Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1040/11.2.1999 Παροχή οδηγιών σε θέματα Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1040/11.2.1999
Παροχή οδηγιών σε θέματα Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας


Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1015260/34/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η (ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΦΜΑΠ
ΠΟΛ.: 1040

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σε θέματα Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σε θέματα Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

1. Υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ χωρίς την καταβολή του 1/3 του προκύπτοντος φόρου - Χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 32 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α') - Υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

Α.1. Ως γνωστόν, με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν.2459/1997, από το έτος 1997 επιβλήθηκε φόρος στη μεγάλη ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, την κατοικία ή την έδρα του.

2. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26, όπως ισχύει, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι:

α) Τα Φυσικά Πρόσωπα που η αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπερβαίνει το ποσό των 69.000.000 δρχ. και προκειμένου περί συζύγων το ποσό των 138.000.000 δρχ.

β) Ολα τα Νομικά Πρόσωπα και οι κοινωνίες αστικού δικαίου.

γ) Καθένας που καλείται με έγγραφο από τον Προϊστάμενο ΔΟΥ.

3. Με την παρ. 1 του άρθρου 27, ορίζεται ότι για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος.
Επίσης, με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι για τον τρόπο υποβολής της δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 102/Α').

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 ορίζονται τα εξής: "Για την καταχώριση των δηλώσεων που υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου, την επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων και των υπόλοιπων εγγράφων, την εξώδικη λύση των διαφορών, το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την επιβολή του φόρου εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, όπως ισχύουν, εκτός από τις περιπτώσεις που με τα άρθρα 21 έως 35 του παρόντος ορίζεται
διαφορετικά".

5. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α'), ορίζεται ότι ο φόρος που αναλογεί με βάση τη δήλωση καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.

6. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2459/1997, ορίζεται ότι απαγορεύεται να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο μεταβιβάζεται, με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία, η κυριότητα ενός ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σ' αυτό, αν δεν επισυναφθεί από το
συμβολαιογράφο, στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ, ότι αυτός που μεταβιβάζει το ακίνητο υπέβαλε δήλωση για την ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους που γίνεται η μεταβίβαση του ακινήτου και ότι καταβλήθηκε ολόκληρος ο φόρος, ο οποίος επιμεριστικά αναλογεί στην αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται.
Ο φόρος αυτός, σε περίπτωση που υποβάλλεται μερική δήλωση πριν από την προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 27 του παρόντος νόμου, υπολογίζεται με τον ανώτερο συντελεστή που ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που καταβλήθηκε και αναλογεί στο ακίνητο που μεταβιβάζεται ή στο εμπράγματο σ' αυτό δικαίωμα συμψηφίζεται με το φόρο ο οποίος αναλογεί με βάση τη δήλωση και εκείνος που καταβλήθηκε τυχόν επιπλέον επιστρέφεται. Αν αυτός που μεταβιβάζει δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, αντί του πιστοποιητικού του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει Δήλωση ΦΜΑΠ.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο στο μεταβιβάζοντα.
Το πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, μνημονεύεται στο σχετικό συμβόλαιο.

7. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α') "περί Κώδικος Φορολογίας Εισοδήματος", ορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου ανάλογα με την κατηγορία των Νομικών Προσώπων.
Περαιτέρω, με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι η δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή των αναφερομένων ποσών, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Β. Από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Η Δήλωση ΦΜΑΠ θεωρείται απαράδεκτη και, συνεπώς, μη υποβληθείσα και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, εφόσον με την υποβολή της δεν καταβλήθηκε η πρώτη δόση (το 1/3 του προκύπτοντος φόρου), όπως αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.2459/1997, δεδομένου ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, η δήλωση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή και η καταβολή του φόρου που επιμεριστικά αναλογεί στην αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων,
δεδομένου ότι αυτός καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση υποβολής μερικής δήλωσης, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης ή μετά την υποβολή της (της δήλωσης), εφόσον όμως αυτή έχει υποβληθεί με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία (καταβολή του 1/3 του φόρου κ.λπ.).
Σε περίπτωση, όμως, που ο φορολογούμενος ο οποίος, ενώ έχει υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση και έχει περιλάβει σ' αυτή όλα τα ακίνητά του, χωρίς όμως την καταβολή του 1/3 του προκύπτοντος φόρου, υποβάλλει άλλη δήλωση εκπρόθεσμη, δηλώνοντας μερικά μόνο από τα ακίνητά του (αυτά που πρόκειται να μεταβιβάσει), τότε η συγκεκριμένη δήλωση θα παραληφθεί ως εκπρόθεσμη αρχική, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και πρόστιμα. Επειδή, όμως, η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο (παρ. 4, άρθρο 61 του Ν.2238/1994), θα πρέπει στη συνέχεια και με αφορμή την εκπρόθεσμη αρχική δήλωση που υπέβαλε, να τον καλέσετε να σας γνωρίσει και να σας αποδείξει την τύχη των λοιπών ακινήτων του (πιθανό συμβόλαιο μεταβίβασής του κ.λπ.). Εφόσον διαπιστωθεί ότι τα υπόλοιπα ακίνητα έπρεπε να περιληφθούν στην ανωτέρω δήλωση, τότε θα προβείτε στις νόμιμες ενέργειες (κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και πράξης επιβολής προστίμου).

β) Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα, θα καταβάλλονται με την υποβολή της οι ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία αυτή δόσεις.
Π.χ. Ο υπόχρεος σε Δήλωση ΦΜΑΠ Ν... έχει υποχρέωση υποβολής της οικείας δήλωσης μέχρι 10.3.1999. Προσέρχεται, όμως, στην αρμόδια ΔΟΥ και υποβάλλει τη δήλωση στις 22.3.1999. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εκκαθάριση ανέρχεται στις 300.000 δρχ. και ο πρόσθετος φόρος εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης (1,5%)
ανέρχεται στις 4.500 δρχ. Συνολικά οφείλει 304.500 δρχ.
300.000 : 3 (δόσεις) = 100.000 δρχ. το ποσό της κάθε δόσης.
Το ποσό του πρόσθετου φόρου (4.500 δρχ.) καταβάλλεται ολόκληρο με την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η ημερομηνία καταβολής: Της πρώτης δόσης είναι στις 10.3.1999, της δεύτερης δόσης είναι στις 31.5.1999 και της τρίτης δόσης είναι στις 31.7.1999.

Συνεπώς, ο φορολογούμενος κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης (22.3.1999) θα καταβάλει μόνο την πρώτη δόση (100.000 δρχ.), διότι αυτή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και ολόκληρο το ποσό του πρόσθετου φόρου (4.500 δρχ.). Εάν ο ανωτέρω φορολογούμενος υποβάλλει τη δήλωση στις 3.6.1999, δηλαδή μετά την 31.5.1999 (ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης), τότε με την υποβολή της θα καταβάλει τις δύο δόσεις (την πρώτη και τη δεύτερη), διότι αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και ολόκληρο το ποσό του πρόσθετου φόρου.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει τη δήλωση στις 4.8.1999, θα καταβάλει ολόκληρο το ποσό του φόρου, διότι κατά την ημερομηνία αυτή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και οι τρεις δόσεις και τον πρόσθετο φόρο.

γ) Εάν κάποιος αποκτήσει ακίνητο μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και μεταβιβάσει αυτό μέσα στον ίδιο χρόνο, τότε αντί του πιστοποιητικού της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.2459/1997, θα προσκομίσει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφει ότι το ακίνητο το απόκτησε μετά την 1η του έτους μεταβίβασής του και συνεπώς δεν είχε υποχρέωση να το περιλάβει στη Δήλωση ΦΜΑΠ του έτους αυτού. Τα ανωτέρω θα αναγράψει και στην περίπτωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση ο μεταβιβάζων θα προσκομίζει σε φωτοτυπία τον τίτλο κτήσης του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

2. Ανάκληση Δήλωσης ΦΜΑΠ

Α. Με την παρ. 8 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997, τα Φυσικά Πρόσωπα, για το έτος 1997, υποχρεούντο σε υποβολή δήλωσης μετά από σχετική πρόσκληση του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ.
Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίστηκε ότι η Δήλωση ΦΜΑΠ έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας και τα ειδικά έντυπα (1-5 και Κ1-Κ9), εφόσον τα δηλούμενα ακίνητα έχουν περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Εντυπο Ε9) έτους 1997 και ο φορολογούμενος αποδέχεται τα εντός αντικειμενικού συστήματος υπαγόμενα ακίνητα ή τα κτίσματα, κατά περίπτωση, που προσδιορίζονται από τη μηχανογραφική επεξεργασία του Εντύπου Ε9.

Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2459/1997, ορίζονται τα εξής: "Για την καταχώριση των δηλώσεων που υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου, την επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων και των υπόλοιπων εγγράφων, την εξώδικη λύση των διαφορών, το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την επιβολή του φόρου εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, όπως ισχύουν, εκτός από τις περιπτώσεις που με τα άρθρα 21 έως 35 του παρόντος ορίζεται διαφορετικά".
Με την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί, όμως, για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει, εν όλω ή εν μέρει, φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν.
Με την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι το φύλλο ελέγχου που οριστικοποιήθηκε επειδή δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο, καθώς και αυτό που αφορά δήλωση η οποία κρίθηκε ειλικρινής, δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, μεταξύ των άλλων και για ολική ή μερική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.1473/1984, εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την αντικειμενική αξία του ακινήτου, επί της οποίας καταβάλλει τον οικείο φόρο και δεν την αμφισβητήσει εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της σχετικής δήλωσης, ασκώντας προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, η υπόθεση περαιώνεται, όσον αφορά την αξία, ως συμβιβαστικώς επιλυθείσα και ο φορολογούμενος, σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να επανέλθει για την αξία του ακινήτου, παρά μόνο ο αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ, εφόσον διαπιστώσει ανακρίβεια σε κάποια από τα στοιχεία του ακινήτου που αναγράφηκαν στη δήλωση.

Β. Ενόψει των ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι ο φορολογούμενος, εφόσον αποδέχθηκε τις αξίες των εντός αντικειμενικού συστήματος ακινήτων του (ή των κτισμάτων, κατά περίπτωση), δεν δύναται να επανέλθει, δεδομένου ότι η υπόθεση περαιώνεται ως προς την αξία ως συμβιβαστικώς επιλυθείσα.
Αλλωστε, παρείχετο στο φορολογούμενο η ευχέρεια να ελέγξει, μέσα στην επαρκή προθεσμία των τριάντα ημερών, τις αξίες αυτές, να τις συγκρίνει με τις αντικειμενικές αξίες, όπως αυτές προέκυπταν με τα οικεία έντυπα και, εφόσον τις έκρινε συμφέρουσες γι' αυτόν, να τις αποδεχθεί ή να υποβάλει τη Δήλωση ΦΜΑΠ με τα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων του. Δεν συντρέχει, συνεπώς, λόγος συγγνωστής πλάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν.2238/1994.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση φύλλου ελέγχου, λόγω ολικής ή μερικής έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης, δεδομένου ότι καλώς βεβαιώθηκε ο οικείος φόρος επί της αξίας, την οποία ο ίδιος ο υπόχρεος αποδέχθηκε οικειοθελώς.

3. Εκταση απαλλαγής από το ΦΜΑΠ των Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Κοινωφελών Ιδρυμάτων

Α. Σύμφωνα με την περ. δ' του άρθρου 23 του Ν.2459/1997, απαλλάσσονται από το φόρο τα κτίσματα των ακινήτων και τα λοιπά συστατικά του εδάφους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μηχανήματα και γενικά οι κατασκευές που είναι συνδεδεμένες στερεά με το έδαφος και τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από βιομηχανικές, μεταλλευτικές, λατομικές, βιοτεχνικές, εμπορικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές, ξενοδοχειακές και επαγγελματικές γενικά επιχειρήσεις, καθώς και τα κτίσματα των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Κοινωφελή Ιδρύματα.
Περαιτέρω, με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του πιο πάνω νόμου, όπως ισχύει, ορίζεται ότι ειδικά για τα ημεδαπά και τα ξένα, με τον όρο της αμοιβαιότητας, Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά Κοινωφελή Ιδρύματα, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται σε 172.500.000 δρχ. Για τα πιο πάνω Νομικά Πρόσωπα ορίζεται συντελεστής 0,35%.

Β. Από τη διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων, προκύπτει ότι η απαλλαγή από τον οικείο φόρο παρέχεται για τα κτίσματα των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Κοινωφελή Ιδρύματα, του νόμου μη διακρίνοντας σε ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Αντίθετα, όσον αφορά το αφορολόγητο ποσό των 172.500.000 δρχ. των ανωτέρω προσώπων και το συντελεστή φορολόγησής τους, ρητά από το νόμο αυτό περιορίζεται μόνο στα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και στα ημεδαπά Ιδρύματα.
Συνεπώς, ένα ημεδαπό Νομικό Πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκει κάποιον από τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς ή ένα αλλοδαπό με τον όρο της αμοιβαιότητας ή ένα ημεδαπό Ιδρυμα θα τύχουν απαλλαγής για την αξία των κτισμάτων των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούν και θα έχουν αφορολόγητο ποσό
172.500.000 δρχ.
Αντίθετα, ένα αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για το οποίο δεν συντρέχει ο όρος της αμοιβαιότητας ή ένα αλλοδαπό Ιδρυμα, θα τύχουν μεν απαλλαγής για την αξία των κτισμάτων των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούν, αλλά θα έχουν αφορολόγητο ποσό 69.000.000 δρχ.
Κάθε αντίθετη με το περιεχόμενο της παρούσας οδηγία, που εμπεριέχεται στην υπ' αριθ. 1042365/251/Β0013/εγκύκλιό μας, παύει να ισχύει.

4. Κοινοποίηση πράξεων στους υπόχρεους σε Δήλωση ΦΜΑΠ έτους 1997, οι οποίοι δεν προσήλθαν να υποβάλουν δήλωση μετά από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ Α. Με την παρ. 2 της υπ' αριθ. 1118769/686/Β0013/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997, ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι η Δήλωση ΦΜΑΠ έτους 1997 Φυσικών Προσώπων και Κοινοπραξιών υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής πρόσκλησης του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η υποβολή της οικείας δήλωσης θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται πρόσθετος φόρος εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης 5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, σύμφωνα με το άρθρο 30 του πιο πάνω νόμου, καθώς και πρόστιμο μέχρι 1.000.000 δρχ. που δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του προκύπτοντος φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου νόμου.
Εξάλλου, με την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.2459/1997, ορίζεται ότι, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 150% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω της μη υποβολής της δήλωσης και καταλογίζεται με την πράξη.

Β. Οπως έγινε γνωστό από πολλές ΔΟΥ, αρκετοί φορολογούμενοι δεν έχουν προσέλθει μέχρι σήμερα για να υποβάλουν Δήλωση ΦΜΑΠ, αν και παρέλαβαν τη σχετική πρόσκληση.
Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει άμεσα να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες, δηλαδή κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου μετά των νόμιμων προσαυξήσεων και πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

5. Εκκαθάριση Δηλώσεων ΦΜΑΠ τροποποιητικών, συμπληρωματικών κ.λπ., έτους 1997 και βεβαίωση του οικείου φόρου
Ως γνωστόν, με την υπ' αριθ. 1090866/688/Β0013/ΠΟΛ.1241/5.10.1998 εγκύκλιό μας, σας δώσαμε οδηγίες για τη βεβαίωση του ΦΜΑΠ έτους 1997 των αρχικών δηλώσεων.
Για τις συμπληρωματικές, τροποποιητικές κ.λπ. δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι φορολογούμενοι και αφορούν αντίστοιχες αρχικές Δηλώσεις ΦΜΑΠ, το ΚΕΠΥΟ, όπως μας γνώρισε με έγγραφό του και λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας στην οποία περιήλθε για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιό μας, δεν θα προβεί στην εκκαθάριση των ανωτέρω δηλώσεων, όπως έκανε με τις αρχικές.
Για το λόγο αυτό, με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η εκκαθάριση και βεβαίωση των δηλώσεων αυτών (τροποποιητικών, συμπληρωματικών κ.λπ.) θα γίνει χειρόγραφα από τις αρμόδιες ΔΟΥ με τη γνωστή διαδικασία.

6. Η παρούσα κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης και παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης