Αριθμ. Φ.11321/11115/802/2.6.2014

Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων και κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, από την ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, διαδικασία και συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιώνΣχόλια:

Καταργήθηκε την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4554/2018. Για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και τις διοικητικές κυρώσεις ισχύουν τα άρθρα 5-8 του ιδίου νόμου.2 Ιούν 2014

Taxheaven.gr

Αριθμ. Φ.11321/11115/802

(ΦΕΚ Β' 1551/12-06-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4255/2014 (Α΄ 89) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21.6.2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/4.7.2012).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102, Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201, Α΄) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/5.8.2011) ιδίως το άρθρο 24 παρ. 4.

6. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανία και το εμπόριο», η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3249/2.6.1955 (ΦΕΚ 139/τ. Α΄/2.6.1955).

7. Τον Ν. 4144/2013 άρθρο 23 και άρθρο 80 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/18.4.2013).

8. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 −Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12.11.2012).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141, Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθμ. 22365/97/5.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλειο Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/τ. Β΄/5.7.2013).

11. Την υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με τις Υποπαραγράφους ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012» (Β΄ 449), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28.7.2013 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης (ΦΕΚ 449/ Β΄/25.2.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι υποπαράγραφοι ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012» (Β΄ 2163).

12. Την υπ’ αριθμ. 27397/122/19.8.2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» (Β΄ 2062), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 8422/20/14.3.2014 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/23−08−2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» (Β΄ 701).

13. Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ όπως διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. 71 απόφαση κατά την υπ’ αριθμ. 15/15.5.2014 συνεδρίασή του.

14. Τις απόψεις του Σ.Ε.Π.Ε. όπως διατυπώθηκαν με το Α.Π. 673/30.5.2014 έγγραφο.

15. Την υποπαράγραφο IA.3. της παραγράφου IA του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ αλλά αντίθετα επέρχεται αύξηση των εσόδων του λόγω της αύξησης του ύψους του προστίμου αλλά και της αναμενόμενης μείωσης της εισφοροαποφυγής,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιβολή Κυρώσεων, κατά Δέσμια Αρμοδιότητα από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, κατά τη διαπίστωση μη αναγραφής εργαζόμενου/ων στον Πίνακα προσωπικού.


α) Ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και αρμόδιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:

Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο − υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο − εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο:

  Μισθός Επί Μήνες Εργασίας Επιβαλλόμενο Πρόστιμο
Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών 586,08 18 10.549,44€
Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών 510,95 18 9.197,10€
  Ημερομίσθιο Επί Ημέρες Εργασίας Επιβαλλόμενο Πρόστιμο
Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών 26,18 403 10.550,54€
Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών 22,83 403 9.200,49€

β) Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης/εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με το εδάφιο Β, της παραγράφου 1 του άρθρου 24, του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Τυχόν αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης/εργοδότη δεν επηρεάζει την υποτροπή.

Άρθρο 2
Επιβολή Κυρώσεων από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για τη μη τήρηση Πίνακα Προσωπικού


Πλέον των προστίμων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη Πίνακα Προσωπικού επιβάλλεται αμελλητί διοικητική κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 ευρώ), χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.

Άρθρο 3
Μη επιβολή περισσότερων του ενός προστίμων για την ίδια αιτία εντός της ίδιας ημέρας


Αν κατά την διάρκεια της ίδιας ημερολογιακής ημέρας, επιβληθούν σε μία επιχείρηση, εκμετάλλευση ή άλλη εργασία, περισσότερα του ενός πρόστιμα για την ίδια αιτία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., της ΕΥΠΕΑ και του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ, για τις παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσης, η καταβολή του προστίμου, γίνεται άπαξ και βάσει της πράξεως επιβολής προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη σε αυτόν.

Άρθρο 4
Δελτίο Ελέγχου και Πράξη Επιβολής Προστίμου


α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 της παρούσης, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη. Ειδικά και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/7/2014 οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου συντάσσονται και επιδίδονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

β) Η Πράξη Επιβολής Προστίμου, για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας από τον ελεγκτή της ΕΥΠΕΑ και τον αρμόδιο υπάλληλο του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ, αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου. Το πρόστιμο καταβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ και εισπράττεται ως έσοδό του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών (10) από την ημερομηνία επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

γ) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου από την παραβάτρια επιχείρηση/εργοδότη, παρέχεται έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του επιβληθέντος προστίμου για τις παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, διαφορετικά η έκπτωση δεν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η εργοδότρια επιχείρηση υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της καταβολής του προστίμου στην αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο το σχετικό πρωτότυπο τριπλότυπο είσπραξης. Αν επιβληθούν περισσότερα του ενός πρόστιμα, κατά την ίδια ημερολογιακή ημέρα, από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, ο παραβάτης υποχρεούται, να κοινοποιήσει αντίγραφο του προαναφερόμενου τριπλότυπου είσπραξης και σε αυτές, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.

Άρθρο 5
Συγχρονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών


Για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του έργου των ελεγκτικών υπηρεσιών και προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες και να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των υπηρεσιών αυτών, ανατίθεται στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Ε.ΥΠ.Ε.Α, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των ελέγχων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. και της Ε.ΥΠ.Ε.Α.

Άρθρο 6

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

YΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ


Taxheaven.gr