Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Α2-718/28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 33749/26.3.2015, την 78649/23.4.2015, τον ν. 4336/2015, την 70776/4.7.2016, τον ν. 4441/2016, την 40350/5.4.2017 και την 52625/9.5.2017.
Καταργήθηκε με την 91354/24.8.2017.Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-08-2014 ]
Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς

Αρ. πρωτ.: Α2-718/28.7.2014
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)


Αριθμ. Α2-718

(ΦΕΚ Β' 2090/31-07-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α' 173) και ιδίως τα άρθρα 4 και 22 του ιδίου νόμου.

2. Το ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α').

3. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98/2005).

4. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α' 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 221/2009).

6. Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α/20-6-2012).

7. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α' 141) .... μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ... σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ...» (Α' 152).

8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153).

9. Την υπ' αριθμ. 34658/4.7.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β' 1825).

10. Το υπ' αριθμ. 3034/102181/4-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11. Το υπ' αριθμ. 726/102665/2012/4-10-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12. Το υπ' αριθμ. 4801/102626/4-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

13. Τα υπ' αριθμ. 15911/4-10-2012 και 14906/28-9-2011 έγγραφα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

14. Το υπ' αριθμ. 9350.3/1/2012/3-10-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

15. Το υπ' αριθμ. οικ. 30/003/1034/28-9-2012 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, Δ/νση Τροφίμων και Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου.

16. Το υπ' αριθμ. 6912/21-9-2012 έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Φ2-1393/07 (Β' 521) «Όργανα μέτρησης», όπως ισχύει.

18. Την ανάγκη κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), για την ορθή νομοθέτηση και την εξυπηρέτηση των εμπόρων και των καταναλωτών.

19. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές


1. Ως γενική αρχή της διάθεσης των προϊόντων (προσυσκευασμένων ή μη) ορίζεται ότι πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο διακριτό, ώστε η διαφοροποίηση εκάστου είδους να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή και με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις, είτε επί της συσκευασίας, είτε στην αντίστοιχη πινακίδα ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.

2. Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να είναι με έντονη γραφή (bold).

3. Η πινακίδα που φέρει τις απαιτούμενες πληροφορίες δεν πρέπει να καταστρέφεται για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και να μην παραποιούνται, αλλοιώνονται ή αφαιρούνται οι αναγραφόμενες σε αυτήν ενδείξεις. Η διαγραφή της παλαιάς τιμής στις περιόδους των εκπτώσεων - προσφορών και η αναγραφή της νέας δεν συνιστά παράβαση.

4. Σε κάθε περίπτωση διακίνησης/πώλησης προϊόντων, για τον υπολογισμό της ελλιποβάρειας λαμβάνονται υπόψη από τις ελεγκτικές αρχές τα προβλεπόμενα στην παρούσα όρια σφάλματος του οργάνου ζύγισης ή οι προβλεπόμενες στην παρούσα αποδεκτές αποκλίσεις ζύγισης ή μέτρησης.

5. Στους παραβάτες των παραγράφων 1, 2 και 3 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

β) Ελλιπής τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος.

γ) Μη αναγραφή ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος

δ) Μη αναγραφή ενδείξεων με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα και την τελική τιμή πώλησης με έντονη γραφή (bold) πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος.

ε) Αναγραφή ανακριβών ή παραπλανητικών ενδείξεων δυο χιλιάδες ευρώ (€2000) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 2
Ενδείξεις επί των πινακίδων


1. Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση είτε εντός του καταστήματος ή από υπαίθριους πωλητές τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης επί των οποίων αναγράφονται:

Α. Η τιμή

Β. Η Ονομασία, η Ποιότητα - Σύνθεση - Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

2. Η ένδειξη της Τιμής αναφέρεται σε:

α) Τιμή πώλησης ανά συσκευασία όταν τα προϊόντα πωλούνται σε συσκευασία.

β) Τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πέραν της τιμής ανά συσκευασία, όπως η μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω (άρθρο 5) κατόπιν αναγωγής της τιμής συσκευασίας στην τιμή ανά μονάδα μέτρησης. Η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης είναι υποχρεωτική και για τα προϊόντα που πωλούνται ως μη προσυσκευασμένα, πέραν των λοιπών υποχρεωτικών ενδείξεων επί των πινακίδων.

γ) Η τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ (πέραν της τιμής ανά συσκευασία), προκειμένου για βιομηχανικά προϊόντα μη εδώδιμα, τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή το σετ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τιμή της περίπτωσης β.

3. Από την υποχρεωτική αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης επί των πινακίδων πώλησης εξαιρούνται:

α. Καταστήματα λιανικής με εμβαδόν μικρότερο των 50 τ.μ. πλην καταστημάτων πώλησης προϊόντων αρτοποιίας.

β. Περίπτερα.

γ. Συσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα ισοδυναμεί με 1 λίτρο ή 1 κυβικό μέτρο ή 1 κιλό ή 1 μέτρο ή 1 τετραγωνικό μέτρο κατά περίπτωση.

δ. Μαγειρεμένα ή ημιμαγειρεμένα φαγητά

ε. Παγωτά βάρους έως και 200 γραμμαρίων

στ. Προϊόντα των οποίων η ποσότητα της συσκευασίας είναι κάτω από 50 γραμμάρια ή 50 χιλιοστόλιτρα ή πάνω από 10 κιλά ή 10 λίτρα, ή τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται σε μικρές συσκευασίες, ή με το τεμάχιο.

ζ. Καλλυντικά, προϊόντα αρωματοποιίας και καλλωπισμού.

4. Η τιμή πώλησης και η τιμή ανά μονάδας μέτρησης στις πινακίδες των λιανοπωλητών αναγράφεται σε ευρώ, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία συνοδευόμενη από το διεθνές σήμα του ευρώ € πριν ή μετά τον αριθμό (π.χ. 0,09 €, 0,40 €, 1,25 €, ή € 5,42, € 7,09 κλπ.)

Στην περίπτωση που το δεκαδικό μέρος είναι μηδέν, αυτό μπορεί να παραληφθεί (π.χ. 1 €, 5€, 28 €, ή € 1, € 5, € 28 κλπ)

5. Για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε σταθερές ποσότητες (ανά συσκευασία) διαφορετικές από τη μονάδα μέτρησης τους (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κλπ.) και για τις οποίες στο παρόν άρθρο προβλέπεται και η αναγωγή της τιμής πώλησης τους και σε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης, η τιμή αυτή αναγράφεται σε μία μόνο πινακίδα, εμφανώς τοποθετημένη, με ευδιάκριτα στοιχεία στο σημείο έκθεσης. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω πινακίδα θα αναγράφεται και η ονομασία του προϊόντος. Σε συσκευασίες ειδών μεταβλητού βάρους, στην πινακίδα αρκεί μόνο η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης εφόσον αναγράφεται επί της συσκευασίας η τιμή πώλησης.

6. Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης εκτός των πινακίδων πρέπει να φέρουν και ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα) είτε με την επικόλληση σταθερής ετικέτας. Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου και εφόσον τα πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) σε σημείο τέτοιο του καταστήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή πριν φθάσει στο ταμείο. Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα θα πρέπει το κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 300 τμ. χώρου πώλησης του καταστήματος και στις περιπτώσεις Υπεραγορών να βρίσκονται ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής και καθαριότητας και γενικότερα ειδών οικιακής χρήσης.

7. Για τεμαχιζόμενα ή/και διατιθέμενα χύμα τρόφιμα αναγράφονται σε πινακίδα που τοποθετείται επί του είδους αυτού τα στοιχεία του άρθρου 11.

8. Τα προϊόντα των παραπάνω κατηγοριών της παραγράφου 7 που διατίθενται συσκευασμένα, έχουν επικολλημένη την τιμή, ή διαθέτουν Γραμμωτό Κώδικα επί της συσκευασίας τους, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 . Σε κάθε περίπτωση στο σημείο πώλησης των ειδών αυτών υπάρχει πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 7.

9. Για κάθε προϊόν που πωλείται σε κατάστημα λιανικής πώλησης απαγορεύεται να υπάρχουν με οποιοδήποτε τρόπο και οπουδήποτε εντός του καταστήματος διαφορετικές τιμές πώλησης. Οι συνιστώμενες ή μέγιστες τιμές που τίθενται ενδεικτικά επί της συσκευασίας από τον προμηθευτή είναι καταρχήν επιτρεπτές, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.

10. Οι λιανικές τιμές όλων των αγαθών που αναγράφονται στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους, ετικέτες, συσκευασίες κ.τ.λ. υποχρεωτικά εμπεριέχουν και τον αναλογούντα κάθε φορά Φ.Π.Α.

11. Οι ενδείξεις ποιότητας, σύνθεσης του προϊόντος, άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος εάν αναγράφονται επί της συσκευασίας και ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση να αναγράφονται στην πινακίδα αυτή. Την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών στην πινακίδα φέρει ο λιανοπωλητής και την ευθύνη για την ορθή διαβίβαση των πληροφοριών αυτών φέρει η προμηθεύουσα επιχείρηση.

12. Κατά παρέκκλιση προς τα ανωτέρω, όταν για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να τοποθετήσει ο λιανοπωλητής πινακίδα πάνω σε καθένα από τα εκτεθειμένα όμοια (ισοβαρή, ισομεγέθη κτλ) προϊόντα, επιτρέπεται η χρήση για την αναγραφή των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο ενδείξεων, μίας πινακίδας ανά κατηγορία προϊόντων, που βρίσκονται σε κοινό εκθετήριο πώλησης (ράφι, καλάθι, σταντ κλπ.) ή κατάλογο. Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα ή ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης καταλόγου θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον η ονομασία πώλησης των προϊόντων.

13. Στα προϊόντα που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής/χονδρικής πώλησης, όπου έχει πρόσβαση και το ευρύ κοινό και τα οποία σύμφωνα με το Παράρτημα 17 του Καν. 1907/2006/ΕΚ, επιτρέπεται, λόγω επικινδυνότητας να διατίθενται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες, φέροντας την αντίστοιχη ένδειξη στην ετικέτα θα πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο σε εμφανές σημείο, η ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ».

14. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος για ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας, βάσει των προβλεπομένων στις παραγράφους 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12.

β. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος για ανακριβείς ή παραπλανητικές ενδείξεις πινακίδας.

γ. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος για ύπαρξη διαφορετικών τιμών πώλησης, βάσει των προβλεπομένων στην παράγραφο 9.

δ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος για πώληση προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες λόγω επικινδυνότητας βάσει των προβλεπομένων στην παράγραφο 13.

ε. Χίλια ευρώ (€1.000) για στέρηση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου τιμών (price checker) όπως προβλέπεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 3
Γενικές Αρχές


1. Ως προϊόν ορίζεται ένα συγκεκριμένο είδος με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του (ιδίως όνομα, σύνθεση, είδος συσκευασίας, ονομαστική ποσότητα). Διαφοροποίηση έστω και ενός εκ των κυρίων χαρακτηριστικών του ορίζει νέο προϊόν με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων.

2. Οι αγοραπωλησίες όλων των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνονται με βάση την καθαρή ποσότητα περιεχομένου. Στην καθαρή ποσότητα δεν συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετα μέσα συσκευασίας που περιέχονται στον κύριο περιέκτη.

3. Τα προϊόντα που πωλούνται επί ζυγίω, επιτρέπεται να πωλούνται σε μικτό βάρος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

4. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τα περιθώρια σφάλματος των οργάνων μέτρησης και ζύγισης που αναφέρονται στην παρούσα.

Άρθρο 4
Μέσα συσκευασίας


1. Κάθε μέσο συσκευασίας (χαρτί περιτυλίγματος, μεμβράνες, σακούλες, κυτία, περιέκτες κλπ) που χρησιμοποιείται κατά την επί ζυγίω πώληση τροφίμων προς τον τελικό καταναλωτή, πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο να έρθει σε επαφή με τρόφιμα και να φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) αριθ. 1935/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

2. Τα μέγιστα επιτρεπτά βάρη του χαρτιού, ή του πλαστικού (περιτυλίγματος ή σακουλών), που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία κατά την επί ζυγίω διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη, ορίζονται ως εξής:

Καθαρό Βάρος Προϊόντος (g) Μέγιστο βάρος σε γραμμάρια (g)
0< καθαρό βάρος≤ 350 8
350< καθαρό βάρος≤ 1000 15
καθαρό βάρος>1000 30

3. Σε περίπτωση που για την ασφαλή συσκευασία των προϊόντων, δεν επαρκεί το μέσο συσκευασίας με τα παραπάνω ανώτατα όρια, χρησιμοποιείται πρόσθετη κατάλληλη συσκευασία, το βάρος της οποίας δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή.

4. Οι πλαστικοί περιέκτες που χρησιμοποιούνται για την επί ζυγίω διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη, επιτρέπεται να έχουν το κάτωθι μέγιστο βάρος ανά όγκο περιέκτη:

Όγκος περιέκτη σε λίτρα (L) Μέγιστο βάρος σε γραμμάρια (g)
0,375 12
0,5 14
1 25

5. Οι χαρτοσακούλες που χρησιμοποιούνται γι.α την επί ζυγίω διάθεση στο καταναλωτικό κοινό οπωρολαχανικών με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη, επιτρέπεται να έχουν μέγιστο βάρος είκοσι γραμμάρια (20 g).

6. Ειδικά για τους περιέκτες (τα κυτία) που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη και τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο με τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά νούμερα, πρέπει να ανήκουν στην κάτωθι σειρά ονομαστικού όγκου και να έχουν το αντίστοιχο μέγιστο βάρος.

Ενδεικτικό No Όγκος περιέκτη σε λίτρα (L) Μέγιστο βάρος σε γραμμάρια (g)
2 0,9 40
3 1,5 50
4 1,8 60
6 2,5 70
8 2,9 80
10 3,9 100

7. Η τούρτα ζαχαροπλαστικής/παγωτού, κατά την χύδην πώλησή της πωλείται σε καθαρό βάρος και ζυγίζεται προτού αυτή τοποθετηθεί εντός του κυτίου συσκευασίας της, ενώ δύναται να πωλείται και με το τεμάχιο. Στην έννοια του καθαρού βάρους περιλαμβάνεται και η βάση στήριξης της, όταν δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω ανώτατα όρια.

Τα ανώτατα όρια βάρους της βάσης (πλαστικής ή χάρτινης) της τούρτας ζαχαροπλαστικής/παγωτού καθορίζονται ως εξής:

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΔΙΣΚΟΥ)
Έως και 1.500 γραμμάρια Έως 90 γραμμάρια
Από 1.501 έως και 2.000 γραμμάρια Έως 130 γραμμάρια
Από 2.001 έως και 2.500 γραμμάρια Έως 160 γραμμάρια
Από 2.501 έως και 3.000 γραμμάρια Έως 180 γραμμάρια
Από 3.001 έως και 3.500 γραμμάρια Έως 200 γραμμάρια
Πάνω από 3.500 γραμμάρια Έως 230 γραμμάρια

Στην περίπτωση που η βάση στήριξης της τούρτας υπερβαίνει τα ανωτέρω ανώτατα όρια, ή δεν είναι πλαστική ή χάρτινη, αλλά ειδικής κατασκευής (ξύλινη, καθρέφτης κτλ), τότε η πώληση επί της βάσης ειδικής κατασκευής τοποθετημένης τούρτας προς τον πελάτη, πραγματοποιείται μόνο σε καθαρό βάρος γλυκού, έτσι ώστε να χρεώνεται χωριστά η αξία της καθαρής τούρτας και χωριστά η αξία της βάσης ειδικής κατασκευής.

Εφόσον η επιχείρηση (ζαχαροπλαστείο κτλ) προσφέρει τη βάση ειδικής κατασκευής «ΣΑΝ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ» υποχρεούται όπως διασφαλίσει τον αγοραστή - πελάτη της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιστραφεί σ' αυτόν η αξία της βάσης που πλήρωσε κατά την αγορά της τούρτας, εφόσον βέβαια ο πελάτης επιστρέψει την βάση. Στην περίπτωση αυτή στην πινακίδα ή τιμοκατάλογο αναγράφεται κατά περίπτωση και η ένδειξη «ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ». Μετά το ζύγισμα της τούρτας με βάση ειδικής κατασκευής, από το μικτό βάρος αφαιρείται υποχρεωτικά το βάρος της βάσης αυτής, έτσι ώστε να εισπράττεται η συνολική αξία καθαρού βάρους της τούρτας, προσαυξημένη κατά την αξία της βάσης ειδικής κατασκευής.

8. Οι απαιτήσεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 τίθενται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

9. Για παραβίαση των απαιτήσεων της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) στην επιχείρηση λιανικής.

10. Για παραβίαση των απαιτήσεων των παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά παράβαση στην επιχείρηση λιανικής.

Άρθρο 5
Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας επί συσκευασίας


1. Η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου, εκτός αν άλλως προβλέπεται από ειδική νομοθεσία εναρμονισμένου τομέα, αναγράφεται:

α) επί της συσκευασίας σε μονάδα μέτρησης βάρους (κιλό, kg, γραμμάριο, g) εάν πρόκειται για προϊόντα που διατίθενται σε στερεή μορφή και

β) σε μονάδα μέτρησης όγκου (λίτρο, L, χιλιοστόλιτρο, mL) για προϊόντα που διατίθενται σε υγρή μορφή.

2. Σε προϊόντα εκτός των τροφίμων που διατίθενται σε υγρή μορφή αλλά έχουν πολύ υψηλό ιξώδες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου μπορεί να αναγράφεται σε μονάδα μέτρησης βάρους (κιλό, kg, γραμμάριο, g).

3. Σε προϊόντα εκτός τροφίμων, για τα οποία το βάρος ή ο όγκος δεν έχουν συγκριτική σημασία για τον καταναλωτή, κατά περίπτωση, αναγράφεται η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου στο κύριο ποσοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, όπως σε: αριθμό τεμαχίων, μέτρα (m), τετραγωνικά μέτρα (m2), αριθμό μοναδιαίων δόσεων πλύσης, φύλλα, ώρες καύσης κ.τ.λ., εκτός αν άλλως προβλέπεται από ειδική νομοθεσία εναρμονισμένου τομέα.

4. Ειδικά για προϊόντα σε υγρό κάλυψης καθώς και για κατεψυγμένα προϊόντα με προστατευτικό περίβλημα πάγου (επίπαγο) αναγράφεται τόσο το καθαρό βάρος (με το υλικό επικάλυψης) όσο και το καθαρό στραγγισμένο βάρος (χωρίς το υλικό επικάλυψης)

5. Για τα παγωτά σε οικογενειακές συσκευασίες η αναγραφή της ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου γίνεται σε μονάδες βάρους (κιλό, kg, γραμμάριο, g), σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

6. Για τα φυτοχώματα - εδαφοβελτιωτικά (τύρφη, περλίτη, κοπριά κτλ) και τα μέσα καλλιέργειας είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου σε μονάδες όγκου (L). O έλεγχος του αναγραφόμενου όγκου γίνεται σύμφωνα με το εναρμονισμένο Πρότυπο EN 12580 «Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά - Προσδιορισμός της ποσότητας», όπως ισχύει ή σύμφωνα με άλλο αντίστοιχο.

7. Φράσεις όπως "περίπου" ή "κατά τη συσκευασία" ή "±... %" δίπλα από την ένδειξη του ονομαστικού βάρους ή όγκου περιεχομένου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται. Κατ' εξαίρεση, αφενός μεν για τους σάπωνες που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ' αριθμ. 1436/1965 Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 852/Β/1965), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να αναγράφεται επί της συσκευασίας τους η ένδειξη «κατά την συσκευασία» δίπλα από την ένδειξη του ονομαστικού βάρους, αφετέρου δε χαρτικά προϊόντα κάθε είδους επιτρέπεται να πωλούνται σε συσκευασίες που φέρουν φράσεις του πρώτου εδαφίου, εφόσον αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα αυτά είχαν συσκευασθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

8. Το ονομαστικό βάρος ή όγκος περιεχομένου έχει μία καθορισμένη τιμή και δεν επιτρέπεται να αναγράφεται εύρος τιμών (π.χ. από ... g έως ... g, από mL έως mL).

9. Δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται επί της ίδιας συσκευασίας, περισσότερες της μίας ονομαστικές ποσότητες περιεχομένου.

10. Υπεύθυνος για την αναγραφή της περιεχόμενης ποσότητας είναι ο παρασκευαστής/ συσκευαστής ή εισαγωγέας/διανομέας κατά περίπτωση.

11. Στην περίπτωση προϊόντων που συσκευάζονται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης, υπεύθυνος θεωρείται ο πωλητής.

12. Οι παρασκευαστές/συσκευαστές ή εισαγωγείς/διανομείς ή πωλητές, κατά περίπτωση, είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμφωνίας των αναγραφόμενων ονομαστικών ποσοτήτων με την πραγματική ποσότητα περιεχομένου μέχρι την ημερομηνία λήξης του προϊόντος ή/και καθ' όλη τη διάρκεια έκθεσης των προϊόντων προς πώληση και μέχρι την πώλησή τους.

13. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 6
Αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης


1. Για προϊόντα σε στερεή μορφή αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανά χιλιόγραμμο (kg), ενώ για προϊόντα σε υγρή μορφή αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανά λίτρο (L).

2. Για προϊόντα σε υγρή μορφή, το ιξώδες των οποίων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλό, επιτρέπεται να αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανάχιλιόγραμμο (kg).

3. Για προϊόντα για τα οποία το βάρος ή ο όγκος δεν έχουν συγκριτική σημασία για τον καταναλωτή, αναγράφεται η τιμή πώλησης ανά κύριο ποσοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, που αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον καταναλωτή π.χ. ανά τεμάχιο, ανά μέτρο (m), ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), ανά δόση πλύσης, ανά φύλλο, ανά ώρα καύσης κ.τ.λ.

4. Ειδικότερα ορίζουμε την αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης για τα κάτωθι προϊόντα:

α. Για συσκευασμένα απορρυπαντικά/μαλακτικά σε σκόνη ή σε υγρό, προοριζόμενα για χρήση πλυντηρίων ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται, με βάση τον Κανονισμό 2004/64S/EK, η ένδειξη "Συνολικός αριθμός πλύσεων ανά συσκευασία", καθώς και για συσκευασμένα απορρυπαντικά/μαλακτικά ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται η ένδειξη "Συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων ανά συσκευασία", αναγράφεται η τιμή ανά πλύση ή μοναδιαία δόση, αντίστοιχα.

β. Για πάνες (βρεφών και ενηλίκων), γυναικεία επιθέματα προσωπικής υγιεινής και υγρομάντηλα, αναγράφεται η τιμή ανά τεμάχιο.

γ. Για χαρτικά είδη (χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντηλα) αναγράφεται η τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

δ. Για προϊόντα, εκτός των χαρτικών, που διατίθενται σε ρολό (π.χ. αλουμινόχαρτο, χαρτί ψησίματος, διαφανής μεμβράνη τροφίμων κλπ.) αναγράφεται η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 7
Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»


1. Προσυσκευασμένα προϊόντα σταθερής ονομαστικής μάζας ή όγκου περιεχομένου, που έχει εκ των προτέρων επιλεγεί από τον παρασκευαστή/συσκευαστή, από 5 g/mL έως 10 kg/L, μπορούν να φέρουν την ένδειξη «e» στο ίδιο πεδίο ορατότητας με την ένδειξη της μάζας ή του όγκου. Η σήμανση «e» πιστοποιεί ότι η προσυσκευασία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε ισχύει και η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με το Π.Δ. 16/1982 (ΦΕΚ 2/Α/82), όπως ισχύει.

2. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ανά παρτίδα, προκειμένου το προϊόν να φέρε ιτην ένδειξη «e» είναι οι κάτωθι:

α) το πραγματικό περιεχόμενο των προσυσκευασιών δεν πρέπει να είναι κατώτερο κατά μέσο όρο από την ονομαστική ποσότητα

β) το ποσοστό των προσυσκευασιών που παρουσιάζει ένα αρνητικό σφάλμα ίσο ή ανώτερο του μεγίστου ανεκτού σφάλματος, ως προβλέπεται από τον Πίνακα της παραγράφου 3, πρέπει να είναι αρκετά μικρό

γ) καμία προσυσκευασία που παρουσιάζει αρνητικό σφάλμα ανώτερο του διπλασίου του μεγίστου ανεκτού σφάλματος του Πίνακας της παραγράφου 3 δεν δύναται να φέρει το σήμα «e»

3. Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα επί έλαττον, στο περιεχόμενο μιας προσυσκευασίας με σήμα «e», καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα:

Ονομαστική ποσότητα του προϊόντος (Qn) σε γραμμάρια ή χιλιοστόλιτρα (g ή mL) Μέγιστα ανεκτά σφάλματα
% του Qn g ή mL
5 έως 50 9 -
50 έως 100 - 4,5
100 έως 200 4,5 -
200 έως 300 - 9
300 έως 500 3 -
500 έως 1000 - 15
1000 έως 10000 1,5 -

Για την εφαρμογή του Πίνακα, οι υπολογιζόμενες σε μονάδες μάζας ή όγκου τιμές των μεγίστων ανεκτών σφαλμάτων που υποδεικνύονται σ' αυτόν επί τοις εκατό, πρέπει να στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω στο 1/10 του g ή mL.

4. Τα κριτήρια για το είδος του ελέγχου (καταστροφικός ή μη καταστροφικός), καθώς και τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας, για ελέγχους στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή εισαγωγέα/διανομέα, όπου παρέχεται επαρκής αριθμός δειγμάτων από κάθε παρτίδα, προβλέπονται από τη νομοθεσία της ως άνω παραγράφου 1.
3ολή κυρώσεων,

5. Για τον μη καταστροφικό έλεγχο σε σημείο λιανικής πώλησης, όπου ενδεχομένως δεν υπάρχει επαρκής αριθμός δειγμάτων και το πρωτόκολλο δειγματοληψίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία της παρ. 1, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί, ο ελάχιστος αριθμός των προσυσκευασιών που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

Αριθμός διατιθέμενων συσκευασιών (Ν) Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων
Έως 4 Όλα
5≤Ν<40 5
40≤Ν<65 8
65≤Ν<100 13

Τα αποτελέσματα από τον παραπάνω έλεγχο δεν αποτελούν βάση για την επιβολή κυρώσεων παρά μόνο για τις περιπτώσεις που δεν ικανοποιείται η απαίτηση β ή/και (γ) της παρ. 2.

Σε περίπτωση υποψίας ελλιποβάρειας για τη συγκεκριμένη παρτίδα, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο μεριμνά για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχου στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή διανομέα/εισαγωγέα.

6. Η χρήση του σήματος «e» επί των συσκευασιών γίνεται χωρίς προηγούμενη άδεια, με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται αρχεία, για κάθε παρτίδα, τα οποία είναι στη διάθεση των αρχών και στα οποία αναγράφονται, τα αποτελέσματα των μετρολογικών ελέγχων που προβλέπονται από την οδηγία 76/211/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ώστε να βεβαιώνεται ότι έχουν γίνει κανονικά και σωστά οι έλεγχοι, καθώς και οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και προσαρμογές (ρυθμίσεις). Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται σε έντυπη μορφή μέχρι την ημερομηνία λήξης κάθε παρτίδας και αν δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης, για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

7. Ευθύνη για το ότι η προσυσκευασία τηρεί τις απαιτήσεις για τη χρήση του σήματος «e» φέρει ο συσκευαστής ή ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ο οποίος θέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση προϊόντων όπου η συσκευασία έχει παραγγελθεί από τρίτον, το όνομα του οποίου αναγράφεται επί της συσκευασίας (π.χ. προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας) τότε και ο παραγγέλλων θεωρείται συνυπεύθυνος.

8. Στα μέγιστα ανεκτά σφάλματα προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e» εμπεριέχονται όλες οι τυχόν άλλες ανοχές (π.χ. λόγω απώλειας υγρασίας, στραγγισμένου βάρους κλπ) οι οποίες προβλέπονται από, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη.

9. Παρτίδες προσυσκευασμένων προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τη χρήση του σήματος «e», θεωρούνται ελλιποβαρείς, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

10. α. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το σήμα «e» σε προϊόντα τα οποία δεν έχουν σταθερό βάρος ή όγκο περιεχομένου ανά παρτίδα ή σε προϊόντα τον οποίων το ονομαστικό βάρος ή ο ονομαστικός όγκος είναι εκτός του προβλεπόμενου εύρους (5 g/mL έως 10 kg/L) επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα.

β. Για μέση τιμή του πραγματικού περιεχομένου μιας παρτίδας μικρότερης από την ονομαστική τιμή περιεχομένου της παρτίδας, υπολογίζεται η κατηγορία προστίμου, ανά παρτίδα προϊόντος, ως εξής:

Κατηγορία προστίμου (κ) =[(Ονομαστική τιμή περιεχομένου - Πραγματική μέση τιμή περιεχομένου) / Ονομαστική τιμή περιεχομένου] χ 100 χ τιμή €/kg ή L .

Κατηγορία προστίμου (κ) Πρόστιμο (€)
κ≤10 Δύο Χιλιάδες ευρώ (2.000)
10<κ≤50 Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000)
50<κ Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000)

Για παρτίδες μεγαλύτερες των 3200 τεμαχίων το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα.

Ελλιποβαρείς παρτίδες δεσμεύονται μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Για δεσμευμένες παρτίδες που διατίθενται παρά την εντολή των αρμόδιων αρχών επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ανά παρτίδα.

γ. Παρτίδες που φέρουν το σήμα «e», και που ο αριθμός των ελαττωματικών τεμαχίων εκτρέπεται του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού, ή παρτίδες με τεμάχια που εμφανίζουν απόκλιση πέραν του διπλασίου του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος δεσμεύονται μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Για δεσμευμένες παρτίδες που διατίθενται παρά την εντολή των αρμόδιων αρχών επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ανά παρτίδα.

δ. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση του σήματος «e» χωρίς να διατηρούνται τα σχετικά αρχεία για κάθε παρτίδα, επιβάλλεται πρόστιμο στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα ως εξής:

Αριθμός παρτίδων Πρόστιμο (€)
1-3 Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000)
4-6 Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000)
≥7 Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000)

Άρθρο 8
Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e»


1. Κάθε παρτίδα προσυσκευασμένων προϊόντων σταθερής ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου, που δεν φέρουν σήμανση «e», πρέπει να έχει, κατά μέσο όρο, καθαρό περιεχόμενο, τουλάχιστον ίσο με την ονομαστική ποσότητα, δηλαδή την ποσότητα που αναγράφεται επί της συσκευασίας.

2. Καμία συσκευασία δεν επιτρέπεται να έχει καθαρή ποσότητα περιεχομένου που να παρουσιάζει αρνητικό σφάλμα ανώτερο του μεγίστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος που προβλέπουν οι Πίνακες της παραγράφου 3.

3. Το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα, στο καθαρό περιεχόμενο προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς "e" καθορίζονται στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 1

Ονομαστική ποσότητα (Qn) σε γραμμάρια (g) ή χιλιοστόλιτρα (mL) Μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα
% του Qn g ή mL
0 έως 50 9 -
50 έως 100 - 4,5
100 έως 200 4,5 -
200 έως 300 - 9
300 έως 500 3 -
500 έως 1000 - 15
1000 έως 10000 1,5 -
10000 έως 15000 - 150
άνω των 15000 1 -

Για την εφαρμογή του πίνακα, οι υπολογιζόμενες, σε μονάδες μάζας ή όγκου, τιμές των μεγίστων ανεκτών σφαλμάτων, που υποδεικνύονται σ' αυτόν επί τοις εκατό, στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω στο 1/10 του g ή του mL για Qn μέχρι και 1 kg ή 1 L και στο επόμενο ακέραιο g ή mL για Qn μεγαλύτερες των 1 kg ή 1 L.

Πίνακας 2

Ονομαστική ποσότητα (Qn) Μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα
Σε μονάδες μήκους Για μήκος ≤ 5 m καμία ανοχή. Για μήκος > 5 m ανοχή 2% του Qn
Σε μονάδες επιφάνειας 3% του Qn
Σε αριθμό τεμαχίων Για αριθμό τεμαχίων ≤ 50 καμία ανοχή. Για αριθμό τεμαχίων > 50 ανοχή 1% του Qn
στρογγυλεμμένο προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο


4. Για τον μη καταστροφικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή εισαγωγέα/διανομέα, ο αριθμός των συσκευασιών, που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

Αριθμός προσυσκευασιών ανά παρτίδα (Ν) Αριθμός δειγμάτων
Έως 100 Όλα
100≤Ν<500 50
500≤Ν<3200 80
≥3200 125

5. Για τον μη καταστροφικό έλεγχο σε σημείο λιανικής πώλησης, ο ελάχιστος αριθμός των προσυσκευασιών, που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

Αριθμός διατιθέμενων συσκευασιών (Ν) Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων
Έως 4 Όλα
5≤Ν<40 5
40≤Ν<65 8
65≤Ν<100 13

Τα αποτελέσματα από τον παραπάνω έλεγχο δεν αποτελούν βάση για την επιβολή κυρώσεων, παρά μόνο για τις περιπτώσεις που δεν ικανοποιείται η απαίτηση της παρ. 2. Σε περίπτωση υποψίας ελλιποβάρειας για τη συγκεκριμένη παρτίδα, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο μεριμνά για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχου στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή συσκευαστή ή διανομέα ή εισαγωγέα.

6. Ο έλεγχος μπορεί να είναι καταστροφικός, ή μη καταστροφικός. Μη καταστροφικός έλεγχος μπορεί να λάβει χώρα όταν η τυπική απόκλιση του βάρους του περιέκτη, κατόπιν εξέτασης 10 τεμαχίων αυτού, είναι μικρότερη από το 1/5 του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος, της ως άνω παραγράφου 3. Για την διενέργεια καταστροφικού ελέγχου απαιτείται ο έλεγχος είκοσι (20) προσυσκευασιών.

7. Παρτίδες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των ως άνω παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ελλιποβαρείς, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

8. α. Για μέση τιμή του πραγματικού περιεχομένου μιας παρτίδας μικρότερης από την ονομαστική τιμή περιεχομένου της παρτίδας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 10β του άρθρου 7 χρησιμοποιώντας για τον υπολογισμό της κατηγορίας προστίμου την
τιμή/kg ή L ή m2 ή τεμάχιο ή m.

β. Για δεσμευμένες παρτίδες που διατίθενται παρά την εντολή των αρμόδιων αρχών επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ανά παρτίδα. 9. Ειδικά για τους σάπωνες που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ' αριθμ. 1436/1965 Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 852/Β/1965), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ελλιποβάρεια, σε σχέση με την ονομαστική ποσότητα επί
της συσκευασίας, διαπιστώνεται κατόπιν εργαστηριακής εξέτασης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Απόφαση.

Άρθρο 9
Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου


1. Προσυσκευασμένα προϊόντα τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου, δεν επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση «e» δίπλα από την ένδειξη της ποσότητας του περιεχομένου τους.

2. Στην ποσότητα του καθαρού περιεχομένου των προϊόντων της παραγράφου 1, καθώς και προϊόντων που πωλούνται χύδην, δεν αναγνωρίζονται ανοχές.

3. Προϊόντα της παρ. 1 με ελλιπές περιεχόμενο δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

4. Σε περιπτώσεις προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου τα οποία φέρουν το σήμα «e» επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα.

5. Για προσυσκευασμένα προϊόντα τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου με πραγματική ποσότητα περιεχομένου μικρότερη από την ονομαστική τιμή περιεχομένου, επιβάλλονται στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα, ανά κωδικό, διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2000 €).

6. Για προϊόντα που πωλήθηκαν χύδην και η πραγματική τους ποσότητα ήταν μικρότερη από την ποσότητα επί του παραστατικού πώλησης, ή η πραγματική τους ποσότητα ήταν μικρότερη από εκείνη, βάσει της οποίας υπολογίστηκε η τελική τιμή πώλησης του προϊόντος, επιβάλλεται στο λιανοπωλητή διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 €) ανά παράβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων.


1. Για τον ορισμό της έννοιας «τρόφιμα» εφαρμόζεται το άρθρο 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

2. Για τους ορισμούς των εννοιών «προσυσκευασμένο τρόφιμο» και «επισήμανση» εφαρμόζεται το άρθρο 1 της Οδηγίας EE 2000/13.

3. Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως κάθε φορά ισχύει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα όπως επίσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ, καθώς και του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α).

4. Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 1169/2011 στις 13 Δεκεμβρίου 2014 και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/13, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού αυτού.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Μη αναγραφή ενδείξεων χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

β) Ελλιπής αναγραφή ενδείξεων πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος

γ) Ανακριβής ή παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος

Άρθρο 11
Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων.


1. Για τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και προσφέρονται στον τόπο λιανικής πώλησης για άμεση πώληση στον καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, ως ελάχιστες ενδείξεις επί της πινακίδας ορίζονται:

α. Η ονομασία πώλησης (όπως άρθρο 3 Οδηγίας 2000/13 και όχι είδος τροφίμου) / το είδος του τροφίμου.

β. Η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού, εφόσον προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

γ. Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του τροφίμου σύμφωνα με την Οδηγία EE 2000/13 μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2014 και μετά τη θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ) 1169/2011 στις 13 Δεκεμβρίου 2014 με όσα καθορίζονται στο άρθρο 26 του εν λόγω κανονισμού καθώς και με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ 3.

δ. Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω στο Κεφάλαιο 2, «ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α. Μη αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδος χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

β. Ελλιπής αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδος πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος

γ. Ανακριβής ή παραπλανητική αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδος δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος

Άρθρο 12
Επισήμανση υποκατάστατων.


1. Η επισήμανση του τροφίμου δεν πρέπει να είναι φύσεως τέτοιας που να παραπλανά τον καταναλωτή, κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2000/13 και στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

2. Ειδικά στην περίπτωση που ένα προσυσκευασμένο τρόφιμο πρόκειται για υποκατάστατο τροφίμου, δεν θα πρέπει να γίνεται καμία αναφορά τέτοια που να παραπλανά τον καταναλωτή περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάστατο. Εναλλακτικά μπορεί να τίθεται στην επισήμανση της ονομασίας πώλησης ή σε ένδειξη πλησίον της εμπορικής ονομασίας πώλησης ένδειξη από την οποία ο καταναλωτής μπορεί άμεσα να αντιληφθεί ότι πρόκειται για υποκατάστατο. Εξαιρούνται ρητά τα τυροκομικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του ΕΚ 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Όταν υποκατάστατα τροφίμων διατίθενται στον τελικό καταναλωτή χύμα, θα πρέπει στα σημεία πώλησης τους (προθήκες, ψυγεία καταστημάτων κλπ.) να υπάρχει σχετική πινακίδα στην οποία όμως δεν δύναται να γίνεται καμία αναφορά τέτοια που να παραπλανά τον καταναλωτή περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάστατο. Εξαιρούνται ρητά τα τυροκομικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του ΕΚ 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Σε περίπτωση επίσης που τα προσφερόμενα στους χώρους ομαδικής εστίασης φαγητά, εδέσματα κλπ. περιέχουν υποκατάστατα τροφίμων ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά μέσω τιμοκαταλόγου.

5. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για τα μη γαλακτοκομικά προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 278186 (ΦΕΚ Β' 1097/22-8-2002) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 1898/87 του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο».

6. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Ανακριβής ή παραπλανητική επισήμανση υποκατάστατων τροφίμων δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.

β) Μη αναγραφή στον τιμοκατάλογο υποκατάστατων τροφίμων σε χώρους ομαδικής εστίασης χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

Άρθρο 13
Διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας.


1. Επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως ευαλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση "ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ."

2. Εντούτοις, ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:

α. Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.

β. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.

γ. Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

3. Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.

4. Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.

5. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.

6. Τα ως άνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη "ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ." χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

β) Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα τρόφιμα χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος.

γ) Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.

δ) Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής εστίασης πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος

ε) Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη "ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" σε χαμηλότερη τιμή δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 14
Υπόχρεος αναγραφής ενδείξεων.


1. Οι υπόχρεοι για την αναγραφή των ενδείξεων είναι ο παρασκευαστής ή ο πωλητής, που τα στοιχεία του αναγράφονται πάνω στο προϊόν και που είναι υπεύθυνος για τη διάθεσή του στην αγορά.

2. Υπεύθυνος για την έλλειψη αυτών είναι και οποιοσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής του συγκεκριμένου προϊόντος (ενδιάμεσοι πωλητές, τελικοί πωλητές).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1. ΚΡΕΑΣ

Άρθρο 15
Πεδίο Εφαρμογής.


1. Η παρούσα ενότητα αφορά κάθε έννοια κρέατος όπως ορίζεται στον Κανονισμό 853/2004 για προϊόντα με βάση το κρέας (βρώσιμα προϊόντα κρέατος, παραπροϊόντα και τα παρασκευάσματα αυτών) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

2. Από πλευράς εκμεταλλεύσεων / επιχειρήσεων, η παρούσα απόφαση αφορά:

α. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την σφαγή ζώων, εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό και τυποποίηση κρέατος και παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας.

β. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την διακίνηση και εμπορία κρέατος και ζώων από το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

γ. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.1.
ΣΤΑΔΙΟ ΣΦΑΓΗΣ

Άρθρο 16
Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή.


1. Σε όλα τα σφαγεία της Χώρας (Ιδιωτικά, Δημοτικά κλπ.) στα οποία γίνεται σφαγή ζώων, τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο σφαγών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι σφαγές των ζώων, τα οποία προσκομίζονται σε αυτά για σφαγή.

2. Το βιβλίο σφαγών θεωρείται με ευθύνη του σφαγείου από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας της περιοχής που βρίσκεται το σφαγείο. Το βιβλίο σφαγών κρατείται στο σφαγείο τουλάχιστον για το τελευταίο έτος και επιδεικνύεται σε κάθε πραγματοποιούμενο έλεγχο των αρμοδίων αρχών, εφόσον ζητηθεί.

3. Τα εν λόγω σφαγεία είναι υποχρεωμένα για την τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου σφαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το εν λόγω βιβλίο θα φέρει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες:

- 1η ΣΤΗΛΗ "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΑΓΗΣ" Αναγράφεται η ημερομηνία που σφάχθηκε το ζώο.

- 2η ΣΤΗΛΗ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΖΩΟΥ" Αναγράφονται τα στοιχεία του μεταφορέα οδηγού και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που μετέφερε το ζώο στο σφαγείο.

- 3η ΣΤΗΛΗ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΖΩΟΥ" Αναγράφονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και έδρα) του κατόχου των ζώων καθώς και η ιδιότητα αυτού (Παραγωγός, χονδρέμπορος, εισαγωγέας, λιανοπωλητής κλπ.).

- 4η ΣΤΗΛΗ "ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ" Αναγράφεται η φυλή του κάθε ζώου (π.χ. Σαρολέ, Σίμενταλ κλπ.).

- 5η ΣΤΗΛΗ "ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΩΤΙΟΥ" Αναγράφεται ο αριθμός ενωτίου που φέρει το προς σφαγή ζώο.

- 6η ΣΤΗΛΗ "ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ" Αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου του ζώου.

- 7η ΣΤΗΛΗ "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΦΑΓΙΟΥ" Αναγράφεται η ταξινόμηση του κάθε ζώου μετά τη σφαγή του, σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα κατάταξης SEUROP π.χ. AR3, D02 κλπ.

- 8η ΣΤΗΛΗ "ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΑΓΗΣ" Αναγράφεται ο αύξων αριθμός π.χ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κλπ. σφαγής του ζώου.

- 9η ΣΤΗΛΗ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ" Αναγράφεται ο προορισμός του σφαγίου (Ταχ. Δ/νση, Πόλη) καθώς και η ιδιότητα του προσώπου στο οποίο θα σταλεί το σφάγιο (Κρεοπωλείο, Εργαστήριο κοπής- επεξεργασίας, Αλλαντοποιία κλπ.).

- 10η ΣΤΗΛΗ "ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ " Αναγράφεται ο αριθμός του τιμολογίου παραστατικού διακίνησης πώλησης του σφαγίου. ή ο αριθμός του δελτίου αποστολής.

- 11η ΣΤΗΛΗ "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΟΥ" Αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης του ζώου. Εξαιρούνται ζώα που γεννήθηκαν πριν από το 1998 για τα οποία η ημερομηνία γέννησης δεν αναγράφεται στο διαβατήριο.

4. Εάν για την κατηγορία του σφάγιου δεν μπορεί να συμπληρωθεί κάποια από τις παραπάνω στήλες (π.χ. αριθμός διαβατηρίου), τότε αυτή παραμένει κενή.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Μη τήρηση βιβλίων σφαγών χίλια ευρώ (€1.000)

β) Ελλιπής τήρηση βιβλίων σφαγών πεντακόσια ευρώ (€500).

Άρθρο 17
Περί κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφάγιων.


Για την εφαρμογή της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης των σφάγιων εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κατάταξης των σφάγιων βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών και οι εφαρμοστικές κανονιστικές πράξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 18
Παραπροϊόντα σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων


1. Υπό την επιφύλαξη του κανονισμού 999/2001 (Παράρτημα V) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,, που αναφέρεται στα υλικά ειδικού κινδύνου, ως παραπροϊόντα θεωρούνται όλα τα μέρη του ζώου εκτός από το σφάγιο και τα οποία είναι εδώδιμα π.χ. σπλάγχνα, πόδια, ουρά, κεφάλι κ.τ.λ.

2. Καθ' όλη την διάρκεια του έτους, οι λιανοπωλητές κρεοπώλες πωλούν τις συκωταριές και τα κεφαλάκια αμνοεριφίων και αμνοεριφίων γάλακτος χωριστά του κρέατος, από το οποίο προέρχονται, σε αυτή την περίπτωση τα κεφαλάκια πωλούνται με το τεμάχιο και οι συκωταριές με το κιλό, με εξαίρεση την περίοδο από Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και Κυριακή του Θωμά, όπου μπορούν να πωλούν αμνοερίφια και αμνοερίφια γάλακτος μαζί με τα κεφάλια και τις συκωταριές τους, όπου τα κεφαλάκια πωλούνται σε τιμή ανά κιλό.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (€500) ανά σφάγιο.

Άρθρο 19
Επισήμανση βοείου κρέατος - Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καν. -1825/2000.


1. Όλες οι επιχειρήσεις, οι κρεοπώλες και οι οργανώσεις που ασχολούνται με την εμπορία σφάγιων βοοειδών και βοείου - μοσχαρίσιου κρέατος, τοποθετούν ετικέτα στα σφάγια, τεμάχια αυτών και στο κρέας (νωπό - κατεψυγμένο, συσκευασμένο ή μη), βάση της ισχύουσας νομοθεσίας για την επισήμανση του βοείου κρέατος. Η διακίνηση κάθε σφαγίου ή τεμαχίων αυτού δεν επιτρέπεται, εφόσον δε συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ετικέτα. Σε κάθε σημείο πώλησης αναρτάται υποχρεωτικά από τον πωλητή, για την ενημέρωση του καταναλωτή, η ετικέτα στα ελληνικά με πλήρη στοιχεία για την γέννηση, τις χώρες εκτροφής και την χώρα σφαγής του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας καθώς και λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία.

2. Όλοι οι παραπάνω φορείς διαθέτουν υποχρεωτικά σε κάθε ένα από τα διάφορα στάδια της παραγωγής και της πώλησης, σύστημα αναγνώρισης και περιεκτικό σύστημα καταγραφής. Το παραπάνω σύστημα εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο συσχετισμός μεταξύ του κρέατος βοοειδών και των αντίστοιχων ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας.

3. Το σύστημα καταγραφής περιλαμβάνει την ΑΦΙΞΗ / ΑΓΟΡΑ και ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΗ του ζωικού κεφαλαίου των σφάγιων ή των τεμαχίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιστοιχία αφίξεων / αγορών και αναχωρήσεων / πωλήσεων.

4. Όλο το ανωτέρω σύστημα απεικονίζεται σε βιβλίο με τίτλο "ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ" που θα είναι αριθμημένο κατά σελίδα και θεωρημένο από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα με αρμοδιότητα σε θέματα Εμπορίου της έδρας της επιχείρησης ή της οργάνωσης και θα παραμένει πάντα στην έδρα αυτών και θα επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όταν ζητηθεί.

5. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 2 διαγραμμίζουν, τηρούν και ενημερώνουν το βιβλίο υποχρεωτικά, όπως φαίνεται και στο κατωτέρω υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου. Το παραπάνω σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκης τηρούν οι επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις.

6. Τα κρεοπωλεία αντί του παραπάνω βιβλίου, μπορούν να τηρούν απλοποιημένο σύστημα καταγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Έλλειψη ετικέτας με τις προβλεπόμενες σημάνσεις βοείου κρέατος σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας εξακόσια ευρώ (€600) ανά σφάγιο ή τεμάχιο κρέατος.

β) Μη τήρηση βιβλίου καταγραφής Αφίξεων/ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ για το χονδρεμπόριο ή Σύστημα καταγραφής για το λιανεμπόριο χίλια ευρώ (€1.000).

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ και ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΑΦΙΞΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Κωδ. Ζώου (ή ομάδας ζώων) Περιγραφή (για κρεάς) Ποσότητα (Αριθμός τεμαχίων ή κιλά) Ημερομηνία άφιξης ή αγοράς Στοιχεία προμηθευτή Στοιχεία τιμολογίου Ημερομηνία αναχώρησης ή πώλησης Στοιχεία Αγοραστή Στοιχεία Τιμολογίου ή λιανικής απόδειξης Περιγραφή Ποσότητα (kg)
                     
                     
                     


Άρθρο 20
Περιγραφή ορισμένων τύπων σφάγιων χοίρου.

1. Προβλέπονται δύο τύποι χοιρινού, ο μαδητός που φέρει το δέρμα αποτριχωμένο και ο γδαρτός που το δέρμα και το υποδόριο λίπος έχουν αφαιρεθεί πλήρως (όσο βγαίνει με το μαχαίρι). Δεν υπάρχουν σπλάχνα, τα πόδια είναι κομμένα στην άρθρωση του καρπού και του ταρσού, η ουρά είναι κομμένη μεταξύ 1ου και 2ου κοκκυγικού σπονδύλου, το κεφάλι κομμένο στην ατλαντοϊνιακή διάρθρωση και έχει αφαιρεθεί και το διάφραγμα.

2. Τα χοιρίδια (κάτω των 20 kg) είναι μαδητά και φέρουν κατ' εξαίρεση το κεφάλι και τα πόδια.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500).

Άρθρο 21
Τρόπος τεμαχισμού από λιανοπωλητές του χοιρινού σφάγιου τύπου καρέ και του σφάγιου βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών).


1. Τα ημιμόρια τύπου καρέ διαμορφώνονται μετά από:

α. τον εκσπλαχνισμό, την αφαίρεση από τα σφάγια των άκρων, της ουράς και της κεφαλής που αποκόπτεται από την ατλαντοϊνιακή άρθρωση

β. τη διχοτόμηση του σφάγιου σε δύο ημιμόρια με τομή που αρχίζει από την ηβική σύμφυση και διέρχεται από το μέσον της σπονδυλικής στήλης και καθ' όλο το μήκος της

γ. την αφαίρεση του κάτω μισού των θωρακοκοιλιακών τοιχωμάτων και πλευρών μαζί με τους μυς τους με τομή που αρχίζει από το πρόσθιο χείλος του τετρακέφαλου μηριαίου και βαίνει παράλληλα προς τους οσφυϊκούς σπονδύλους μέχρι του μέσου περίπου της 14ης πλευράς και συνεχίζει ευθεία και παράλληλη προς τη σπονδυλική στήλη στο ύψος της ωμοβραχιόνιας άρθρωσης

δ. την πλήρη απολίπωση της εξωτερικής και εσωτερικής επιφάνειας του σφάγιου με ταυτόχρονη αφαίρεση του δέρματος εφόσον το χοίρειο κρέας τύπου καρρέ είναι τύπου μαδητού.

2. Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να διαθέτουν τα ημιμόρια σφάγιου χοιρινού τύπου «καρέ» το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση των παραπάνω σημείων (α-δ) στα εξής τμήματα:

α. Τον μηρό από τον ταρσό και άνω

β. Τα θωρακοκοιλιακά τοιχώματα (παντσέτα)

γ. Όλη τη χώρα των θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων (μπριζόλες)

δ. Την ωμοπλάτη μέχρι της αρθρώσεως του καρπού

ε. Τους τραχηλικούς σπονδύλους (λαιμός)

3. Οι λιανοπωλητές νωπού κρέατος βοοειδών υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις κτηνιατρικές διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Π.Δ. 186/81, σχετικά με τα όρια και τον τρόπο κοπής των τεμαχίων του εν λόγω κρέατος και να προσφέρουν τα σφάγια αυτά στα εξής τεμάχια:

α. Κότσι μπροστινού άκρου
β. Ποντίκι
ν. Σπάλα
δ. Τράχηλος
ε. Στήθος
στ. Στηθοπλευρές
ζ. Μπριζόλες
η. Σπαλομπριζόλες
θ. Καπάκι
ι. Φιλετάκι
ια. Διάφραγμα
ιβ. Στύλοι διαφράγματος
ψ. Λάπα
ιδ. Φιλέτο
ιε. Κόντρα
ιστ. Κιλότο
ιζ. Κότσι πίσω άκρου
ιη. Μηρός (που περιλαμβάνει το τράνς, νουά, ουρά, στρογγυλό)
ιθ. Παραφιλέτο

4. Οι λιανοπωλητές, όταν τεμαχίζουν από τα παραπάνω τεμάχια τα υπό στοιχεία (ζ), (η) και (ιε) τα κόβουν σε φέτες με πλευρά και χωρίς πλευρά και τα πωλούν στον πελάτη στην σειρά (δηλαδή μία φέτα με πλευρά και μία φέτα χωρίς πλευρά).

5. Μετά το διαχωρισμό των μπριζολών από το χοιρινό σφάγιο κρέατος τύπου «Ημιμόριο καρέ», κατά τον τρόπο πού ορίζεται στην περίπτωση (β) της ως άνω παραγράφου 1, επιτρέπεται στους λιανοπωλητές να αφαιρούν το ενσωματωμένο στις χοιρινές μπριζόλες «φιλέτο» δηλαδή το ψαρονέφρι και να το πωλούν, ως αυτοτελές τεμάχιο στον καταναλωτή. Το εν λόγω φιλέτο προσφέρεται στον καταναλωτή ως καθαρό κρέας (δηλαδή χωρίς οστά, λίπη, τένοντες, νεύρα).

6. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500).

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.2.
ΣΤΑΔΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Άρθρο 22
Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών.


Οι επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών χονδρικής πώλησης περιλαμβάνουν εισαγωγείς - χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους, ζωέμπορους, βιομηχανίες - βιοτεχνίες - εργαστήρια κοπής τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποίησης και προσυσκευασίας κρεάτων, συνεταιριστικές οργανώσεις κτηνοτρόφων ή άλλων εμπορικών φορέων ανεξάρτητα βαθμίδας κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, μεμονωμένους κτηνοτρόφους, εισαγωγείς - αντιπροσώπους οίκων εξωτερικού, χονδρέμπορο - λιανοπωλητή, αντιπροσώπους - εκπροσώπους που διενεργούν εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων, άλλους μη κατονομαζόμενους, που ασκούν το επάγγελμα χονδρεμπορίας.

Άρθρο 23
Στοιχεία - ενδείξεις στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών - κατεψυγμένων.


1. Επί των εκδιδομένων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης νωπών κρεάτων βοοειδών και βουβαλοειδών καθώς και χοιρινών κρεάτων νωπών - κατεψυγμένων, αναγράφεται και κατονομάζεται πλήρως και ολοκληρωμένα, η περιγραφή κάθε πωλούμενης μορφής των εν λόγω κρεάτων.

2. Ειδικά οι αναγραφόμενες στο τιμολόγιο ενδείξεις "με οστά" ή "χωρίς οστά", μπορούν να αντικαθίστανται με τις ενδείξεις "Μ/Ο" ή "Α/Ο", αντίστοιχα.

3. Σε όλα τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ.) αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων στοιχείων και η κατάταξη του σφαγίου, βάση της Κοινοτικής Κλίμακας Κατάταξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς τον τρόπο απεικόνισης των ενδείξεων αυτών. Επίσης επί των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός κάθε ζώου (ενώτιο) ή της ομάδας των ζώων.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά παραστατικό.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.3.
ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Άρθρο 24
Επισήμανση.


1. Τα κρεοπωλεία, τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου καθώς και όσοι ασχολούνται με την εμπορία κρέατος, υποχρεούνται κατά τη λιανική πώληση κρέατος νωπού, κατεψυγμένου, συσκευασμένου, τεμαχίων κρέατος, κιμά, κρεατοσκευασμάτων και βρώσιμων προϊόντων αυτού, να εφαρμόζουν τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 412/8932/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1, όσον αφορά στο βόειο και μοσχαρίσιο κρέας, πρέπει επιπλέον να εφαρμόζουν και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 412/8932/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της υπ' αριθμ. 232149/2002 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της υπ' αριθμ. 261136/2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς τις ενωσιακές διατάξεις:

Α. του Καν .(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17.7.2000 (Ε.Ε. αρ. L 204 της 11.8.2000, σελ. 1) "για την θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση του καν. 820/97 του Συμβουλίου" και ιδίως τον τίτλο II "Επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με "βάση το βόειο κρέας" και

Β. του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1825/2000 της Επιτροπής της 25.8.2000 (Ε.Ε. αρ. L216/2000 της 26.8.2000, σελ. 8) "για την θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του καν. αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας"

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 25
Κοπή και πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά.


1. Απαγορεύεται στους λιανοπωλητές να διατηρούν και να εκθέτουν για πώληση έτοιμο μη προσυσκευασμένο κιμά, δηλαδή κομμένο εκ των προτέρων, από νωπό ή κατεψυγμένο κρέας.

2. Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να κόβουν τον κιμά από κομμάτι κρέατος με οστά ή χωρίς οστά, που διαλέγει ο καταναλωτής και η κοπή να γίνεται πάντα μπροστά στον καταναλωτή.

3. Η τιμή λιανικής πώλησης του κιμά είναι αυτή στην οποία πωλείται το κομμάτι κρέατος (με οστά ή χωρίς οστά), από το οποίο παρασκευάσθηκε ο κιμάς και απαγορεύεται κάθε προσαύξηση της τιμής λόγω φύρας, κοπής, περιποίησης, αφαίρεσης οστών κλπ.

4. Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να κόβουν σε διαφορετική μηχανή τον κιμά που προέρχεται από κρέας πουλερικών.

5. Οι παραπάνω μηχανές πρέπει να είναι τοποθετημένες σε σημείο τέτοιο ώστε η κοπή να είναι απολύτως ορατή από τον καταναλωτή.

6. Πριν από την κοπή κρέατος σε κιμά, ο κρεοπώλης υποχρεούται να καθαρίσει τελείως τη μηχανή από υπολείμματα προηγούμενης κοπής, εφόσον ο καταναλωτής το ζητήσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση το υπόλειμμα κιμά που υπάρχει στη μηχανή δεν πρέπει να υπερβαίνει σε βάρος τα 100 γραμμάρια.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά παράβαση και ειδικότερα για τις παραγράφους 2 και 3 επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 26
Τήρηση πινακίδων - Έκθεση κρεάτων προς πώληση.


1. Οι λιανοπωλητές κρεάτων υποχρεούνται να τοποθετούν την πινακίδα των άρθρων 1 και 2 της παρούσης, με τις παρακάτω ενδείξεις:

α. Το είδος (π.χ. μοσχάρι, κατσίκι, χοιρινό, αρνί, συκώτι, μόσχου, κεφάλι αρνίσιο, γλώσσα μόσχου κλπ.).

β. Το τεμάχιο κρέατος (π.χ. σπάλα, κόντρα, μπάλα, καπάκι, στήθος, λάπα, ελιά κλπ.).

γ. "ΜΕ ΟΣΤΑ" ή "ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ".

δ. Την καταγωγή - προέλευση του κρέατος όπως αυτή προβλέπεται από τις Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 .

ε. Την τιμή λιανικής πώλησης, κατά μονάδα βάρους, τεμάχιο κλπ.

2. Στους παραβάτες επιβάλλονται αντίστοιχα οι κυρώσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσης.

Άρθρο 27
Σήμανση-Εισαγωγή -Εμπορία ζωντανών ζώων εισαγωγής.


1. Προκειμένου για ζωντανά ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοιρινά) προέλευσης Τρίτων Χωρών που εισάγονται στην χώρα μας για σφαγή ή πάχυνση, η είσοδος τούτων στο ελληνικό έδαφος είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον φέρουν σήμανση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία, ως εξής:

α) Βοοειδή: Κανονισμός (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΠΔ 308/2000 (Α'252), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 170/2002 (Α'156).

β) Αιγοπρόβατα: Κανονισμός (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου, αριθ. 263493/27.07.2004 (Β'253) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. 134167/18.04.2011 (Β'823) αντίστοιχη,

γ) Χοιρινά: Οδηγία 200871/ΕΚ του Συμβουλίου, ΠΔ 308/2000 (Α'252), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 170/2002 (Α'156), αριθ. 297286/05.08.2005 (Β'1170) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Απαγορεύεται η προώθηση των παραπάνω ζώων στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι σήμανσης της προηγούμενης παραγράφου.

3. Ο έλεγχος ύπαρξης των ειδικών σημάνσεων της παραγράφου 1 γίνεται από τον επίσημο κτηνίατρο του Υπουργείου του ΣΥΚΕ και συντάσσεται, για αυτό τον σκοπό, σχετικό έγγραφο (Κοινό Κτηνιατρικό έγγραφο Εισόδου-ΚΚΕΕ), που κοινοποιείται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της έδρας του εισαγωγέα ή παχυντή.

4. Προκειμένου για βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών), αιγοπρόβατα και χοιρινά προέλευσης τρίτων χωρών, που εισάγονται ζωντανά για σφαγή, οι εισαγωγείς τούτων υπόκεινται στις κατωτέρω υποχρεώσεις:

α) Τουλάχιστον 24 ώρες, πριν την άφιξη στα σύνορα κάθε εισαγόμενης παρτίδας των ζώων, ενημερώνουν την Κτηνιατρική Υπηρεσία του συνοριακού σταθμού, αναφορικά με την εισαγωγή αυτή.

β) Ενημερώνουν την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σχετικά με το σφαγείο, όπου προτίθενται να σφάξουν τα ζώα, προκειμένου το εν λόγω σφαγείο να μνημονευθεί στην άδεια, που χορηγεί η τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία. γ) Αμέσως μετά την είσοδο των ζώων (ελεύθερων εισαγωγής) στη χώρα μας, μεταφέρουν ολόκληρη την παρτίδα εισαγωγής μόνο στο σφαγείο της περίπτωσης β), όπου προβαίνουν στη σφαγή των ζώων το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εισόδου των ζώων στο σφαγείο.

5. Εισαγωγείς ζωντανών ζώων Τρίτων Χωρών προς πάχυνση, εφόσον τα διαθέτουν σε τρίτους, υποχρεούνται να τα πωλήσουν σε αγοραστές, που φέρουν την ιδιότητα του παχυντή.

6. Προκειμένου για τα ζώα Τρίτων Χωρών της παραγράφου 1, προοριζόμενα για σφαγή, η αγοραπωλησία, εμπορία, διακίνηση και κάθε άλλη εμπορική συναλλαγή διενεργείται μόνο σε βάρος νωπού κρέατος και όχι σε βάρος ζωντανού ζώου. Στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται και οι κάτοχοι τέτοιων ζώων, που εισήχθησαν για πάχυνση από τη στιγμή που θα αποφασίσουν να τα εμπορευθούν, υπό την επιφύλαξη μόνο των ρυθμίσεων της παραγράφου 5 .

7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 6, επιτρέπεται η αγοραπωλησία αιγοπροβάτων κατά βάρος ζωντανού ζώου, υπό την προϋπόθεση ότι η εμπορική πράξη θα λάβει χώρα μόνο στο σφαγείο, όπου ο εισαγωγέας ή ο κάτοχος πωλητής μετέφερε τα ζώα για σφαγή. Συντρεχούσης της αγοραπωλησίας αυτής, ο αγοραστής των αιγοπροβάτων υποχρεούται να προβεί στη σφαγή των ζώων στο ίδιο παραπάνω σφαγείο και το αργότερο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αγοραπωλησίας του είδους.

8. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η αφαίρεση ή παραποίηση των επί των ζώων εισαγωγής φερομένων ειδικών σημάνσεων της παραγράφου 1, πριν από τη σφαγή τους.

9. Προκειμένου για ζωντανά ζώα, που εισάγονται από χώρες EE για σφαγή, αμέσως μετά την είσοδο τους στην χώρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ 420/93 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

10. Οι παχυντές, εφόσον αγοράζουν προς εμπορία και σφάγια βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιρινών εγχώριας παραγωγής από κτηνοτρόφους, η εν λόγω αγορά θα γίνεται μόνο σε βάρος κρέατος και όχι σε βάρος ζωντανού ζώου.

11. Μετά τη μεταφορά των παραπάνω ζώων στα εγκεκριμένα σφαγεία οι εμπίπτοντες στις διατάξεις της παραγράφου 4 εισαγωγείς ή κάτοχοι των ζώων καθώς και οι αγοραστές αυτών της παραγράφου 6, υπόκεινται στην κατωτέρω υποχρέωση:

Πριν την πραγματοποίηση της σφαγής των ζώων επιδεικνύουν στον αρμόδιο κτηνίατρο επίσημο υγειονομικό Πιστοποιητικό (ΚΚΕΕ), τη διασάφηση τελωνισμού σε ανάλωση της παρτίδας εισαγωγής των ζώων και το τιμολόγιο από το οποίο να πιστοποιείται το είδος του ζώου, η προέλευση του και η ποσότητα της παρτίδας εισαγωγής.

12. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ισχύ της παρούσας, οι παχυντές ζώων υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων της έδρας τους, βεβαίωση του Δήμου που να πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος εκτρέφει ζώα προς πάχυνση. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά τους παχυντές ζώων, που έχουν ήδη υποβάλλει την παραπάνω βεβαίωση.

13. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι ασχολούμενοι για πρώτη φορά από την ισχύ της παρούσας, με παχύνσεις ζώων, της βεβαίωσης υποβαλλομένης σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την πρώτη αγορά ζώων προς πάχυνση.

14. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 28
Ειδικές υποχρεώσεις - ρυθμίσεις επιπέδου λιανικής.


1. Εφόσον με βάση τις πινακίδες, τιμοκαταλόγους κ.λπ, το κρέας πωλείται σε διαφορετικές τιμές ανά κιλό ή τεμάχιο αυτό συσκευάζεται σε διαφορετικές συσκευασίες.

2. Πώληση σε επιχειρήσεις με σκοπό τη μεταπώληση, εμπορία ή επεξεργασία, είναι καταρχήν επιτρεπτή υπό την επιφύλαξη των κανονισμών 852/2004 και 853/2004 και των λοιπών εθνικών διατάξεων που επιτρέπουν τη δραστηριότητα αυτή.

3. Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση αποψυγμένων προϊόντων κρέατος, κρεατοσκευασμάτων και βρώσιμων παραπροϊόντων αυτών, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποψυχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις όπως αυτές προβλέπονται στους κανονισμούς ΕΚ 852/2004 και ΕΚ 853/2004 για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και φέρουν πέρα των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 24, τον αριθμό έγκρισης εγκατάστασης και την ένδειξη «ΑΠΟΨΥΓΜΕΝΟ».

4. Στους παραβάτες των παραγράφων 1 και 2 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά παράβαση και στους παραβάτες της παραγράφου 3 διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 29
Εισαγόμενα κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες.


1. Απαγορεύεται στις αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες που προμηθεύονται κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς (από την παρέμβαση ή από ειδικές δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής), να πωλήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο τα εν λόγω κρέατα.

2. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να αγοράσει τα κρέατα της παραγράφου 1 από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2.
ΜΕΛΙ

Άρθρο 30
Επισήμανση.


1. Η επισήμανση του μελιού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 67Α και 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την υπ' αριθμ. 183/2011 (ΦΕΚ 19/Β/2012) Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού είναι ο τυποποιητής ή συσκευαστής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.

2. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 1 και 2.

Άρθρο 31
Διακίνηση - Διάθεση


1. Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης (π.χ καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας) διατίθεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο. Για τους παραγωγούς (μελισσοκόμους) ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 για την πρωτογενή παραγωγή (ΚΕΦ 1, Αρθρο 1, παράγραφος 2γ).

2. Το μέλι μπορεί να διατίθεται σε χύμα μορφή μόνο σε χώρους μαζικής εστίασης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια) και μόνο εφόσον πρόκειται για επιτόπια κατανάλωση. Στις περιπτώσεις αυτές, θα αναγράφεται σε πινακίδα τοποθετημένη δίπλα στο σημείο που εκτίθεται προς κατανάλωση το προϊόν η ονομασία πώλησης του μελιού και η ένδειξη που αφορά στην χώρα ή στις χώρες όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.

3. Σε εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 (Α173) επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων - Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του είδους, όπως ορίζεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις αποφάσεις του ΑΧΣ.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση και ειδικότερα για τη μη αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 32
Λοιπές υποχρεώσεις


1. Οι διακινητές μελιού από Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την παραλαβή ή τον εκτελωνισμό κάθε ποσότητας του είδους, υποβάλλουν στην Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η έδρα τους, υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

α. Η ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων - Ποτών.

β. Η εισαχθείσα ποσότητα μελιού και η ημερομηνία εκτελωνισμού-παραλαβής από Ε.Ε.

γ. Ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 200 κιλών.

δ. Η χώρα / χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού και όποια άλλη ένδειξη σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

2. Οι εισαγωγείς και οι επιχειρήσεις συσκευασίας μελιού, που από τον Κ.Φ.Α.Σ. όπως κάθε φορά ισχύει, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να τηρούν βιβλίο αποθήκης, υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιου βιβλίου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην επιχείρηση και να παραδίδεται προς έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όταν το ζητούν. Στο βιβλίο αυτό, που πριν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Εμπορίου της Περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης, καταχωρούνται κατά είδος, ποιότητα, ποσότητα και αξία, οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού κατά χώρα συγκομιδής.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3.
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

Άρθρο 33
Διακριτή τοποθέτηση γάλακτος και ενδείξεις επί συσκευασίας τυποποιημένου γάλακτος


1. Για τα πάσης φύσεως πωλούμενα γάλατα, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να τοποθετούν κάθε επί. μέρους κατηγορία αυτών σε ευδιάκριτα ξεχωριστά σημεία.

2. Για την επισήμανση του τυποποιημένου γάλακτος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσης και οι διατάξεις της περίπτωσης 2α της υποπαραγράφου ΣΤ.8 του άρθρου «πρώτο» του ν. 4254/2014, όπως κάθε φορά ισχύει και μετά την παρέλευση της τασσομένης προθεσμίας.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) για την παράγραφο 1 πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά παράβαση.

β για την παράγραφο 2 τα πρόστιμα του άρθρου 10 της παρούσης.

Άρθρο 34
Επισήμανση τυροκομικών προϊόντων και τήρηση πινακίδων


1. Για την επισήμανση των τυροκομικών προϊόντων, εφαρμόζεται το άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Τυροκομικά Προϊόντα).

2. Οι λιανοπωλητές τυροκομικών προϊόντων έχουν την υποχρέωση τήρησης πινακίδων όπως προβλέπονται στο Κεφάλαιο 1 -Τήρηση Πινακίδων σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Τυροκομικά Προϊόντα) για την τήρηση των πινακίδων αυτών και των ενδείξεων που απαιτούνται.

3. Οι λιανοπωλητές λευκών τυριών άλμης, υποχρεούνται να αναγράφουν στο περιτύλιγμα το είδος του τυριού (π.χ. ΦΕΤΑ ΠΟΠ ή τελεμές ή λευκό τυρί άλμης).

4. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 1 και 2 και ειδικότερα για την παράγραφο 3 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά είδος τυριού.

Άρθρο 35
Τήρηση βιβλίου αποθήκης


1. Όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, για όλες τις κατηγορίες εγχώριου ή εισαγόμενου γάλακτος που αγοράζουν. Το Βιβλίο Αποθήκης θα παραμένει στην επιχείρηση και θα καταχωρούνται σε αυτό σε καθημερινή βάση τα παρακάτω στοιχεία:

α. παραστατικό κτήσης, αγοράς ή εισαγωγής - Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση προμηθευτή.

β. Αγορασθείσες ή εισαχθείσες ποσότητες γάλακτος κατά είδος (πχ νωπό ή κατεψυγμένο γάλα αγελάδος / γάλα σκόνη)

2. Ειδικά για τα είδη γάλακτος σε σκόνη στο τέλος κάθε μήνα θα αναγράφονται σε ξεχωριστή στήλη οι ποσότητες γάλακτος σε σκόνη που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντων ανά είδος κατά τον μήνα αυτό.

Σε άλλη στήλη θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα κατά είδος των προϊόντων που παρασκευάστηκαν από την χρησιμοποίηση γάλακτος σε σκόνη.

3. Το Βιβλίο Αποθήκης θα είναι αριθμημένο και θεωρημένο από τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες με αρμοδιότητα σε θέματα Εμπορίου.

4. Οι επιχειρήσεις όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπ. Οικονομικών υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και λοιπών στοιχείων (π.χ. τιμολογίων αγοράς γάλακτος, δελτίων ποσοτικής παραλαβής γάλακτος, κατά παραγωγό, δελτίων αποστολής κ.τ.λ.) από τα οποία προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία, δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Αποθήκης που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α. Μη τήρηση του βιβλίου αποθήκης πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

β. Ελλιπής τήρηση του βιβλίου αποθήκης δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.4.
ΑΡΤΟΣ και ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Άρθρο 36 Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας


1. Πέραν των Γενικών Διατάξεων και ειδικότερα αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας με τις αντίστοιχες κυρώσεις, για τη διάθεση του άρτου, των αρτοπαρασκευασμάτων, των αρτοσκευασμάτων, των διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων, των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας και του άρτου από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας, εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 14 του ν. 3526/2007 όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Τα προϊόντα αυτά ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή σε όλα τα σημεία πώλησης.

3. Τα καταστήματα παρασκευής και διάθεσης των προϊόντων της παραγράφου 1, μπορούν να παρασκευάζουν και να διαθέτουν σε διερχόμενους ή καθήμενους πελάτες και πρόχειρα γεύματα που έχουν ως βάση τα προϊόντα αρτοποιίας, με την προϋπόθεση της τήρησης των ειδικότερων υγειονομικών και λοιπών σχετικών διατάξεων για τη δραστηριότητα αυτή.

4. Για τη μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας εφαρμογή έχει το άρθρο 15 του ν. 3526/2007 όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) χίλια ευρώ (1.000€) για τις διατάξεις της παραγράφου 2.

β) χίλια ευρώ (€ 1.000) για τις διατάξεις της παραγράφου 3.

γ) χίλια ευρώ (€ 1.000) για τις διατάξεις της παραγράφου 4.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.5.
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 37
Πτηνοτροφικά προϊόντα


1. Για την εμπορία και διακίνηση των πτηνοτροφικών προϊόντων εφαρμόζεται το κανονιστικό νομικό πλαίσιο όπως κάθε φορά ισχύει των κάτωθι Εφαρμοστικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών της Επιτροπής που έπονται του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.

• (ΕΚ) 543/2008 της επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας των πουλερικών .

• (ΕΚ) 589/2008 της επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.

• (ΕΚ) 617/2008 της επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) για κάθε μία παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.6.
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Άρθρο 38
Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών


1. Η εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών διέπεται από τις προδιαγραφές εμπορίας που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 (EE L 157 της 15.6.2011, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές εμπορίας επιτρέπονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του παραπάνω Κανονισμού.

2. Κατά την εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών, τοποθετούνται επί των εμπορικών συσκευασιών (σάκοι, κιβώτια, τελάρα, κλούβες κλπ.), καθώς και επί όλων των εκδιδόμενων παραστατικών, οι ενδείξεις επισήμανσης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής και για το είδος «πατάτες», αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία.

3. Για τα νωπά οπωρολαχανικά που διακινούνται με μεταφορικό μέσο σε μεγάλους περιέκτες, οι ενδείξεις της προηγούμενης παραγράφου 2 αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το εμπόρευμα ή σε δελτίο το οποίο τοποθετείται ευκρινώς στο εσωτερικό του μεταφορικού μέσου.

4. Στα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών μέχρι το στάδιο της λιανικής πώλησης, συμπληρώνεται, πέραν των άλλων πεδίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του εκδότη του παραστατικού, εφόσον υποχρεούται να διαθέτει αριθμό ΜΕΝΟ.

5. Ως τελικός συσκευαστής - τυποποιητής νωπών οπωρολαχανικών ορίζεται ο συσκευαστής του οποίου η συσκευασία φθάνει ως έχει στο στάδιο της λιανικής πώλησης.

6. Ειδικά για τα προϊόντα του κατωτέρω πίνακα (Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α)


(α). Μήλα
(β). Εσπεριδοειδή
(γ). Ακτινίδια
(δ). Μαρούλια, κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια
(ε). Ροδάκινα και Νεκταρίνια
(στ). Αχλάδια
(ζ). Φράουλες
(η). Γλυκές πιπεριές
(θ). Επιτραπέζια σταφύλια
(ι). Τομάτες
(ια). Πατάτες
(ιβ). Κρεμμύδια

α) όταν τελικός συσκευαστής εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών είναι ο ίδιος ο παραγωγός, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 7.

β) όταν τελικός συσκευαστής εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών είναι το συσκευαστήριο - έμπορος, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του συσκευαστηρίου και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 7. Σε περίπτωση που η συσκευασία αφορά προϊόντα ενός και μόνο παραγωγού, αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του παραγωγού, εφόσον υποχρεούται να διαθέτει, άλλως αναγράφεται ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

γ) όταν ο έμπορος προμηθεύεται από χώρες της Ε.Ε. ή εισάγει από Τρίτες Χώρες νωπά οπωροκηπευτικά, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον δικό του Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) και τον αριθμό παρτίδας εισαγωγής όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 8.

δ) Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής - εισαγωγής αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών.

7. Προκειμένου για εγχώρια νωπά οπωρολαχανικά του Πίνακα (Α) ο αριθμός παρτίδας παραγωγής αποτελείται:

α) για τον παραγωγό - τελικό συσκευαστή από τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας της παραγράφου 11 και την ημερομηνία συσκευασίας (ηη/μμ/εε).

β) για τον τελικό συσκευαστή - έμπορο, από τον αριθμό του παραστατικού διακίνησης του συσκευαστηρίου προς τρίτους και την ημερομηνία συσκευασίας (ηη/μμ/εε), όταν η συσκευασία αφορά παραλαβές από περισσότερους του ενός παραγωγούς.

γ) για τον τελικό συσκευαστή - έμπορο, από τον αριθμό του παραστατικού διακίνησης του παραγωγού, τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας και την ημερομηνία συσκευασίας (ηη/μμ/εε), όταν η συσκευασία αφορά παραλαβή από έναν και μόνο παραγωγό.

8. Προκειμένου για προερχόμενα από χώρες της Ε.Ε. ή εισαγόμενα από Τρίτες Χώρες νωπά οπωρολαχανικά του Πίνακα (Α), ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής αποτελείται από τον αριθμό του παραστατικού παραλαβής του μεταφορέα, όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Υπ. Οικονομικών, τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας και την ημερομηνία παραλαβής (ηη/μμ/εε).

9. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αφαίρεση ή η καταστροφή των παραπάνω πινακίδων - ετικετών καθώς και η αλλοίωση των αναγραφομένων επί αυτών ενδείξεων.

10. Στις συσκευασίες πατάτας επιτρέπεται η ύπαρξη ξένων υλών (χώμα κλπ.) μέχρι ποσοστό 1,5% στο καθαρό βάρος τους.

11. ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

α) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ νωπών οπωρολαχανικών, τηρείται είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα, για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) της παραγράφου 6 και θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του εκάστοτε υπόχρεου τήρησής του.

Υπόχρεοι τήρησης του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι οι εκάστοτε υπόχρεοι αναγραφής του αριθμού παρτίδας παραγωγής - εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) της παραγράφου 6.

β) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία εκ των οποίων γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ως εξής:

- Στην πρώτη στήλη, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ», αναγράφεται, κατά σειρά εγγραφών για κάθε παρτίδα χωριστά, ο αύξων αριθμός εγγραφής, ο οποίος αναριθμείται εξαρχής την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

- Στη δεύτερη στήλη, με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ», αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του παραγωγού και ο αριθμός και η ημερομηνία του παραστατικού διακίνησης. Εάν ο παραγωγός δεν υποχρεούται να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ), αναγράφεται ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

- Στην τρίτη στήλη, με τίτλο «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», αναγράφονται υποχρεωτικά η χώρα καταγωγής του προϊόντος, καθώς και ο δήμος και το τοπωνύμιο, εφόσον υπάρχει, παραγωγής του προϊόντος, για κάθε παραλαβή - παρτίδα χωριστά.

- Στην τέταρτη στήλη, με τίτλο «ΕΙΔΟΣ - ΠΟΙΚΙΛΙΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία, για κάθε είδος - παραλαβή - παρτίδα χωριστά, όπου οι ενδείξεις αυτές προβλέπονται. Ειδικά για το είδος «πατάτες», η ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.

- Στην πέμπτη στήλη, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του παραληφθέντος προϊόντος και εφόσον αυτό είναι συσκευασμένο, ο αριθμός των συσκευασιών ανά μέσο/τύπο συσκευασίας, όπως προκύπτουν από το σχετικό παραστατικό διακίνησης, για κάθε παραλαβή - παρτίδα χωριστά.

- Στην έκτη στήλη, με τίτλο «ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφονται το μικτό βάρος του συσκευασθέντος ή ανασυσκευασθέντος προϊόντος, καθώς και ο αριθμός των παραχθέντων συσκευασιών. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται εφόσον το προϊόν συσκευάζεται για πρώτη φορά ή ανασυσκευάζεται με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.

- Στην έβδομη στήλη, με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας παραγωγής όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.

γ) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ νωπών οπωρολαχανικών προερχόμενων από χώρες της EE ή εισαγόμενων από Τρίτες Χώρες, διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία εκ των οποίων γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ήτοι:

- Στην πρώτη στήλη, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ», αναγράφεται κατά σειρά εγγραφών, για κάθε παρτίδα χωριστά, ο αύξων αριθμός εγγραφής ο οποίος αναριθμείται εξαρχής κάθε ημέρα.

- Στη δεύτερη στήλη, με τίτλο «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», αναγράφεται η χώρα καταγωγής και ο προμηθευτής, για κάθε παρτίδα παραλαβής χωριστά.

- Στην τρίτη στήλη, με τίτλο «ΕΙΔΟΣ - ΠΟΙΚΙΛΙΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», αναγράφεται το είδος, η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία για κάθε παρτίδα παραλαβής χωριστά, όπου οι ενδείξεις αυτές προβλέπονται. Ειδικά για το είδος πατάτες, η ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.

- Στην τέταρτη στήλη, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του παραληφθέντος προϊόντος και εφόσον αυτό είναι συσκευασμένο, ο αριθμός των συσκευασιών ανά μέσο/τύπο συσκευασίας, όπως προκύπτουν από το σχετικό παραστατικό διακίνησης, για κάθε παραλαβή - παρτίδα χωριστά.

- Στην πέμπτη στήλη, με τίτλο «ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του συσκευασθέντος ή ανασυσκευασθέντος προϊόντος, καθώς και ο αριθμός των παραχθέντων συσκευασιών. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, εφόσον το προϊόν συσκευάζεται για πρώτη φορά ή ανασυσκευάζεται με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.

- Στην έκτη στήλη, με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ», αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.

12. Την ευθύνη για τις ενδείξεις επί των εμπορικών συσκευασιών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρει ο τελικός συσκευαστής νωπών οπωρολαχανικών.

Την ευθύνη για τις ενδείξεις επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρει ο εκδότης αυτών.

13. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως κάτωθι:

α) Μη ύπαρξη ενδείξεων επί των εμπορικών συσκευασιών νωπών οπωρολαχανικών δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000) ανά παρτίδα συσκευασίας.

β) Ανακριβείς ή ελλιπείς ενδείξεις επί των εμπορικών συσκευασιών νωπών οπωρολαχανικών του Πίνακα Α τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ανά παρτίδα συσκευασίας.

γ) Ανακριβείς ή ελλιπείς ενδείξεις επί των εμπορικών συσκευασιών των λοιπών πλην του Πίνακα Α νωπών οπωρολαχανικών χίλια ευρώ (€1.000) ανά παρτίδα διακίνησης.

δ) Μη αναγραφή των ενδείξεων που απαιτούνται επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας των νωπών οπωρολαχανικών του πίνακα Α της παραγράφου 6, τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ανά παραστατικό και για τα λοιπά πλην του πίνακα Α νωπά οπωρολαχανικά δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά παραστατικό.

στ) Ανακριβής ή ελλιπής αναγραφή των ενδείξεων που απαιτούνται επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας των νωπών οπωρολαχανικών του πίνακα Α της παραγράφου 6, δύο χιλιάδες (€ 2.000) ανά παραστατικό και για τα λοιπά πλην του πίνακα Α νωπά οπωρολαχανικά χίλια ευρώ (€1.000) ανά παραστατικό.

ζ) Μη τήρηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα του πίνακα (Α) πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) και ανακριβής ή ελλιπής τήρηση του βιβλίου ιχνηλασιμότητας δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).

Άρθρο 39
Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών


1. Με την επιφύλαξη των παρακάτω παραγράφων 2 και 3, απαγορεύεται απολύτως η ανάμειξη διαφορετικών ειδών καθώς και διαφορετικών ποικιλιών ή διαφορετικών ποιοτήτων του ίδιου είδους σε κάθε στάδιο χονδρικής και στη λιανική πώληση όλων των νωπών οπωρολαχανικών. Είναι ανεκτή η απόκλιση έως ποσοστό 10% σε προϊόντα που πωλούνται αποκλειστικά στις προθήκες σημείων λιανικής πώλησης και δεν είναι σε κλειστές συσκευασίες.

2. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών καθαρού βάρους 5 κιλών ή μικρότερου που περιέχουν μείγματα διαφορετικών ειδών οπωρολαχανικών, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) τα προϊόντα είναι της ίδιας ποιότητας,

(β) κάθε προϊόν είναι σύμφωνο προς τις ειδικές προδιαγραφές εμπορίας του είδους ή, εάν δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας για ένα συγκεκριμένο είδος, με τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(γ) στη συσκευασία αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και, ειδικά για τα προϊόντα του πίνακα (Α), ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής του καθενός από αυτά. Εάν τα οπωρολαχανικά που περιέχονται σε ένα μείγμα είναι καταγωγής περισσοτέρων του ενός κρατών μελών ή τρίτων χωρών, οι πλήρεις ονομασίες των χωρών καταγωγής μπορούν να αντικατασταθούν με μία από τις κατωτέρω ενδείξεις κατά περίπτωση:

- «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΕ»

- «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες εκτός ΕΕ»

- «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΕ και από χώρες εκτός ΕΕ»

3. Προκειμένου για τα προϊόντα για τα οποία ισχύουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών που περιέχουν μείγματα του ίδιου είδους οπωρολαχανικών αλλά διαφορετικών ποικιλιών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Στους χώρους λιανικής πώλησης των νωπών οπωρολαχανικών (συμπεριλαμβανομένων των Λαϊκών Αγορών, υπαίθριων πωλητών - στάσιμων ή πλανοδίων-, δημοτικών ή κοινοτικών αγορών κλπ.), ανεξάρτητα του αν η πώληση τους γίνεται απευθείας από τα μέσα συσκευασίας ή από πάγκους ή σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες στους χώρους έκθεσης προς πώληση, για κάθε είδος χωριστά, τοποθετείται ή αναρτάται πινακίδα πώλησης σε εμφανές σημείο ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η τιμή ανά μονάδα πώλησης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα του Πίνακα (Α) αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται επί των αντίστοιχων συσκευασιών και παραστατικών. Για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής και για το είδος πατάτες, αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία. Επιτρέπεται η πώληση κατόπιν δεματοποίησης (μάτσο) ορισμένων λαχανικών (π.χ. άνηθος, μαϊντανός, σέλινο κλπ) με το τεμάχιο, εφόσον επί της πινακίδος λιανικής πώλησης θα αναγράφεται το καθαρό βάρος του δέματος και η αντίστοιχη τιμή του, καθώς και η αναγωγή της τιμής αυτής στο κιλό.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) για κάθε μία παράβαση.

Άρθρο 40
Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών - ενδείξεις


1. Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που αγοράζει από παραγωγό ή άλλο επιτηδευματία νωπά οπωρολαχανικά εκδίδει - κατέχει όλα τα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών, πριν την έναρξη των πωλήσεων και τα επιδεικνύει στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

2. Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που πωλεί νωπά οπωρολαχανικά για λογαριασμό παραγωγού ή άλλου επιτηδευματία (με προμήθεια) εκδίδει, μετά το πέρας των πωλήσεων, εκκαθάριση σύμφωνα τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.

3. Στα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών πέραν των όσων προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών αναγράφονται, όπου αυτές προβλέπονται, και οι κατωτέρω ενδείξεις:

α. η ποικιλία και η ποιοτική κατάταξη μαζί με την περιγραφή του είδους

β. το ονοματεπώνυμο του παραγωγού για τα είδη που δεν υπάγονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 38.

γ. ο τόπος παραγωγής για τα εγχώρια και τα ενδοκοινοτικά οπωρολαχανικά και η χώρα προέλευσης (χώρα καταγωγής) για τα εισαγόμενα.

δ. ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 38 του παρόντος κεφαλαίου.

4. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 38.

Άρθρο 41
Διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών με ΔΧ μεταφορικά μέσα


1. Παραγωγοί και επιτηδευματίες που διακινούν νωπά οπωρολαχανικά με Δ.Χ. μεταφορικά μέσα από τους τόπους παραγωγής στους τόπους κατανάλωσης υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς να κατέχουν μαζί με τα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας καιτην αντίστοιχη φορτωτική μεταφοράς που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 42
Ηρτημένη παραγωγή


1. Επιτηδευματίες (συσκευαστές, χονδρέμποροι ή λιανοπωλητές) που αγοράζουν από παραγωγούς νωπά οπωρολαχανικά πριν την συγκομιδή τους (ηρτημένη παραγωγή) υποχρεούνται στην κατάρτιση συμφωνητικού στο οποίο θα αναγράφεται η προβλεπόμενη παραγωγή, η τιμή αγοράς και η συνολική αξία αυτής.

2. Το παραστατικό αγοράς της ηρτημένης παραγωγής εκδίδεται με την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων. Το εν λόγω συμφωνητικό επισυνάπτεται στο παραστατικό αγοράς.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 43
Επισήμανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις


1. Νωπά φρούτα τυποποιημένα και συσκευασμένα, προκειμένου να εξαχθούν στο εξωτερικό και τα οποία δεν εξήχθησαν, μπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά, ως έχουν και με τις ξενόγλωσσες ενδείξεις, με τις οποίες είναι επισημασμένα υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται πινακίδα από την οποία μπορεί να ενημερωθεί ο καταναλωτής στην ελληνική γλώσσα.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

Άρθρο 44
Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών


1. Η αποτίμηση της αξίας της συναλλαγής κατά την πώληση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών (συσκευαστήρια, χονδρέμποροι) για κάθε είδος νωπού οπωρολαχανικού γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τυποποίησης, ιδίως:

α. Είτε πριν τη διαδικασία τυποποίησης στο σύνολο της πωληθείσας ποσότητας.

β. Είτε μετά τη διαδικασία τυποποίησης διακριτά κατά κατηγορία κατάταξης του συνόλου της πωληθείσας ποσότητας.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000).

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.7.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 45
Ορισμοί


Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισμοί που καθορίζονται κάθε φορά από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 46
Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας καιυδατοκαλλιέργειας


1. Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του κεφαλαίου 3 (ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, (Καν(ΕΚ) 2658/1987) εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, κατά την πώλησή τους στη λιανική, φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του Συμβουλίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της Επιτροπής, «για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών ...και καταργήσεως των κανονισμών...» του Συμβουλίου και του εκτελεστικού Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής».

2. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

α. Το επιστημονικό όνομα, το οποίο μπορεί να παρέχεται με τη μορφή εμπορικών πληροφοριών όπως πινακίδα ή αφίσα, (παρ. 2 του καν(ΕΚ)404/2011) ή την ελληνική εμπορική ονομασία του είδους (ΥΑ 159996/2003 Β'1035, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εμπορικών ονομασιών εφαρμόζεται η διαδικασία περί εμπορικής ονομασίας προσωρινού χαρακτήρα, (όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης).

β. Την τιμή λιανικής πώλησης ανά συσκευασία, εφόσον το προϊόν διατίθεται συσκευασμένο και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης (ευρώ ανά κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2. Ειδικά για τα κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, ο τρόπος εμφάνισης της τιμής ανά μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 49.

γ. Τη μέθοδο παραγωγής ήτοι:

- Για τα προϊόντα που αλιεύονται στη θάλασσα θα υπάρχει η ένδειξη «...αλιευμένο...».

Η φράση «αλιευμένο» μπορεί να παραλείπεται, όταν από την εμπορική ονομασία και τη ζώνη αλίευσης απορρέει σαφώς ότι πρόκειται για είδος που έχει αλιευθεί στη θάλασσα .

- Για προϊόντα που αλιεύονται στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια), θα υπάρχει η ένδειξη «.αλιευμένο σε γλυκά νερά.»

- Για αλιευτικά προϊόντα καλλιέργειας υδροβίων οργανισμών που παραμένουν καθ' όλη τη διάρκεια εκτροφής ή καλλιέργειάς τους και μέχρι και τη συγκομιδή τους στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου, θα υπάρχει η ένδειξη «υδατοκαλλιέργειας» (ΚΑΝ ΕΚ 2065/2001 καιΥΑ 159996/2003). δ. Τη ζώνη αλίευσης ήτοι:

- Για προϊόντα που αλιεύονται σε θάλασσες, η ζώνη αλίευσης και προαιρετικά ο κωδικός FAO που καθορίζει τη ζώνη αλίευσης (παρατίθενται στον πίνακα Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (επετηρίδα) FAO Ζώνη αλίευσης Καθορισμός της ζώνης FAO (αριθ.)
Βορειοδυτικός Ατλαντικός 21
Βορειοανατολικός Ατλαντικός πλην Βαλτικής Θάλασσας 27
Βαλτική Θάλασσα 27.IIId
Κεντροδυτικός Ατλαντικός 31
Κεντροανατολικός Ατλαντικός 34
Νοτιοδυτικός Ατλαντικός 41
Νοτιοανατολικός Ατλαντικός 47
Μεσόγειος Θάλασσα 37.1,37.2 και 37.3
Εύξεινος Πόντος 37.4
Ινδικός Ωκεανός 51 και 57
Ειρηνικός Ωκεανός 61,67,71,77,81 και 87
Ανταρκτική 48, 58 και 88


- Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά (ποτάμια, λίμνες), θα αναφέρεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής του προϊόντος (άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 2065/2001).

- Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, θα αναφέρεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας στην οποία εκτυλίχθηκε το στάδιο τελικής ανάπτυξης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα λιμνοθαλασσών θα αναφέρεται επιπρόσθετα και η ένδειξη «λιμνοθάλασσας» (άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 2065/2001).

Επιτρέπεται περαιτέρω αναφορά προέλευσης, μεταξύ παρενθέσεων, σε «ακριβέστερη ζώνη» αλίευσης ή παραγωγής, ως συνέχεια της υποχρεωτικής σήμανσης της περιοχής ή του τόπου προέλευσης των αλιευτικών προϊόντων, πχ Μεσόγειος θάλασσα (Θερμαϊκός κόλπος).

ε. Όταν ένα αλιευτικό προϊόν ή προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει προηγουμένως καταψυχθεί αναγράφεται επίσης, η λέξη «αποψυχθέν», υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 47.

Όταν η λέξη αυτή δεν αναγράφεται σε επίπεδο λιανικής πώλησης σημαίνει ότι τα αλιευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας δεν είχαν καταψυχθεί και στη συνέχεια αποψυχθεί (Καν (EE) 404/2011 αρ. 68).

Κατά παρέκκλιση της ως άνω παραγράφου δεν είναι αναγκαστική η αναφορά της λέξης «αποψυχθέν» για:

- Αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως καταψυχθεί για λόγους ασφάλειας υγείας, σύμφωνα με το παράρτημα III, τμήμα VIII, του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και
- Αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που έχουν προηγουμένως αποψυχθεί πριν από το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση ή συνδυασμό των επεξεργασιών αυτών (Καν (ΕΕ) 404/2011 αρ. 68 παρ. 4).

3. Οι πληροφορίες των πεδίων α έως δ της παραγράφου 2 δεν απαιτούνται για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται από το αλιευτικό σκάφος ή από τη μονάδα εκτροφής/υδατοκαλλιέργειας απευθείας προς τον τελικό καταναλωτή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ την ημέρα για κάθε καταναλωτή (άρθρο 7 του ΚΑΝ. (ΕΚ) 2065/2001).

4. Ο πίνακας Α της περίπτωσης δ. της παραγράφου 2 αναρτάται υποχρεωτικά στα καταστήματα λιανικής πώλησης.

5. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:

α) για τις ενδείξεις επί πινακίδος επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 1 και 2.

β) για τις λοιπές παραβάσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) για κάθε μία παράβαση.

Άρθρο 47
Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο.


1. Η απόψυξη κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων απαγορεύεται να λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης από τον έμπορο λιανικής.

2. Στο στάδιο της λιανικής πώλησης, επιτρέπεται η διάθεση αποψυγμένων αλιευμάτων υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται αποκλειστικά συσκευασμένα (ατομικές ή ομαδικές συσκευασίες) με όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις του προηγούμενου άρθρου και ειδικώς την περίπτωση δ), και εφόσον αλιεύματα έχουν παραχθεί -συσκευασθεί από επιχειρήσεις με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν πέραν από την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΚ 852/2004 και ειδικές απαιτήσεις που θέτει ο ΕΚ 853/2004 για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Ο αριθμός έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου θα πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας.

3. Απαγορεύεται η διάθεση αποσυσκευασμένων αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 48
Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης


1. Σε όλα τα στάδια και επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013, και οι κάτωθι ενδείξεις, υποχρεωτικά:

α. Η ζώνη αλίευσης (FAO)

β. Η ένδειξη αποψυχθέν εάν το προϊόν έχει αποψυχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 47.

γ. Ειδικά για διακίνηση εντός ιχθυόσκαλας, ο αριθμός των μέσων συσκευασίας (ιχθυοκιβώτια, χαρτοκιβώτια κτλ) και τα είδη των αλιευμάτων με την ίδια τιμή που περιέχονται σε αυτά.

2. Στους παραβάτες επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:

α. Μη αναγραφή ενδείξεων επί των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

β. Ελλιπής αναγραφή ενδείξεων επί των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων χίλια ευρώ (€1.000).

Άρθρο 49
Εμπορία - Διακίνηση - Διάθεση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης)


1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ορίζονται τα εξής:

α. Ο επίπαγος των κατεψυγμένων αλιευμάτων θεωρείται «υγρό κάλυψης» σύμφωνα με την περίπτωση δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

β. Ως προσυσκευασμένα κατεψυγμένα αλιεύματα, θεωρούνται αυτά, που διατίθενται στην εσωτερική αγορά σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, στην οποία αναγράφονται οι επιβαλλόμενες ενδείξεις για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα και της οποίας το άνοιγμα γίνεται μόνο από τον τελικό καταναλωτή.

γ. Ως χύμα κατεψυγμένα αλιεύματα, θεωρούνται αυτά, που δεν πληρούν τις διατάξεις της ως άνω (β) περίπτωσης.

2. Κατά παρέκκλιση της γενικής αρχής πώλησης σε καθαρό βάρος, οι αγοραπωλησίες κατεψυγμένων αλιευμάτων με επίπαγο, μεταξύ των επιχειρήσεων (εισαγωγέων, χονδρεμπόρων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας, συσκευασίας, τυποποίησης και λιανοπωλητών), μπορούν να διενεργούνται κατά βάρος συμπεριλαμβανομένου του επίπαγου (υγρού κάλυψης), ανεξάρτητα αν τα είδη είναι συσκευασμένα ή χύμα..

3. ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ

Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε "προσυσκευασμένη μορφή", κατά την έννοια των διατάξεων της (β) περίπτωσης της παραγράφου 1, υποχρεωτικά επί της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας, σε ορατό από τον καταναλωτή σημείο και με ευδιάκριτα γράμματα, αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:

"ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ ..........π.χ. 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (δηλαδή στραγγισμένο) π.χ. 1080 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ"

Η ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών βαρύνει εξίσου όλες τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2.

4. ΧΥΜΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ

Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε "χύμα μορφή", κατά την έννοια της (γ) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1, επιτρέπεται να διατίθενται με την μορφή αυτή στον τελικό καταναλωτή, με την προϋπόθεση τήρησης των κατωτέρω δεσμευτικών διατάξεων. Κατονομάζουμε ως ακολούθως τις μορφές κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθενται χύμα τον καταναλωτή και υπό τον όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν θα υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το 10% ή 15%, ως εξής:

Είδος αλιεύματος Μέγιστο ποσοστό επίπαγου
Ψάρια ολόκληρα, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα, ψάρια σε μεγάλα τεμάχια 10%
Φιλέτο και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα χωρίς δέρμα, μαλακόστρακα αποφλοιωμένα ή μη, προβρασμένα ή μη, μαλάκια καθαρισμένα, τεμαχισμένα ή μη. 15%


5. Για τον υπολογισμό του ποσοστού επίπαγου, παραθέτουμε τον μαθηματικό τύπο, που προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ καθαρού στραγγισμένο βάρος (δηλαδή καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο) και του μικτού βάρους (με επίπαγο) που ονομάζεται "Ποσοστό φερόμενου επίπαγου":

Ε = (Α-Β) Χ 100/Α

Επεξηγηματικά, όπου Α το συνολικό βάρος αλιεύματος μαζί με τον επίπαγο (υγρό κάλυψης), όπου Β το καθαρό στραγγισμένο βάρος (δηλαδή το καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο), όπου Ε το ποσοστό του επίπαγου.

6. Ειδικά για την αναγραφή της τιμή πώλησης, σύμφωνα με την περίπτωση β) του άρθρου 46, οι λιανοπωλητές κατεψυγμένων αλιευμάτων με επίπαγο, υποχρεούνται όπως, σε κάθε τέτοιο είδος, που εκθέτουν προς πώληση, τοποθετούν ή αναρτούν ή προσδένουν πινακίδα, που θα είναι ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία θα αναγράφεται η τιμή διάθεσης του είδους στον καταναλωτή.

Η τιμή αυτή θα αναφέρεται:

α. Σε τιμή ανά κιλό με επίπαγο, προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται "σε χύμα μορφή", κατά την έννοια της (γ) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1.

β. Σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία, προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται "σε συσκευασμένη μορφή" κατά την έννοια της (β) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, στην πινακίδα αναγράφεται, πέρα από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) καθαρού στραγγισμένου βάρους (δηλαδή καθαρού βάρους χωρίς επίπαγο) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στην δεύτερη. Η τιμή πώλησης ανά συσκευασία αφορά πάντα την ποσότητα που εμπεριέχεται στην συσκευασία και αναφέρεται στο καθαρό στραγγισμένο βάρος.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 50
Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους

1. Απαγορεύεται η εμπορία και η διακίνηση ψαριών, οστράκων καρκινοειδών και κεφαλοπόδων μικρού μεγέθους όπως αυτά καθορίζονται με βάση την κοινοτική και εθνική Νομοθεσία.

2. Οι απαγορεύσεις εμπορίας που καθορίζονται στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης για τα ζώντα όστρακα που προέρχονται από χώρες της ΕΕ και από Τρίτες Χώρες.

3. Οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Εξαίρεση τα κυδώνια - Venus verrucosa που προέρχονται από καλλιέργεια σε θαλάσσιους μισθωμένους χώρους, εφόσον οι εμπορευόμενοι αποδεικνύουν τη μέθοδο παραγωγής τους.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.8.
ΕΛΑΙΑ - ΕΛΙΕΣ - ΛΙΠΗ

Άρθρο 51
Ορισμοί


1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ως «τελικός καταναλωτής» νοείται ο μεμονωμένος καταναλωτής καθώς και τα εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες μαζικές εστιάσεις.

2. Λιανικό εμπόριο νοείται η διάθεση με σκοπό την πώληση προς τον τελικό καταναλωτή.

Άρθρο 52
Εμπορία Ελαίων προς τελικό καταναλωτή (λιανικό εμπόριο)

1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος (1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) εμπίπτει η εμπορία σε επίπεδο λιανικού εμπορίου του «εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου», του «παρθένου ελαιολάδου», του «ελαιολάδου-αποτελούμενου από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα» και του «πυρηνελαίου», όπως αυτά ορίζονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) και στα σημεία 3 και 6 του παραρτήματος XVI του καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 323902/2009 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β' 2026/2009), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται επίσης και στις απευθείας πωλήσεις ελαίων της παραγράφου 1 από τους παραγωγούς και ελαιοτριβείς προς τον τελικό καταναλωτή.

Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1. Για τη συσκευασία και επισήμανση των προϊόντων της περίπτωσης Α) και τον τρόπο παρουσίασής τους στον τελικό καταναλωτή, εφαρμόζεται η υπ' αριθμ. 323902/2009 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β' 2026/2009), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. 323902/2009 (ΦΕΚ Β' 2026/2009) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως κάθε φορά ισχύει, αν αναφέρεται στη σήμανση, εκτός από τον κατάλογο των συστατικών, η παρουσία ελαίων που αναφέρονται στην περίπτωση Α), σε ένα μείγμα ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων, με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις, η ονομασία πώλησης του εν λόγω μείγματος είναι η ακόλουθη: «Μείγμα φυτικών ελαίων (ή συγκεκριμένα ονόματα των υπόψη φυτικών ελαίων) και ελαιολάδου», ακολουθούμενη αμέσως μετά από την ένδειξη του ποσοστού του ελαιολάδου στο μείγμα. Μπορεί να αναφέρεται η παρουσία ελαιολάδου στη σήμανση των μειγμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, με εικόνες ή γραφικές παραστάσεις μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό του είναι ανώτερο από 50%. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού 100%, εφόσον πρόκειται για 100% ελαίου της περίπτωσης Α).

Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση (1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), προοριζομένων για τον τελικό καταναλωτή, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013, αναγράφεται και η ονομασία του είδους του ελαιολάδου, όπως αυτή ορίζεται στην υπ' αριθμ. 323902/2009 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β' 2026/2009), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. ΒΡΩΣΙΜΑ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ


1. Τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα σπορέλαια προσφέρονται στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία και άλλες μαζικές εστιάσεις) μόνο σε καινούργιο κλειστό περιέκτη.

2. Οι περιέκτες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και να είναι ερμητικά κλεισμένοι με τρόπο που η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη του πώματος.

3. Όσον αφορά τις ενδείξεις επί της συσκευασίας των βρωσίμων σπορέλαιων (πλην πυρηνελαίων) εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσης.

Άρθρο 53
Διακίνηση και Εμπορία Ελαίων μεταξύ παραγωγών - τυποποιητών και χονδρεμπόρων


1. Όλα τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα έλαια (ελαιόλαδα, πυρηνέλαια και σπορέλαια) επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, πλην του τελικού καταναλωτή όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, σε μορφή χύμα, από τις επιχειρήσεις παραγωγής τους και χονδρικής διακίνησής τους υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η χύμα εμπορία και διακίνηση των προϊόντων της παραγράφου 1 του παρόντος, γίνεται υποχρεωτικά με:

α. περιέκτες από υλικό που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΟ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 «Σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/Ε0Κ και 89/109/Ε0Κ», και

β. Βυτιοφόροι οχήματα κατάλληλα για τη διακίνηση τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας τροφίμων και με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίμων», συνοδευμένα με τα προβλεπόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την ποιότητα των σε ρευστή κατάσταση βρώσιμων ελαίων (όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος) και διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, καθώς και την ασφάλεια των καταναλωτών.

3. Οι περιέκτες με τους οποίους διατίθενται τα έλαια της παραγράφου 1, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι με διακριτική σφραγίδα ή σφραγιζόμενο πώμα του συσκευαστή, κατά τρόπο ώστε η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη τους ή με καταστροφή της ασφαλιστικής σφραγίδας ή του πώματος τους.

4. Και στις δύο βάσεις των περιεκτών, πρέπει να αναγράφεται με ισομεγέθη κεφαλαία ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα ύψους τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστών του μέτρου, η ονομασία του περιεχομένου ελαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και με όμοια γράμματα ύψους τουλάχιστον 2 εκατοστών του μέτρου, η επωνυμία και η ακριβής διεύθυνση του προμηθευτή (παραγωγός, ελαιοτριβείο, εργοστάσιο)

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 54
Χρήση ελαιολάδου σε άλλα τρόφιμα


1. Για την επισήμανση των τροφίμων που εμπεριέχουν ελαιόλαδο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 323902/2009 (ΦΕΚ Β' 2026/2009) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις από τον ΕΦΕΤ βάσει του άρθρου 11 της ΚΥΑ 323902/2009 (ΦΕΚ Β' 2026/2009)

Άρθρο 55
Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων


1. Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των βρωσίμων σπορέλαιων που κυκλοφορούν σε κλειστή συσκευασία και η πώληση τους χύμα από οποιονδήποτε βιομήχανο, βιοτέχνη, χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή.

2. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η παραβίαση ή αποσφράγιση από τους χονδρεμπόρους ή λιανοπωλητές των συσκευασιών που περιέχουν ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο και η χύμα προσφορά του περιεχομένου στην κατανάλωση. Στις περιπτώσεις παράβασης των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζονται οι περί δεσμεύσεων διατάξεις του άρθρου 66.

3. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την κατανάλωση σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, εκτός από τη συσκευασία των 5 λίτρων, μπορεί να διακινείται, για το σκοπό αυτό , και σε συσκευασίες των 10, 20, 25 και 50 λίτρων.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) χιλίων ευρώ (€1.000) για κάθε αποσυσκευασία κλειστής συσκευασίας.

β) πεντακοσίων ευρώ (€ 500) για κάθε παράβαση των οριζομένων στην παράγραφο 3.

Άρθρο 56
Επαναχρησιμοποίηση περιεκτών


1. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση περιεκτών πλαστικών και μεταλλικών για συσκευασία ελαιολάδων, πυρηνελαίων και σπορέλαιων και η κατοχή από συσκευαστές ή λιανοπωλητές πλαστικών και μεταλλικών περιεκτών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά περιέκτη.

Άρθρο 57
Ειδικότερες Υποχρεώσεις


1. Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, σπορέλαιων και πυρηνελαίων, απαγορεύεται η κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις τρίτων επιχειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε ελαίου εφόσον αυτές δεν συσκευάζουν για λογαριασμό εκείνων (εργασίες φασόν).

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 58
Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων


1. Ελαιόλαδα ή μαγειρικά λίπη από ελαιόλαδο, κατεχόμενα προς εμπορία, εφόσον διαπιστωθεί, ύστερα από εξέταση από αρμόδια Χημική Υπηρεσία, ότι είναι νοθευμένα ή μη ασφαλή, πέραν των ποινικών και των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, δεσμεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141. Ομοίως δεσμεύονται τα πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένα έλαια.

2. Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά χαρακτηρισθούν από αρμόδια Χημική Υπηρεσία και ως μη ασφαλή τρόφιμα, πέραν των ποινικών κυρώσεων δεσμεύονται και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για άλλες, εκτός από την παραγωγή τροφίμων, χρήσεις, ύστερα από έγκριση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή και άλλου αρμόδιου, κατά περίπτωση Οργάνου (π.χ. έγκριση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία προκειμένου για χρήση σε ζωοτροφές, έγκριση από τον ΕΟΦ για σαπούνια κλπ.), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 59
Αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές


1. Στα τιμολόγια αγοραπωλησίας των ελιών αναγράφονται, πέραν των άλλων προβλεπομένων στοιχείων και οι εξής ενδείξεις:

α. Η κατηγορία του εμπορικού τύπου των ελιών (π.χ. φυσικές, επεξεργασμένες κλπ.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 221/79 όπως ισχύει.

β. Η ποικιλία του είδους (π.χ. ποικιλία Κονσερβολιά, ποικιλία Καλαμών, ποικιλία Χαλκιδικής κ.λπ.)

γ. Ελιές Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) /Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Βιολογικά Παραγόμενες Ελιές, κατά περίπτωση.

δ. Η κατηγορία μεγέθους των ελιών, σύμφωνα με το άρ. 7 του Π.Δ. 221/79 όπως ισχύει.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

α) Μη αναγραφή ενδείξεων στα τιμολόγια τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

β) Ελλιπής αναγραφή ενδείξεων στα τιμολόγια χίλια ευρώ (€1.000).

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.9.
ΟΣΠΡΙΑ-ΡΥΖΙ

Άρθρο 60
Κατηγορίες οσπρίων


Τα όσπρια, είτε πωλούνται χύδην είτε προσυσκευασμένα, διακρίνονται στις κατηγορίες που ορίζονται στην αριθμ. 37227/25-09-1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης - Τροφίμων και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 541/Β/1987) όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 61
Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων - Επισήμανση


1. Οσπρια που διατίθενται σε κλειστή συσκευασία είτε και προσυσκευασμένα είτε συσκευασμένα πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, φέρουν υποχρεωτικά επί της συσκευασίας τους τις επισημάνσεις της με αριθμ. 37227/25.9.1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 541/Β/1987) όπως ισχύει και τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσης.

2. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 10 της παρούσης.

Άρθρο 62
Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού - Επισήμανση


1. Το ρύζι που προσφέρεται στην κατανάλωση σε κλειστή συσκευασία είτε είναι προσυσκευασμένο είτε είναι συσκεαυασμένο πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, είτε εισάγεται προσυσκευασμένο φέρει υποχρεωτικά επί της συσκευασίας του, τις επισημάνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσης.

2. Επιπλέον στη συσκευασία του ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις Γενικές Διατάξεις, πρέπει απαραίτητα να γράφεται ευκρινώς και η ποιότητα του ρυζιού σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

3. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 10 της παρούσης

Άρθρο 63
Διάθεση ρυζιού στην κατανάλωση


1. Για το ρύζι που διατίθεται στην κατανάλωση, εφαρμόζεται το άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

2. Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσια. Η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη με σκοπό τη διάθεση της στην κατανάλωση, σαν ανώτερη ποιότητα, θεωρείται ως νοθεία.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.10.
ΟΙΝΟΙ - ΖΥΘΟΣ- ΤΣΙΠΟΥΡΟ- ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Άρθρο 64
Διάθεση οίνων, και αλκοολούχων ποτών - Σειρές υποχρεωτικών ονομαστικών ποσοτήτων οίνου, και αλκοολούχων ποτών


1. Όταν οι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά τοποθετούνται σε προσυσκευασίες, των οποίων οι όγκοι, ανά είδος ποτού, εμπίπτουν στα διαστήματα ποσοτήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 10 της Υ.Α. με αριθμ. Φ2 - 1750/2008 (ΦΕΚ 1657 Β) για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των Οδηγιών 75/106/Ε0Κ και 80/232/Ε0Κ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ», τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν είναι προσυσκευασμένα στις ονομαστικές ποσότητες (εκφρασμένες σε μονάδες όγκου) που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα.

2. Προσυσκευασίες οίνων και αλκοολούχων ποτών, το ονομαστικό περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται εκτός των ανωτέρω διαστημάτων, δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τις ονομαστικές ποσότητες του περιεχομένου τους.

3. Για την επισήμανση της μπύρας που διατίθεται στην ελληνική αγορά εφαρμόζονται οι διατάξειςτης υπ' αριθμ 30/077/1964/2011 Απόφασης (1996 Β) του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Για τα αλκοολούχα ποτά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281 Α) και της απόφασης Αριθμ. 30/077/2131/2011 (ΦΕΚ 1946/Β'/31 -8-2011) όπως κάθε φορά ισχύουν.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.11.
XYMOI - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Άρθρο 65
Επισήμανση προσυσκευασιών χυμών


1. Πέραν των ενδείξεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις της παρούσας η επισήμανση των χυμών ενεργείται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (αρ. 126).

2. Οι επιχειρήσεις, που εμφιαλώνουν αναψυκτικά ποτά από χυμούς εσπεριδοειδών και λοιπών οπωρών, αεριούχα ή μη καθώς και τεχνητά αναψυκτικά ποτά (γκαζόζες κλπ.), νερά και μπύρα, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν για την εμφιάλωση των ποτών φιάλες, που έχουν ενδείξεις και γενικά διακριτικά γνωρίσματα άλλων επιχειρήσεων σε λειτουργία ή μη, εφόσον από άλλα εμφανή και ευδιάκριτα στοιχεία, που υπάρχουν στις φιάλες (ετικέτες και πώματα) δεν προκύπτει καθαρά η προέλευση του εμφιαλωμένου ποτού, νερού και μπύρας.

3. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ως ακολούθως:

α) για την παράγραφο 1 επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 10.

β) για την παράγραφο 2 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.12.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

Άρθρο 66
Περιπτώσεις δέσμευσης τροφίμων


Στις περιπτώσεις που υφίσταται αναγκαιότητα μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας τροφίμων μέσω των διαδικασιών δέσμευσης ή κατάσχεσης ακολουθούνται τα προβλεπόμενα που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον κυρωτικό σύστημα περί τροφίμων και συντάσσονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες οι εκθέσεις δέσμευσης/αποδέσμευσης του παραρτήματος IV που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 67
Συσκευασία παιδικών τροφών με παιχνίδια


Για κάθε είδους τρόφιμα που εμπεριέχουν στη συσκευασία τους παιχνίδια εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 3669/194/2011 (ΦΕΚ 549/Β/7-4-2011) των Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «Αριθμ. Οικ. 3669/194 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΈΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 68
Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)


1. Τα προϊόντα, προσυσκευασμένα ή όχι, θα πρέπει, κατά το στάδιο διάθεσης στο καταναλωτή, να φέρουν, στη συσκευασία τους ή σε πινακίδα-ετικέτα σταθερά προσαρτημένη σε καθένα από αυτά τις ακόλουθες ελάχιστες υποχρεωτικές ενδείξεις, γραμμένες κατά τρόπο εμφανή, ανεξίτηλο και ευανάγνωστο:

α. Το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και την ηλεκτρονική διεύθυνση (ιστοσελίδα) του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά, από την οποία πρέπει να προκύπτει η πλήρης διεύθυνσή τους. Εναλλακτικά, τα στοιχεία του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος μπορεί να παρέχονται με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο εντός του καταστήματος.

β. Την ονομασία πώλησης του προϊόντος, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση την περίπτωση προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου έχουν καθιερωθεί διεθνώς αναγνωρισμένες ονομασίες πώλησης (π.χ.: DVD, VIDEO, MP3, κλπ.). Η ονομασία πώλησης, η οποία περιγράφει το είδος του προϊόντος, είναι η ονομασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ελλείψει αυτών συνίσταται στην καθιερωμένη ονομασία που χρησιμοποιείται, όταν πραγματοποιείται η πώληση του προϊόντος στον καταναλωτή. Η αναγραφή της εμπορικής επωνυμίας του προϊόντος (brand name) δεν υποκαθιστά την ένδειξη της ονομασίας πώλησης.

γ. Την ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου, όπως αυτή πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με το άρθρο 5.

δ. Την ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, πληροφορίες προφύλαξης, συντήρησης και χρήσης, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα ή/και με σύμβολα ή εικονογράμματα, εφόσον αυτά προβλέπονται από ισχύουσες διατάξεις ή από εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

ε. Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων σε όσα χημικά βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους αναγράφονται φράσεις προφύλαξης, οι οποίες συνιστούν να κληθεί αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

στ.Οποιεσδήποτε άλλες ξενόγλωσσες πληροφορίες σε σχέση με την ασφάλεια και τις οδηγίες χρήσης, συντήρησης και συναρμολόγησης που υπάρχουν στο προϊόν ή στη συσκευασία του και οι οποίες παρέχονται εθελοντικά από τον κατασκευαστή του, πρέπει να αναγράφονται και στην ελληνική γλώσσα, με τη δυνατότητα χρήσης και άλλων τρόπων, όπως η χρήση σχεδίων, συμβόλων ή εικονογραμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να διαπιστωθεί η επαρκής πληροφόρηση του καταναλωτή.

ζ. Την ένδειξη «μεταχειρισμένο», «ανακαινισμένο», «ανακατασκευασμένο», ή άλλη σχετική ένδειξη όταν πρόκειται αντίστοιχα για προϊόντα που δεν είναι καινούργια ή έχουν υποστεί ανακαίνιση ή ανακατασκευή. Η παραπάνω ένδειξη πρέπει να αναγράφεται και στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα.

2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 προϊόντα που για τεχνικούς λόγους (πολύ μικρό μέγεθος, φύση προϊόντος) δεν είναι δυνατό να αναγράφονται οι ενδείξεις στη συσκευασία τους ή σε πινακίδα-ετικέτα σταθερά προσαρτημένη σε αυτά και εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή οι ενδείξεις των εδαφίων (β), (γ), (δ) και (ε) της εν λόγω παραγράφου, αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα και με ευθύνη των λιανοπωλητών σε πινακίδα ανά κατηγορία προϊόντων ή σε κατάλογο, που τοποθετείται σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου περί τοποθέτησης πινακίδας απαλλάσσονται τα καταστήματα των περιπτώσεων α και β της παρ. 3 του άρθρου 2.

3. Ειδικότερα για τα προϊόντα τα οποία απαιτείται να φέρουν σήμανση συμμόρφωσης προς Ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, η επισήμανσή τους πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τις ενδείξεις της παραγράφου 1 και τα εξής:

α. Το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του κατασκευαστή και τη διεύθυνσή του στο προϊόν ή όταν δεν είναι δυνατό στην συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή.

β. Τον αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή όποιο άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται στο προϊόν ή όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

γ. Τη σήμανση CE που υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις ασφάλειας για τους καταναλωτές και κάθε τελικό χρήστη, εφόσον αυτή προβλέπεται από συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη δήλωση συμμόρφωσης προβλέπεται, πχ. ανεστραμμένο έψιλον για τα αεροζόλ. (Άρθρο 84, Α. «ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»)

4. Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν ή στην πινακίδα-ετικέτα σταθερά προσαρτημένη σε αυτό μαζί με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Ωστόσο, όταν η φύση του προϊόντος δεν το επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήμανση CE τίθεται στη συσκευασία του και στα συνοδευτικά έγγραφα, εφόσον τα προβλέπει η συγκεκριμένη νομοθεσία.

Η σήμανση CE πρέπει να πληροί τις γενικές αρχές του άρθρου 30 Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, ήτοι:

- Η σήμανση CE τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και μόνο σε προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η επίθεσή της από ειδική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης. Δεν επιτρέπεται να τίθεται σε κανένα άλλο προϊόν.

- Ο κατασκευαστής, θέτοντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την επίθεσή της, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπειτην επίθεσή της.

- Η σήμανση CE αποτελεί τη μόνη σήμανση η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπειτην επίθεσή της.

- Η θέση επί ενός προϊόντος σημάνσεων, συμβόλων ή ενδείξεων που είναι πιθανό να παραπλανήσουν τρίτους ως προς το νόημα ή τη μορφή της σήμανσης CE, απαγορεύεται. Είναι δυνατόν να τεθεί στο προϊόν κάθε άλλη σήμανση υπό τον όρο ότι δεν παρεμποδίζειτο ευδιάκριτο, το ευανάγνωστο ή την κατανόηση της σήμανσης CE.

5. Πέραν των ενδείξεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 για τα προϊόντα που πρέπει να φέρουν σήμανση συμμόρφωσης προς Ενωσιακή νομοθεσία, απαιτούνται ειδικότερες ενδείξεις ανά κατηγορία προϊόντων, οι οποίες καθορίζονται βάσει τεχνικής τομεακής νομοθεσίας αρμοδιότητας κατά περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ή άλλης αρμόδιας αρχής. Η εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα με α/α 114 του άρθρου 84 Α. «ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, οι οποίες εφόσον απαιτείται προβαίνουν σε περαιτέρω ελέγχους (έλεγχος του τεχνικού φακέλου ή/και εργαστηριακή εξέταση του προϊόντος).

6. Ειδικότερα η επισήμανση των χημικών ουσιών, μειγμάτων ή αντικειμένων που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα, πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών 1272/2008/ΕΚ και 1907/2006/ΕΚ, της ΥΑ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002) και της ΚΥΑ 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β/1994) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Υπεύθυνος για την επισήμανση/ συσκευασία των χημικών προϊόντων είναι ο προμηθευτής αυτών (παραγωγός, εισαγωγέας, μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας), όπως ορίζεται στους Κανονισμούς 1907/2006 και 1272/2008 όπως ισχύουν, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που στην επισήμανση του προϊόντος δεν αναγράφονται τα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου στην Ελλάδα, τότε υπεύθυνος για την επισήμανση/συσκευασία είναι ο πρώτος στην αλυσίδα εφοδιασμού στην ελληνική αγορά. Η εποπτεία της αγοράς για τον παραπάνω τομέα, γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.

7. Υπεύθυνος για την αναγραφή και το περιεχόμενο των ενδείξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας. Υπεύθυνος για την επαλήθευση της αναγραφής των ενδείξεων είναι ο «υπεύθυνος διάθεσης» του προϊόντος.

8. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που απορρέουν από εθνική ή Ενωσιακή νομοθεσία.

9. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος γι.α μη ύπαρξη ενδείξεων.

β. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος για ελλιπείς ενδείξεις.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος για ανακριβείς ή παραπλανητικές ενδείξεις.

Άρθρο 69
Σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»


1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οικο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, κατά τη διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ/66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «σχετικά με το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. (E.U. Ecolabel)», είτε βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης, που ισχύει νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ..

2. Οι κατασκευαστές προϊόντων με οικολογικό λογότυπο ή και οικολογικές ενδείξεις ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους στην αγορά, εγκατεστημένοι σε Κράτος Μέλος της Ε. Ε, την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., πρέπει να κατέχουν σχετική βεβαίωση εκχώρησης, βάσει κάποιου συστήματος από τα προβλεπόμενα ανωτέρω.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται πέραν άλλων κυρώσεων βάσει του ν.2251/1994, πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος, για σήμανση με χρήση του όρου «οικολογικό», όταν δεν πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Άρθρο 70
Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά


1. Σε περίπτωση που τα αγαθά του Κεφαλαίου 3 «ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (άρθρα 10 έως 14) κατά το στάδιο της διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή δεν φέρουν στην ελληνική γλώσσα όλες τις επιβαλλόμενες ενδείξεις όπου και όπως αυτό προβλέπεται, καθώς και τα έντυπα οδηγιών χρήσης για τις περιπτώσεις αγαθών που εμπίπτουν στο άρθρο 5 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α), οι ποσότητες των αγαθών αυτών δεσμεύονται.

2. Το παραπάνω μέτρο ισχύει και για τα τρόφιμα που χρήζουν έγκρισης (άρθρο 5 του Κώδικα Τροφίμων), όταν η επισήμανση τους ή και τα συνοδευτικά φυλλάδια που φέρουν, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εγκριτικής απόφασης κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά.

3. Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη προϊόντων, για τα οποία ισχύουν ειδικότερες διατάξεις περί δέσμευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1.
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 71
Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού


1. Τα κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα που αποτελούνται είτε από ένα ή από περισσότερα (αυτοτελή ή σύμμεικτα) πολύτιμα μέταλλα δηλαδή από λευκόχρυσο (πλατίνα) ή από χρυσό κίτρινο αμιγή ή λευκό με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο ή από άργυρο ή από πολλά από αυτά είτε από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα αναμιγμένα με ένα ή περισσότερα κοινά μέταλλα, που διακινούνται στην Ελλάδα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα, με κτυπητή μεταλλική σφραγίδα, τις παρακάτω ενδείξεις σε κάποια επιφάνεια του κυριότερου μέρους τους ως εξής:

Α. Κωδικό κατασκευαστή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Β. Την περιεκτικότητα (τίτλο) των κοσμημάτων σε πολύτιμο μέταλλο εκφρασμένη σε χιλιοστά, προκειμένου δε για σύμμικτα θα αποτυπώνεται η περιεκτικότητα του πολύτιμου μετάλλου που κυριαρχεί. Η παραπάνω περιεκτικότητα (τίτλος) πρέπει να αποτυπώνεται αποκλειστικά σε χιλιοστά και ανήκει σε μία από τις παρακάτω ονομαστικές τιμές του Πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α/α Πολύτιμο Μέταλλο Επιτρεπόμενοι Τίτλοι
1. Χρυσός (κίτρινος ή λευκός) 333, 375, 500, 585, 750, 800, 840, 916, 990, 999
2. Λευκόχρυσος (πλατίνα) 850, 900, 950, 999
3. Άργυρος 800, 835, 900, 925, 935, 999
4. Παλλάδιο 500, 999, 950


Στις παραπάνω τιμές επιτρέπονται ανοχές που εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα 2 κατά περίπτωση:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Πολύτιμο Μέταλλο Περιγραφή εργασίας Επιτρεπόμενη Ανοχή σε χιλιοστά
Πλατίνα Συμπαγούς πλάκας 5
Πλατίνα ή άργυρος Απλής συγκόλλησης 5
Πλατίνα ή άργυρος Πολλαπλής συγκόλλησης 10
Χρυσός (κίτρινος αμιγής ή λευκός με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο) Χωρίς συγκολλήσεις 10
Χρυσός (όπως παραπάνω) Με κολλήσεις 15
Χρυσός (όπως παραπάνω) Με πολλές κολλήσεις ειδικής εργασίας, όπως π.χ. τα Σμυρναϊκά βραχιόλια κ.τ.λ. 20

Σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά δύσκολο, η αποτύπωση μπορεί να γίνει σε ένα πλακίδιο συγκολλημένο στα κοσμήματα, κατασκευασμένο από το ίδιο ακριβώς πολύτιμο μέταλλο από το οποίο αποτελούνται αυτά ή από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία σύγκεινται τα εν λόγω κοσμήματα, εφόσον τα κοσμήματα είναι κατασκευασμένα από περισσότερα του ενός πολύτιμα μέταλλα.

2. Για τα ως άνω κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, ο κωδικός κατασκευαστή ορίζεται ως εξής:

Α. Τον αριθμό (σύμφωνα με τον πίνακα 3) με τον οποίο θα δηλώνονται η περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία υπάγεται ο κατασκευαστής και ο οποίος αποτελείται:

α) Από ένα κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου (από Α έως Ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

β) Από ένα μικρό γράμμα της αλφαβήτου (από α έως ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

γ) Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 1 έως 17 πλην του 16), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

δ) Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 18 έως 90 και το 16), για την περιφέρεια των Επιμελητηρίων της υπόλοιπης χώρας και του Επαγγελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α .Επιμελητήριο με την πόλη της έδρας του
(1)
Περιφέρεια
(2)
Κωδικός αριθμός Επιμελητηρίου
(3)
Α. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ    
1. Αθήνας-Αθήνα Νομός Αττικής (εκτός του Δήμου Λαυρεωτικής) Α έως Ω
2. Πειραιά-Πειραιάς Νομός Πειραιά (μαζί με τον Δήμο Λαυρεωτικής) α έως ω
3.Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη Νομός Θεσσαλονίκης
Νομός Χαλκιδικής
1 έως 15
17
Β.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ    
1. Νομός Ροδόπης-Κομοτηνή Νομός Ροδόπης 42
Γ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ    
1. Κιλκίς- Κιλκίς Νομός Κιλκίς 16
2. Αιτωλ/νίας-Αγρίνιο Νομός Αιτωλ/νίας 18 και 19
3. Μαγνησίας-Βόλος Νομός Μαγνησίας 20
4. Δράμας-Δράμα Νομός Δράμας 21 και 22
5. Ιωαννίνων- Ιωάννινα Νομός Ιωαννίνων
Νομός Θεσπρωτίας
Νομός Πρεβέζης
23, 24 και 25
26
27
6. Ηρακλείου-Ηράκλειο Νομός Ηρακλείου 28, 29 και 30
7. Καβάλας-Καβάλα Νομός Καβάλας 31 και 32
8. Μεσσηνίας-Καλαμάτα Νομός Μεσσηνίας 33
9. Αρκαδίας-Τρίπολη Νομός Αρκαδίας 34
10. Κερκύρας-Κέρκυρα Νομός Κερκύρας 35, 36 και 37
11. Λέσβου-Μυτιλήνη Νομός Λέσβου 38
12. Αχαΐας-Πάτρα Νομός Αχαΐας 39, 40 και 41
13. Σάμου-Σάμος Νομός Σάμου 43
14. Χίος-Χίος Νομός Χίου 44
15. Αργολίδας-Άργος Νομός Αργολίδας 45
16. Άρτας-Άρτα Νομός Άρτας 46
17. Βοιωτίας-Λιβαδειά Νομός Βοιωτίας 47
18. Λακωνίας-Γύθειο Νομός Λακωνίας 48 και 49
19. Δωδεκανήσου-Ρόδος Επαρχ. Ρόδου
Επαρχ.Καρπάθου
50 και 51
52
20. Έβρου-Αλεξανδρούπολη Νομός Έβρου 53
21. Ευβοίας-Χαλκίδα Νομός Ευβοίας 54
22. Ημαθίας-Βέροια Νομός Ημαθίας 55
23. Πέλλας-Έδεσσα Νομός Πέλλας 56
24. Καλύμνου-Κάλυμνος
» »
Επαρχ Καλύμνου
Επαρχ Κω
57
58
25. Καρδίτσας-Καρδίτσα Νομός Καρδίτσας 59 και 60
26. Καστοριάς-Καστοριά Νομός Καστοριάς 61
27.Κεφαλληνίας-Ιθάκης-Αργοστόλι Νήσος Κεφαλληνία
Νήσος Ιθάκη
Νήσος Ζάκυνθος
62
63
64
28. Κοζάνης-Κοζάνη Νομός Κοζάνης 65 και 66
29. Γρεβενών-Γρεβενά Νομός Γρεβενών 67
30. Κορίνθου-Κόρινθος Νομός Κορινθίας 68 και 69
31. Κυκλάδων –Σύρος Νομός Κυκλάδων 70 και 71
32. Φθιώτιδας-Λαμία
» »
Νομός Φθιώτιδας
Νομός Ευρυτανίας
72
73
33. Λάρισας-Λάρισα Νομός Λάρισας 74, 75 και 76
34. Λασιθίου-Αγ. Νικόλαος Νομός Λασιθίου 77
35. Λευκάδας-Λευκάδα Νομός Λευκάδας 78
36. Ξάνθης-Ξάνθη Νομός Ξάνθης 79
37. Πιερίας-Κατερίνη Νομός Πιερίας 80
38. Ηλείας-Πύργος Νομός Ηλείας 81
39. Ρεθύμνης-Ρέθυμνο Νομός Ρεθύμνης 82
40. Σερρών-Σέρρες Νομός Σερρών 83 και 84
41. Τρικάλων-Τρίκαλα Νομός Τρικάλων 85
42. Φλώρινας- Φλώρινα Νομός Φλώρινας 86
43. Φωκίδας- Άμφισσα Νομός Φωκίδας 87
44. Χανίων-Χανιά Νομός Χανίων 88, 89 και 90


Β. Τον αριθμό με τον οποίο θα δηλώνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή των εν λόγω κοσμημάτων, κ.τ.λ., ο οποίος θα συνίσταται από έναν άλλο αύξοντα αραβικό αριθμό (από 1 έως 99), θα χωρίζεται με μία τελεία (.) από το γράμμα του αλφαβήτου (κεφαλαίο ή μικρό) ή τον αύξοντα αραβικό αριθμό με τον οποίο δηλώνεται η περιφέρειατου οικείου επιμελητηρίου.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί η ποσότητα αριθμών ταυτότητας κατασκευαστών κοσμημάτων που αναλογεί στην περιφέρεια ορισμένων Επιμελητηρίων, θα συνεχίζεται η χορήγηση τέτοιων αριθμών (από α/α 1 μέχρι και 99) σε νέους δικαιούχους, με την προσθήκη ενός μικρού γράμματος της αλφαβήτου (από α έως ω), δίπλα από τον τελευταίο αριθμό της περιφέρειας του οικείου Επιμελητηρίου,
(π.χ. για την Αθήνα Ωα (1-99) Ωβ (1-99) κ.τ.λ.) και μπορεί να συνεχιστεί αντιστρόφως (π.χ. για την Αθήνα Ψα (1-99)...Ψω (1-99), έως Αα (1-99)...Αω (1-99)).. Ο ανωτέρω αριθμός ταυτότητας κατασκευαστή κοσμημάτων, χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο, κατά τον Πίνακα 1, οικείο Επιμελητήριο, με βάση τους τηρούμενους από αυτά σχετικούς πίνακες (μητρώα). Σε περίπτωση διαγραφής από τα οικεία μητρώα ενός κατασκευαστή για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αλλαγή έδρας ή επαγγέλματος, ή επωνυμίας ή αποδημίας στο εξωτερικό ή θάνατο, κ.τ.λ.), ο αριθμός ταυτότητάς του εξαφανίζεται οριστικά και απαγορεύεται η χορήγησή του σε άλλον κατασκευαστή, προς αποφυγή σύγχυσης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, η διατήρηση του αυτού Αριθμού Ταυτότητας Κατασκευαστή κοσμημάτων, στην περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας ή της Νομικής μορφής Επιχειρήσεως, ή ειδικής ή καθολικής διαδοχής που χωρίς να αλλάζει επιμελητηριακή έδρα, από το περιεχόμενο του καταστατικού της ή του εταιρικού της ή άλλου εγγράφου προκύπτει ότι προέρχεται από προϋπάρχουσα επιχείρηση που χρησιμοποιούσε τον εν λόγω κωδικό αριθμό και της οποίας οι πάσης φύσεως ευθύνες και υποχρεώσεις, έχουν αναληφθεί από την διάδοχο επιχείρηση, με την σύμφωνη γνώμη τυχόν αποχωρησάντων.

Γ. Κοσμήματα τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα, μπορούν να φέρουν εγχάρακτα τα λατινικά στοιχεία GR, πριν από τον υποχρεωτικό κωδικό που περιγράφεται ανωτέρω.

3. Κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα κοινοτικής προέλευσης θεωρούνται ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις εφόσον φέρουν χαραγμένη την ένδειξη τίτλου και την ένδειξη του κατασκευαστή ή του υπευθύνου διάθεσης, στην αγορά, εγκατεστημένου σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρημένου στα μητρώα του κράτους-μέλους και εφόσον στα συνοδευτικά τους έγγραφα επισυνάπτεται έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στο οποίο εμφαίνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή ή υπευθύνου στον οποίο αντιστοιχεί η αποτυπωμένη ένδειξη.

4. Κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα προέλευσης τρίτων χωρών, θεωρούνται ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις, εφόσον φέρουν χαραγμένη την ένδειξη τίτλου σύμφωνα με την παράγραφο 1Β του παρόντος άρθρου και τον κωδικό ταυτότητας του κατασκευαστή τρίτης χώρας, ο οποίος κωδικός δηλώνεται και στα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και έκθεση εργαστηριακής εξέτασης ή πιστοποιητικό, εκδοθέντα εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου, από ανεξάρτητο εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 για την πιστοποίηση του τίτλου με βάση τα ισχύοντα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκάπρότυπα ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.

5. Οι κατασκευαστές ή οι υπεύθυνοι διάθεσης στην ελληνική αγορά (εισαγωγείς ή πρώτοι διανομείς) φέρουν την ευθύνη για την αποτύπωση και την ακρίβεια των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο ενδείξεων.

6. Οι πωλητές (λιανοπωλητές, ενδιάμεσοι διανομείς) οφείλουν να επαληθεύουν ότι τα κοσμήματα φέρουν τις προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο ενδείξεις. Επιπλέον, υποχρεούνται εφόσον τους ζητηθεί, να ενημερώνουν εγγράφως τους αγοραστές για τηνταυτότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

7. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη του άρθρου 77, επιβάλλονται πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος κοσμήματος για διάθεση στον τελικό καταναλωτή χωρίς ή με ελλιπείς ενδείξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

β. Τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) για άρνηση έγγραφης ενημέρωσης των αγοραστών γιατην ταυτότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος κοσμήματος για μη αποτύπωση ή για παραπλανητική ή ανακριβή αποτύπωση των προβλεπόμενων ενδείξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 72
Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού σε κοσμήματα πολυμερή


1. Σε κοσμήματα γενικά και λοιπά συναφή αντικείμενα, κατασκευασμένα από περισσότερα από ένα διαφορετικά αυτοτελή μέταλλα, που συνδέονται μεταξύ τους με συγκόλληση, πρέπει, σε κάθε τμήμα από τα εν λόγω μέταλλα, να αποτυπώνεται ο τίτλος του, σε περίπτωση δε τεχνικών δυσχερειών, οι τίτλοι όλων των πολυτίμων μετάλλων, που συμμετέχουν, μπορεί να αποτυπώνονται στο πλέον επιδεκτικό αποτύπωσης. Εφόσον ούτε και αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η αποτύπωση εκτελείται πάνω σε συγκολλημένο πλακίδιο, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα, από τα οποία αποτελείται το κόσμημα.

2. Προκειμένου για κοσμήματα που αποτελούνται από περισσότερα του ενός όμοια ή διάφορα αυτοτελή πολύτιμα μέταλλα, ανεξάρτητα μεταξύ τους και πού δεν συνδέονται με συγκόλληση, πρέπει σε καθένα από αυτά να αποτυπώνεται ο τίτλος του.

3. Οι κατασκευαστές ή οι υπεύθυνοι διάθεσης στην ελληνική αγορά (εισαγωγείς ή πρώτοι διανομείς) φέρουν την ευθύνη για την αποτύπωση και την ακρίβεια των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο ενδείξεων.

4. Οι πωλητές (λιανοπωλητές, ενδιάμεσοι διανομείς) οφείλουν να επαληθεύουν ότι τα κοσμήματα φέρουν τις προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο ενδείξεις.

5. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με την επιφύλαξη του άρθρου 77, χρηματικά πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος κοσμήματος για διάθεση στον τελικό καταναλωτή χωρίς ή με ελλιπείς ενδείξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο.

β. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος κοσμήματος για μη αποτύπωση ή για παραπλανητική ή ανακριβή αποτύπωση των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο ενδείξεων.

Άρθρο 73
Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων


1. Οι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια κατασκευαστές, πριν από την χρησιμοποίηση από αυτούς των μεταλλικών σφραγίδων, που προβλέπονται από το άρθρο 71, πρέπει να υποβάλλουν στα επιμελητήρια σχετική αίτηση μαζί με τα αποτυπώματά τους, για να πάρουν έγκριση χρησιμοποίησης των εν λόγω σφραγίδων.

2. Τα αποτυπώματα των παραπάνω σφραγίδων πρέπει με μέριμνα των ενδιαφερομένων να υποβάλλονται συγχρόνως και στους αντίστοιχους συλλόγους χρυσοχόων (όπου υπάρχουν).

3. Με βάση τις αιτήσεις αυτές καταρτίζονται από τα επιμελητήρια και τους συλλόγους χρυσοχόων, σχετικοίπίνακες (μητρώα).

4. Οι εγκρίσεις χρησιμοποίησης των σφραγίδων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και χορηγούνται από τα οικεία επιμελητήρια, υπόκεινται σε ανά τριετία ανανέωση σε τακτά ημερολογιακά έτη. Η ανανέωση γίνεται με την υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο στα οικεία επιμελητήρια, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του καθορισμένου για ανανέωση ημερολογιακού έτους.

5. Η χορήγηση ή ανανέωση διενεργείται μετά την προσκόμιση στα αρμόδια επιμελητήρια από τους ενδιαφερόμενους αποδεικτικών στοιχείων περί της κατασκευαστικής δραστηριότητας, γιατις οποίες και μόνο χορηγείται κωδικός αριθμός στους ενδιαφερόμενους.

6. Εγκρίσεις χρησιμοποίησης κωδικών αριθμών που χορηγούνται κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους ανανέωσης, ανανεώνουν κατά το έτος πού ορίζεται για την επόμενη ανανέωση.

7. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο οικείο επιμελητήριο. Σφραγίδες οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε εισαγωγείς ή υπεύθυνους διάθεσης (πρώτους διανομείς προϊόντων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.), δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την δημοσίευση της παρούσας και επιστρέφονται εντός τριμήνου από τους κατόχους τους στα οικεία επιμελητήρια.

8. Με τη λήξη ανά τριετία προθεσμίας ανανέωσης κωδικών αριθμών, τα επιμελητήρια στέλνουν στον Εισαγγελέα κατάσταση με τα ονόματα των υπόχρεων προς ανανέωση πού δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο αρμόδιο επιμελητήριο τη σφραγίδα, όπως έχουν υποχρέωση από την προηγούμενη παράγραφο.

Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας προκειμένου αυτή να ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά την λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.

Ανανέωση μετά την λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

9. Στους παραβάτες επιβάλλεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 77, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000), για μη υποβολή αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης όπως αυτό απαιτείται, ή για χρήση μη εγκεκριμένης σφραγίδας, ή για χρήση σφραγίδας που έπρεπε να έχει επιστραφεί.

Άρθρο 74
Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων


1. Οι κατασκευαστές κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που προορίζονται για εξαγωγή, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το άρθρο 71, πλην των ανοχών του Πίνακα 3, για τις οποίες έχουν εφαρμογή τα όσα ισχύουν στην χώρα προορισμού των αντικειμένων.

2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εξαγωγή κοσμημάτων κ.τ.λ., που φέρουν τίτλο διαφορετικό από εκείνους, που καθορίζονται από τον Πίνακα 2 του άρθρου 71, με την προϋπόθεση αποδοχής του τίτλου αυτού από το πρόσωπο που έδωσε την παραγγελία και μετά από προηγούμενη σχετική έγγραφη ειδοποίηση του οικείου επιμελητηρίου από τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα.

Άρθρο 75
Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων


1. Αντικείμενα επίχρυσα ή επάργυρα γενικά, καθώς και επικαλυμμένα με άλλο πολύτιμο μέταλλο πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία δηλώνεται κατά περίπτωση ότι πρόκειται για προϊόντα επίχρυσα ή επάργυρα ή άλλα (ανάλογα με το πολύτιμο μέταλλο).

2. Αντικείμενα που δεν είναι αυτούσια από πολύτιμο μέταλλο αλλά αποτελούνται από υπόστρωμα από κοινό μέταλλο ή άλλο υλικό επικαλυμμένο ή επιστρωμένο με φύλλο από πολύτιμο μέταλλο (χρυσό, άργυρο κ.λ.π) περιλαμβανομένων και των επικαλύψεων που πραγματοποιούνται με διαδικασία ηλεκτρογαλβανικής εναπόθεσης π.χ. διμεταλλικά αντικείμενα, πρέπει να φέρουν πινακίδα (ετικέτα), σταθερά τοποθετημένη, σε κάθε ένα από αυτά, στην οποία θα αναγράφεται ο όρος «επικαλυμμένο», το χημικό σύμβολο του πολύτιμου
μετάλλου, το βάρος του πολύτιμου μετάλλου σε γραμμάρια ακολουθούμενο από το σύμβολο «g».

3. Η επισήμανση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική κατά το στάδιο πώλησης στον τελικό καταναλωτή και δεν μπορεί να είναι έκτυπη. Σε προηγούμενα στάδια διάθεσης αρκεί οι αντίστοιχες ενδείξεις να αναγράφονται μόνον στα συνοδευτικά έγγραφα.

4. Τα αντικείμενα που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να σημαίνονται με τον τρόπο που σημαίνονται τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα καθώς και να φέρουν ενδείξεις όπως κωδικός κατασκευαστή, τίτλος περιεκτικότητας σε πολύτιμο μέταλλο ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή, ότι πρόκειται για αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα.

Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για αντικείμενα που δεν περιέχουν πολύτιμα μέταλλα (π.χ. ψευδοκοσμήματα).

5. Στους παραβάτες επιβάλλονται με την επιφύλαξη του άρθρου 77, διοικητικά πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος αντικειμένου για μη ύπαρξη επισήμανσης.

β. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά είδος αντικειμένου, για ελλιπή επισήμανση.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος αντικειμένου, για παράβαση της παραγράφου 4, ως παραπλανητική πρακτική.

Άρθρο 76
Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων


1. Απαγορεύεται η αποτύπωση στα κοσμήματα γενικά και λοιπά συναφή αντικείμενα, οποιασδήποτε άλλης ένδειξης, εκτός από αυτές πού επιβάλλονται βάσει της παρούσας, από την οποία δημιουργούνται αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή για τον τίτλο του κοσμήματος ως προς τα πολύτιμα μέταλλα πού περιέχει.

2. Στους παραβάτες, επιβάλλεται με την επιφύλαξη του άρθρου 77, διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (€3.000) ευρώ ανά είδος κοσμήματος (σχέδιο), για αποτύπωση ένδειξης πλέον των επιβαλλόμενων.

Άρθρο 77
Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανση


Τα παρακάτω είδη εξαιρούνται από τη σήμανση, που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου:

α. Αντικείμενα γενικά πού το βάρος τους είναι κάτω από 1 γραμμάριο.

β. Επιστημονικά όργανα και μηχανήματα.

γ. Αντικείμενα προερχόμενα από άλλη χώρα, που επιβάλλει ανάλογη υποχρέωση, η οποία εγγυάται την περιεκτικότητα (τίτλο) των πολυτίμων μετάλλων από τα οποία είναι κατασκευασμένα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ισχύει η ίδια εξαίρεση και για τα κοσμήματα πού εξάγονται από την Ελλάδα στην χώρα αυτή.

δ. Οδοντοτεχνικά (γέφυρες, κορώνες κ.τ.λ.).

ε. Νομίσματα

στ. Μετάλλια

ζ. Κοσμήματα παλαιών εποχών (αντίκες)

Κανένα κόσμημα ή συναφές αντικείμενο δεν μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς την σήμανση που προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας Ενότητας, εκτός από εκείνα του παρόντος άρθρου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.2.
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ


Άρθρο 78
Σχετικά με χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων


Για τη διάθεση στην αγορά ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων, επιβάλλεται όπως στην συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεως τους, αναγράφεται σε εμφανές μέρος και με σαφήνεια ότι η χρήση των οργάνων αυτών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή κατόπιν αδείας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ. 8 του νόμου 2557/1997, το άρθρο 38, παρ. 2 και άρθρο 62 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002), το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α/22-4-2008) και την Υπουργική Απόφαση ΥΑ/ΥΠΠ0/Δ0ΕΠΥΝΣ/Τ0ΠΥΝΣ/33/42426/30-7- 2003 (ΦΕΚ 1124/Β/8-8-2003) και την ΥΠΠ0Τ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/2-5-2012 (ΦΕΚ 1440/Β/2-5-2012), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά ανιχνευτή μετάλλου για μη αναγραφή των προβλεπομένων στη συσκευασία και στις οδηγίες χρήσεως.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.3.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΕΡΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Άρθρο 79
Σήμανση - Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων


1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επισημαίνονται και σημαίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, προκειμένου να παρέχουν ένδειξη της σύνθεσης των ινών τους.

H επισήμανση και σήμανση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος πρέπει να είναι ανθεκτική, ευανάγνωστη, ορατή και προσιτή στον καταναλωτή, και, αν χρησιμοποιείται ετικέτα, πρέπει να είναι στέρεα επικολλημένη σε αυτό.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι επισημάνσεις ή σημάνσεις μπορούν να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν από συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, όταν τα προϊόντα παραδίδονται στους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού, ή όταν παραδίδονται κατ' εκτέλεση παραγγελίας εκ μέρους οιασδήποτε συμβαλλομένης αρχής όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών .

3. Οι ονομασίες υφανσίμων ινών και οι περιγραφές της σύνθεσης των ινών που παρατίθενται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 πρέπει να αναφέρονται σαφώς στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση συντομογραφιών εκτός από ένα μηχανογραφικό κώδικα ή όπου οι συντομογραφίες ορίζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές επεξηγούνται στο ίδιο εμπορικό έγγραφο.

4. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διατίθενται στην ελληνική αγορά εφόσον επισημαίνονται, σημαίνονται ή συνοδεύονται από εμπορικά έγγραφα σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό.

Υπεύθυνος για την εξασφάλιση των πληροφοριών και για την ακρίβειά τους είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας. Υπεύθυνος για την επαλήθευση της ύπαρξης των ενδείξεων είναι ο «υπεύθυνος διάθεσης» του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζ του άρθρου 2 του ν. 4177/2013.

5. Κατά τη διάθεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στον καταναλωτή, η σύνθεσή τους παρέχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Υπόχρεος για την παροχή της παραπάνω γραπτής πληροφόρησης στον καταναλωτή, είναι o λιανοπωλητής. Ο λιανοπωλητής μπορεί να ομαδοποιήσει προϊόντα με την αυτή σύνθεση και να πληροφορήσει σχετικά τον καταναλωτή με την ανάρτηση εμφανούς πινακίδας στην ελληνική γλώσσα, που βρίσκεται σε άμεση προσέγγιση με τον τόπο έκθεσής τους. Στην περίπτωση που εντός του καταστήματος υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης του καταναλωτή και για την σύνθεση των προϊόντων, ο λιανοπωλητής μπορεί να ομαδοποιήσει ομοειδή προϊόντα ανεξαρτήτως σύνθεσης. Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ομαδοποίησης τα προϊόντα πρέπει να φέρουν τις προβλεπόμενες ενδείξεις σύνθεσης τουλάχιστον σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 68 δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.

7. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος, για μη ύπαρξη σήμανσης/επισήμανσης.

β. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος, για ελλιπή σήμανση/επισήμανση.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος, για παραπλανητική σήμανση/επισήμανση.

δ. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά εμπορικό έγγραφο, για μη αναγραφή των υποχρεωτικών στοιχείων στα εμπορικά έγγραφα, βάσει των παραγράφων 3 και 4.

Άρθρο 80
Σήμανση δερμάτων και προϊόντων τους


1. Βιομήχανοι και βιοτέχνες κατεργασίας δερμάτων, δηλαδή σολοδερμάτων, επανωδερμάτων και εσωδερμάτων, υποχρεούνται σε κάθε δέρμα να αναγράφουν τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα με σφραγίδα με ανεξίτηλη μελάνη τις ακόλουθες ενδείξεις:

α. Την επωνυμίατης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας καιτη διεύθυνσή της

β. Την ποιότητα του δέρματος (π.χ. ΕΞΤΡΑ, ΣΠΕΣΙΑΛ, Α, Β, Γ κ.τ.λ.) στην ελληνική γλώσσα ή ξενόγλωσσα εφόσον υπάρχει αντίστοιχη μετάφραση σε συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο.

γ. Προκειμένου για επανωδέρματα και εσωδέρματα επιπλέον και την επιφάνειά τους, με ακρίβεια σε τετραγωνικά μέτρα και υποπολλαπλάσιατου τετραγωνικού μέτρου.

Με την ίδια μονάδα μέτρησης θα πωλούνται και τα εισαγόμενα κατεργασμένα επανωδέρματα και εσωδέρματα και θα σημειώνεται σε καθένα από αυτά κατά τον ίδιο, όπως παραπάνω, τρόπο, η επιφάνεια με ακρίβεια σε τετραγωνικά μέτρα και υποπολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου.

2. Ολοι όσοι κατέχουν ή πωλούν κατεργασμένα δέρματα είναι συνυπεύθυνοι με τους παραπάνω, γιατην αναγραφή των ενδείξεων με ακρίβεια.

3. Συνυπεύθυνοι επίσης με τους παραπάνω βιομηχάνους, βιοτέχνες κ.τ.λ., εφόσον αυτοί δεν έχουν δικές τους μετρικές μηχανές, είναι και αυτοί που μετρούν τα δέρματα, οι οποίοι για την ακρίβεια της μέτρησης υποχρεούνται σε κάθε δέρμα που έχουν μετρήσει να αναγράφουν με αυτόματη ή χειροκίνητη μηχανή:

α. Το ονοματεπώνυμο ή τον εμπορικό τους τίτλο

β. Την διεύθυνση του εργοστασίου ή εργαστηρίου τους

4. Οι κατασκευαστές ειδών όπως βαλίτσες, τσάντες, ζώνες κ.τ.λ., υποχρεούνται να επικολλούν σε αυτά ετικέτα στην οποία με ανεξίτηλη μελάνη θα αναγράφουν τις λέξεις «ΔΕΡΜΑ», «ΠΛΑΣΤΙΚΟ», ή «ΥΦΑΣΜΑ» ανάλογα.

Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι βιβλιοδέτες.

Σε περίπτωση που για την κατασκευή κάποιου είδους ή για την βιβλιοδεσία χρησιμοποιείται και δέρμα και πλαστικό ή κάποια άλλη ύλη και δέρμα, στην ετικέτα πρέπει να σημειώνεται το μέρος στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το δέρμα ή το πλαστικό π.χ. σε βαλίτσα που έχει κατασκευαστεί από ύφασμα και η οποία έχει γωνιές από δέρμα ή πλαστικό θα αναγράφονται οι λέξεις «ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ» ή «ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ» ανάλογα.

5. Οι λιανοπωλητές μπορούν, αντί των ενδείξεων «ΔΕΡΜΑ» και «ΠΛΑΣΤΙΚΟ» να χρησιμοποιούν εναλλακτικά για την επισήμανση των προϊόντων που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο τα σύμβολα - εικονογράμματα για το δέρμα και το άλλο υλικό αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι στο χώρο πώλησης θα υπάρχει αναρτημένη πινακίδα με τις επεξηγήσεις των ανωτέρω δύο συμβόλων - εικονογραμμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 81 και το Παράρτημα III.

6. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος, για μη ύπαρξη σήμανσης.

β. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος, για ελλιπή σήμανση.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος, για ανακριβή ή παραπλανητική σήμανση.

Άρθρο 81
Επισήμανση υποδημάτων


1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στην επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προορίζονται για πώληση στον καταναλωτή.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοείται ως «υπόδημα» κάθε προϊόν εφοδιασμένο με σόλα που έχει σκοπό να προστατεύει ή να καλύπτει το πόδι, συμπεριλαμβανομένων των μερών που διατίθενται στην αγορά χωριστά, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα I. Στο παράρτημα II περιλαμβάνεται μη περιοριστικός κατάλογος των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν άρθρο. Εξαιρούνται από το παρόν άρθρο:

α.τα μεταχειρισμένα υποδήματα

β. τα υποδήματα που καλύπτονται από την ΚΥΑ Β 4373/1205/1993 (Β.187)

γ. τα υποδήματα που καλύπτονται από το Π.Δ 445/1983 (Α 166) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ. τα υποδήματα που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού.

2. Διατάξεις επισήμανσης

2.1 Τα υποδήματα όταν διατίθενται στο εμπόριο πρέπει να φέρουν επισήμανση σύμφωνα με το Παράρτημα III, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των τριών μερών τους, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα I, ήτοι:

α. επάνω μέρος

β. φόδρες και

γ. σόλα

2.2 α. Η σύνθεση των μερών του υποδήματος πρέπει να δηλώνεται, κατά τον λεπτομερή τρόπο που περιγράφεται στην υποπαράγραφο 2.3 του παρόντος άρθρου, είτε βάσει εικονογραμμάτων είτε βάσει γραπτών ενδείξεων, σύμφωνα με το παράρτημα I.

Στην περίπτωση των γραπτών ενδείξεων, η αναγραφή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα για τα συγκεκριμένα μέρη του υποδήματος και υλικά από τα οποία αποτελούνται, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα I, απαγορευμένης της χρήσης συντμήσεων. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την πλέον της ελληνικής γλώσσας αναγραφή των γραπτών ενδείξεων και σε άλλες γλώσσες.

β. Στην επισήμανση πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το υλικό που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I, το οποίο υλικό αποτελεί τουλάχιστον:

• το 80% της επιφάνειας του επάνω μέρους

• το 80% της επιφάνειας των φοδρών του υποδήματος

• το 80% του όγκου της σόλας.

Εάν κανένα από τα υλικά δεν αποτελεί τουλάχιστον το 80% του επισημανόμενου μέρους του υποδήματος, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται για τα δυο κυριότερα υλικά από τα οποία αυτό αποτελείται:

- Για το επάνω μέρος η ταξινόμηση των υλικών, βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο και στο παράρτημα I, γίνεται χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως τα προστατευτικά αστραγάλων, οι πιάντες, τα διακοσμητικά στοιχεία, οι πόρπες, τα γλωσσίδια, τα καψούλια ή άλλα παρόμοια προσαρτήματα.

- Για τη σόλα η ταξινόμηση βασίζεται στον όγκο των υλικών που την αποτελούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

2.3 α. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις υποπαραγράφους 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να παρέχονται επί του υποδήματος και σε ένα τουλάχιστον υπόδημα ανά ζεύγος. Αυτό μπορεί να γίνεται με εκτύπωση, επικόλληση, ανάγλυφη αποτύπωση ή με την χρησιμοποίηση προσαρτημένηςετικέτας.

β. Η επισήμανση πρέπει να είναι ορατή, στερεά συνδεδεμένη και σε εμφανές σημείο, οι δε διαστάσεις των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι μεγάλες, ώστε οι πληροφορίες να γίνονται εύκολα κατανοητές. Η επισήμανση δεν πρέπει να μπορεί να παραπλανήσειτον καταναλωτή.

γ. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο είναι δυνατόν να συνοδεύονται από συμπληρωματικές γραπτές πληροφορίες, οι οποίες τίθενται, αν αυτό είναι αναγκαίο, στην επισήμανση. Εντούτοις οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες είναι προαιρετικές και δεν μπορεί να απαγορεύεται ή να εμποδίζεται η εμπορία υποδημάτων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

3. Διατάξεις σχετικά με τα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων.

3.1 Στα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας την οποία θα απεικονίζονται τα εικονογράμματα που ορίζονται στο παράρτημα I, και θα έχουν ως επεξήγηση τις αντίστοιχες γραπτές ενδείξεις, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, απαγορευμένης της χρήσης συντμήσεων, γραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και ενδεχομένως και σε άλλες γλώσσες κατά την επιλογή των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.

3.2 Η πινακίδα αυτή θα πρέπει να εκτίθεται σε ορατή θέση του καταστήματος, πολυκαταστήματος και εν γένει σημείου λιανικής πώλησης υποδημάτων και εντός του χώρου πώλησης των υποδημάτων. Οι διαστάσεις της πινακίδας δεν πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του εντύπου A3 (420 mm x 297mm) και η διάταξη των πληροφοριών πρέπει να είναι όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος III.

3.3 Την πινακίδα μπορεί να υποκαταστήσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο π.χ. βίντεο, ηλεκτρονικά μέσα κ.λ.π υπό τον όρο ότι τα μέσα αυτά παρέχουν εξίσου αποτελεσματικά στους τελικούς καταναλωτές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.1 του παρόντος άρθρου.

4. Υποχρεώσεις υπευθύνων

4.1 Ο κατασκευαστής υποδημάτων ή ο εγκατεστημένος στην Ε.Ε εντολοδόχος του υποχρεούται να παρέχει την επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο και είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που αναγράφονται σε αυτή. Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Ε.Ε η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον υπεύθυνο για την πρώτη διάθεση του προϊόντος στην αγορά της Ε.Ε.

4.2 Ο έμπορος λιανικής πώλησης υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα υποδήματα που πωλεί να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου Γ του παρόντος άρθρου.

5. Κυρώσεις

α. Σε περίπτωση που υποδήματα κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο δεν φέρουν όλη την επισήμανση που επιβάλλεται από το παρόν άρθρο ή έχουν επισημανθεί κατά τρόπο ανακριβή ή παραπλανητικό για τον καταναλωτή δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους και μπορούν να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση μόνο κατόπιν επισημάνσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. β.

Επιπλέον, πέραν αυτού, επιβάλλονται τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:

βα. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος , για μη ύπαρξη επισήμανσης.

ββ. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος, για ελλιπή επισήμανση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1.

βγ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος, για ανακριβή ή παραπλανητική επισήμανση.

γ. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά παράβαση για έλλειψη πινακίδας κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.

6. Μόνον τα υποδήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών κοινοτικών νομικών υποχρεώσεων, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 68 δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 82
Αναγραφή κωδικών αριθμών


1. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες, που κατασκευάζουν υποδήματα (με εξαίρεση τα ορθοπεδικά), έτοιμα ρούχα, πλεχτά, εσώρουχα, κάλτσες, καλσόν, υφάσματα, νήματα χειροπλεχτικής, χαλιά, μοκέτες, φλοκάτες και λευκά είδη, υποχρεούνται να χαρακτηρίζουν με κωδικό αριθμό, όλατουςτα είδη.

Ο κωδικός αριθμός θα είναι διαφορετικός για κάθε είδος, τύπο, ποιότητα, σχέδιο μοντέλο. Ειδικά για τα υποδήματα, θα αναγράφεται στην σόλα με χτυπητή μεταλλική σφραγίδα, σε περίπτωση δε που αυτή είναι από ελαστικό (φυσικό ή συνθετικό), θα αναγράφεται καθαρά στο εσωτερικό του υποδήματος (σόλα) με ανεξίτηλη μελάνη.

2. Στα υπόλοιπα είδη, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο κωδικός αριθμός θα αναγράφεται σε πάνινη ή χάρτινη ετικέτα, ραμμένη σε κάθε είδος, με εξαίρεση τα νήματα χειροπλεχτικής και υφάσματα, όπου αυτός στα μεν νήματα θα αναγράφεται στην συσκευασία τους, στα δε υφάσματα σε χάρτινη ετικέτα δεμένη στο τόπι του κάθε υφάσματος. Ειδικότερα, στις γυναικείες κάλτσες και καλσόν, θα αναγράφεται σε αυτοκόλλητη ετικέτα σε κάθε είδος, καθώς επίσης και στο κουτί συσκευασίας τους.

3. Την παραπάνω υποχρέωση έχουν και οι εισαγωγείς των ειδών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός αν αυτά χαρακτηρίζονται με κωδικό αριθμό από τους οίκους του εξωτερικού.

4. Ο κωδικός αριθμός θα πρέπει να αναγράφεται στα τιμολόγια πώλησης και δελτία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, καθώς επίσης και οι ενδιάμεσοι χονδρέμποροι.

5. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος, για έλλειψη κωδικού.

β. Πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος, για μη σωστή τοποθέτηση κωδικού ή για αναγραφή κωδικού με ελλιπείς ενδείξεις, με την επιφύλαξη του εδαφίου 1.

γ. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος, για ανακριβή ή παραπλανητική αναγραφή κωδικού.

δ. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά παραστατικό στοιχείο, για έλλειψη κωδικού από τα παραστατικά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4.
ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 83
Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας χαρτί κουζίνας και χαρτομάντιλα


1. Οι χαρτοπετσέτες, το χαρτί υγείας, το χαρτί κουζίνας και τα χαρτομάντιλα πρέπει στη συσκευασία τους να αναγράφουν με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, τις παρακάτω ενδείξεις:

α) Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

β) Το είδος του προϊόντος που περιέχεται

γ) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου

δ) Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του.

2. Ειδικότερα, για καθένα από τα ως άνω είδη, θα πρέπει να αναγράφεται:

α) Χαρτοπετσέτες

• Ο αριθμός των χαρτοπετσετών που περιέχονται.

β) Χαρτί υγείας

• Το μήκος κάθε ρολού.

• Ο αριθμός των τεμαχίων (φύλλων) που περιλαμβάνει κάθε ρολό

• Ο αριθμός των στρώσεων από τα οποία αποτελείται κάθε τεμάχιο του χαρτιού υγείας

γ) Χαρτί κουζίνας

• Το καθαρό βάρος του κάθε ρολού

• Το μήκος κάθε ρολού

• Ο αριθμός των ρολών ανά συσκευασία

• Ο αριθμός των φύλλων κάθε ρολού

• Οι διαστάσεις κάθε φύλλου

• Ο αριθμός των στρώσεων από τα οποία αποτελείται κάθε φύλλο

δ) Χαρτομάντιλα

• Ο αριθμός των τεμαχίων

• Ο αριθμός των στρώσεων κάθε τεμαχίου

• Οι διαστάσεις του τεμαχίου

3. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα, ως εξής:

α. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος, για μη ύπαρξη ενδείξεων.

β. Πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος, για ελλιπείς ενδείξεις.

γ. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος για ανακριβείς ή παραπλανητικές ενδείξεις.

Άρθρο 84
Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων


1. Α. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α Κατηγορίες Προϊόντων Σήμανση συμμόρφωσης προς Ενωσιακή νομοθεσία Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία (όπως εκάστοτε ισχύει)
1 Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) CE ΚΥΑ 4373/1205 (ΦΕΚ 187/Β/1993) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2 Παιχνίδια CE ΚΥΑ 3669/194 (ΦΕΚ 549/Β/2011)
3 Προϊόντα δομικών κατασκευών CE ΠΔ 334/94 (ΦΕΚ 176/Α/1994),
Κανονισμός (ΕΕ)305/2011
(ΕΕ L88/4.4.2011)
Με ειδικότερες διατάξεις (ΚΥΑ) και με αντίστοιχα ΕΛΟΤ ΕΝ πρότυπα ή ελλείψει εναρμονισμένων προτύπων με τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Γραμμές Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων έχουν καθορισθεί οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικές απαιτήσεις συμμόρφωσης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών
Καν. 1907/2006/ΕΚ,
Καν. 1272/2008/ΕΚ
4 Απλά Δοχεία Πίεσης CE ΥΑ 12479/Φ.17/414/1991,
(ΦΕΚ 431/Β/1991)
ΥΑ 20769/6285 /94,
(ΦΕΚ 977/Β/1994
ΥΑ 14165/Φ17.4/ 373/1993,
(ΦΕΚ 673/Β/1993)
5 Συσκευές αερίου (π.χ. συσκευές αερίων καυσίμων που χρησιμοποιούνται για μαγειρική, Θέρμανση κλπ) CE ΚΥΑ 15233/1991/
(ΦΕΚ 487/1991)
ΚΥΑ 3380/737/95
(ΦΕΚ 134/Β/95)
ΥΑ 14165/Φ17.4/373/
6 Ηλιακοί Θερμοσίφωνες CE ΚΥΑ 470/85,
(ΦΕΚ 183/Β/1985
ΚΥΑ.Β6467/608,
(ΦΕΚ 214/Β/1988)
ΚΥΑ 27356/91, (ΦΕΚ 78/Β/1992)
ΚΥΑ 16717/5052/94,
(ΦΕΚ 992/Β/1994)
ΚΥΑ 6204 277Β/2001,
(ΦΕΚ 1853/2007)
7 Μηχανές CE Π.Δ. 57/2010, (ΦΕΚ 97/Α/2010)
ΠΔ 81/2011, (ΦΕΚ 197/Α/2011)
8 Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) Ανεστραμμένο έψιλον «3» ΚΥΑ 20683/2134/ 1987, (ΦΕΚ
634/Β/1987)
ΚΥΑ 3312/705 /1995,
(ΦΕΚ 130/ 1995)
ΚΥΑ 3608/370/2010,
(ΦΕΚ 398/Β/2010)
Απ. ΑΧΣ 265/2002
(ΦΕΚ 1214/Β/2002),
Καν. 1272/2008/ΕΚ
9 Εξοπλισμός υπό πίεση (π.χ. χύτρες ταχύτητος) CE ΚΥΑ 16289/330/99
(ΦΕΚ 987/Β/1999)
10 Πυροσβεστήρες CE ή ανεστραμμένο έψιλον «3» για πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ Νομοθεσία εξοπλισμού υπό πίεση και Νομοθεσία συσκευών αερολυμάτων για τους πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ
11 Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση (π.χ. φιάλες για γκαζάκια, φιάλες υγραερίου) Π ΚΥΑ 14132/618/2001
(ΦΕΚ 1626/06.12.2001),
ΚΥΑ 27120/1290 (ΦΕΚ 652/2003) και ΚΥΑ
ΟΙΚ.12436/706/2011
(ΦΕΚ 2039/Β/2011)
12 Ηλεκτρολογικό Υλικό Χαμηλής Τάσης CE ΚΥΑ 470/85,
(ΦΕΚ 183/Β/1985)
ΚΥΑ.Β6467/608,
(ΦΕΚ 214/Β/1988)
ΚΥΑ 27356/91,
(ΦΕΚ 78/Β/1992)
ΚΥΑ 16717/5052/94,
(ΦΕΚ 992/Β/1994)
ΚΥΑ 6204 277Β/2001,
(ΦΕΚ 1853/2007)
13 Εκρηκτικά εμπορικής χρήσης CE ΠΔ 455/95 (ΦΕΚ 268/Α/1995)
ΠΔ 2/2006 (1/Α/2006)
ΠΔ 76/2010 (ΦΕΚ140/Α/2010)
ΠΔ 56/2012 (ΦΕΚ 108/Α/ 2012)
Απ. ΑΧΣ 265/2002
(ΦΕΚ 1214/Β/2002),
Καν. 1272/2008/ΕΚ
14 Είδη πυροτεχνίας CE ΚΥΑ 9104/440/2010
(ΦΕΚ1159/Β/2010)
Απ. ΑΧΣ 265/2002
(ΦΕΚ 1214/Β/2002),
Καν. 1272/2008/ΕΚ
15 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (π.χ. ορθοπεδικά) CE ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009,
(ΦΕΚ2198/Β/2009)
16 Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός CE ΠΔ 44/200, 2
(ΦΕΚ 44/Α/2002)
17 Λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές CE ΚΥΑ 50268/5137/2007
(ΦΕΚ 1853/Β/2007)
18 Σκάφη αναψυχής CE ΚΥΑ 4841/Φ7Β/52/97 –
(ΦΕΚ 111/Β/97)
ΥΑ 4113.183/01 /2004
(ΦΕΚ 1613/Β/29-10-2004)


Β. ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α Κατηγορίες Προϊόντων Προβλεπόμενη σήμανση συμμόρφωσης με εθνική νομοθεσία Σχετική Ειδικότερη Νομοθεσία (όπως εκάστοτε ισχύει)
1 Έπιπλα και διακοσμητικά προϊόντα ξυλείας Δεν προβλέπεται ΚΥΑ Ζ3-5430/2009
(ΦΕΚ 746/Β/2009)
και Ζ3-7835/2011
(ΦΕΚ 2650/Β/2011)
2 Είδη παιδικής φροντίδας Δεν προβλέπεται ΚΥΑ Ζ3-818/2009
(ΦΕΚ 1395/Β/2009)
3 Αναπτήρες ασφαλείας για τα παιδιά Δεν προβλέπεται ΚΥΑ Ζ3-4106/2006
(ΦΕΚ 1484/Β/2006)
και Ζ3-922/2008
(ΦΕΚ 651/Β/2008)
4 Προϊόντα laser Δεν προβλέπεται ΥΑ Φ1-806/1998
(ΦΕΚ 921/Β/1998)
5 Διακοσμητικά είδη και κεριά Δεν προβλέπεται ΚΥΑ Ζ3-2810/2004
(ΦΕΚ 1885/Β/2004)
και Απόφαση
Φ-3193/1989 (ΦΕΚ 609/Β/1989)
Απ. ΑΧΣ 265/2002
(ΦΕΚ 1214/Β/2002),
Καν. 1272/2008/ΕΚ
6 Ηλεκτρονικό τσιγάρο (χωρίς νικοτίνη) Δεν προβλέπεται ΚΥΑ Ζ3-2810/2004
(ΦΕΚ 1885/Β/2004)
και Κανονισμός 1907/2006
Απ. ΑΧΣ 265/2002
(ΦΕΚ 1214/Β/2002),
Καν. 1272/2008/ΕΚ
7 Είδη ατομική υγιεινής Δεν προβλέπεται ΚΥΑ Ζ3-2810/2004
(ΦΕΚ 1885/Β/2004)
8 Μπαταρίες (ξηρά στοιχεία) Δεν προβλέπεται ΚΥΑ Ζ3-2810/2004,
(ΦΕΚ 1885/Β/2004)
9 Ποδήλατα και μηχανοκίνητα δίκυκλα έως 50cc Δεν προβλέπεται ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004,
(ΦΕΚ 1885/Β/2004)
10 Ρευματοδότες και ρευματολήπτες Προβλέπεται σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα με πρότυπα ΥΑ 529/2000
(ΦΕΚ 67/Β/2000)
και ΥΑ 8991/2003 (ΦΕΚ
643/Β/2003), πρότυπα ΕΛΟΤ 294
και ΕΛΟΤ 1413-1 ή τα διεθνή
ισοδύναμα CEE7 και IEC 884-1
11 Πυροσβεστήρες Πινακίδα περιοδικού ελέγχου ΚΥΑ 618/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και
ΚΥΑ 17230/2005
(ΦΕΚ 1218/Β/2005)
12 Χαρτικά Δεν προβλέπεται Άρθρο 83
13 Εξοπλισμός για αναψυχή και άθληση Δεν προβλέπεται ΚΥΑ Ζ3-2810/2004,
(ΦΕΚ 1885/Β/2004)
14 Απλά εργαλεία χειρός Δεν προβλέπεται ΚΥΑ Ζ3- 2810/2004,
(ΦΕΚ 1885/Β/2004)
15 Αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα Σήμανση τίτλου, ταυτότητας κατασκευαστή και επιμελητηρίου στο οποίο δραστηριοποιείται σύμφωνα με ΑΔ Άρθρα 71-77
16 Ψευδοκοσμήματα Απαγορεύεται κάθε είδους σήμανση που προβλέπεται για τα πολύτιμα μέταλλα Άρθρο 68
17 Επίχρυσα, επάργυρα αντικείμενα Αναγραφή σε πινακίδα (ετικέτα), του όρου «επίχρυσο» ή «επάργυρο». Άρθρα 75-76
18 Αντικείμενα επικαλυμμένα ή επιστρωμένα με φύλλο πολύτιμου μέταλλου Αναγραφή σε πινακίδα (ετικέτα), του όρου «επικαλυμμένο», του χημικού συμβόλου και του βάρους (σε «g») του πολύτιμου μετάλλου Άρθρα 75-76
19 Ορυκτέλαια και λιπαντικά Δεν προβλέπεται ΚΥΑ 526/2004
ΦΕΚ 630/Β/12-5-2005
Απ. ΑΧΣ 265/2002
(ΦΕΚ 1214/Β/2002),
Καν. 1272/2008/ΕΚ
20 Βαλβολίνες Δεν προβλέπεται ΚΥΑ 265/2002
(ΦΕΚ 1214/Β/2002)
ΚΥΑ 12/95
(ΦΕΚ 471/Β/29-5-1995)
21 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Δεν προβλέπεται ΚΥΑ 14013/Φ.32/327/1993
(ΦΕΚ 597/Β/1993)
ΚΥΑ 10347/Φ.32/176/93
(ΦΕΚ 432/Β/93)
22 Καθαριστικά και απορρυπαντικά Δεν προβλέπεται Κανονισμός ΕΚ 648 /2004
(ΕΕ L 104/8.4.2004)
23 Βιοκτόνα και απολυμαντικά προϊόντα Δεν προβλέπεται 1.ΕΟΦ
ΥΑ1β
-7723-13.2.94
(ΦΕΚ 961/Β/23.12.94) και ΠΔ
205/9.7.2001
(ΦΕΚ Α 160/16.7.2001)

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
(Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρ.
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 16/2/1998 για τη διάθεση
βιοκτόνων στην αγορά)
Απ. ΑΧΣ 265/2002
(ΦΕΚ 1214/Β/2002),
Καν. 1272/2008/ΕΚ
24 Χρώματα διακόσμησης, βερνίκια, προϊόντα διακόσμησης, βερνίκια προϊόντα επισκευαστικής βαφής αυτοκινήτων. Δεν προβλέπεται Απόφαση ΑΧΣ 1196/89/ 1990
(ΦΕΚ 51/Β/30.1.90)
ΚΥΑ 437/2006
(ΦΕΚ 1641/Β/8-11-2006)
25 Υποδήματα Δεν προβλέπεται Άρθρο 81
26 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα Δεν προβλέπεται Άρθρο 79
27 Χημικές ουσίες Δεν προβλέπεται Καν. 1272/2008/ΕΚ (CLP)– Καν.
1907/2006 (REACH), Παράρτημα
XVII
28 Χημικά μείγματα Δεν προβλέπεται Απόφαση ΑΧΣ 265/2002
(ΦΕΚ 1214/Β/2002) – Καν.
1907/2006/ΕΚ, Παράρτημα XVII
29 Αντικείμενα που εμπίπτουν στον Κανονισμό REACH Δεν προβλέπεται Καν. 1272/2008/ΕΚ, Παράρτημα Ι,
Μέρος 2, §2.1,- Καν. 1907/2006
Παράρτημα XVII
30 Χύμα χημικά προϊόντα Δεν προβλέπεται Καν. 1272/2008/ΕΚ – άρθρο 29 –
§3
31 Δίκυκλα Σήμα έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου και τεχνικής μονάδας δικύκλου, σύμφωνα με το προσάρτημα του Παραρτήματος V της ΚΥΑ περιλαμβάνει το διεθνές σύμβολο «e») ΚΥΑ 48145/2327/2003
(ΦΕΚ 1207/Β/2003), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
32 Οχήματα (εκτός δικύκλων) Σήμα έγκρισης τύπου κατασκευαστικού στοιχείου και τεχνικής μονάδας οχήματος , σύμφωνα με το προσάρτημα του Παραρτήματος VII της ΚΥΑ (περιλαμβάνει το διεθνές σύμβολο «e») ΚΥΑ 29949/1841/2009
(ΦΕΚ 2112/Β/2009)
όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει


2. Ειδικά για τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα καθαρισμού εν γένει, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004), ως ισχύει, πέραν των διατάξεων που αναφέρονται στον Πίνακα Α του παρόντος άρθρου, προβλέπονται πρόσθετες διατάξεις επισήμανσης όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β/2.5.2006) και στην ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρισης των καθαριστικών προϊόντων (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), ως ισχύουν. Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση επικίνδυνων ουσιών και μιγμάτων, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες στις συσκευασίες εντός των οποίων τα απορρυπαντικά διατίθενται προς πώληση στους καταναλωτές:

α. Η ονομασία και η εμπορική ονομασία του προϊόντος.

β. Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Η ένδειξη αυτή μπορεί να αναγράφεται στη γλώσσα του κράτους-μέλους της Ε.Ε. όπου είναι εγκατεστημένη η έδρα της επιχείρησης και καταχωρισμένα τα εμπορικά στοιχεία αυτής και του προϊόντος.

γ. Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου από όπου μπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος σύμφωνα με το αρ. 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει.

δ. Η σύνθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος VII μέρος Α του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει, οδηγίες χρήσης και ειδικές προφυλάξεις, εφόσον απαιτείται.

ε. Η διεύθυνση του ιστότοπου, όπου δημοσιεύεται ο κατάλογος των συστατικών στοιχείων σύμφωνα με το Παράρτημα VII μέρος Δ του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, ως ισχύει.

στ. Η φράση «Μακριά από παιδιά».

ζ. Η φράση «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

η. Επιπλέον των ανωτέρω, η συσκευασία των απορρυπαντικών που πωλούνται στο ευρύ κοινό και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων πρέπει να αναγράφειτις πληροφορίες δοσολογίας, όπως προβλέπονται στο Αρθρο 5.

3. Τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα καθαρισμού όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104/8.4.2004) ως ισχύει, διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 648/2004, (ΕΚ) 1272/2008 και 1907/2006/ΕΚ.

4. Η διάθεση απορρυπαντικών στην αγορά υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ, όπως έχειτροποποιηθεί και ισχύει.

5α. Στους παραβάτες των παραγράφων 2 και 3 (πλην της περίπτωσης δ), πέραν τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις (πίνακες Α και Β, νομοθεσία για απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού), επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα, ως εξής:

αα. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος, για έλλειψη ενδείξεων τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, βάσει των εδαφίων α, β, γ, ε, στ, ζ, η της παραγράφου 2.

αβ. Δύο χιλιάδες ευρώ (€ 2.000) ανά κωδικό προϊόντος, για διάθεση ή/και διαθεσιμότητα στην αγορά απορρυπαντικών ή προϊόντων καθαρισμού τα οποία δεν έχουν συσκευασία ή/και επισήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Ειδικά για τις παραβάσεις της παραγράφου 1 τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να στέλνουν αμέσως την έκθεση ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1.
ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 85
Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών


1. Επιχειρήσεις που εκμισθώνουν και γενικά παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο, σε ορατό από τον πελάτη σημείο του καταστήματος ή γραφείου τους, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν.

2. Κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2523/1997, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, όπως αυτό ορίζεται στις οικείες διατάξεις.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν σε εμφανές σημείο του τηρούμενου τιμοκαταλόγου, με κεφαλαία γράμματα, ιδίου μεγέθους με τις τιμολογούμενες υπηρεσίες, την ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και εφόσον ο τιμοκατάλογος τηρείται και στην αγγλική γλώσσα και την ένδειξη: «CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)». Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, με την ως άνω ένδειξη να αναγράφεται σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου με κεφαλαία γράμματα, ίδιου μεγέθους με τη γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών.

4. Οιπαραβάτεςτιμωρούνται:

α. με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1000) για έλλειψη τιμοκαταλόγου και πεντακοσίων ευρώ (€500) για υπέρβαση τιμής

β. για μη συμμόρφωση με τις παραγράφους 2 και 3 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) και εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση του νόμιμου παραστατικού στοιχείου, εφαρμόζεται το άρθρου 47 του ν. 2065/1992 σύμφωνα με το οποίο τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις παραβάσεις στη Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 86
Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τιμοκατάλογοι - Υπηρεσίες εκτίμησης


1. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής και τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, είναι υποχρεωμένα να έχουν συνταγμένους τιμοκαταλόγους, που θα διατηρούν στο κατάστημα τους, τους οποίους θα θέτουν στην διάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και σπουδαστών, εφόσον οι τελευταίοι το ζητήσουν. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς θα αναγράφονται οι τιμές των πάσης φύσεως παρεχομένων υπηρεσιών (δίδακτρα, μεταφορικά, προαιρετικές υπηρεσίες κλπ.) που ισχύουν για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

2. Ειδικά οι επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται στεγασμένους και ακάλυπτους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, απαγορεύεται να αρνηθούν την υποδοχή αυτοκινήτων για στάθμευση, εφόσον κατά την στιγμή της άφιξης του οχήματος υπάρχει κενός χώρος. Οι επιχειρήσεις αυτές, υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα, τουλάχιστον διαστάσεων 1, 00 Χ 0, 50 μ. ή τιμοκατάλογο, σε ορατό για τον πελάτη σημείο, όπου με μεγάλα και καθαρά γράμματα και αριθμούς θα αναγράφονται τα δικαιώματα που εισπράττονται για την στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων και λοιπών τροχοφόρων (π.χ. τιμές στάθμευσης ανά μία ή περισσότερες ώρες, τιμές στάθμευσης ανά 24ωρο, ανά βδομάδα, ανά μήνα κλπ.).

3. Στις υπηρεσίες που απαιτούν κόστος που δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογιστεί πρέπει πριν την παροχή της κύριας υπηρεσίας να παρασχεθεί και υπηρεσία εκτίμησης. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή της εκτίμησης αποτελεί διακριτή υπηρεσία και υπάγεται στις γενικές διατάξεις. Η παροχή της υπηρεσίας εκτίμησης τελεί σε ανεξάρτητη σχέση με την εκπλήρωση ή μη της κύρια παροχής και ο παρέχων την κύρια υπηρεσία πρέπει αφού να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του καταναλωτή/πελάτη πριν προβεί σε αυτήν.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2000 ). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Άρθρο 87
Υποβολή Τιμοκαταλόγων Εκπαιδευτηρίων


Τα κάθε είδους Φροντιστήρια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί υποχρεούνται να καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (email: [email protected]) το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου εκάστου έτους τιμοκατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους για το επόμενο έτος. Υπόδειγμα φόρμας υποβολής τιμοκαταλόγων υπάρχει στην ιστοσελίδα e-prices.gr.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Άρθρο 88
Τήρηση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.


1. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών υποχρεούνται να λαμβάνουν και να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών, καθώς και να αναρτούν σε πίνακα ανακοινώσεων με διαφανή πρόσοψη, η οποία ασφαλίζεται, εκτός από την συγκεντρωτική κατάσταση κοινοχρήστων και αντίγραφα των παραστατικών των δαπανών. Σε περίπτωση αφαίρεσης καθ' οιονδήποτε τρόπο των αντιγράφων των παραστατικών από τον άνω πίνακα ανακοινώσεων, τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών αντικαθίστανται εντός ευλόγου χρόνου. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.

2. Η δημιουργία, κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη.

3. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2.
ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 7.2.1.
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 89
Πεδίο Εφαρμογής και σκοπός


1. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η τήρηση της γενικής αρχής ότι ο καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να καταναλώσει και τη τιμή στην οποία διατίθενται.

2. Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας αφορούν καταστήματα εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης εστίασης, εστιατόρια ξενοδοχείων, ταβέρνες, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήματα), τα κέντρα και καταστήματα που λειτουργούν σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εντός επιβατικών πλοίων και εντός αμαξοστοιχιών του ΟΣΕ καθώς και τα σημεία πώλησης έτοιμου φαγητού εντός καταστημάτων. Επιπλέον, αφορούν και τα παραδοσιακά καφενεία, υπό την έννοια του ΚΦΑΣ, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται παρακάτω.

Άρθρο 90
Τήρηση Τιμοκαταλόγων


1. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων του άρθρου 89 οφείλουν να τηρούν τιμοκατάλογο. Οι τιμοκατάλογοι συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες.

2. Τα παραπάνω καταστήματα υποχρεούνται να αναρτούν τον τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο, στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου του καταστήματος. Για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ο τιμοκατάλογος πρέπει να αναρτάται στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου της αίθουσας όπου προσφέρονται τα είδη του τιμοκαταλόγου. Οφείλουν επίσης πριν από την παραγγελία να διαθέτουν τον τιμοκατάλογο σε κάθε πελάτη.

3. Από τις παραπάνω υποχρεώσεις εξαιρούνται τα παραδοσιακά καφενεία κατά την έννοια του Κ.Φ.Α.Σ. όπως κάθε φορά ισχύει, για τα οποία όμως ισχύει υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγων σε εμφανές σημείο του καταστήματος, αναγράφοντας μόνο τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1000) για έλλειψη τιμοκαταλόγου και πεντακοσίων ευρώ (€500) για υπέρβαση ανά είδος. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

Άρθρο 91
Ενδείξεις τιμοκαταλόγων


1. Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα είδη "αλά-κάρτ" με τις αντίστοιχες τιμές τους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η ύπαρξη τιμοκαταλόγων με τιμές προ και μετά ΦΠΑ δεν συνιστά παράβαση.

2. Στον τιμοκατάλογο αναγράφεται σε εμφανές σημείο με κεφαλαία γράμματα, ίδιου μεγέθους με τη γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών, η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στην αγγλική γλώσσα (εφόσον τηρεί τιμοκατάλογο και στην αγγλική γλώσσα), την ένδειξη «CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT - INVOICE)».

3. Τα αναγραφόμενα στους τιμοκαταλόγους φαγητά και σαλάτες προσφέρονται στους πελάτες:

α. Με τη μερίδα.

β. Με το κιλό. Στην περίπτωση αυτή σημειώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη "με το κιλό" δίπλα στο αντίστοιχο είδος.

4. Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών - ποτών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή:

α. Το είδος των ελαίων, και η χρήση τους,

β. «Κατεψυγμένο» κατά περίπτωση,

γ. «Προμαγειρευμένο» ή «Προτηγανισμένο», κατά περίπτωση,

δ. «Προϊόν Π.Ο.Π.» (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή «προϊόν Π.Γ.Ε.» (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν επισήμως σε αυτές τις κατηγορίες. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «Π.Ο.Π.», «Π.Γ.Ε» αν τα προϊόντα που διατίθενται δεν είναι τέτοια.

ε. Προκειμένου για συσκευασμένα ποτά (μπύρα, οίνος, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, οινοπνευματώδη ποτά, σόδες) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους με την οποία προσφέρεται στο εμπόριο (ετικέτα) και ο όγκος του περιεχομένου κάθεσυσκευασίαςσε mL.

στ. Ειδικότερα για τους οίνους και τα προϊόντα απόσταξης, που προσφέρονται στους καταναλωτές χωρίς να είναι εμφανής η συσκευασία τους, αναγράφεται υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εμφιαλωτής τους όπως αυτά αναφέρονται στην επισήμανση (ετικέτα) των εν λόγω οίνων ή των προϊόντων απόσταξης, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1234/2007(άρθρο 118κε) και 607/2009 (άρθρα 55 και 56).

ζ. Προκειμένου για σαλάτες πάσης φύσεως, αναγράφονται η ονομασία κάθε σαλάτας όπως την ορίζει το κατάστημα και τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν.

5. Οι παραβάτες τιμωρούνται για έλλειψη ενδείξεων με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά παράβαση.

Άρθρο 92
Ειδικές περιπτώσεις (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ)


1. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εφόσον τα καταστήματα του άρθρου 89 ορίζουν ελάχιστη κατανάλωση εντός του καταστήματος ή με σύστημα διανομής κατ' οίκον, οφείλουν στον τιμοκατάλογο που προορίζεται για τον καταναλωτή, να αναγράφουν σε εμφανές σημείο την ένδειξη «Ελάχιστη κατανάλωση ειδών ......Ευρώ».

2. ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ

Εφόσον τα καταστήματα του άρθρου 89 διαθέτουν για τους πελάτες τους σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ), οφείλουν στο χώρο αυτοεξυπηρέτησης να τοποθετούν, σε ορατό σημείο για τον πελάτη, αναρτημένο τιμοκατάλογο με τα είδη προσφοράς του ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ καιτις αντίστοιχες τιμές διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1.

3. ΠΑΚΕΤΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εφόσον τα καταστήματα του άρθρου 89 πωλούν στους πελάτες τους τα είδη σε πακέτο εκτός καταστήματος οφείλουν στο χώρο (φυσικό ή διαδικτυακό) υποβολής ή εκτέλεσης της παραγγελίας, είτε να έχουν σε εμφανές σημείο αναρτημένο τιμοκατάλογο ή να διαθέτουν ικανό αριθμό τιμοκαταλόγων προς χρήση για τον πελάτη με τα είδη προσφοράς σε πακέτο με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1.

4. ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ (TABLE D' HOTE) - Μενού (Menu)

Οποιαδήποτε χρήση συστήματος ταμπλ ντοτ ή μενού πρέπει να γίνεται γνωστή στον πελάτη με την αντίστοιχη τελική τιμή ανεξάρτητα με το πώς αυτή ορίζεται (κατά άτομο/κατά μενού κλπ.). Η πολιτική αυτή πρέπει να καθίσταται γνωστή στον πελάτη με τρόπο τέτοιο ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση, όταν λαμβάνει γνώση του τιμοκαταλόγου, να λαμβάνει γνώση και της πολιτικής αυτής (π.χ. αναρτημένη καρτέλα, ενσωματωμένη στον τιμοκατάλογο, ανεξάρτητα ή μη, στην εξωτερική όψη του καταστήματος κλπ).

5. ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΥΒΕΡ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ.

Τα καταστήματα εστίασης του άρθρου 89, δεν επιτρέπεται να χρεώνουν στην πελατεία τους αξία που αφορά σε "ΚΟΥΒΕΡ" (π.χ. σερβίτσια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες κλπ.). Κανένα προϊόν (όπως π.χ. εμφιαλωμένο νερό, ψωμί) δεν προσφέρεται και χρεώνεται χωρίς προηγούμενη συναίνεση του καταναλωτή.

6. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά είδος.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 7.2.2.
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 93
Παρασκευάσματα κρέατος από καταστήματα μαζικής εστίασης.


1. Επιτρέπεται στα καταστήματα μαζικής εστίασης, εφόσον διαθέτουν παρασκευαστήριο για ιδία μόνο χρήση, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, να παρασκευάζουν και να διαθέτουν ψημένα στην κατανάλωση παρασκευάσματα κρέατος.

2. Απαγορεύεται στα καταστήματα της παρ. 1 να κατέχουν τεμαχίδια κρέατος προερχόμενα, είτε από τα καταστήματα της επεξεργασίας και τυποποίησης μεγάλων μυϊκών μαζών, είτε από την απόξεση των οστών μετά από προηγούμενη αφαίρεσή τους.

3. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 94
Προσφορά ειδών με το κιλό


1. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση, προτού καταναλώσει το είδος κρέατος ή πουλερικών, που επέλεξε και διατίθεται με το κιλό, να γνωρίζει το βάρος του συγκεκριμένου είδους σε βρώσιμη μορφή και την τελική τιμή που θα κληθεί να πληρώσει.

2. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση, προτού καταναλώσει το είδος ψαριού που επέλεξε και διατίθεται με το κιλό, να γνωρίζει το βάρος του συγκεκριμένου είδους σε ωμή μορφή και την τελική τιμή που θα κληθεί να πληρώσει.

3. Τα καταστήματα του άρθρου 89 θα πρέπει να εξασφαλίζουν την τήρηση της παραπάνω παραγράφου με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά να ζυγίζουν το είδος παρουσία του πελάτη και να καταγράφουν τη τελική τιμή πώλησης, να συνοδεύουν το είδος κατά το σερβίρισμα με σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεται το βάρος του είδους και η τελική τιμή του.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά παράβαση.

Άρθρο 95
Διάθεση ποτών, οίνων, ζύθου και εμφιαλωμένων νερών στις μονάδες ομαδικής εστίασης


1. Οι προσυσκευασίες των ποτών, οίνων, ζύθου και των εμφιαλωμένων νερών που διατίθενται ακέραιες στον πελάτη εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης πρέπει να αποσφραγίζονται παρουσία του.

2. Τα ποτά με αλκοόλη μπορούν να διατίθενται σε ποτήρι από την αρχική προσυσκευασία στον τελικό καταναλωτή εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή προσφέρονται αποκλειστικά από την αρχική προσυσκευασία, που μπορεί να έχει ήδη ανοιχθεί για την εξυπηρέτηση προηγούμενης παραγγελίας. Απαγορεύεται η μετάγγισή του περιεχομένου εν όλω ή εν μέρει σε άλλον περιέκτη προκειμένου να προσφερθεί στον πελάτη. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, εφόσον το ζητήσει ο πελάτης, η μετάγγιση της ανάλογης ποσότητας του ποτού από την αρχική προσυσκευασία στο ποτήρι πρέπει να γίνεται παρουσία του και να του δίνεται η δυνατότητα να διαβάσει την επισήμανση της συγκεκριμένης προσυσκευασίας.

3. Επιτρέπεται η χύμα διάθεση:

α) Οίνου προς τον τελικό καταναλωτή.

β) Ζύθου που έχει νομίμως παραχθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.

γ) Προϊόντων απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων). Τα προϊόντα αυτά προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο χύμα, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας (άρθρο 64 της παρούσης) και υπό την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων του Υπ. Οικονομικών ως προς την έκδοση των παραστατικών στοιχείων και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ως προς τα υλικά που πρέπει να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά παράβαση.

Άρθρο 96
Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης


1. Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης υποχρεούνται να διαθέτουν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο "ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ". Το έντυπο αυτό διατίθεται, μέσω ειδικής θήκης, τοποθετημένης σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος.

2. Το έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» είναι αριθμημένο τριπλότυπο με τρία φύλλα διαφορετικού χρώματος το καθένα, ήτοι λευκό, ανοικτό πράσινο και ανοικτό ερυθρό και είναι τύπου καρμπονιζέ.

3. Στην ειδική ως άνω θήκη τοποθετείται ικανός αριθμός του φύλλου αυτού ώστε να μην δημιουργείται έλλειψη για τον καταναλωτή.
Επίσης στους τιμοκαταλόγους των παραπάνω κέντρων και καταστημάτων και σε εμφανές σημείο αυτών αναγράφεται με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, στην ελληνική - αγγλική - γαλλική - γερμανική γλώσσα η ένδειξη "ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ".

4. Ειδικές υποχρεώσεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1, ορίζονται κατωτέρω και αφορούν τον τρόπο συμπλήρωσης του φύλλου διαμαρτυρίας:

α. Με σφραγίδα μελάνης που τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα στοιχεία του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου κάθε Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας όπου υφίσταται), υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επιχείρηση (π.χ Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά αν η επιχείρηση π.χ. λειτουργεί στον Πειραιά). Η σφραγίδα τίθεται επί του φύλλου δίπλα ακριβώς από την λέξη "ΠΡΟΣ", φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες.

β. Με σφραγίδα μελάνης πού τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της παραπάνω επιχείρησης (επώνυμο ή επωνυμία, δ/νση, οδός αριθμός, πόλη, όνομα αγορανομικού υπευθύνου, κ.λ.π). Η σφραγίδα αυτή τίθεται επί του φύλλου κάτω ακριβώς από το πλαίσιο "Στοιχεία επιχείρησης" φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες.

5. Τα υπόλοιπα σημεία του φύλλου διαμαρτυρίας, όπως η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο του διαμαρτυρόμενου, η δ/νση αυτού, η χώρα, η υπηκοότητα, η ταυτότητα και η διαμαρτυρία συμπληρώνονται μόνο από τον καταναλωτή, ο οποίος και υπογράφει.

Σημειωτέον ότι οι τίτλοι των υπολοίπων αυτών σημείων, πέραν της ελληνικής γλώσσας, αναφέρονται με ευθύνη της επιχείρησης και στις υπόλοιπες τρεις ως άνω ξένες γλώσσες.

6. Μετά την ολοκληρωμένη ως άνω συμπλήρωση του φύλλου διαμαρτυρίας, το φύλλο χρώματος ανοικτού ερυθρού, παραμένει στην επιχείρηση, τα δε άλλα δύο φύλλα χρώματος λευκού και ανοικτού πρασίνου, κρατείο καταναλωτής.

7. Ο καταναλωτής εφόσον ενδιαφέρεται για την παραπέρα πορεία της υπόθεσης για την οποία διαμαρτυρήθηκε, μεριμνά ώστε το φύλλο διαμαρτυρίας χρώματος λευκού, να περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία που αναφέρεται στο φύλλο αυτό, κρατώντας ο ίδιος προσωπικά το άλλο φύλλο χρώματος ανοικτού πρασίνου.

8. Η παραλαμβάνουσα το φύλλο διαμαρτυρίας παραπάνω Υπηρεσία, επιλαμβάνεται αρμοδίως επί των παραπόνων εφόσον πρόκειται για τον τομέα αρμοδιότητάς της, διαφορετικά μεριμνά ώστε η διαμαρτυρία να διαβιβαστεί στην κατά περίπτωση Κρατική Αρχή (υγειονομική, αστυνομική, εφοριακή κ.λπ.)

9. Οι παραλήπτριες του φύλλου διαμαρτυρίας Υπηρεσίες, πρωτοκολλούν το φύλλο αυτό και ενημερώνουν τον καταναλωτή για την πορεία του θέματος του.

10. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500).

11. Κατωτέρω παρατίθεται υπόδειγμα του φύλλου διαμαρτυρίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου:

Αριθμός .................
ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.................
ΠΡΟΣ .................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥ .................
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΑ .................
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ .................
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ .................
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ .................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ.................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 97
Πεδίο εφαρμογής - Γενικές Αρχές


1. Πρακτικές επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτή ή/και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να αντιληφθεί όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζονται στην παρούσα πριν προβεί σε αγοράπροϊόντος ή υπηρεσίας.

2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται οι προωθητικές ενέργειες, οι εκπτώσεις και προσφορές και οι τιμοκατάλογοι παροχής υπηρεσιών.

3. Νέο προϊόν ή υπηρεσία στην παρούσα περίπτωση, θεωρείται εκείνο που διαφέρει ουσιωδώς από άλλο προϊόν ή υπηρεσία. Η διαφορά από άλλα προϊόντα, που διαθέτει ή υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση μπορεί να αφορά αθροιστικά ή διαζευκτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

• Στη σύνθεση παραγωγής ή παροχής

• Στο κόστος παραγωγής ή παροχής

• Στην ποιότητα

• Στις ιδιότητες

• Στη χρήση

• Στην ονομαστική ποσότητα

Η αλλαγή της ονομασίας ή του κωδικού αριθμού περιγραφής, καθώς επίσης και η αλλαγή συσκευασίας προϊόντος δεν χαρακτηρίζει το είδος ως νέο.

Άρθρο 98
Προωθητικές Ενέργειες


1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπάγονται τα συσκευασμένα προϊόντα (είδη μαζικής κατανάλωσης και ενδεικτικά είδη παντοπωλείου πλην νωπών οπωροκηπευτικών, εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χαρακτηρίζονται ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή.

2. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ορίζεται ως "προωθητική ενέργεια" κάθε ενέργεια μάρκετινγκ, περιορισμένης χρονικής ισχύος, που επικοινωνείται στον τελικό καταναλωτή και με την οποία υποδηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι η αγορά του υπό προώθηση προϊόντος του αποφέρει οικονομικό όφελος. Θεωρούνται ενδεικτικά ως "προωθητικές ενέργειες" οιπαρακάτω μορφές πώλησης:

α. Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται φθηνότερα.

β. Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται σε συσκευασία εμπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως "ΔΩΡΟ" για τον καταναλωτή.

γ. Πώληση πολυσυσκευασίας, αποτελούμενης από περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους συσκευασμένα βασικά προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο ότι εμπεριέχει μία ή περισσότερες συσκευασίες "ΔΩΡΟ" ή ότι προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή.

δ. Πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται μαζί με άλλο ανόμοιο προϊόν ως "ΔΩΡΟ".

ε. Πώληση συνοδεία εκπτωτικών κουπονιών που διανέμονται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης. στ. Υπαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που πωλούνται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης σε προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας (loyalty card). Οι εκπτώσεις που αφορούν το σύνολο μιας κατηγορίας προϊόντων, στο ίδιο σημείο λιανικής πώλησης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

3. Το οικονομικό όφελος του καταναλωτή από την προωθητική ενέργεια πρέπει να είναι εμφανές, να προκύπτει άμεσα και επαγωγικά και να απεικονίζεται σε κάθε πινακίδα λιανικής πώλησης και σε κάθε άλλη μορφή εμπορικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης και της με οποιοδήποτε τρόπο, διαφήμισης.

4. Επί της πινακίδας λιανικής πώλησης αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός από την τιμή πώλησης του προωθούμενου προϊόντος, και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης πριν και μετά την προωθητική ενέργεια. Οι ενδείξεις των παραπάνω τιμών πρέπει να αναγράφονται με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, με έμφαση στην τιμή πώλησης του προϊόντος που θα τονίζεται με γραμματοσειρά έντονης γραφής (bold).

5. Εφόσον από την προωθητική ενέργεια προκύπτει έμμεσα ή άμεσα μείωση της τιμής ανά μονάδα μέτρησης, η τιμή ανά μονάδα μέτρησης που προκύπτει από την προωθητική ενέργεια πρέπει να είναι μικρότερη της αρχικής.

6. Εφόσον προσφέρεται μαζί με το πωλούμενο προϊόν ως δώρο άλλο, ανόμοιο προϊόν, η αξία του τελευταίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του πωλούμενου προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή ανά μονάδα μέτρησης του πωλούμενου με δώρο προϊόντος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την τιμή ανά μονάδα μέτρησης του ίδιου προϊόντος που πωλείται χωρίς δώρο. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση προϊόντων που συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας.

7. Απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της προωθητικής συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτής ως μεμονωμένα προϊόντα.

8. Επιτρέπεται η διενέργεια προωθητικών ενεργειών στο σημείο λιανικής πώλησης, εφόσον δεν έχει αυξηθεί η τιμή αγοράς βάσει τιμολογίου αγοράς του προωθούμενου προϊόντος, κατά την περίοδο των δύο (2) μηνών που προηγούνται της έναρξης της προωθητικής ενέργειας. Ως ημερομηνία έναρξης της προωθητικής ενέργειας προϊόντος, θεωρείται η ημερομ