ΠΟΛ.1125/25.11.2003

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υπεράκτιες εταιρείες (offshore) προκειμένου να εξαιρεθούν από τον ειδικό φόρο 3% επί των ακινήτων που επιβάλλεται στις εταιρείες που δεν θα μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

25 Νοέ 2003

Taxheaven.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1125
ΕΤΟΣ: 2003
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13η)
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

«Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση εταιρειών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων»

ΠΟΛ 1125

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2003
Αρ. Πρωτ: 1106005/506/0013


Τα δικαιοολογητικά έχουν ως εξείς

1. Βεβαίωση χρηματιστηρίου, όταν σε αυτό διαπραγματεύονται οι μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας και το οποίο πρέπει να είναι μέλος της FIBV και να εποπτεύεται από αρχή διαπιστευμένη στην IOSCO.

2. Φωτοτυπία της δήλωσης τρέχοντος οικονομικού έτους, αν το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο των ακαθαρίστων εσόδων της από ακίνητα.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο αρχικής οικοδομικής άδειας και φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης, μέχρι την αποπεράτωση και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της επταετίας, αν η εταιρεία ανεγείρει κτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις, που θα ιδιοχρησιμοποιηθούν για άσκηση βιομηχανικής ή τουριστικής ή εμπορικής επιχείρησης. Απαιτείται επίσης βεβαίωση της ΔΟΥ, αν υπάρχει η προηγούμενη μεταβολή δραστηριότητας και κυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας, μετά την αποπεράτωση και μέχρι την συμπλήρωση 10ετίας.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα και βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια αρχή, ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια αυτή, αν πρόκειται για ναυτιλιακή εταιρεία.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας των πλοίων, αν πρόκειται για πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων.

6. Φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου, που έχει κατατεθεί στη ΔΟΥ και επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα της μισθώτριας εταιρείας, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής, ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια, όταν η εταιρεία εκμισθώνει ακίνητο σε ναυτιλιακή.

7. Βεβαίωση τράπεζας για εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγματος, με το οποίο έγινε η αγορά του ακινήτου ή του οικοπέδου, αν η εταιρεία είναι ναυτιλιακών συμφερόντων.

8. Βεβαίωση από το αρμόδιο εποπτεύον υπουργείο, ότι η εταιρεία ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο ή σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου.

9. Επικυρωμένο αντίγραφο μετοχολογίου ή καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις, αν η εταιρεία δηλώνει τις ονομαστικές μετοχές της μέχρι φυσικού προσώπου ή αν αυτά ανήκει το σύνολο των μερίδων, καθώς και δήλωση των συμμετεχόντων φυσικών προσώπων. Αντιθέτως, δεν απαιτείται δήλωση φυσικών προσώπων, αν η εταιρεία ανήκει σε: α) επιχείρηση εισηγμένη στο χρηματιστήριο, παρά μόνο η βεβαίωση του χρηματιστηρίου β) πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, παρά μόνο βεβαίωση της αρχής του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και γ) θεσμικό επενδυτή σε οργανωμένη αγορά της Ενωσης, παρά μόνο βεβαίωση για την ιδιότητα του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

10. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού του ιδρύματος, επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής διαθήκης και μετοχολόγιο ή το καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, αν το σύνολο των μετοχών, μεριδίων ή μερίδων της εταιρείας ανήκει σε κοινωφελές Ίδρυμα (ημεδαπό ή αλλοδαπό).

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εταιρείες, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους και για διάστημα επτά ετών από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, καθώς και εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν κτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις που πρόκειται να τα ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση βιομηχανικής εγκατάστασης, τουριστικής ή εμπορικής επιχείρησης, εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο 3%. 0α πρέπει να αναφερθεί, βέβαια, ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργήσουν ως βιομηχανικές, τουριστικές ή εμπορικές εντός της επταετίας ή αμέσως μετά το τέλος αυτής και οπωσδήποτε μέχρι το τέλος της δεκαετίας από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας, ενώ εξαιρούνται εταιρίες που ανήκουν σε ναυτιλιακά συμφέροντα για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003, εφόσον τα χρήματα που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα για την απόκτηση των ακινήτων αυτών προέρχονται από ναυτιλιακή δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, από τον ειδικό φόρο 3% επί των ακινήτων εξαιρούνται οι εταιρείες που το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων κατέχεται άμεσα ή έμμεσα από ίδρυμα αλλοδαπό ή αλλοδαπό που έχει συσταθεί με διάταξη τελευταίας βουλήσεως και επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς.


Taxheaven.gr