ΠΟΛ.1046/11.2.1999

Τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων, σχετικά με τον τρόπο αποτύπωσης στα παραστατικά του νομίσματος ΕΥΡΩ

11 Φεβ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 1999
Αρ. Πρωτ.: 1016480/51/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΆ –ΓΆ
ΠΟΛ.: 1046

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων, σχετικά με τον τρόπο αποτύπωσης στα παραστατικά του νομίσματος ΕΥΡΩ».

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 22/Α') "Καθιέρωση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38, περ. γ', υποπερ. γδ' του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α').
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1144860/370/0015/(ΦΕΚ 1338/Β') απόφασης "Τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων", καθώς και την ανάγκη συμπλήρωσής της σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των συναλλαγών σε ΕΥΡΩ, ώστε να προκύπτει και τυπικά η δυνατότητα αποτύπωσης του ΕΥΡΩ στα εκδιδόμενα Δελτία Λιανικής Πώλησης με ελληνικούς χαρακτήρες.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομιών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Αντικαθιστούμε τις παρ. 5.3.2 και 5.3.5 του Κεφαλαίου 5 "Λειτουργία των φορολογικών ταμειακών μηχανών με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα ΕΥΡΩ" της υπ' αριθ. 1144860/370/0015/(ΦΕΚ 1338/Β') ΑΥΟ, ως ακολούθως: "5.3.2. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας νόμισμα ΕΥΡΩ σηματοδοτείται και εγγράφεται με ειδική εγγραφή στη φορολογική μνήμη και περιλαμβάνει τη φράση "Εναρξη ΕΥΡΩ" ή "Εναρξη EURO", την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα". "5.3.5. Η μορφή των εκδιδόμενων Δελτίων Λιανικής Πώλησης "Νόμιμη Απόδειξη" παραμένει γενικά αναλλοίωτη, εκτός του ότι από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας με ΕΥΡΩ θα εκτυπώνεται με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες η λέξη "ΕΥΡΩ" ή "EURO", μετά το τελικό συνολικό (πληρωτέο) ποσό της συναλλαγής, είτε
δίπλα μετά από αυτό, στην ίδια γραμμή εκτύπωσης - εάν υπάρχει χώρος τεσσάρων χαρακτήρων - είτε στην αμέσως επόμενη γραμμή κάτω ακριβώς από αυτό".

2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr