ΠΟΛ.1043/11.2.1999

Συμπλήρωση των κωδικών αριθμών των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 1999, καθώς και των Εντύπων Ε10 και Ε11 και αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟΣχόλια:


11 Φεβ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1016058/268/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-TMHMA A'
ΚΕΠΥΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 30η-32η
ΠΟΛ.: 1043

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των κωδικών αριθμών των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1999, καθώς και των εντύπων Ε10 και Ε11 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Είναι γνωστό ότι η ορθή εκκαθάριση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος στηρίζεται στη σωστή συμπλήρωση των οικείων ενδείξεων της δήλωσης, καθώς και των Εντύπων Ε10 και Ε11, είτε αυτές συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους, είτε αυτές συμπληρώνονται από την Υπηρεσία.
Για το λόγο αυτό, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, γι' αυτό παρακαλούμε, αφενός μεν, να αναθέσετε αυτή την εργασία σε υπαλλήλους που έχουν επαρκή εμπειρία και, αφετέρου, να μεριμνήσετε ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο του προσωπικού που δεν έχει αποκτήσει ακόμη σχετική εμπειρία με την απαιτούμενη από μέρους σας φροντίδα.

Α. Συμπλήρωση παραλληλογράμμων - τετραγωνιδίων της δήλωσης

Από τις ΔΟΥ θα κωδικογραφείται και θα στέλνεται στο ΚΕΠΥΟ το ένα αντίτυπο της δήλωσης και, κατά προτίμηση, το πρώτο αντίτυπο, σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί χημικός χάρτης (καρμπόν) για τη συμπλήρωση δεύτερου αντιτύπου. Στη συμπλήρωση των παραλληλογράμμων - τετραγωνιδίων της δήλωσης πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να γραφούν σε κάθε ένα από αυτά οι σωστοί κωδικοί αριθμοί, γιατί απ' αυτούς εξαρτάται ο σωστός υπολογισμός του φόρου και η εκκαθάριση της δήλωσης.
Τα παραλληλόγραμμα - τετραγωνίδια της δήλωσης θα συμπληρωθούν ως εξής:

1. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ"
Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται με τη λέξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" στην περίπτωση που κάποιο από τα προεκτυπωμένα στοιχεία της πρώτης σελίδας της δήλωσης έχει διορθωθεί από το φορολογούμενο.
Προκειμένου για φορολογούμενους οι οποίοι το οικονομικό έτος 1999 θα υποβάλουν για πρώτη φορά Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, στην ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφεί η ένδειξη "ΝΕΟΣ".

2. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ"
Το παραλληλόγραμμο αυτό θα συμπληρώνεται με τον αύξοντα αριθμό που θα πάρει η δήλωση από το προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων.

3. Παραλληλόγραμμα με τις ενδείξεις "(α), (β)"
Στα ανωτέρω παραλληλόγραμμα έχουν προεκτυπωθεί από το ΚΕΠΥΟ οι κωδικοί αριθμοί της ΔΟΥ.
Επισημαίνεται ότι, αν έχουμε μεταβολή στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ, πρέπει να γίνει ανάλογη διόρθωση και στους προεκτυπωμένους κωδικούς αριθμούς αυτών.

4. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ"
Το τετραγωνίδιο της ένδειξης αυτής θα συμπληρωθεί ως εξής:
α) Οταν η δήλωση είναι εμπρόθεσμη, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.
β) Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα και μέσα στον πρώτο μήνα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας, θα γραφεί ο αριθμός 1.
γ) Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, μέσα στο δεύτερο ή τρίτο κ.λπ. μήνα, θα αναγράφεται αντίστοιχα ο αριθμός 2, 3 κ.λπ. (ανάλογα με τους μήνες εκπροθέσμου).

5. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΚΕΠΥΟ"
Το ανωτέρω παραλληλόγραμμο χρησιμοποιείται μόνο για τις τροποποιητικές δηλώσεις.

6. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "(γ)"
Στο ανωτέρω τετραγωνίδιο προεκτυπώνονται ορισμένα γράμματα από το ΚΕΠΥΟ, βάσει των οποίων γίνεται η διανομή των φορολογικών εντύπων.

7. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "(δ)"
Στο ανωτέρω τετραγωνίδιο θα γραφεί ο αριθμός 1, όταν ΜΟΝΟ ο υπόχρεος σε δήλωση είναι νέος φορολογούμενος (υποβάλλει για πρώτη φορά Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος), ο αριθμός 2, όταν ΜΟΝΟ η σύζυγος του υπόχρεου είναι νέα φορολογούμενη και ο αριθμός 3, αν και οι δύο σύζυγοι είναι νέοι φορολογούμενοι.

8. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ" (του υπόχρεου) Στο παραλληλόγραμμο αυτό προεκτυπώνεται ή γράφεται ο κωδικός αριθμός του φορολογικού μητρώου του υπόχρεου. Στις δηλώσεις που υποβάλλουν υπόχρεοι που είχαν ξαναδώσει στο παρελθόν φορολογική δήλωση, οι οποίες υποβάλλονται χωρίς να
έχουν προεκτυπωμένα στοιχεία (δηλαδή χειρόγραφες), ο αριθμός μητρώου θα γραφεί ή επαληθευθεί στη δήλωση από τις καταστάσεις των φορολογούμενων που στέλνονται από το ΚΕΠΥΟ.
Προκειμένου για φορολογούμενους οι οποίοι το οικονομικό έτος 1999 θα υποβάλουν για πρώτη φορά Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, το παραλληλόγραμμο του κωδικού αριθμού μητρώου θα μείνει κενό και στο παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφεί η ένδειξη "ΝΕΟΣ", εκτός αν πρόκειται για επιτηδευματίες
που με την υποβολή δήλωσης έναρξης δραστηριότητας πήραν αριθμό μητρώου, ο οποίος πρέπει να γραφεί στο παραλληλόγραμμο αυτό ή για φορολογούμενους που υποβάλουν τη δήλωσή τους σε ΔΟΥ στην οποία λειτουργεί το ΜΗΤΡΩΟ TAXIS, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί ΑΦΜ τοπικά.
Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο στοιχείο του φορολογούμενου (π.χ. διεύθυνση, επάγγελμα, πατρώνυμο κ.λπ.) διαφέρει από το στοιχείο που υπάρχει στο φάκελο, αλλά είναι βέβαιο ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, θα γραφεί στη δήλωση ο ΑΦΜ του φορολογούμενου και στο παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφεί η λέξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ".

9. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΚΩΔ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ" (του υπόχρεου)
Το ανωτέρω παραλληλόγραμμο χρησιμοποιείται από το ΚΕΠΥΟ.

10. Tετραγωνίδιο (ε) με την ένδειξη "ΒΙΒΛΙΑ ΚΒΣ" (του υπόχρεου)
Στο τετραγωνίδιο (ε) με την ένδειξη "ΒΙΒΛΙΑ ΚΒΣ" θα γραφεί κωδικός αριθμός, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων ΑΤΟΜΙΚΗΣ επιχείρησης που τηρούνται βάσει του ΚΒΣ, ως εξής:

α) Για βιβλία Α' κατηγορίας, θα γραφεί ο κωδικός αριθμός (1).
β) Για βιβλία Β' κατηγορίας, θα γραφεί ο κωδικός αριθμός (2).
γ) Για βιβλία Γ' κατηγορίας, θα γραφεί ο κωδικός αριθμός (3).
δ) Για όσους είχαν υποχρέωση και δεν τήρησαν βιβλία, θα γραφεί ο κωδικός αριθμός (5).
ε) Για όσους, βάσει του ΚΒΣ, δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου, θα γραφεί ο κωδικός αριθμός (6).
στ) Τέλος, για τους υπόλοιπους φορολογούμενους που δεν είναι επιτηδευματίες και δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία (μισθωτοί κ.λπ.), θα γραφεί ο κωδικός αριθμός (8).
ζ) Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν δηλώνει εισοδήματα από ατομική επιχείρηση, αλλά ΜΟΝΟ από συμμετοχή σε εταιρική επιχείρηση, θα γραφεί ο κωδικός αριθμός (7).

11. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" (του υπόχρεου)
α) Στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" θα γραφεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας, ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος, ως εξής:

αα) Για το εισόδημα Α'-Β' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (1).
ββ) Για το εισόδημα Γ' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (3).
γγ) Για το εισόδημα Δ' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (4).
δδ) Για το εισόδημα Ε' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (5).
εε) Για το εισόδημα ΣΤ' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (6).
στστ) Για το εισόδημα Ζ' κατηγορίας, ο κωδικός αριθμός (7).

β) Επισημαίνεται ότι εάν στη δήλωση έχουν περιληφθεί εισοδήματα από τις κατηγορίες Α'-Β' έως Ζ' (συμπεριλαμβανομένης και της ΣΤ'), τότε επικρατέστερες είναι οι κατηγορίες Δ', Ε' και Ζ', ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος απ' αυτές τις επικρατέστερες κατηγορίες, οπότε θα γραφεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας εκείνης που έχει το υψηλότερο εισόδημα από τις τρεις κατηγορίες κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

γ) Σε περίπτωση που δηλώνονται εισοδήματα ΜΟΝΟ από κατηγορίες Α'-Β', Γ' και ΣΤ', τότε θα γραφεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα από τις τρεις αυτές κατηγορίες κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

δ) Τέλος, όταν ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση λόγω ειδικής υποχρέωσης από το Νόμο (επειδή κατέχει αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα πάνω από 500 κ.ε., διατηρεί έμμισθο προσωπικό, ασκεί εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κ.λπ., άρθρο 61, παρ. 1 του Ν.2238/1994) και δεν έχει δηλωθεί εισόδημα από καμία κατηγορία, τότε θα γραφεί ο κωδικός αριθμός (8).

12. Τετραγωνίδιο (ζ) με την ένδειξη "ΒΙΒΛΙΑ ΚΒΣ" (της συζύγου) - Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" (της συζύγου)
Στα δύο αυτά τετραγωνίδια που αφορούν τη σύζυγο θα γραφούν οι κωδικοί αριθμοί που αναφέρθηκαν παραπάνω στις παρ. 10 και 11, αντίστοιχα.
Επισημαίνουμε ότι αν η σύζυγος ασκεί ατομική επιχείρηση ή επάγγελμα σε περιφέρεια ΔΟΥ διαφορετικής από εκείνη που υποβάλλεται η δήλωση, τότε στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΒΙΒΛΙΑ ΚΒΣ" θα γραφεί ο κωδικός αριθμός που
αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία βιβλίων που έχουν τηρηθεί απ' αυτή κατά την άσκηση επιχείρησής της, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος.

13. Τετραγωνίδιο που βρίσκεται απέναντι από το παραλληλόγραμμο "ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ"

Το ανωτέρω τετραγωνίδιο θα συμπληρωθεί ως εξής:
α) Οταν έχει συμπληρωθεί αντίκλητος και η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, ενώ διαμένει ή κατοικεί στο εξωτερικό (εκτός των χωρών της Ε.Ε.) και ανήκει στην αρμοδιότητα οποιασδήποτε ΔΟΥ της χώρας (και όχι μόνο της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), θα σημειωθεί ο αριθμός (1).
β) Οταν η δήλωση υποβάλλεται από κάτοικο εσωτερικού που δηλώνει ή όχι αντίκλητο, το τετραγωνίδιο θα παραμείνει κενό.
γ) Οταν η δήλωση υποβάλλεται από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, σύνδικο πτώχευσης, επίτροπο ανηλίκου κ.λπ., θα σημειωθεί ο αριθμός (3).
δ) Οταν η δήλωση του υπόχρεου υποβάλλεται από τους κληρονόμους του, θα σημειωθεί ο αριθμός (4).
ε) Οταν έχει συμπληρωθεί αντίκλητος και η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, ενώ διαμένει ή κατοικεί σε χώρα της Ε.Ε., θα σημειωθεί ο αριθμός (5).

14. Τετραγωνίδια του Πίνακα 3 της δήλωσης (αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας - μείωση φόρου)
Τα τετραγωνίδια του πίνακα αυτού θα συμπληρωθούν οπωσδήποτε χωριστά για τον υπόχρεο ή τη σύζυγο, ανάλογα με τη λέξη (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ή τον αριθμό που γράφηκε στο λευκό χώρο πριν από τους κωδικούς αριθμούς και σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω:
Για να γίνουν πιο σαφείς οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
Εστω ότι στο λευκό χώρο πριν από τον Κωδικό 001 ο υπόχρεος γράφει τη λέξη ΟΧΙ ή δεν γράφει τίποτα και στο λευκό χώρο πριν από τον Κωδικό 002 η σύζυγος του υπόχρεου γράφει τη λέξη ΝΑΙ.
Στην περίπτωση αυτή, τα τετραγωνίδια που βρίσκονται απέναντι από τους Κωδικούς 001-002 θα συμπληρωθούν ως εξής:
Στο τετραγωνίδιο 001 θα γραφεί ο Κωδικός (1) και στο τετραγωνίδιο 002 θα γραφεί ο Κωδικός (3).

Ειδικότερα:
α) Ο λευκός χώρος απέναντι από την ένδειξη 3/1 "Εχετε δικαίωμα έκπτωσης ποσού 500.000 δρχ. λόγω αναπηρίας 67% και πάνω κ.λπ. (ναι-όχι)" και πριν από τους Κωδικούς 001-002 πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται με μία από τις λέξεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ και στη στήλη του υπόχρεου και στη στήλη της συζύγου και τα αντίστοιχα τετραγωνίδια θα συμπληρωθούν ως εξής:
αα) Αν στο λευκό χώρο πριν από τους Κωδικούς 001-002 υπάρχει η λέξη ΝΑΙ, που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος (υπόχρεος ή σύζυγος) δικαιούται προσωπικά έκπτωσης ποσού 500.000 δρχ. χωρίς δικαιολογητικά, στο τετραγωνίδιο θα γραφεί ο Κωδικός (3).
ββ) Αν στο λευκό χώρο υπάρχει η λέξη ΟΧΙ ή δεν υπάρχει τίποτα, στο τετραγωνίδιο θα γραφεί:
- Ο Κωδικός (1), που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δεν δικαιούται έκπτωσης του παραπάνω ποσού.
- Ο Κωδικός (2), στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν δικαιούται την έκπτωση αυτή (σχολάζουσα κληρονομία, επιδικία ή μεσεγγύηση).
- Ο Κωδικός (5), στην περίπτωση που ο φορολογούμενος (υπόχρεος ή σύζυγος) είναι κάτοικος εξωτερικού.

Διευκρινίζεται ότι οι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται στην αλλοδαπή θα κωδικογράφονται με τον αριθμό (1).
γγ) Αν η δήλωση υποβάλλεται από φορολογούμενο που είναι άγαμος ή σε διάσταση ή σε χηρεία, στο τετραγωνίδιο, απέναντι στον Κωδικό 002, θα γραφεί οπωσδήποτε ο αριθμός (2).
δδ) Τέλος, αν ο Πίνακας 1, όπου γράφονται τα στοιχεία της συζύγου, έχει συμπληρωθεί και στο λευκό χώρο πριν από τον Κωδικό 002 δεν είναι γραμμένη η λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ, στο τετραγωνίδιο απέναντι στον Κωδικό 002 θα γραφεί οπωσδήποτε ο αριθμός (1).

β) Στα τετραγωνίδια 003-004 της ένδειξης 3/2 "Αριθμός παιδιών του Πίνακα 2.1", θα γραφεί ο αριθμός των παιδιών (αγοριών και κοριτσιών), ηλικίας μέχρι 18 χρονών ή 25 χρονών, εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες Σχολές, ως και των ανύπαντρων, διαζευγμένων ή σε κατάσταση χηρείας παιδιών με αναπηρία 67% και πάνω, ανεξάρτητα από ηλικία, καθώς και των ανύπαντρων παιδιών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα από ηλικία.

γ) Στα τετραγωνίδια 005-006 της ένδειξης 3/3 "Αριθμός προσώπων του Πίνακα 2 που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω κ.λπ.", θα γραφεί ο αριθμός των προσώπων του Πίνακα 2 που παρουσιάζουν αναπηρία 67% ή είναι τυφλοί, νεφροπαθείς κ.λπ. και δικαιούνται έκπτωση ποσού 500.000 δρχ. χωρίς δικαιολογητικά.

δ) Στο τετραγωνίδιο 007 της ένδειξης 3/4 "Κατοικείτε μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους", θα γραφεί ο αριθμός (1) όταν στο λευκό χώρο αναγραφεί η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη "ΟΧΙ" ή δεν γράφεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

Επισημαίνεται ότι, για τη συμπλήρωση αυτού του τετραγωνιδίου, απαιτείται να γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών που καθορίζονται με την υπ' αριθ. 1040801/750/Α0012/ΑΥΟ.

15. Σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών του Πίνακα 5 της δήλωσης, δίδονται οδηγίες με τη διαταγή "Οδηγίες για την παραλαβή των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 1999". Ως προς τη συμπλήρωση των Κωδικών 909-910 και 701-702 σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Το εισόδημα που δηλώνεται από την εκμίσθωση γεωργικής γης ή από τη δωρεάν παραχώρηση αυτής, θα γραφεί, τόσο από τα Φυσικά, όσο και από τα Νομικά Πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) στο Εντυπο Ε2 "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και θα μεταφερθεί στους Κωδικούς 101-102 ή 141-142, αντίστοιχα, του Εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικού Προσώπου ή στον Κωδικό 405 του Εντύπου Ε5 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ κ.λπ. Για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, στην περίπτωση που αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, θα γραφεί στον Κωδικό 405 του Εντύπου Ε5 το εισόδημα που θα προσδιορίζεται με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθεί σύντομα, μετά την κατά 20% ή 40% μείωση, εάν πρόκειται για ημιορεινή ή ορεινή, αντίστοιχα, σε σχέση με το ποσό της πεδινής περιοχής, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από αυτό που αναφέρεται στους πίνακες της παραπάνω απόφασης. Για τον έλεγχο των ανωτέρω μειώσεων πρέπει στη στήλη 2 της πρώτης σελίδας του Εντύπου Ε2 να γραφεί αναλυτικά εάν το δηλούμενο εισόδημα προέρχεται από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης η οποία έχει χαρακτηρισθεί πεδινή,
ημιορεινή ή ορεινή, αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη ή από θερμοκήπιο.
Στην περίπτωση που στους Κωδικούς 101-102 και 141-142 του Πίνακα 5 του Εντύπου Ε1 έχει γραφεί ποσό εισοδήματος από εκμίσθωση γεωργικής γης ή δωρεάν παραχώρηση γαιών μικρότερο από αυτό που θα προβλέπεται με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, απέναντι από τους Κωδικούς 909-910 του Πίνακα 5 θα γραφεί το ποσό που θα αναφέρεται σ' αυτή την απόφαση και προέρχεται από την εκμίσθωση γεωργικής γης και προκύπτει από το άθροισμα των κατά περίπτωση μεγαλύτερων τιμών των αγροτεμαχίων, συγκρίνοντας την κατά δήλωση και την αντικειμενική αξία αυτών.
Απέναντι από τους Κωδικούς 701-702 αυτού του πίνακα θα γραφεί το ποσό που προέρχεται από τη δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υπολογιζόμενο κατά τον παραπάνω τρόπο.

Σας παραθέτουμε παράδειγμα.
Στον Κωδικό 101 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης έχει γραφεί το ποσό των 59.000 δρχ. που προέρχεται από εκμίσθωση γεωργικής γης, όπως φαίνεται αναλυτικά στο Εντυπο Ε2 που συνυποβλήθηκε με τη δήλωση.

Νομός Ηρακλείου


Χαρακτηρισμός περιοχής Στρέμματα Ενοίκιο κατά στρέμμα Σύνολο


πεδινό μη αρδευόμενο 5 7.000 35.000
ημιορεινό μη αρδευόμενο 2 3.000 6.000
ορεινό μη αρδευόμενο 3 6.000 18.000

Εστω ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθεί (αντικειμενικός προσδιορισμός εκμίσθωσης γεωργικής γης), τα ποσά διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

Νομός Ηρακλείου


Χαρακτηρισμός περιοχής Στρέμματα Ενοίκιο κατά στρέμμα Σύνολο


πεδινό μη αρδευόμενο 5 10.000 50.000
ημιορεινό μη αρδευόμενο 2 8.200 16.400
ορεινό μη αρδευόμενο 3 5.600 16.800

Το ποσό που θα γραφεί στον Κωδικό 909 του Πίνακα 5 της δήλωσης θα είναι το άθροισμα που προέρχεται από τις κατά περίπτωση μεγαλύτερες τιμές, δηλ. 84.400 δρχ. (50.000 + 16.400 + 18.000).

Το παράδειγμα ισχύει και για τα Νομικά Πρόσωπα.
β) Επισημαίνουμε ότι, στην περίπτωση που μέσα στο 1998 δηλώνεται αλλαγή κύριας ιδιόκτητης κατοικίας, δηλαδή χρησιμοποίηση πλέον της μιας ιδιόκτητης κύριας κατοικίας και εφόσον το άθροισμα της αρχικής κύριας κατοικίας και της πρώτης δευτερεύουσας ή της νέας κύριας κατοικίας και της πρώτης δευτερεύουσας υπερβαίνει τα 150 τ.μ., λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του υπόχρεου και της συζύγου αθροιστικά, η δήλωση δεν θα στέλνεται στο ΚΕΠΥΟ για μηχανογραφική εκκαθάριση, αλλά θα κρατιέται στη ΔΟΥ για χειρόγραφη εκκαθάριση.
Σε περίπτωση αλλαγής κύριας κατοικίας και εφόσον το άθροισμα της αρχικής κύριας κατοικίας και της πρώτης δευτερεύουσας ή της νέας κύριας κατοικίας και της πρώτης δευτερεύουσας δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ., τότε στο Εντυπο Ε1 που θα στέλνεται στο ΚΕΠΥΟ θα γράφεται μόνο η νέα κύρια κατοικία και όχι η αρχική, μαζί με την τυχόν υπάρχουσα δευτερεύουσα κατοικία.

γ) Επίσης, όταν οι μήνες ιδιοκατοίκησης, τόσο για την κύρια, όσο και για την πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, είναι λιγότεροι από δώδεκα και το άθροισμα αυτών υπερβαίνει τα 150 τ.μ., η δήλωση θα κρατιέται στη ΔΟΥ για χειρόγραφη εκκαθάριση.
Αντίθετα, όταν οι μήνες ιδιοκατοίκησης μόνο της μίας από τις δύο κατοικίες, είτε της κύριας, είτε της δευτερεύουσας, είναι λιγότεροι από δώδεκα, τότε η δήλωση θα στέλνεται στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση.

δ) Επιπλέον, σε περίπτωση που το ποσοστό συνιδιοκτησίας, σε οποιαδήποτε κατοικία, έχει μεταβληθεί μέσα στο έτος, σε κάθε περίπτωση η δήλωση θα κρατιέται στη ΔΟΥ για χειρόγραφη εκκαθάριση.

16. Τετραγωνίδια του Πίνακα 7 της δήλωσης (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) α) Στο τετραγωνίδιο που βρίσκεται απέναντι από τον Κωδικό 911 θα γράφεται ο αριθμός (1) όταν ο φορολογούμενος δηλώνει εισοδήματα τα οποία προέρχονται από αμοιβές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων, ιπτάμενου προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας και υπαλλήλων της Αμερικάνικης Αποστολής Βοήθειας στην Ελλάδα, για τα οποία πρέπει να συνταχθεί Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Ε.Δ.).

β) Στα τετραγωνίδια 309 και 310 της ένδειξης 7/7 "Οι εκπτώσεις των Πινάκων 3 και 4 να γίνουν από τα ποσά της προηγούμενης περίπτωσης", θα γραφεί ο αριθμός (1) όταν στο λευκό χώρο αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ θα γράφεται ο αριθμός (2).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση αυτών των τετραγωνιδίων είναι η συμπλήρωση των Κωδικών 307-308.

γ) Στα τετραγωνίδια 011 και 012 της ένδειξης 7/10 "Πήρατε στεγαστικό επίδομα", θα γραφεί ο αριθμός (1) όταν στο λευκό χώρο αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν γράφεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

δ) Στα τετραγωνίδια 013-014 της ένδειξης 7/11 "Είσθε συνταξιούχος και γεννηθήκατε πριν από το 1934", θα γραφεί ο αριθμός (1) όταν στο λευκό χώρο αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν γράφεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

ε) Στα τετραγωνίδια 015-016 της ένδειξης 7/12 "Εργασθήκατε ή κατοικήσατε, μέσα στο 1998, σε παραμεθόρια περιοχή", θα γραφεί ο αριθμός (1) όταν στο λευκό χώρο αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν γράφεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

17. Τετραγωνίδια του Πίνακα 8 της δήλωσης (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις)
Τα τετραγωνίδια των Κωδικών 913 και 914 θα συμπληρώνονται με τον αριθμό (1), ανάλογα με το αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν συνυποβάλει με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος το Εντυπο Ε10.
Δεν συμπληρώνονται οι παραπάνω κωδικοί αριθμοί όταν δεν συνυποβάλλεται το Εντυπο Ε10.

18. Τετραγωνίδια του Πίνακα 9 της δήλωσης (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις)
α) Στα τετραγωνίδια των Κωδικών 915-916 του πίνακα αυτού θα γραφεί, αντίστοιχα για τον υπόχρεο φορολογούμενο ή τη σύζυγό του, το ποσό που προέκυψε στον Κωδικό 635 του Πίνακα ΙΕ' του Εντύπου Ε3, δηλαδή το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση το αντικειμενικό σύστημα, πριν από τις τυχόν
υπάρχουσες μειώσεις που αναφέρονται στους Κωδικούς 639 και 640.

β) Απέναντι από τους Κωδικούς 703-704 του ίδιου πίνακα θα γραφεί το ποσό των μειώσεων των Κωδικών 639 και 640 του Εντύπου Ε3, με τις εξής διευκρινίσεις:
- Τα ποσά των Κωδικών 636-638-640 του Εντύπου Ε3 μεταφέρονται στους Κωδικούς 703-704 του Πίνακα 9 του Εντύπου Ε1, μόνο εφόσον το εισόδημα του Κωδικού 635 είναι μεγαλύτερο του Κωδικού 632 του Εντύπου Ε3, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν μεταφέρονται.
- Δικαίωμα έκπτωσης για καταβληθέντα ενοίκια για εκμίσθωση γεωργικής γης (Κωδικός 636) και αξία καινούριου πάγιου εξοπλισμού (Κωδικός 638) έχουν όλοι, είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε όχι, ενώ δικαίωμα έκπτωσης χωρίς δικαιολογητικά ποσού 500.000 δρχ. ή 1.000.000 δρχ. κ.λπ., έχουν μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Με βάση τις παραπάνω μειώσεις θα γίνει η μεταφορά των ποσών στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς.

19. Τετραγωνίδια του Πίνακα 10 της δήλωσης (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα)
Τα τετραγωνίδια των Κωδικών 919 και 920 θα συμπληρώνονται με τον αριθμό (1), ανάλογα με το αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν συνυποβάλει με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος το Εντυπο Ε11.
Δεν συμπληρώνονται οι παραπάνω κωδικοί αριθμοί όταν δεν συνυποβάλλεται το Εντυπο Ε11.

20. Τετραγωνίδια του Πίνακα 12 της δήλωσης (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία)
Το τετραγωνίδιο του Κωδικού 617 θα συμπληρώνεται με τον αριθμό (1), αν στο λευκό χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ. Εάν στο λευκό χώρο αναγράφεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν γράφεται τίποτα, το
τετραγωνίδιο θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

Προσοχή: Ο Κωδικός 907 του Πίνακα 15 της δήλωσης δεν θα συμπληρώνεται. 21. Τετραγωνίδια του Πίνακα 13 της δήλωσης (προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης)

Να ελεγχθεί η ορθή συμπλήρωση των λευκών χώρων πριν από τους Κωδικούς 795-796 της ένδειξης 13/2, δηλαδή αν έχει γραφεί ολογράφως ο αριθμός των στοιχείων που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του υπόχρεου και της συζύγου του αντίστοιχα και στη συνέχεια να συμπληρωθούν
οπωσδήποτε τα τετραγωνίδια 795-796 με τους οικείους αριθμούς.

Π.χ. Εάν έχουν ληφθεί υπόψη ένα αυτοκίνητο Ι.Χ., μία μοτοσικλέτα και δύο οικιακοί βοηθοί για τον υπόχρεο, στο λευκό χώρο πριν από τον Κωδικό 795 θα γραφεί ολογράφως ο αριθμός τέσσερα και στο τετραγωνίδιο 795 ο αριθμός (4). Εάν για τη σύζυγό του έχει ληφθεί υπόψη ένα αυτοκίνητο Ι.Χ., στο λευκό χώρο πριν από τον Κωδικό 796 θα γραφεί ολογράφως ο αριθμός ένα και στο τετραγωνίδιο 796 ο αριθμός (1).

Σημειώνεται ότι εάν συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου κ.λπ. είναι οι σύζυγοι, τότε το αυτοκίνητο θεωρείται ένα στοιχείο και συμπεριλαμβάνεται στον Κωδικό 795 και όχι στον Κωδικό 796.

22. Συμπλήρωση Πίνακα 15 (Στοιχεία από το φάκελο του φορολογούμενου)
Η συμπλήρωση των λευκών χώρων και τετραγωνιδίων του πίνακα αυτού θα γίνεται ως εξής:

α) Απέναντι από τους Κωδικούς 901-904 του πίνακα αυτού είναι προεκτυπωμένα από το ΚΕΠΥΟ τα ποσά της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και της εισφοράς ΟΓΑ φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1998.
Συνεπώς, για όσες υποθέσεις ενημερώθηκε το ΚΕΠΥΟ με τα σημειώματα μεταβολών, τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη απ' αυτό. Για όσες υποθέσεις δεν ενημερώθηκε το ΚΕΠΥΟ ή επιστράφηκαν στις ΔΟΥ τα αποσταλλέντα σχετικά σημειώματα μεταβολών, τίθεται θέμα διόρθωσης των ποσών της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και της εισφοράς ΟΓΑ φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1998.
Υστερα απ' αυτό, θέμα αναγραφής από σας των προς έκπτωση ποσών, γεννιέται όταν σας υποβάλλονται δηλώσεις χωρίς προεκτυπωμένα στοιχεία, λόγω μη παραλαβής, καταστροφής ή απώλειας των εντύπων που στάλθηκαν ταχυδρομικά στους φορολογούμενους, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν στάλθηκαν στο ΚΕΠΥΟ σημειώματα μεταβολών για τις μεταβολές ή στάλθηκαν αυτά, αλλά επιστράφηκαν από το ΚΕΠΥΟ στις ΔΟΥ.
Για όλες τις περιπτώσεις που συντρέχει περίπτωση διόρθωσης των ποσών προκαταβολής φόρου και εισφοράς ΟΓΑ, πρέπει να διαγράφετε τα ποσά που προεκτυπώθηκαν στις δηλώσεις και να γράφετε τα νέα ποσά που προέκυψαν από την τελική εκκαθάριση της δήλωσης.

Προσοχή: Στις περιπτώσεις διόρθωσης των ποσών προκαταβολής φόρου και εισφοράς ΟΓΑ, τα νέα ποσά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να γράφονται ακριβώς στη θέση των αντίστοιχων κωδικών αριθμών και απέναντι, στο δεξιό μέρος, να τίθεται η μονογραφή και η ατομική σφραγίδα του υπαλλήλου που πραγματοποίησε τη διόρθωση.

β) Απέναντι από τους Κωδικούς 905-906 του πίνακα αυτού θα γράφεται ο αριθμός (1) αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του είναι τυφλός και γενικά πρόσωπο που βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία). Επίσης και όταν πρόκειται για πρόσωπο που είναι ολικώς τυφλό ή πρόσωπο που παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%. Σημειώνεται ότι το εξωιδρυματικό επίδομα, καθώς και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται από το Δημόσιο ή άλλους Ασφαλιστικούς Φορείς στα πρόσωπα της πρώτης περίπτωσης απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2238/1994, ενώ οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται στα πρόσωπα της δεύτερης περίπτωσης απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με την περ. θ' της ίδιας παραγράφου και άρθρου.
Τα παραπάνω απαλλασσόμενα ποσά θα πρέπει να έχουν αναγραφεί στους Κωδικούς 657-658 του Πίνακα 12 της δήλωσης, ενώ ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους Κωδικούς 313-316 του Πίνακα 7 της δήλωσης. Αν δεν έχει παρακρατηθεί φόρος για τα ποσά αυτά, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των Κωδικών 905-906 του Πίνακα 15 της δήλωσης.

γ) Οι Κωδικοί 741-742 του Πίνακα 15 θα συμπληρώνονται όταν ο φορολογούμενος είναι παλιννοστήσας ομογενής και δηλώνει εισοδήματα που προέρχονται από ελευθέριο επάγγελμα το οποίο υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησής του στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, απέναντι από τους Κωδικούς 741-742 θα γράφεται ο αριθμός (1), εφόσον δηλώνεται εισόδημα από το πρώτο ελευθέριο επάγγελμα του Ε11 που προέκυψε κατά τον πρώτο χρόνο άσκησής του στην Ελλάδα, ο αριθμός (2) κατά το δεύτερο χρόνο άσκησής του στην Ελλάδα και ο αριθμός (3) κατά τον τρίτο χρόνο άσκησής του στην Ελλάδα.

δ) Οι Κωδικοί 743-744 θα συμπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι Κωδικοί 741-742, εφόσον ο φορολογούμενος παλιννοστήσας ομογενής δηλώνει εισόδημα και από δεύτερο ελευθέριο επάγγελμα το οποίο υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια, που προέκυψε κατά τον πρώτο, δεύτερο ή τρίτο χρόνο άσκησής του στην Ελλάδα.

Προσοχή: Οι παραπάνω Κωδικοί 741-742 και 743-744 δεν θα συμπληρώνονται, όταν ο φορολογούμενος παλιννοστήσας ομογενής δεν ασκεί ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, αλλά συμμετέχει σε εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών.

ε) Οι Κωδικοί 323-324 του ίδιου πίνακα θα συμπληρωθούν με τα ποσά των τόκων που καταβλήθηκαν για εξόφληση δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί οι Κωδικοί 063-064 του Πίνακα 4 της δήλωσης και τα ποσά των κωδικών αυτών αριθμών δεν έχουν συμπεριληφθεί στους Κωδικούς 727-728 του Πίνακα 13 της δήλωσης.

στ) Απέναντι από τους Κωδικούς 385-386 του ίδιου πίνακα θα γράφεται ο αριθμός (1), όταν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του είναι κάτοικοι χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το εισόδημα που αποκτά στην Ελλάδα υπερβαίνει το 90% του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματός του.

ζ) Οι Κωδικοί 917-918 του ίδιου πίνακα θα συμπληρωθούν με τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα που έχουν γραφεί στους Κωδικούς 307-308 του Πίνακα 7, όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις που έχουν συνυποβληθεί.
Επισημαίνεται ότι στους Κωδικούς 307-308 γράφονται μόνο τα εισοδήματα για τα οποία προβλέπεται ρητά η φορολόγησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος.

Αυτά τα ποσά των φόρων δεν θα αφαιρεθούν από τα ποσά που έχουν γραφεί στους Κωδικούς 313-314 του Πίνακα 7.
Στους Κωδικούς 655-656 του Πίνακα 12 δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και εισόδημα που έχει γραφεί στους Κωδικούς 307-308 του Πίνακα 7.

η) Απέναντι από τους Κωδικούς 959-960 του ίδιου πίνακα θα γραφεί το ποσό του επιδόματος θέσης και ευθύνης των τραπεζικών κ.λπ. υπαλλήλων, το στεγαστικό επίδομα, το επίδομα βιβλιοθήκης, το επίδομα στολής κ.λπ., εφόσον το ποσό αυτό εμφανίζεται στο έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών του υπόχρεου ή της συζύγου του στον πίνακα "Αμοιβές που απαλλάσσονται από το φόρο" και δεν έχει μεταφερθεί από αυτούς στους κωδικούς αριθμούς που αναφέρονται στις αμοιβές που φορολογούνται.

Β. Συμπλήρωση τετραγωνιδίων - παραλληλογράμμων του Εντύπου Ε10
Στη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων - παραλληλογράμμων του Εντύπου Ε10, καθώς και του Εντύπου Ε11, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να γραφούν σε κάθε ένα απ' αυτά οι σωστοί κωδικοί αριθμοί, γιατί απ' αυτούς εξαρτάται ο σωστός υπολογισμός του φόρου και η εκκαθάριση της δήλωσης.
Πρέπει να τονίσουμε ότι, στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα Εντυπα Ε10 και Ε11, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο, οπότε σε καμία περίπτωση στο ίδιο έντυπο δεν συμπληρώνονται οι ενδείξεις και των δύο στηλών, δηλαδή του ίδιου του φορολογούμενου και της συζύγου του.
Ο σύζυγος στο υποβαλλόμενο δικό του έντυπο θα συμπληρώσει την πρώτη στήλη του εντύπου, η δε σύζυγος στο δικό της έντυπο τη δεύτερη στήλη. Στην περίπτωση που το έντυπο υποβάλλεται από υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, συμπληρώνεται η πρώτη στήλη του εντύπου.
Εκτός των ειδικότερων οδηγιών που παραθέτουμε παρακάτω για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, σας γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται η απάντηση "ναι-όχι", όπου στο διάστικτο χώρο έχει γραφεί η λέξη ΝΑΙ, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο συμπληρώνεται πάντοτε ο αριθμός (1), ενώ όπου έχει γραφεί η λέξη ΟΧΙ ή ΚΕΝΟ, δεν συμπληρώνεται κανένας αριθμός στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο και παραμένει κενό.
Από τις ΔΟΥ θα κωδικογραφούνται και τα δύο αντίτυπα των Εντύπων Ε10 και Ε11 και θα στέλνεται στο ΚΕΠΥΟ το ΕΝΑ αντίτυπο και κατά προτίμηση το πρώτο αντίτυπο, σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί χημικός χάρτης (καρμπόν) για τη συμπλήρωση δεύτερου αντιτύπου, το οποίο θα συρράπτεται στο Εντυπο Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 1999.

Προσοχή: Κατά τη συρραφή των εντύπων που θα αποστέλλονται στο ΚΕΠΥΟ μαζί με το Εντυπο Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Τα συνημμένα έντυπα θα τοποθετούνται ανοικτά μέσα στο Εντυπο Ε1 και ο συνδετήρας του συρραπτικού μηχανήματος θα τοποθετείται πάνω από το τελευταίο κατά σειρά τοποθετημένο έντυπο, στο πάνω αριστερό σημείο της τρίτης σελίδας του, συνδέοντας όλα τα έντυπα με το Εντυπο Ε1 σαν τετράδιο.
Επισημαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια και έχουν τις προϋποθέσεις ώστε να μην υπαχθούν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού του εισοδήματος, θα συμπληρώσουν το Εντυπο Ε10 με τις απαραίτητες πληροφορίες στο τετράγωνο "Σημειώσεις φορολογούμενου" της πρώτης σελίδας του εντύπου. Η ΔΟΥ, αφού ελέγξει τις προϋποθέσεις και κρίνει ότι πράγματι η επιχείρηση δεν υπάγεται στο αντικειμενικό σύστημα, δεν θα στέλνει το έντυπο στο ΚΕΠΥΟ. Τα τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα του Εντύπου Ε10 θα συμπληρωθούν ως εξής:

1. Τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα του Πίνακα 2 του εντύπου
α) Στα τετραγωνίδια 325-326 της ένδειξης 2/1 "Στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες, εκτός από εκπαίδευση ή προκειμένου για μικτή επιχείρηση τα ακαθ. έσοδα από την παροχή υπηρεσιών είναι τα μεγαλύτερα", θα γραφεί ο αριθμός (1), όταν στο διάστικτο χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

β) Στα τετραγωνίδια 327-328 της ένδειξης 2/2 "Στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες εκπαίδευσης", θα γραφεί ο αριθμός (1) όταν στο διάστικτο χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

γ) Στα τετραγωνίδια 319-320 της ένδειξης 2/3 "Στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση ασκείται ταυτόχρονα εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων (της ένδειξης 4β του Πίνακα 6) και παρεπόμενη εκμετάλλευση Σνακ ή Καφέ Μπαρ", θα γραφεί ο αριθμός (1) όταν στο διάστικτο χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

δ) Στους Κωδικούς 329-330 της ένδειξης 2/4 "Τιμή ζώνης της επαγγελματικής εγκατάστασης" θα γραφεί η τιμή ζώνης που ίσχυε στις 1.1.1995, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί φορολογίας κεφαλαίου.

ε) Στα τετραγωνίδια 335-336 της ένδειξης 2/7 "Αν η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται αποκλειστικά σε ισόγειο ή όροφο ή υπόγειο ή τυφλή στοά, γράψτε ανάλογα", θα γραφεί ο αριθμός (1), όταν το παραλληλόγραμμο μετά το διάστικτο χώρο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΙΣΟΓΕΙΟ, ο αριθμός (2), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΟΡΟΦΟΣ ή ΤΥΦΛΗ ΣΤΟΑ και ο αριθμός (3), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΥΠΟΓΕΙΟ.
Για να γίνουν πιο σαφείς οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο: Εστω ότι η επιχείρηση Α' στεγάζεται στον 3ο όροφο οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο θα πρέπει να γραφεί από τον υπόχρεο η λέξη ΟΡΟΦΟΣ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336, κατά περίπτωση, θα γραφεί ο αριθμός (2).

Παράδειγμα 2ο: Εστω ότι η επιχείρηση Β' στεγάζεται σε υπόγειο οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο θα πρέπει να γραφεί από τον υπόχρεο η λέξη ΥΠΟΓΕΙΟ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336, κατά περίπτωση, θα γραφεί ο αριθμός (3).

Παράδειγμα 3ο: Εστω ότι η επιχείρηση Γ' στεγάζεται συγχρόνως στο υπόγειο και τον 1ο όροφο της ίδιας οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο θα πρέπει να γραφεί μόνο η λέξη ΟΡΟΦΟΣ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336, κατά περίπτωση, θα γραφεί ο αριθμός (2).

Παράδειγμα 4ο: Εστω ότι η επιχείρηση Δ' στεγάζεται συγχρόνως σε ισόγειο και όροφο ή σε ισόγειο και υπόγειο της ίδιας οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο πρέπει να γραφεί μόνο η λέξη ΙΣΟΓΕΙΟ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336 θα γραφεί ο αριθμός (1).

Παράδειγμα 5ο: Εστω ότι η επιχείρηση Ε' στεγάζεται σε υπόγειο που βρίσκεται σε τυφλή στοά. Στο παραλληλόγραμμο πρέπει να γραφεί μόνο η λέξη ΥΠΟΓΕΙΟ, oπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336 θα γραφεί ο αριθμός (3).

Προσοχή: Το τετραγωνίδιο αυτό (335-336) θα είναι πάντα συμπληρωμένο.

στ) Τα παραλληλόγραμμα 339-340 της ένδειξης 2/9 "Συντελεστής εμπορικότητας της οδού μόνο αν η περιοχή είναι ενταγμένη στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού μεταβίβασης ακινήτων και εφόσον δεν πρόκειται για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών" θα συμπληρωθούν με κωδικούς αριθμούς μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι πώλησης αγαθών ή είναι μικτή επιχείρηση και με βάση τα ακαθάριστα έσοδα έχει χαρακτηρισθεί ως επιχείρηση πώλησης αγαθών.
Η συμπλήρωση του παραλληλογράμμου της ένδειξης 2/9 είναι προαιρετική για τον υπόχρεο εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο, οπότε συμπληρώνεται από την Υπηρεσία, ενώ για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (εταιρίες κ.λπ.) η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, στο παραλληλόγραμμο που βρίσκεται πριν από την πρώτη κάθετη γραμμή γράφεται ο συντελεστής εμπορικότητας της οδού που ίσχυε στις 1.1.1995, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί φορολογίας κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που
η περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση δεν είναι ενταγμένη στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, οπότε ο συντελεστής εμπορικότητας είναι 1 και δεν συμπληρώνεται.
Στα παραλληλόγραμμα που βρίσκονται δίπλα στους Κωδικούς 339-340 αυτής της ένδειξης θα γραφεί ο συντελεστής εμπορικότητας της επιχείρησης, ο οποίος με βάση τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 έχει διαμορφωθεί όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Για επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε Συντελεστής περιοχές με συντελεστή εμπορικότητας εμπορικότητας


1 1,00
1,1-2 1,20
2,1-3 1,40
3,1-4 1,60
πάνω από 4 1,80

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετική διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή για τις εμπορικές επιχειρήσεις του Νομού Δράμας και για τη διαχειριστική περίοδο 1998, τα τρία τελευταία κλιμάκια της παραπάνω κλίμακας του συντελεστή εμπορικότητας αντικαθίστανται ως εξής:

2,1 - 3 1,30
3,1 - 4 1,40
πάνω από 4 1,50

Για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως συντελεστής εμπορικότητας της επιχείρησης, στην περίπτωση που είναι ή έχει χαρακτηρισθεί ως πώλησης αγαθών, θα αναγράφεται ο 1,00.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι ή χαρακτηρίζεται ως παροχής υπηρεσιών, οι Κωδικοί 339-340 θα παραμείνουν κενοί.

Προσοχή: Στα παραλληλόγραμμα των Κωδικών 339-340 πρέπει πάντοτε ο αριθμός που γράφεται να είναι δεκαδικός με 2 δεκαδικά ψηφία.

Τονίζουμε ότι δεν πρέπει να παραλείπεται το κόμμα του δεκαδικού αριθμού, γιατί αλλιώς η εκκαθάριση φόρου εισοδήματος που θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ θα είναι λανθασμένη.

ζ) Στα τετραγωνίδια 395-396 της ένδειξης 2/10 "Η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται στο Νομό Δράμας" θα γραφεί ο αριθμός (1), όταν στο διάστικτο χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

η) Τα παραλληλόγραμμα 341-342 της ένδειξης 2/11 "Μοναδικός συντ. καθαρού κέρδους (που αντιστοιχεί στα περισσότερα ακαθ. έσοδα)" θα συμπληρωθούν με τους συντελεστές απόδοσης οι οποίοι, ανάλογα με το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους, όπως οι συντελεστές αυτοί ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2390/1996.
Σας υπενθυμίζουμε ότι για τη χρήση 1998 προβλέπεται η χρησιμοποίηση μειωμένων συντελεστών προσδιορισμού των καθαρών κερδών των εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στις παρακάτω σεισμόπληκτες περιοχές, όπως ορίζεται από τις υπ' αριθ. 1100411/16051/Γ0012/4.9.1995 και 1100412/16052/Γ0012/4.9.1995 ΑΥΟ:

αα) Στις σεισμόπληκτες περιοχές που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των ΔΟΥ Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Νεάπολης Βοϊου, Σερβίων, Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης και των ΔΟΥ Γρεβενών και Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών και

ββ) Στις σεισμόπληκτες περιοχές που περικλείονται από τα διοικητικά όρια των Δήμων και Κοινοτήτων των Νομών Αχαϊας και Φωκίδας, όπως αυτά καθορίζονται με την υπ' αριθ. 266/18.7.1995 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Περιοχή Νομού Αχαϊας: Παραλία Αραχοβίτικα - Δρέπανο - Αργυρά - Σελλά - Πιτίτσα - Κάτω Σαλμενικό - Ανω Σαλμενικό - Βουνόπυργος όρια Επαρχίας Αιγιαλείας - Ορια Νομών Αχαϊας - Κορινθίας - Παραλία Αραχοβίτικα.

Περιοχή Νομού Φωκίδας: Παραλία - Ορια Νομών Αιτωλοακαρνανίας - Φωκίδας - Τειχίου - Παλαιοξαρίου - Ποτιδάνια - Περιθιώτισσα - Στίλα - Μηλέα - Βράιλα - Μαλανδρίνων - Βουνιχώρα - Αγία Ευθυμία - Δήμος Αμφισσας - Αγ. Γεώργιος - Αγ. Κων/νος - Σερνικάκιον - Χρυσό - Κίρα - Παραλία Νομού Φωκίδας - Ορια Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας - Νήσος Τριζόνια και τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Κουπακίου - Πενταγιοί.

Συνεπώς, για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, ο συντελεστής απόδοσης για τις επιχειρήσεις αυτές θα προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, με βάση το μειωμένο κατά 30% μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους τους.

Για διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε τους σχετικούς πίνακες:

Για επιχειρήσεις πώλησης αγαθών με μοναδικό συντελεστή Συντελεστής καθαρού κέρδους απόδοσης


μέχρι και 5% 1,00
πάνω από 5% μέχρι και 10% 1,15
πάνω από 10% μέχρι και 15% 1,30
πάνω από 15% μέχρι και 20% 1,40
πάνω από 20% 1,50

Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, ο συντελεστής απόδοσης προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Για επιχειρήσεις με μοναδικό Συντελεστής συντελεστή καθαρού κέρδους απόδοσης


μέχρι και 20% 1,00
πάνω από 20% μέχρι και 30% 1,20
πάνω από 30% μέχρι και 40% 1,40
πάνω από 40% 1,50

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει ο Κωδικός 341-342 να είναι συμπληρωμένος. Ο αριθμός που συμπληρώνεται πρέπει να είναι πάντοτε δεκαδικός με 2 δεκαδικά ψηφία.

θ) Στα τετραγωνίδια 311-312 της ένδειξης 2/14 "Η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή" (σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994) θα γραφεί ο αριθμός (1), όταν στο διάστικτο χώρο πριν τον κωδικό αριθμό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

ι) Στα τετραγωνίδια 387-388 της ένδειξης 2/15 "Η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται σε μη παραλιακή περιοχή Δήμου κ.λπ. κάτω από 4.000 κατοίκους, σε νησί χαρακτηρισμένο ως τουριστικός τόπος" (σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994) θα γραφεί ο αριθμός (1), όταν στο διάστικτο χώρο πριν τον κωδικό αριθμό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

ια) Στα τετραγωνίδια 349-350 της ένδειξης 2/17 "Η επιχείρηση είναι νέα (σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994)" θα γραφεί ο αριθμός (1), όταν στο διάστικτο χώρο πριν τον κωδικό αριθμό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

ιβ) Οι διάστικτοι χώροι μετά τους Κωδικούς 353-354 και 589-590 των ενδείξεων 2/19 και 2/20 μπορούν να συμπληρώνονται ταυτόχρονα, στην περίπτωση που έχουμε κέρδη από υπαγόμενες δραστηριότητες των παρ. 1-12 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (γενικά αντικειμενικά κριτήρια - Πίνακες 2-4) και ζημιά από τυχόν παράλληλη
δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 13 του ίδιου άρθρου και νόμου (ειδικά αντικειμενικά κριτήρια - Πίνακας 6).

2. Τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα των Πινάκων 3 και 4 του εντύπου

Τα τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα των Πινάκων 3 και 4 θα συμπληρωθούν όπως ακριβώς τα αντίστοιχα τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα του Πίνακα 2.

Γ. Συμπλήρωση τετραγωνιδίων του Εντύπου Ε11

1. Τετραγωνίδια του Πίνακα 1 του εντύπου
Τα τετραγωνίδια 807-808 της ένδειξης 1/1 και 809-810 της ένδειξης 1/2 αυτού του πίνακα συμπληρώνονται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες μας, δηλαδή όπου έχει γραφεί η λέξη ΝΑΙ συμπληρώνεται ο αριθμός (1) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, ενώ αυτό παραμένει ΚΕΝΟ όπου έχει γραφεί η λέξη ΟΧΙ.
Σας επαναλαμβάνουμε τη γενικότερη οδηγία που αναφέρεται στη "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ του ΕΝΤΥΠΟΥ Ε10". Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται η απάντηση "ναι-όχι", όπου στο διάστικτο χώρο έχει γραφεί η λέξη ΝΑΙ, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο συμπληρώνεται πάντοτε ο αριθμός (1), ενώ όπου έχει γραφεί η λέξη ΟΧΙ ή κενό, δεν συμπληρώνεται κανένας αριθμός στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο και παραμένει ΚΕΝΟ.

2. Τετραγωνίδια του Πίνακα 2 του εντύπου
α) Στον πρώτο υποπίνακα και στα τετραγωνίδια 745-746 της ένδειξης 2/1 "Κωδικός αριθμός επαγγέλματος" θα γραφεί ο κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στο επάγγελμα για το οποίο έχουν συμπληρωθεί οι ενδείξεις του Πίνακα 2, με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Επάγγελμα Κωδικός αριθμός


1. Ιατρός 1
2. Οδοντίατρος 2
3. Ψυχολόγος 3
4. Κτηνίατρος 4
5. Φυσιοθεραπευτής 5
6. Δικηγόρος 6
7. Καλλιτέχνης-τραγουδιστής
κέντρων διασκέδασης 7
8. Οικονομολόγος 8
9. Σύμβουλος επιχειρήσεων 9
10. Λογιστής - Φοροτέχνης 10
11. Αναλυτής-Προγραμματιστής 11

Προκειμένου για ελεύθερο επαγγελματία που ασκεί δύο ή περισσότερα ελευθέρια επαγγέλματα από τα: οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής ή φοροτέχνης και αναλυτής - προγραμματιστής που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, θα γραφεί ο κωδικός αριθμός του επαγγέλματος που ο φορολογούμενος δηλώνει ως πρώτο επάγγελμα.

β) Στο δεύτερο υποπίνακα και στα τετραγωνίδια 945-946 συμπληρώνεται ο αριθμός (1), όπου στο διάστικτο χώρο έχει γραφεί η λέξη ΝΑΙ και όπου έχει γραφεί η λέξη "ΟΧΙ" ή ΚΕΝΟ, δεν συμπληρώνεται κανένας αριθμός.

γ) Στην ένδειξη (β) του ίδιου υποπίνακα και εφόσον οι Κωδικοί 825-826 "Επιφάνεια επαγγελματικής εγκατάστασης σε τ.μ." έχουν συμπληρωθεί από το φορολογούμενο, είτε η δηλούμενη επιφάνεια είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, είτε όχι, η ΔΟΥ δεν θα μεταβάλει τα τετραγωνικά μέτρα.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των Κωδικών 825-826 και 827-828, όταν πρόκειται για συστέγαση δικηγόρων.
Λεπτομέρειες για τη σωστή συμπλήρωσή τους αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1018194/392/Α0012/ ΔΥΟ "Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Εντύπου Ε11".

δ) Στον τρίτο υποπίνακα τα τετραγωνίδια 947-948 θα συμπληρωθούν όπως τα αντίστοιχα τετραγωνίδια του δεύτερου υποπίνακα 945-946.

Προσοχή: Στην περίπτωση που στο διάστικτο χώρο πριν από τον Κωδικό 945-946 έχει γραφεί η λέξη ΝΑΙ, στο διάστικτο χώρο πριν από τον Κωδικό 947-948, εφόσον απαιτείται να συμπληρωθεί, θα γραφεί σε κάθε περίπτωση η λέξη ΟΧΙ.

ε) Για τις περιπτώσεις πλην δικηγόρου και καλλιτέχνη - τραγουδιστή, ο Κωδικός 839-840 πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση συμπληρωμένος.

στ) Στα τετραγωνίδια 861-862 της περ. η' της ένδειξης 2/7 "Είσθε καθηγητής πανεπιστημίου ή λέκτορας (γράψτε αναλόγως)", θα γραφεί ο αριθμός (1), όταν το παραλληλόγραμμο μετά το διάστικτο χώρο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ και ο αριθμός (2), όταν στο παραλληλόγραμμο έχει γραφεί η λέξη ΛΕΚΤΟΡΑΣ.

ζ) Στα τετραγωνίδια 867-868 της περ. γ' της ένδειξης 2/8 "Είσθε καθηγητής Πανεπιστημίου ή λέκτορας ή κατέχετε μεταπτυχιακό ή επαγγελματικό τίτλο (γράψτε αναλόγως)", θα γραφεί ο αριθμός (1), όταν το παραλληλόγραμμο μετά το διάστικτο χώρο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ και ο αριθμός (2), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τις λέξεις ΛΕΚΤΟΡΑΣ ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ.

η) Στα τετραγωνίδια 869-870 της ένδειξης 2/9 "Είσθε πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (γράψτε αναλόγως)", θα γραφεί ο αριθμός (1), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τις λέξεις ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και ο αριθμός (2), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τις λέξεις ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ. Οταν τα παραλληλόγραμμα που βρίσκονται πριν από τα τετραγωνίδια 861-862, 867-868 και 869-870 δεν έχουν συμπληρωθεί καθόλου, τότε τα παραπάνω τετραγωνίδια θα παραμείνουν κενά.

θ) Στα τετραγωνίδια 877-878 και 955-956, όπου στο διάστικτο χώρο έχει γραφεί η λέξη ΝΑΙ, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, συμπληρώνεται ο αριθμός (1), ενώ όπου έχει γραφεί η λέξη ΟΧΙ ή ΚΕΝΟ, δεν συμπληρώνεται κανένας αριθμός στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο και παραμένει κενό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κωδικοποίηση των κωδικών αριθμών είναι η συμπλήρωση των Κωδικών 875-876 με το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

3. Τετραγωνίδια του Πίνακα 3 του εντύπου
Τα τετραγωνίδια του Πίνακα 3 θα συμπληρωθούν όπως ακριβώς τα αντίστοιχα τετραγωνίδια του Πίνακα 2.

4. Τετραγωνίδια του Πίνακα 4 του εντύπου
Ο πίνακας αυτός αποτελείται από δύο υποπίνακες. Ο πρώτος υποπίνακας συμπληρώνεται από τον υπόχρεο φορολογούμενο μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Οταν έχει ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και παράλληλα έχει και συμμετοχή σε μία ή περισσότερες εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών, με επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια. Σ' αυτή την περίπτωση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται ένα και μόνο Εντυπο Ε11.
β) Οταν δεν ασκεί ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, αλλά έχει αποκλειστικά και μόνο συμμετοχή σε μία ή περισσότερες εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών, με επάγγελμα που υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια. Αν συμμετέχει σε μία και μόνο εταιρία, συμπληρώνεται ένα Εντυπο Ε11, ενώ εάν συμμετέχει σε περισσότερες από μία εταιρίες, συμπληρώνονται και υποβάλλονται αντίστοιχα σε αριθμό Εντυπα Ε11, ένα για κάθε μία εταιρία, με τα στοιχεία που αφορούν κάθε μία εταιρία χωριστά.
Οταν συντρέχει η περ. α' ελέγχονται από το Εντυπο Ε5 τα ποσά που έχουν γραφεί από τον υπόχρεο στους Κωδικούς 885 έως 892 και, αφού συμπληρωθούν κανονικά τα τετραγωνίδια του εντύπου σύμφωνα με τις οδηγίες μας, θα αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ μαζί με το Εντυπο Ε1.
Ο δεύτερος υποπίνακας με την ένδειξη "Συμπληρώνεται από τη ΔΟΥ" δεν συμπληρώνεται καθόλου στην περ. α' και στην περ. β' όταν έχουμε συμμετοχή σε μία μόνο εταιρία ελευθέριων επαγγελμάτων.
Οταν, όμως, συντρέχει η περ. β' και έχουμε συμμετοχή σε περισσότερες από μία εταιρίες ελευθέριων επαγγελμάτων, συμπληρώνεται από τη ΔΟΥ ένα νέο έντυπο Ε11, με στοιχεία που προκύπτουν από τα Εντυπα Ε11 που έχουν υποβληθεί από τον υπόχρεο και αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ.
Σ' αυτή την περίπτωση, συμπληρώνονται και ο πρώτος και ο δεύτερος υποπίνακας ως εξής:
Στον πρώτο υποπίνακα και στους Κωδικούς 885 έως 892 μεταφέρονται (αφού ελεγχθούν) όλα τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των Εντύπων Ε11 (δύο ή περισσότερα) που έχει υποβάλει ο υπόχρεος. Στη συνέχεια, στο δεύτερο υποπίνακα και στους Κωδικούς 893-894 πρέπει να γραφεί το μεγαλύτερο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο υπόχρεος. Αυτό θα εξευρεθεί από τη ΔΟΥ, υπολογίζοντας χωριστά το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για κάθε εταιρία στην οποία συμμετέχει ο φορολογούμενος, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναγράφονται αντίστοιχα στα υποβληθέντα Εντυπα Ε11.
Στους Κωδικούς 895-896 θα γραφεί το εισόδημα του φορολογούμενου που φορολογήθηκε αυτοτελώς από την εταιρία για την οποία προέκυψε το μεγαλύτερο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος το οποίο έχει γραφεί στους Κωδικούς 893-894. Επίσης, σημειώνεται ότι στο Εντυπο Ε11 που θα συμπληρώσει η ΔΟΥ και θα στείλει στο ΚΕΠΥΟ, θα γράψει στις αντίστοιχες ενδείξεις του Πίνακα 5 το τυχόν ποσό καθαρού εισοδήματος που απόκτησε ο υπόχρεος από παράλληλη ατομική άσκηση μη υπαγόμενου στα αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριου επαγγέλματος (Κωδικοί 991-992) ή την τυχούσα αντίστοιχη ζημιά (Κωδικοί 993-994).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΠΥΟ

Μετά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, θα επακολουθήσει η ταξινόμηση των δηλώσεων και η συσκευασία τούτων για την αποστολή στο ΚΕΠΥΟ (Φρύνης 1 και Θησέως, Καλλιθέα) για εκκαθάριση και υπολογισμό του φόρου.

1. Ταξινόμηση των δηλώσεων
Οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος μετά την κωδικογράφησή τους, δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, θα ταξινομηθούν (διαχωριστούν) στις ακόλουθες έξι ομάδες, χωρίς να τοποθετηθούν λεξικογραφικώς:

α) Πρώτη Ομάδα
Στην ομάδα αυτή ταξινομούνται όλες οι προεκτυπωμένες δηλώσεις στις οποίες δεν έχει γίνει καμιά απολύτως αλλαγή στα προεκτυπωμένα στοιχεία της πρώτης σελίδας και έχει συμπληρωθεί ή όχι ο ΑΦΜ συζύγου και εκπροσώπου.

β) Δεύτερη Ομάδα
Σ' αυτή την ομάδα ταξινομούνται όλες οι προεκτυπωμένες δηλώσεις στις οποίες έχει γίνει έστω και μία αλλαγή στα προεκτυπωμένα στοιχεία της πρώτης σελίδας, π.χ. αν γίνει διόρθωση ακόμη και του ΑΦΜ που είναι στην προεκτυπωμένη δήλωση, να σημειωθεί ΜΕΤΑΒΟΛΗ και η δήλωση να ενταχθεί στη Β' Ομάδα.
Ειδικότερα για τις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί το ΜΗΤΡΩΟ TAXIS, στη δεύτερη ομάδα θα ταξινομούνται μόνο οι προεκτυπωμένες δηλώσεις της δικής μας ΔΟΥ και όχι προεκτυπωμένες άλλων ΔΟΥ. Αυτές οι μεταβολές των προεκτυπωμένων της δικής μας ΔΟΥ θα καταχωρηθούν από το ΚΕΠΥΟ.

γ) Τρίτη Ομάδα
Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι χειρόγραφες δηλώσεις οι οποίες έχουν ΑΦΜ.
Ειδικότερα για τις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί το ΜΗΤΡΩΟ TAXIS, οι χειρόγραφες δηλώσεις με ΑΦΜ δεν θα ταξινομούνται στην τρίτη ομάδα, αλλά στην έκτη ομάδα, επειδή ήδη έχουν επεξεργαστεί από το ΜΗΤΡΩΟ της ΔΟΥ.

δ) Τέταρτη Ομάδα
Στην ομάδα αυτή ταξινομούνται όλες οι χειρόγραφες δηλώσεις ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ. Ειδικότερα για τις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί το ΜΗΤΡΩΟ TAXIS, οι δηλώσεις των νέων φορολογούμενων θα ταξινομούνται στην έκτη ομάδα, επειδή ήδη το ΜΗΤΡΩΟ της ΔΟΥ θα έχει αποδώσει ΑΦΜ.

ε) Πέμπτη Ομάδα
Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

στ) Εκτη Ομάδα
Οσες ΔΟΥ (μηχανογραφημένες 138 εκτός TAXIS) έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης και απευθείας μαγνητικής ενημέρωσης του Μητρώου ΚΕΠΥΟ, θα ταξινομούν στην έκτη ομάδα δηλώσεις που έχουν μεν μεταβολή, αλλά αυτή ήδη έχει γίνει στη ΔΟΥ και έχει ενημερωθεί το Μητρώο του ΚΕΠΥΟ.
Ειδικότερα για τις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί το ΜΗΤΡΩΟ TAXIS, στην έκτη ομάδα θα ταξινομούνται οι παρακάτω κατηγορίες δηλώσεων οι οποίες έχουν ήδη επεξεργαστεί από το Μητρώο της ΔΟΥ:
- Νέοι φορολογούμενοι.
- Μεταβολές προεκτυπωμένων δηλώσεων από άλλες ΔΟΥ.
- Χειρόγραφες δηλώσεις με ΑΦΜ.

Προσοχή: Να ΜΗΝ περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα δηλώσεις της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ομάδας, γιατί στην περίπτωση αυτή η εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων θα είναι λανθασμένη.

Οι δηλώσεις της πρώτης ομάδας θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των 100 δηλώσεων, οι οποίες θα αριθμούνται πάντοτε από 1 μέχρι 100, αν είναι δυνατό με μηχανικό αριθμητήρα και όχι με μαρκαδόρο, ευανάγνωστα στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης, που υπάρχει κενός χώρος. Σημειώνεται ότι η χρήση μαρκαδόρου πρέπει να αποφεύγεται, γιατί καλύπτονται τα ποσά της πίσω σελίδας. Οι δηλώσεις της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης ομάδας θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των 100 δηλώσεων (χωριστά για κάθε ομάδα), χωρίς να γίνεται η αρίθμηση που χρειάζεται οπωσδήποτε για την πρώτη ομάδα.

Προσοχή: Χειρόγραφες δηλώσεις νέων φορολογούμενων επαγγελματιών με ατομική επιχείρηση, στις οποίες δεν έχουν αναγράψει οι φορολογούμενοι ΑΦΜ (που έχει δοθεί κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας), δεν θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ, αν δεν συμπληρωθεί η δήλωση μ' αυτόν τον ΑΦΜ, π.χ. για εκμεταλλευτή με άδεια 100% Επιβατικού αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης (ΤΑΞΙ), έχει δοθεί ΑΦΜ με τη δήλωση έναρξης, ο οποίος και πρέπει να αναγραφεί στη δήλωση. Αντίθετα, για τον εκμεταλλευτή με άδεια 50% Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ), ο ΑΦΜ θα δοθεί από το ΚΕΠΥΟ.
Επίσης, δηλώσεις αρμοδιότητας άλλων ΔΟΥ που παραλήφθηκαν από παραδρομή, αν και δεν επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις, θα διαβιβασθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ και όχι στο ΚΕΠΥΟ.
Τέλος, επισημαίνεται και πάλι, ότι στο ΚΕΠΥΟ θα σταλεί ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΑ αντίτυπο της δήλωσης (χειρόγραφης ή μη).

2. Συσκευασία των δηλώσεων
Μετά τις ανωτέρω εργασίες θα δημιουργούνται φάκελοι (χωριστά για κάθε ομάδα), που θα περιέχουν τους αντίστοιχους υποφακέλους.
Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ομάδα και ο αριθμός των περιεχομένων δηλώσεων.
Οι φάκελοι στη συνέχεια θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα, ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων.
Σε κάθε δέμα θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού, π.χ. 500 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 300 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 200 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 50 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.
Ειδικότερα για τις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργεί το ΜΗΤΡΩΟ TAXIS, σε κάθε δέμα θα αναγράφεται, εκτός των άλλων, η ένδειξη ΔΟΥ TAXIS και ο κωδικός της ΔΟΥ, π.χ. 500 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΔΟΥ TAXIS 1174.
Μετά τη δεματοποίησή τους οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κ.λπ.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονισθεί ότι σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Εξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση του ΚΕΠΥΟ, Φρύνης 1 και Θησέως, ΤΑΧ.ΚΩΔ. 176 81, ΚΑΛΛΙΘΕΑ και η ένδειξη "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ", ώστε να μην συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Παράδειγμα
Σας στέλνουμε τις παρακάτω Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 1999 για εκκαθάριση:

Ενα (1) δέμα με 500 δηλώσεις της πρώτης ομάδας
Ενα (1) δέμα με 300 δηλώσεις της δεύτερης ομάδας
Ενα (1) δέμα με 200 δηλώσεις της τρίτης ομάδας
Ενα (1) δέμα με 50 δηλώσεις της τέταρτης ομάδας


Σύνολο 1.050 δηλώσεις

3. Αποστολή δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ
Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων, η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Από τις ΔΟΥ της περιοχής Τ.Δ.Π.
Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στο ΚΕΠΥΟ με τον Επιμελητή της ΔΟΥ ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.
Η πρώτη αποστολή θα γίνει το αργότερο μέχρι 22.3.1999 και στη συνέχεια θα ενεργούνται αποστολές κάθε τριήμερο.

β) Από τις ΔΟΥ των Επαρχιών
Η αποστολή των δηλώσεων από τις ΔΟΥ των Επαρχιών θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο.
Οι αποστολές δηλώσεων που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛΤΑ, θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στο ΚΕΠΥΟ για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ, κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μια κατάσταση που θα περιέχει αναλυτικά τις επιμέρους αποστολές.
Η κατάσταση αυτή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα του ΚΕΠΥΟ και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.

Παράδειγμα
Δ.Ο.Υ. .................................................
Εγιναν προς το ΚΕΠΥΟ οι παρακάτω αποστολές δηλώσεων:

  1. Την .../2/99 με Αρ. Πρ.........με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 1.000 δηλώσεις
  2. Την .../3/99 με Αρ. Πρ.........με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 3.000 δηλώσεις
  3. Την .../4/99 με Αρ. Πρ.........με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 2.000 δηλώσεις
  4. ..................................................... 5.000 δηλώσεις
  5. ..................................................... 4.000 δηλώσεις


ΣΥΝΟΛΟ 15.000 δηλώσεις

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Κάθε χρόνο επισημαίνονται διάφορα λάθη, τα οποία κυρίως οφείλονται:
α) Στην πλημμελή σύνταξη των δηλώσεων από τους φορολογούμενους.
β) Στον ανεπαρκή έλεγχο κατά την παραλαβή των δηλώσεων.
γ) Στην πλημμελή προετοιμασία των δηλώσεων πριν από την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ.
δ) Στη λανθασμένη κωδικογράφηση των δηλώσεων.
ε) Στη μη συμπλήρωση του τετραγώνου της ένδειξης "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" σε περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων των φορολογούμενων ή νέων φορολογούμενων.
στ) Στη μη σύνταξη του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για τις δηλώσεις των υπόχρεων ορισμένων κατηγοριών (ναυτικών κ.λπ.).
ζ) Στη λανθασμένη συμπλήρωση του αριθμού κυκλοφορίας των Επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, τα έξι ψηφία του οποίου πρέπει να είναι αριθμοί ή τα δύο πρώτα γράμματα και τα επόμενα αριθμοί κι αν ο αριθμός είναι επταψήφιος τα τρία πρώτα γράμματα και τα επόμενα αριθμοί.

2. Κατόπιν τούτου, για να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να αποφύγουμε την πρόσθετη απασχόληση με τις τροποποιητικές δηλώσεις και αιτήσεις για νέα εκκαθάριση, παρακαλούμε να δοθεί μεγάλη προσοχή, τόσο κατά την παραλαβή, όσο και κατά τον έλεγχο και κωδικογράφηση των δηλώσεων.

3. Οι δηλώσεις που φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία των φορολογούμενων και των προβεβαιωθέντων ποσών κ.λπ., δεν απαιτείται να συσχετισθούν αμέσως με τους ατομικούς φακέλους, γι' αυτό, μετά το σχετικό έλεγχο για την κανονική συμπλήρωση και την κωδικογράφηση, μπορούν να στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ.
Τα προεκτυπωμένα στοιχεία των δηλώσεων αυτής της κατηγορίας και ιδιαίτερα η προκαταβολή φόρου και εισφορά ΟΓΑ, θα πρέπει να ελέγχονται για το ενδεχόμενο μεταβολής τους που δεν λήφθηκε υπόψη από το ΚΕΠΥΟ, για οποιοδήποτε λόγο. Οι δηλώσεις που είναι χειρόγραφες, καθώς και οι προεκτυπωμένες που έχουν έστω μία "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" στα στοιχεία της πρώτης σελίδας ή στα ποσά της προκαταβολής φόρου και της εισφοράς ΟΓΑ (αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.), θα συσχετισθούν με τους οικείους ατομικούς φακέλους, για να γίνει σχετικός έλεγχος και να συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα της τελευταίας σελίδας της δήλωσης "Στοιχεία από το φάκελο του φορολογούμενου".
Οταν στη δήλωση του φορολογούμενου και στη σχετική ένδειξη αυτής αναγράφεται ότι η δήλωση του προηγούμενου έτους έχει δοθεί σε άλλη ΔΟΥ, πρέπει να ζητείται οίκοθεν το σχετικό σημείωμα, για την κανονική συμπλήρωση των τετραγώνων και λοιπών στοιχείων της δήλωσης.
Η χορήγηση αυτών των στοιχείων από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές πρέπει να είναι άμεση.

4. Η συμπλήρωση των τετραγωνιδίων και λοιπών ενδείξεων των εντύπων των δηλώσεων πρέπει να γίνει καθαρά και ευανάγνωστα με μολύβι διαρκείας, ώστε να μην αφήνει καμιά αμφιβολία στις χειρίστριες των μηχανών του ΚΕΠΥΟ. Αν στα ποσά εισοδήματος που δηλώνονται περιλαμβάνονται και δεκαδικά ψηφία, αυτά τα ψηφία διαγράφονται, γιατί προκαλούν σοβαρά λάθη κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων.
Επαναλαμβάνεται ότι ο υπάλληλος που θα κάνει τον έλεγχο των δηλώσεων για τη σωστή συμπλήρωση αυτών και την κωδικογράφησή τους, θα υπογράφει αυτές και θα θέσει τη σφραγίδα του στη σχετική θέση.

5. Εξάλλου, σημειώνεται ότι στο ΚΕΠΥΟ θα σταλούν μόνο τα έντυπα των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μαζί με τα Εντυπα Ε10 και Ε11, τα οποία θα συρράπτονται με τη δήλωση. Τα αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος πριν από την αποσυσχέτισή τους από τις δηλώσεις, πρέπει να ελέγχονται για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεών τους και ιδιαίτερα για την ορθή μεταφορά σ' αυτές του ΑΦΜ του υπόχρεου. Τα λοιπά στοιχεία θα παραμείνουν στους ατομικούς φακέλους.

6. Σημειώνεται ότι, για τις περιπτώσεις εκείνες που ο φόρος υπολογίζεται με ειδικό τρόπο, δηλαδή για τις δηλώσεις των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος των εμπορικών πλοίων, του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας και των υπαλλήλων Αμερικανικής Αποστολής, πρέπει να συμπληρωθεί Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο.
Το Ειδικό αυτό Δελτίο θα συρράπτεται στο έντυπο της δήλωσης που θα στέλνεται στο ΚΕΠΥΟ, γιατί χωρίς αυτό η εκκαθάριση του φόρου των ειδικών αυτών περιπτώσεων θα γίνει λανθασμένα.
Τονίζεται ότι οι δηλώσεις των παραπάνω κατηγοριών θα παραμείνουν για επεξεργασία στο τέλος, προκειμένου να παρασχεθούν οδηγίες με ειδική εγκύκλιο για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου, που είναι απαραίτητο για την εκκαθάριση του φόρου από το ΚΕΠΥΟ.


Taxheaven.gr