Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1042/12.2.1999 Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογούμενων ειδικών περιπτώσεων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1042/12.2.1999
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογούμενων ειδικών περιπτώσεων


Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999
Αρ. Πρωτ.:1015691/264/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1042

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.

1. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από το ΚΕΠΥΟ, όσον αφορά τις αρχικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, οικονομικού έτους 1999, με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας και υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής, προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τις ΔΟΥ του εντύπου με τον τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος".
Το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Ε.Δ.) συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα τοποθετηθεί μέσα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και θα συρραφεί μ' αυτή στο επάνω αριστερό μέρος της τρίτης σελίδας της δήλωσης, για να σταλεί στο ΚΕΠΥΟ και το άλλο θα παραμείνει στο φάκελο του φορολογούμενου στη ΔΟΥ.

2. Το Ε.Ε.Δ. είναι μονοσέλιδο και περιλαμβάνει δύο Πίνακες (Α' και Β'). Από τους πίνακες αυτούς θα χρησιμοποιηθούν ο Πίνακας Α' για τις δηλώσεις με εισοδήματα των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας και ο
Πίνακας Β' για τις δηλώσεις με αμοιβές υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής. 3. Παρακάτω παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του Ε.Ε.Δ. για κάθε πίνακα χωριστά.

Πρώτο Κεφάλαιο
Εισοδήματα από αποδοχές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού ή ιπτάμενου
προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας

1. Για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των πιο πάνω υπόχρεων, των οποίων τα εισοδήματα φορολογούνται με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, πρέπει να συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις του Πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι οι αμοιβές των αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού φορολογούνται με συντελεστή 9%, οι αμοιβές του κατώτερου ημεδαπού πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού φορολογούνται με συντελεστή 6% από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία και οι αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη φορολογούνται με συντελεστή 12,5%. Η σωστή συμπλήρωση του Ε.Ε.Δ. παίζει πρωταρχικό ρόλο για την ορθή εκκαθάριση του φόρου.

2. Οι κωδικοί αριθμοί του Πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθούν ως εξής:

α) Απέναντι από τους Κωδικούς Αριθμούς 255-256 θα γραφούν αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, τόσο αυτές που έχουν καταβληθεί σε δραχμές, όσο και εκείνες που τυχόν έχουν καταβληθεί σε ξένο νόμισμα (μετά τη μετατροπή τους σε δραχμές). Τονίζεται ότι η συμπλήρωση των Κωδικών Αριθμών 255-256 του Ε.Ε.Δ. θα γίνει με την ορθή μεταφορά των ποσών τα οποία προκύπτουν από την οικεία βεβαίωση των αποδοχών που συνυποβάλλεται με τη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος.

β) Απέναντι από τους Κωδικούς Αριθμούς 257-258 θα γραφεί ο φόρος που αναλογεί (εκτός από την εισφορά ΟΓΑ φόρου του ίδιου χρονικού διαστήματος που πρέπει να γραφεί στους Κωδικούς 259-260), όπως αυτός γράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών.

γ) Απέναντι από τους Κωδικούς Αριθμούς 259-260 θα γραφεί η εισφορά ΟΓΑ που αναλογεί στο φόρο, όπως γράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών. Σημειώνουμε και πάλι πως η εισφορά ΟΓΑ στο φόρο γράφεται ΜΟΝΟ στο Ε.Ε.Δ.

δ) Στην περίπτωση αξιωματικού ή ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο με ξένη σημαία και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές του από τις υπηρεσίες του αυτές έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, πρέπει εκτός από τους Κωδικούς Αριθμούς 255-256, να συμπληρωθούν και οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί ως εξής:

αα) Απέναντι από τους Κωδικούς Αριθμούς 263-264 θα γραφούν οι αποδοχές για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στο εξωτερικό.
ββ) Απέναντι από τους Κωδικούς Αριθμούς 265-266 θα γραφεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Το ποσό του φόρου αυτού δεν πρέπει να γράφεται στους Κωδικούς Αριθμούς 313-316 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, ούτε στους Κωδικούς 257-258 του Ε.Ε.Δ., αλλά θα γράφεται εκτός από
τους Κωδικούς 265-266 του Ε.Ε.Δ. και στους Κωδικούς 651-652 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, κατά περίπτωση. Το εισόδημα αυτής της περίπτωσης πρέπει να γραφεί και στους Κωδικούς 389-390 του Πίνακα 7 της δήλωσης (και όχι στους Κωδικούς 301-302).
ε) Απέναντι από τους Κωδικούς 201-202 θα γραφεί ο Κωδικός (1) αν πρόκειται για αμοιβές αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, ο Κωδικός (2) αν πρόκειται για αμοιβές ημεδαπού κατώτερου πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού και ο Κωδικός (3) αν πρόκειται για αμοιβές ιπτάμενου προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας.

3. Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί και το κατώτερο ημεδαπό πλήρωμα του Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και το ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας, πρέπει να συμπληρώσουν τις ενδείξεις του Πίνακα 7 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ως εξής:

α) Απέναντι από τους Κωδικούς 301-302 θα γραφούν σε δραχμές τα ποσά των καθαρών αποδοχών τους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών τους. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το νόμισμα και τις αμοιβές που πράγματι καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και όχι τις αμοιβές που προβλέπουν οι Συλλογικές Συμβάσεις. Η μετατροπή σε δραχμές πρέπει να γίνεται με βάση την επίσημη ισοτιμία της δραχμής προς το ξένο νόμισμα κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών. Σημειώνεται και πάλι ότι οι αμοιβές αξιωματικού και του
κατώτερου ημεδαπού πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία, που ο φόρος εισοδήματος έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, δεν θα συμπεριληφθούν στους Κωδικούς 301-302 της δήλωσης αυτής, αλλά θα γραφούν στους Κωδικούς 389-390 της δήλωσης.

β) Απέναντι από τους Κωδικούς 313-314 του Εντύπου Ε1 της ετήσιας δήλωσης θα γραφούν τα ποσά του φόρου που αναλογούν και στους Κωδικούς 315-316 θα γραφούν τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν, όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική βεβαίωση του εργοδότη (δεν συναθροίζεται στα ποσά αυτά η εισφορά υπέρ ΟΓΑ στο
φόρο, που γράφεται μόνο στο Ε.Ε.Δ.).

4. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν γίνεται εκκαθάριση από το ΚΕΠΥΟ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει μέσα στο 1998 τις δύο από τις τρεις ιδιότητες (αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού, ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα και ιπτάμενο προσωπικό Πολιτικής Αεροπορίας) του Πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ. Στην περίπτωση αυτή, η εκκαθάριση θα γίνεται χειρόγραφα από τη ΔΟΥ.

Δεύτερο Κεφάλαιο
Εισοδήματα από αμοιβές υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα

Οι Κωδικοί 267-268 του Πίνακα Β' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθούν με το συνολικό ακαθάριστο ποσό των αποδοχών των υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις αποδοχών και όχι με το ποσό που έχει γραφεί στους Κωδικούς 301-302 του Πίνακα 7 (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) της δεύτερης σελίδας του εντύπου της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Τέλος, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου οικονομικού έτους 1999, το οποίο θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συρράπτεται μέσα στη δήλωση που θα αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ για μηχανογραφική εκκαθάριση και όχι οποιοδήποτε άλλο έντυπο Ε.Ε.Δ. προηγούμενου οικονομικού έτους.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης