Αποτελέσματα live αναζήτησης

1085601/529/0015/6.11.1998 Χαρακτηρισμός εργασιών γραφικών τεχνών ως πώληση αγαθών ή ως παροχή υπηρεσιών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1085601/529/0015/6.11.1998
Χαρακτηρισμός εργασιών γραφικών τεχνών ως πώληση αγαθών ή ως παροχή υπηρεσιών
Χαρακτηρισμός εργασιών γραφικών τεχνών ως πώληση αγαθών ή ως παροχή υπηρεσιών
1085601/529/0015/6.11.1998

Στις αρμόδιες Διευθύνσεις ΚΒΣ και Φορολογίας Εισοδήματος υποβάλλαμε το κατωτέρω ερώτημα, το οποίο μας είχε σταλεί από επιχείρηση γραφικών τεχνών:
"Υποβάλλουμε παράκληση να μας διευκρινιστεί για το αν η εργασία των γραφικών τεχνών (πληκτρολόγηση, σελιδοποίηση, φωτογράφηση, εμφάνιση κ.λπ.), που παραδίδεται είτε σε δισκέτα, είτε σε φιλμ, θεωρείται παραγωγή προϊόντος και εκδίδεται Τιμολόγιο Πώλησης ή Παροχή Υπηρεσίας και εκδίδεται αντίστοιχο Τιμολόγιο.
Επίσης, σε ποιο συντελεστή καθαρού κέρδους υπάγεται το προσφερόμενο αυτό έργο ή προϊόν".
Τις απαντήσεις που πήραμε, δημοσιεύουμε κατωτέρω.

Α. Από Διεύθυνση ΚΒΣ

"Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το χαρακτηρισμό των εργασιών των γραφικών τεχνών (πληκτρολόγηση, σελιδοποίηση, φωτογράφηση, εμφάνιση κ.λπ.), που παραδίδεται είτε σε δισκέτα, είτε σε φιλμ, ως παραγωγή προϊόντος ή ως παροχή υπηρεσίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ως γνωστόν, οι διατάξεις της παρ. 2, περ. δ' του άρθρου 3 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) ορίζουν ότι:
"2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, θεωρείται:
δ) Ως παροχή υπηρεσιών και η περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού".

2. Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, η πληκτρολόγηση και η σελιδοποίηση κειμένων τα οποία παραδίδονται στον πελάτη σας σε δισκέτα, χαρακτηρίζονται ως παροχή υπηρεσίας και εκδίδονται στοιχεία παροχής υπηρεσιών. Αντίθετα, όταν γίνεται και φωτογράφηση, εμφάνιση και παραδίδεται φιλμ, τότε η εργασία χαρακτηρίζεται ως πώληση αγαθού, καθότι παράγεται νέο είδος αγαθού και εκδίδονται στοιχεία πώλησης αγαθών.

3. Η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να απαντήσει στα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της".

Β. Από Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος

"Απαντώντας στο από 16.7.1998 έγγραφό σας, με το οποίο ζητάτε να πληροφορηθείτε τον τρόπο φορολόγησης των καθαρών κερδών που προκύπτουν από εργασίες που γίνονται με Η/Υ και αφορούν το χαρακτηρισμό κειμένων, πληκτρολόγηση τυπογραφικών κειμένων, τυπογραφική διευθέτηση, φωτογράφηση, σελιδοποίηση,
εμφάνιση και όποια άλλη εργασία απαιτείται, ώστε να παραδοθεί το προϊόν, άλλοτε σε κασέτα και άλλοτε σε φιλμ, έτοιμο προς εκτύπωση, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Οπως σας γνωστοποιήθηκε (σχετ. 1085601/529/0015/16.11.1998 έγγραφο), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ η πληκτρολόγηση και η σελιδοποίηση κειμένων τα οποία παραδίδονται στον πελάτη σε δισκέτα χαρακτηρίζονται ως παροχή υπηρεσίας, ενώ όταν γίνεται και φωτογράφηση, εμφάνιση και παραδίδεται φιλμ, τότε η εργασία χαρακτηρίζεται ως πώληση αγαθού, καθότι παράγεται νέο είδος αγαθού.

1. Κατά συνέπεια, εάν τα καθαρά σας κέρδη προκύπτουν μόνο από εργασίες που χαρακτηρίζονται ως παροχή υπηρεσίας, θα προσδιορισθούν λογιστικά, δηλαδή με αφαίρεση των εξόδων από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994.

2. Αντίθετα, εάν οι εργασίες σας, στο σύνολό τους, χαρακτηρίζονται ως πώληση αγαθού, επειδή παράγεται νέο είδος αγαθού, τα καθαρά κέρδη θα προσδιορισθούν εξωλογιστικά, με την εφαρμογή στα ακαθάριστα έσοδα συντελεστή καθαρού κέρδους, ανάλογα με το παραγόμενο νέο είδος. Δηλαδή, εάν το παραγόμενο νέο είδος είναι
βιβλίο ή περιοδικό κ.λπ., θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής του ΚΑ 3211, 3211α' ή 3212 κ.λπ. των ισχυόντων πινάκων συντελεστών καθαρού κέρδους, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που για το παραγόμενο είδος δεν έχει προβλεφθεί συντελεστής καθαρού κέρδους, θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής που θα προκύψει, αφού ληφθούν υπόψη ο πραγματοποιούμενος συντελεστής μικτού κέρδους, οι λειτουργικές δαπάνες, καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.

3. Τέλος, σε περίπτωση που η επιχείρησή σας είναι πραγματικά μικτή, δηλαδή πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών (περίπτωση που είναι και η συνηθέστερη), τα καθαρά κέρδη όλων των κλάδων της θα προσδιορισθούν εξωλογιστικά, με τη χρήση συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων κάθε κλάδου (ΠΟΛ.1343/1997).
Σημειώνεται ότι, όταν για κάποιο κλάδο παροχής υπηρεσιών δεν προβλέπεται μοναδικός συντελεστής από τους σχετικούς πίνακες, όπως στην περίπτωσή σας, τότε, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του κλάδου αυτού, θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των συντελεστών καθαρού κέρδους της 8ης κατηγορίας επαγγελμάτων που είναι 32%.
Ως πραγματικά μικτή επιχείρηση θεωρείται εκείνη που είναι κατά κύριο λόγο επιχείρηση εμπορίας ή παραγωγής αγαθών, δηλαδή ποσοστό άνω του 50% από τα ακαθάριστα έσοδα προέρχεται από τον κλάδο της πώλησης ή της παραγωγής αγαθού. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία η επιχείρησή σας δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πραγματικά μικτή, τότε τα καθαρά της κέρδη θα προσδιορισθούν χωριστά για τον κάθε κλάδο. Δηλαδή, για τον κλάδο που ασχολείται με την πώληση αγαθών εξωλογιστικά, με εφαρμογή επί των ακαθάριστων εσόδων των συντελεστών καθαρού κέρδους, όπως προαναφέραμε και για τον κλάδο που ασχολείται με την παροχή υπηρεσίας λογιστικά, με αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα των αντίστοιχων δαπανών.
Οσον αφορά τις δαπάνες αυτές, εκπίπτονται κατ' αρχήν εκείνες που, σύμφωνα με τα βιβλία της επιχείρησης ή από τη φύση τους, βαρύνουν αποκλειστικά τον κλάδο παροχής υπηρεσιών και από τις κοινές δαπάνες που δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν, βάσει των βιβλίων ή από τη φύση τους, εκείνες που αναλογούν στον κλάδο της παροχής υπηρεσίας, αφού γίνει επιμερισμός των κοινών δαπανών και των δύο κλάδων, ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα αυτών".

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης