ΠΟΛ.1159/2.6.2014

Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013

2 Ιούν 2014

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήματα : Α', Δ'

Τηλέφωνα : 210 - 3635963, 3630573
3614716,3628634
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΟΛ 1159/2014

ΘΕΜΑ : Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013


Σχετ. το: ΔΗΛΕΔ Β 0004832ΕΞ' 22.10.2013 έγγραφο της Δ νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ε-εφαρμογών)

Με την ως άνω εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α' 103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α' 180), όπως ισχύει και της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β'3389) με τις οποίες ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω «συμψηφισμού» τους με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 συνολικά έσοδα τους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και παρείχαμε σχετικές οδηγίες για ενιαία εφαρμογή αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκδοση της πρώτης ΚΥΑ 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β'3389) εκδόθηκαν οι 25969/19.7.2013 (ΦΕΚ Β' 1813), 46683/20.11.2013 (ΦΕΚ Β'3186) και 14242/9.4.2014 (ΦΕΚ Β' 1010) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (σχετ. οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1086/23.4.2013, ΠΟΛ.1157/27.6.2013, ΔΠΕΙΣΑ 1117822/23.7.2013, ΠΟΛ.1222/26.9.2013, ΠΟΛ.1138/11.5.2014).

Λόγω πολλών τηλεφωνικών ερωτημάτων, αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης των ποσών που αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις Δ.Ο. Υ. (αφού προηγηθεί η έκδοση χρηματικών εντολών του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Τ.Π.και Δ.), υπενθυμίζουμε, λόγω της περιπλοκότητας που παρουσιάζει η διαδικασία απόδοσης, είσπραξης και τακτοποίησης των σχετικών ποσών, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Απόφασης Υπουργού οικονομικών ΠΟΛ.1212/23.11.2012 «... .Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη δυνατότητας καταβολής στις Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. δύναται η καταβολή των ανωτέρω οφειλών να διενεργείται και στις Δ.Ο.Υ. κατά την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου, με την υφιστάμενη διαδικασία», τις οποίες θα εφαρμόζετε για τις συγκεκριμένες εισπράξεις.

Κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Δ/νση Οικονομικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού και Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου, αντίστοιχα) και λόγω του κλεισίματος των κατά τόπους γραφείων του ως άνω Ταμείου στις Δ.Ο.Υ., η αποστολή των προαναφερόμενων επιχορηγήσεων στους Δήμους, στα πλαίσια του ν.4079/2012 όπως ισχύει, θα γίνεται μέσω έκδοσης εντολών πληρωμής από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου για τα κατά τόπους εναπομείναντα γραφεία Παρακαταθηκών και Δανείων που βρίσκονται εντός των Δ.Ο.Υ., οι οποίες θα εξοφλούνται με επιταγές, ενώ στην περίπτωση που δεν στεγάζεται γραφείο Παρακαταθηκών εντός Δ.Ο.Υ. θα αποστέλλεται (από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου) συστημένη επιταγή εις διαταγή Ελληνικού Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις εκδιδόμενες προς τις αρμόδιες Δ.Ο. Υ. επιταγές θα επισυνάπτεται και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι αυτές εκδίδονται κατ' εφαρμογή των εκάστοτε Κ.Υ.Α. 47497/18.12.2012, 25969/19.7.2013 (ΦΕΚ Β' 1813), 46683/20.11.2013 (ΦΕΚ Β'3186) και 14242/9.4.2014 (ΦΕΚ Β' 1010) Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, και ότι, όπως έχει αναφερθεί και στην ΠΟΛ.1086/23.4.2013 κατά την τελευταία εκδοθείσα επιταγή που αφορά στη σχετική Κ.Υ.Α. και τον αντίστοιχο Δήμο, στο εν λόγω επισυναπτόμενο έγγραφο οφείλεται να γίνεται ειδική μνεία για τη μη ύπαρξη άλλης επιταγής.Ακριβές αντίγραφο   
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας   

Η Αν. Γεν. Δ/ντρια Φορολογικής Διοίκησης
Χ. Μαυρίδου

Taxheaven.gr