Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1022/11.2.2003 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2003, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγραφών που υποβάλλονται με αυτήν


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1022/11.2.2003
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2003, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγραφών που υποβάλλονται με αυτήν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2003
Αρ.Πρωτ.: 1012349/291/A0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ 1022

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α'
   

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2003, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγραφών που υποβάλλονται με αυτήν.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

β) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 , 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.Ν.2238/1994

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. ( Ν.2238/1994 )

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε.( Ν.2238/1994 ).

ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.( Ν.2238/1994 ).

στ) Τις διατάξεις της 1035166/400/Α'0012/ ΠΟΛ.1087/9.3.1993 (ΦΕΚ 198 Β·) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ζ) Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 33, της παραγράφου 2 του άρθρου 43 της παραγράφου 2 του άρθρου 44 και της παραγράφου 9 του άρθρου 51 του Κ.Φ. Ε. ( Ν.2238/1994 ).

η) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Ν.Δ.3323/1955 , όπως ισχύουν.

θ) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α').

ι) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 1 , 2 και 3 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. γι' αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη · σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

'Aρθρο 1

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2003, ο τύπος και το περιεχόμενο :

α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),

β) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

(Μόνο για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες) (Ε1Α),

γ) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Φ-01.002)-(Ε2),

δ) του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3),

ε) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042),

στ) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2003 (Ε9).

ζ) του εντύπου ειδικών περιπτώσεων (καλλιτεχνών - τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών ενοικιαζόμενων δωματίων) (Ε14),

η) της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (Ε1 5),

θ) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε 16)

έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματα της Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και θ, αντιστοίχως.

'Aρθρο 2
1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), του εντύπου ειδικών περιπτώσεων (καλλιτεχνών - τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών ενοικιαζόμενων δωματίων) (Ε14), της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (Ε15), καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16), συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων κα!, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.

2. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υπογράφεται υποχρεωτικά από το λογιστή:

ι) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 και τις 1003510/102/38/0014/ ΠΟΛ.1070/15.3.2001 και 1117146/ 7150/0014/ ΠΟΛ.1380/21.12.2001 αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών στις περιπτώσεις επιτηδευματιών και κοινοπραξιών ή κοινωνιών επιτηδευματιών, οι οποίοι κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ. Β. Σ. ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ. Β. Σ. και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα:

αα) πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300,000,00) ευρώ, αν πρόκειται για εμπορική ή μεικτή επιχείρηση,

ββ) πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, αν πρόκειται για επιτηδευματία που ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και
ίι) Για τις λοιπές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης ορίζεται η υποχρέωση υπογραφής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή επί παραλείψεως υπογραφής του, η συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 από το φορολογούμενο, απαιτείται μόνον εφόσον στη δήλωση συμπεριλαμβάνονται εισοδήματα:

αα) Του πίνακα 4Β (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις).

ββ) Του πίνακα 4Γ (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις),

γγ) Του πίνακα 4Δ (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα). Δεν απαιτείται υπογραφή της δήλωσης από το λογιστή ή υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, όταν δηλώνονται εισοδήματα των κωδικών αριθμών 503 - 504, 505 - 506 και 507 - 508.

δδ) Του πίνακα 9 μόνο νια ποσά φόρων που συναρτώνται με εισοδήματα του πίνακα 4Β, Γ και Δ για τα οποία συντρέχει τέτοια υποχρέωση, όπως αναφέρεται παραπάνω.

3. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην 1120810/2760/Α0012/ ΠΟΛ.1295/16.11.1995 απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

4. Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, τα συμπληρωματικά έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), υποβάλλονται χωριστά από το κυρίως έντυπο (Ε1), ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, κατά το χρονικό διάστημα από 10.6.2003 ως 10.7.2003.

'Aρθρο 3
1. Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, και τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος και τα οποία καθορίζονται με την 1017701 /306/Α0012/ ΠΟΛ.1040/19.2.2001 και την 1021302/390/Α0012/ ΠΟΛ.1084/5.3.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τις εξής τροποποιήσεις:

1. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχείρηση με τη δήλωση εισοδήματος υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία- εφόσον συντρέχει περίπτωση:

α) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίες» νόμιμα υπογραμμένο. καθώς και αντίγραφο του λογαριασμού «Εκμετάλλευσης».

β) Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων και πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολόγητων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων ( Ν.Δ.4002/1959 , Ν.289/1976 , Ν.1262/1982 , Ν.1892/1990 και Ν.2601/1998 ).

γ) Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2002 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του Ν.2601/1998 , προκειμένου να καλυφθούν τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων με βάση το άρθρο 22 του Ν.1828/1989 , που έχουν σχηματισθεί από τα μη αναληφθέντα κέρδη των οίκον. ετών 2000, 2001 και 2002.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία της πιο πάνω περίπτωσης γ' προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.

ε) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 27 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί.

στ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της 1018247/10216/Β0012/ ΠΟΛ.1061/21.2.2000 -κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον η επιχείρηση προβαίνει σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ249Α').

2. Για τη μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει με βάση αυτοκίνητο παλιό (αντίκα) που υφίσταται για χρονικό διάστημα πάνω από 30 έτη από το έτος κατασκευής του, υποβάλλεται πιστοποιητικό αυθεντικότητας, το οποίο εκδίδεται από τη «ΦΙΛ.Π.Α., Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου», που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει αυτό το πιστοποιητικό.

Ειδικά για ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς ή χορηγίας προς την Εταιρεία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α. Ε.» και τις θυγατρικές εταιρείες που ιδρύονται από αυτή δεν απαιτείται παρακατάθεση και καταβολή φόρου 10%. Επίσης, για τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς ή χορηγίας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων δεν απαιτείται καταβολή φόρου.

4. Οι διατάξεις της περίπτωσης Η' του άρθρου 6 της 1021302/390/Α0012/ ΠΟΛ.1084/5.3.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών καταργούνται.

5. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ως εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων ή κάμπινγκ αντί για φωτοαντίγραφο του τριπλότυπου καταβολής του φόρου, πρέπει, με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, να υποβάλλουν φωτοαντίγραφο της δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος.

Επίσης, με την ετήσια δήλωση τους φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφο της δήλωσης καταβολής φόρου και οι εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης, καθώς και οι επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών ή λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές.

6. Ειδικά για την απόσβεση των χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών και καρτών πληρωμών (DINERS κτλ.) προκειμένου για αγορές περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους κωδικούς 851 - 864, 871 - 874, 713 - 714 και 715 - 716 του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής κτλ.) και γράφονται στους κωδικούς 727 - 728 αυτής, αντί για βεβαίωση, θα υποβάλλεται αντίγραφο του μηνιαίου λογαριασμού του μηνός Ιανουαρίου 2003 που εκδίδεται από τον εκδότη της κάρτας, στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η ένδειξη βεβαίωση για φορολογική χρήση, καθώς και το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε, μέσα στο έτος 2002, από τον κάτοχο της κάρτας για την εξόφληση των υποχρεώσεων του αυτών.

7. Για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης των άρθρων 16 και με εισαγωγή συναλλάγματος από την αλλοδαπή, απαιτείται να συνυποβληθεί με τη δήλωση το πρωτότυπο αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, που εκδίδεται από την Τράπεζα, στο οποίο περιέχεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου εισαγωγής χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και η χώρα προέλευσης.

Επίσης, απαιτείται η συνυποβολή μοναδικών βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος στις περιπτώσεις που αυτές εξακολουθούν να εκδίδονται ως επίσημο δικαιολογητικό (1035772/6 76/Α0012/ ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφαση Υπουργού Οικονομικών).

8. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.

'Aρθρο 4
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 3 έως και 15 της 1017701/306/Α0012/ ΠΟΛ.1040/19.2.2001 απόφασης μας και το άρθρο 3 της 1021302/390/Α0012/ ΠΟΛ.1084/5.3.2002 απόφασης μας.

'Aρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης