Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθ. 165384/405/30.1.2012 Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 109380/3281/28.5.2014.


Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθ. 165384/405/30.1.2012
Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης


Κ.Υ.Α. αριθ. 165384/405/30.1.2012 Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθ. 165384/405

(ΦΕΚ Β' 365/17-02-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 12 άρθρου 45 Ν.998/1979 (ΦΕΚ Α΄289), η οποία προστέθηκε με την παρ. 10 άρθρου 1 Ν.3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄303).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05).

γ. Των άρθρων 37 και 38 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) «Περί προστασίας Δασών κλπ».

δ. Του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

2. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 187/7−10−2009 Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 214/Α΄/7−10−2009).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 /Α΄/5−11−2009).

4. Το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (Φ.Ε.Κ. 56Α/15−4−2010).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α/2011), και της απόφασης του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

6. Την αριθ. 81277/2451/23−8−1993 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 681/Β/2−9−1993) Έγκριση αναλυτικού τιμολογίου αναδασωτικών έργων (Α.Τ.Α.Ε.).

7. Την αριθ. 23111/18−6−2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».

8. Την αριθμ. Υ. 25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ. 2792 Β/8−12−2011).

9. Το γεγονός ότι, το αντάλλαγμα χρήσης συναρτάται με την απώλεια δασικής βλάστησης λόγω της επέμβασης και των ωφελειών που εξαιτίας της χάνονται (παρ. 12 άρθρου 45 ν. 998/79), οι οποίες δεν απολαμβάνονται ακόμη και με τη δέσμευση της έκτασης για συγκεκριμένο σκοπό χωρίς να μεταβάλλεται η κατά προορισμό χρήση της.

10. Το γεγονός ότι, με το αντάλλαγμα χρήσης επιζητείται η αντιστάθμιση της παραπάνω απώλειας κατά την έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου», με τη χρησιμοποίηση δηλαδή μέρους του φυσικού περιβάλλοντος για την εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας και την προστασία αντιστοίχου, που θα προκύψει δια του ανταλλάγματος χρήσης που θα καταβληθεί, το οποίο θα διατεθεί για την αναδάσωση εκτάσεων και για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων (trade off),

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το αντάλλαγμα χρήσης για τις επεμβάσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία στις δημόσιες εκτάσεις, δασικού χαρακτήρα και τις δημόσιες χορτολιβαδικές, στο ύψος της δαπάνης αναδάσωσης της εκχωρηθείσας έκτασης, το οποίο θα υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το ισχύον αναλυτικό τιμολόγιο αναδασωτικών εργασιών (Α.Τ.Α.Ε) και έργων πρασίνου (ΠΡΣ), ακολουθώντας τον κάτωθι τύπο:

ΑΧ=[ΚΕ(1120ΑΤΑΕ) + ΑΥΛ(1200ΑΤΑΕ) + 100 x [ΔΛ(2212ΑΤΑΕ) + ΦΔΦ(3112ΑΤΑΕ) + ΓΦ(372ΠΡΣ)] x Ε = Συνολική αξία σε ευρώ (€).

Δηλαδή το Αντάλλαγμα Χρήσης ισούται(=) με το γινόμενο(x) του Εμβαδού της εκχωρηθείσης έκτασης επί το άθροισμα(+) της τιμής του άρθρου 1120(ΑΤΑΕ), της τιμής του άρθρου 1200(ATΑΕ) και του γινομένου(x) του αριθμού των φυτών (100) επί το άθροισμα των τιμών των άρθρων 2212(ΑΤΑΕ), 3112(ΑΤΑΕ) και 372(ΠΡΣ). όπου ΑΧ= Αντάλλαγμα Χρήσης, ΚΕ= κατεργασία εδάφους (άρθρο 1120 ΑΤΑΕ), εργασία ανηγμένη σε εργασία προωθητήρα D8, ΑΥΑ= Αυλάκωση (άρθρο 1200ΑΤΑΕ), ενός στρέμματος κατεργασμένου εδάφους σε βάθος 0,50μ., ΔΛ= Διάνοιξη λάκκων φύτευσης (άρθρο 2212ΑΤΑΕ), σε έδαφος κατεργασμένο διαστάσεων 0,3X0,5 (βάθος), ΦΔΦ= Φύτευση δασικών φυταρίων (άρθρο 3112ΑΤΑΕ), σε βάθος μέχρι 0,50μ., ΓΦ= Γυμνόριζα φυτά (372ΠΡΣ) και Ε= Εμβαδόν της εκχωρηθείσης έκτασης σε στρέμματα.

Για τον ανωτέρω υπολογισμό γίνεται η παραδοχή ότι φυτεύονται 100 φυτά ανά στρέμμα. Οι βασικές τιμές των άρθρων διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα του ΥΠΜΕΔΙ (www.ggde.gr).

2. Για τις περιπτώσεις της παρ.4 άρθρου 1 ν.2801/2000 (ΦΕΚ Α΄46), σε ότι αφορά στις κεραίες − και όχι στα πάρκα κεραιών, για τα οποία θα ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη πρώτη παράγραφο −, λόγω της μικρής κλίμακας της επέμβασης, το αντάλλαγμα χρήσης θα υπολογίζεται στο ύψος του 10% του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου, ο οποίος θα προκύπτει βάσει των διαλαμβανομένων στην αριθ. 32342/7−7−1993 εγκύκλιο της Διεύθυνσης ΟΚΚ της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή όπως αλλιώς ισχύει.

3. Από την καταβολή του ανταλλάγματος εξαιρούνται οι φορείς που αναφέρονται στην παρ. 2Β άρθρου 13 ν. 1734/1987. Οι φορείς του Δημοσίου του άρθρου 1 παρ.6 ν. 1256/1987 όπως ισχύει, καθώς και οι εταιρίες του Δημοσίου, καταβάλουν το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω αντάλλαγμα, μόνο εφόσον δεν εκτελούν κοινωφελές έργο. Η διαπίστωση για την ικανοποίηση της παραπάνω προϋπόθεσης προκύπτει κατόπιν σχετικής βεβαίωσης από το εποπτεύον, του φορέα ή της εταιρίας, Υπουργείο.

4. Αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται για κάθε περίπτωση επιτρεπτής επέμβασης, στην οποία δικαιούχος δεν είναι κάποιος εκ των φορέων της παρ. 2Β άρθρου 13 ν. 1734/1987. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που ο φορέας δεν εμφανίζεται υπόχρεος καταβολής του με τις προηγούμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και των εφαρμοστικών Π.Δ/των, ή προβλεπόταν η καταβολή του με διαδικασία που καθοριζόταν από εγκύκλιο διαταγή, καθότι πλέον με τη διάταξη της παρ. 12 άρθρου 1 ν. 3208/2003 ορίζονται οι δικαιούχοι και η διαδικασία που ακολουθείται.

5. Το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται εφάπαξ, κατατίθεται υπέρ Κεντρικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και αποδίδεται αποκλειστικά για την αναδάσωση εκτάσεων, την ανάπτυξη και την προστασία δασών.

Κατ’ εξαίρεση, αποτελεί πόρο του Κ/Π το αντάλλαγμα χρήσης που καταβάλλεται από τους κυρίους σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες κατέχουν έγκριση επέμβασης σε δάση δασικές και λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση των δασικών υπηρεσιών, εφόσον η εν λόγω έγκριση έχει εκδοθεί μετά την έναρξη της εφαρμογής του ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168Α). Σε αυτή την περίπτωση, το αντάλλαγμα χρήσης κατατίθεται στην οικία Δ.Ο.Υ και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 2449 «Λοιπά Έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του Δημοσίου» (ΦΕΚ 19 ν. 3377/2005).


5. Το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται επί της συνολικής έκτασης για την οποία εγκρίθηκε επέμβαση ανεξάρτητα αν θα επέλθει ή όχι μεταβολή στην χρήση της, κατατίθεται υπέρ Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα και αποδίδεται αποκλειστικά για την αναδάσωση εκτάσεων, την ανάπτυξη και την προστασία δασών.

Κατ’ εξαίρεση, αποτελεί πόρο του Κ/Π το αντάλλαγμα χρήσης που καταβάλλεται από τους κυρίους σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες κατέχουν έγκριση επέμβασης σε δάση δασικές και λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση των δασικών υπηρεσιών, εφόσον η εν λόγω έγκριση έχει εκδοθεί μετά την έναρξη εφαρμογής του Νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168Α΄).

Σε αυτή την περίπτωση, το αντάλλαγμα χρήσης κατατίθεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 2449 «Λοιπά Έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του Δημοσίου» (ΦΕΚ 202Α΄/2005).

Όταν η έκταση στην οποία θα γίνει η επέμβαση δεν υπερβαίνει τα 25 στρέμματα ή η επέμβαση γίνεται εξ αρχής στο σύνολο της έκτασης το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται εφάπαξ.

Όταν η επέμβαση γίνεται σταδιακά κατά χώρο και χρόνο επί του δασικού χώρου, περιλαμβανομένων καιτων συνοδών έργων, το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται σταδιακά, ανάλογα με την έκταση επέμβασης και πριν από αυτήν, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο εκμετάλλευσης που έχει κατατεθεί από τον υπόχρεο, στο οποίο προσδιορίζονται βάσει χρονοδιαγράμματος οι επιφάνειες επέμβασης και ο χρόνος έναρξης της επέμβασης, με δυνατότητα τροποποίησής του και της αντιστοίχου διαμορφώσεως του ποσού καταβολής. Η καταβολή του αναλογούντος κάθε φορά ανταλλάγματος χρήσης είναι δεσμευτική για τον υπόχρεο. Στην περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του, υποχρεούται σε καταβολή ανταλλάγματος χρήσης για το σύνολο της έκτασης για την οποία εγκρίθηκε η επέμβαση.

(Η παράγραφος 5, τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 109380/3281/28.5.2014)

6. Το αντάλλαγμα χρήσης αναφέρεται στην απόφαση που αφορά στην επέμβαση, η δε είσπραξη του πραγματοποιείται πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση (στην περίπτωση έγκρισης επέμβασης) ή από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης − παραλαβής της (στην περίπτωση της παραχώρησης).

6. Το αντάλλαγμα χρήσης αναφέρεται στην απόφαση που αφορά στην επέμβαση, η δε είσπραξή του πραγματοποιείται:

α) Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του, πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση (περίπτωση έγκρισης επέμβασης) ή πριν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής της (περίπτωση της παραχώρησης).

β) Στην περίπτωση της σταδιακής καταβολής του ανταλλάγματος, πριν την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση (περίπτωση έγκρισης επέμβασης) ή πριν από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής της (περίπτωση της παραχώρησης).

Σε περίπτωση παραιτήσεως ή μη ολοκλήρωσης της δραστηριότητας επέμβασης από τον υπόχρεο προ του χρόνου διάρκειας της έγκρισης εκμετάλλευσης, υποχρεούται στην καταβολή όλου του υπολοίπου του ανταλλάγματος χρήσης.


(Η παράγραφος 6, τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 109380/3281/28.5.2014)

7. Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης και κάθε προηγούμενη που ρύθμιζε διαφορετικά το υπόψη θέμα παύει να ισχύει.

8. Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης