτη ως Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής εγγεγραμένος στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η αίτηση εξαίρεσης μπορεί να συνοδεύεται και από σχετική βεβαίωση του ΣΟΕΛ.

3. Κλάδοι ασφάλισης στον ΟΑΕΕ ή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ασφάλιση και η καταβολή των εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ γίνεται καταρχήν μόνο για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και μόνο κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου και στον Κλάδο Ασθένειας.

Και τούτο γιατί οι ασφαλισμένοι υπάγονται υποχρεωτικά για τον Κλάδο Ασθένειας στον Λογαριασμό Υγείας του ΣΟΕΛ.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 1 του Ν.Δ.4277/1962, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση του εδαφίου Β’ του άρθρου 17, παρ. 1 του Ν.1469/1984 και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 19, παρ. 3 του Ν.3232/2004, «Ουδείς δύναται να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους από ένα Οργανισμούς για ασφάλιση ασθενείας.

Ως Οργανισμοί νοούνται το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα ΝΠΔΔ εφόσον χορηγούν ίσες τουλάχιστον σε έκταση και ύψος Παροχές Ασθενείας και Μητρότητας με τις προβλεπόμενες από τον α.ν.1846/1951, καθώς και το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας, το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος, η Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π., ο Λογαριασμός Υγείας των μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ.).»

Επιπλέον, ο δημόσιος χαρακτήρας των Λογαριασμών Υγείας, Επικουρικής Συνταξιοδότησης και Πρόνοιας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, που καλύπτουν ασφαλιστικά τα μέλη του ΣΟΕΛ για την υγειονομική περίθαλψη και τη χορήγηση επικουρικής συντάξεως και εφάπαξ βοηθημάτων, έχει κριθεί και νομολογιακά (Γνωμοδότηση 475/2012 ΤΗΣ Α' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/20-09-2012). Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση οι εν λόγω Λογαριασμοί διατηρούν τον δημόσιο χαρακτήρα τους και λαμβάνονται υπόψη ως ασφαλιστικοί οργανισμοί κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.2084/1992

Επομένως η καταβολή εισφορών στον Λογαριασμό Υγείας του Σ.Ο.Ε.Λ είναι υποχρεωτική για όλα τα υπακτέα στον Λογαριασμό πρόσωπα.

Κατά συνέπεια είτε ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε στον ΟΑΕΕ η ασφάλισή τους στον Κλάδο Ασθένειας των ανωτέρω Οργανισμών γίνεται μόνο κατόπιν επιλογής τους.

4. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ σε περίπτωση αναστολής άσκησης της δραστηριότητας του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 258/2005 λήξη ασφαλιστικής σχέσης είναι δυνατή μόνο μετά από διακοπή επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ. Ως ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος λαμβάνεται η βεβαιωθείσα από τη Δ.Ο.Υ. ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και την άμεση ενημέρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων και υποκαταστημάτων των Οργανισμών σας, προκειμένου η μετάβαση στο νέο καθεστώς να γίνει χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα.Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης