Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1045/16.2.1999 Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 Α.Υ.Ο. "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών"

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1045/16.2.1999
Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 Α.Υ.Ο. "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών"


ΠΟΛ.1045/16.2.1999 Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 Α.Υ.Ο. "Ελεγχος α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΘΗΝΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1016672/1038/ΔΕ-Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1045

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.98 «'ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ».

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α').
3. Την υπ' αριθ. 1061203/1148/(ΦΕΚ 526/Β') απόφασή μας "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών", όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1095300/1271/(ΦΕΚ 944/Β') απόφασή μας.
4. Την ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της παραπάνω απόφασης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασή μας "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών", όπως αυτή ισχύει, ως ακολούθως.
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται νέα περ. ιγ', ως εξής:
"ιγ'. Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία".
2. Στην περ. ε' της παρ. Β4 του άρθρου 4 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
"Εξαιρετικά, επί επιχειρήσεων εμπορίας υγρών καυσίμων (πρατήρια) δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αποσβέσεων οι αγορές βενζίνης και πετρελαίου".
3. Στην περ. α' της παρ. Γ11 του άρθρου 4, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: "Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που δεν υφίσταται απογραφή έναρξης της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης και κατά την τελευταία ελεγχόμενη χρήση υφίσταται απογραφή λήξης, η οποία υπερβαίνει το 10% του συνόλου των αγορών όλων των ελεγχόμενων
χρήσεων και της αμέσως προηγούμενης, πριν από την πρώτη ελεγχόμενη, χρήσης, τότε, αντί του ποσοστού 10% των αγορών της χρήσης αυτής, στις αγορές όλων των ελεγχόμενων χρήσεων προστίθεται η διενεργηθείσα για πρώτη φορά εντός των ελεγχόμενων χρήσεων απογραφής λήξης, μειούμενη κατά το 10% του συνόλου των
αγορών της οικείας χρήσης και όλων των προηγούμενων ελεγχόμενων χρήσεων".

4. Στην υποπερ. β' της περ. στ' της παρ. Γ11 του άρθρου 4, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

"Εξαιρετικά, επί ιατρών συνεργαζομένων με εταιρίες ιατρικών υπηρεσιών - Διαγνωστικά Κέντρα, στο πλαίσιο μεταξύ τους συμφωνιών, σύμφωνα με τις οποίες η άδεια λειτουργίας του Διαγνωστικού Κέντρου χορηγείται επ' ονόματι του ιατρού, ο οποίος και αποδίδει στο Διαγνωστικό Κέντρο τα ποσά των αμοιβών του για τις παρεχόμενες προς τους ασθενείς ιατρικές υπηρεσίες, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 50% των πιο πάνω αμοιβών".

5. Στο άρθρο 13 προστίθεται νέα παρ. 8, ως εξής:

"8. Οι κατά τα άρθρα 3, 4 και 5 επαληθεύσεις διενεργούνται υποχρεωτικά ως ελάχιστες επαληθεύσεις και επί των υποθέσεων που εξαιρούνται από τον τρόπο ελέγχου που καθορίζεται με την απόφαση αυτή και ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1".

6. Η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως εξής:

"Τα ποσά που προκύπτουν από την επίλυση φορολογικών διαφορών υποθέσεων των άρθρων 10 και 12, σε δώδεκα ίσες μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως είδους φορολογίας. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του κατώτερου ποσού κάθε δόσης που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις κάθε φορολογίας, εκτός από την τελευταία δόση".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης