Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1158/2.6.2014 Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ σε αεροπορικές εταιρίες που δικαιούνται απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2014 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1158/2.6.2014
Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ σε αεροπορικές εταιρίες που δικαιούνται απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει


Αθήνα, 2.6.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θ. Πετρούλα
Τηλέφωνο : 210- 3645378
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

ΠΟΛ 1158/2014

ΘΕΜΑ: Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ σε αεροπορικές εταιρίες που δικαιούνται απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει.


Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε αεροπορικές εταιρίες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 27. 1α΄, γ΄ του Κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παράδοση αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη που προορίζονται για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο, καθώς και στα καύσιμα, λιπαντικά, τροφοεφόδια και λοιπά αγαθά με τα οποία εφοδιάζονται. Ως «κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο» θεωρούνται αυτές που εκτελούν οι αεροπορικές εταιρείες από και προς το εξωτερικό, εφόσον τα έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές υπερβαίνουν το 50% των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους από αεροπορικές μεταφορές κατά την προηγούμενη της παράδοσης διαχειριστική περίοδο.

Επιπλέον, με την παρ. 1.ε΄ του ίδιου άρθρου απαλλάσσεται η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των αεροσκαφών, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, όπως η χρήση αεροδρομίων. Η απαλλαγή επεκτείνεται και στην παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του φορτίου τους.

Κατόπιν οδηγιών και διευκρινίσεων που δόθηκαν με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1155/26.7.1999 και την με αρ. πρωτ. Α 1047/60/2004, για την εφαρμογή της απαλλαγής από ΦΠΑ απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας για τη φορολογία της αεροπορικής εταιρίας Δ.Ο.Υ., η οποία χρησιμοποιείται από τις αεροπορικές εταιρίες προκειμένου να τύχουν απαλλαγής ΦΠΑ, είτε κατά την αγορά αγαθών είτε κατά τη λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται με βάση τα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου το μήνα Μάιο κάθε έτους, μετά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των αεροπορικών εταιριών και έχει ισχύ αναδρομική από την αρχή του έτους μέσα στο οποίο έχει εκδοθεί, μέχρι τη λήξη του. Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής προσκομίζεται στο Τελωνείο ή στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών προκειμένου η αγορά ή η παροχή να απαλλαγεί από ΦΠΑ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ.

Με το άρθρο 786 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 (Δ.Ε.Κ.Τ.Κ.) περί Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Καν. (ΕΟΚ) 2913/92, όπως ισχύει, ορίζεται ότι σε κοινοτικά εμπορεύματα που παραδίδονται με απαλλαγή από τους φόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών, ανεξάρτητα από τον προορισμό του πλοίου ή του αεροσκάφους, εφαρμόζονται οι διατυπώσεις ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης εξαγωγής. Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με την Δ19Α 5012006 ΕΞ 12.3.2012 «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων – ICISnet.».

Δεδομένου ότι με την υφιστάμενη σήμερα διαδικασία παρουσιάστηκαν προβλήματα ειδικά όσον αφορά στην αναδρομική απαλλαγή πράξεων με βάση βεβαίωση που εκδίδεται μετά την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος, καθώς και των ανωτέρω αλλαγών στην τελωνειακή διαδικασία όσον αφορά στην παράδοση αγαθών χωρίς ΦΠΑ, διευκρινίζουμε ότι από την έκδοση της παρούσας και εφεξής, η εν λόγω απαλλαγή θα εφαρμόζεται με την εξής διαδικασία:

1. Η αεροπορική εταιρία, για να προμηθευτεί αγαθά και να λάβει υπηρεσίες χωρίς ΦΠΑ, αιτείται από την αρμόδια ΔΟΥ βεβαίωση απαλλαγής για το τρέχον έτος, βάσει των εσόδων του προηγούμενης χρήσης, ακόμη και σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της δήλωσης εισοδήματος της χρήσης αυτής. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλει αντίγραφο του τελευταίου προσωρινού ισοζυγίου λογαριασμών για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, στο οποίο εμφανίζονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφοράς εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει αφενός ότι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα έσοδά της από διεθνείς μεταφορές υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων της από αεροπορικές μεταφορές και αφετέρου ότι τα κατατεθέντα αντίγραφα του ισοζυγίου λογαριασμών είναι ακριβή. Η Δ.Ο.Υ., εκδίδει αυθημερόν βεβαίωση απαλλαγής, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση και το ισοζύγιο λογαριασμών, συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής του άρθρου 27 1.β). Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής χρησιμοποιείται για την απαλλαγή κατά την αγορά αγαθών με την τελωνειακή διαδικασία, καθώς και για λήψη υπηρεσιών. Δεδομένου ότι κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας και την εισαγωγή αγαθών ακολουθείται τελωνειακή διαδικασία, οπότε η νομιμότητα της απαλλαγής διαπιστώνεται από την τελωνειακή υπηρεσία, ο προμηθευτής των αγαθών επισυνάπτει στο τιμολόγιο εκτύπωση του ηλεκτρονικού μηνύματος ΙΕ599 (επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του εφοδιασμού). Στην περίπτωση όμως παροχής υπηρεσιών, ο παρέχων την υπηρεσία οφείλει να επισυνάπτει στο στέλεχος των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδει χωρίς ΦΠΑ, το ανωτέρω αντίγραφο της βεβαίωσης.

2. Σε περίπτωση που αεροπορική εταιρία αιτηθεί την βεβαίωση απαλλαγής σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της δήλωσης εισοδήματος και πάντως πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε απαλλασσόμενης προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών, η αρμόδια ΔΟΥ ελέγχει τα έσοδα από μεταφορικό έργο με βάση τη δήλωση αυτή και εκδίδει αυθημερόν τη βεβαίωση απαλλαγής.

3. Σε περίπτωση δε μη προσκόμισης της βεβαίωσης πριν την έκδοση του φορολογικού στοιχείου, η πράξη επιβαρύνεται με τον αναλογούντα φόρο.Επισημαίνεται ότι εάν μεταγενέστερα διαπιστωθεί η ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων οποιασδήποτε χρήσης, η βεβαίωση ανακαλείται αναδρομικά και επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις (πρόστιμα του ν.2523/1997 για χρήση έως 31.12.13 και του ν. 4174/2013 για χρήση από 1.1.14 και εφεξής).

4. Για τις παραδόσεις εφοδίων σε αεροσκάφη, οι οποίες απαλλάσσονται από ΦΠΑ, αποκλειστικά εφαρμόζονται οι διατυπώσεις εξαγωγής, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Κανονισμό και τις ανωτέρω τελωνειακές οδηγίες και συνεπώς οποιαδήποτε άλλη οδηγία και διαδικασία σχετική με απαλλαγή της παράδοσης αγαθών απευθείας από τον προμηθευτή, βάσει βεβαίωσης απαλλαγής, καταργείται.

5. Για το 2014, προκειμένου οι αεροπορικές εταιρίες να προμηθεύονται αγαθά και να λαμβάνουν υπηρεσίες με απαλλαγή από ΦΠΑ από την έκδοση της εγκυκλίου και εφεξής, πρέπει να λάβουν την βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης απαλλασσόμενης προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών. Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής οφείλουν να αποστείλουν σε όλους τους προμηθευτές τους κατά το 2014, προκειμένου να δικαιολογηθούν οι μέχρι της έκδοσης της εγκυκλίου αγορές τους χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, οι προμηθευτές οφείλουν να επιβαρύνουν τις προηγούμενες πράξεις με τον αναλογούντα φόρο.O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης