ΠΟΛ.1039/8.2.1999

Κοινοποίηση της υπ αριθ. 615/1998 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΣχόλια:


8 Φεβ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1999
Αριθ. πρωτ.: 1188680/575πε/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1039

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης του ΝΣΚ.

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 615/1998 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
Με τη Γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι το υιοθετηθέν τέκνο, κατά τις διατάξεις του Ν.2447/1996, δεν έχει κληρονομικό δικαίωμα έναντι των φυσικών γονέων του, έχει όμως τέτοιο δικαίωμα, ως και υποχρεώσεις, εάν η υιοθεσία έλαβε χώρα υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, καίτοι το κληρονομικό δικαίωμα ή η υποχρέωση γεννήθηκε μετά την 30.12.1996, όταν άρχισε η εφαρμογή του Ν.2447/1996.1156/Αρ.Γνωμ.615/23.3.1998
Περίληψη: Ερωτάται αν η πράξη υιοθεσίας στερεί το υιοθετηθέν τέκνο των κληρονομικών δικαιωμάτων του από τους φυσικούς γονείς του.

Στο άρθρο 1561 του Α.Κ., όπως αυτό τέθηκε με το Ν.2447/1996, ορίζεται: "με την υιοθεσία διακόπτεται κάθε δεσμός του ανήλικου με τη φυσική του οικογένεια, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις περί κωλυμάτων γάμου, των άρθρων 1356 και 1357 και ο ανήλικος εντάσσεται πλήρως στην οικογένεια του θετού γονέα του". Με το παραπάνω άρθρο, όπως και στην Εισηγητική Εκθεση του κυρωθέντος Σχεδίου Νόμου αναφέρεται, εισήχθη ριζοσπαστική αλλαγή στο ζήτημα των εννόμων αποτελεσμάτων της υιοθεσίας, με την πλήρη διακοπή κάθε δεσμού του ανήλικου με τη φυσική του οικογένεια και την πλήρη ένταξή του στην οικογένεια των θετών γονέων. Εφόσον, λοιπόν, μετά την υιοθεσία δεν υφίσταται οικογενειακός δεσμός του υιοθετούμενου με τη φυσική του οικογένεια, τούτο στερείται των εκ της συγγενείας απορρεόντων δικαιωμάτων, συνεπώς και των κληρονομικών. Το ζήτημα τούτο, υπό το προϊσχύον δίκαιο, ρυθμιζόταν από το άρθρο 1583 του Α.Κ., όπου αντίθετα οριζόταν ότι τα εκ της συγγενείας δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ του θετού τέκνου και της φυσικής του οικογένειας, ενόσω στο νόμο δεν οριζόταν αλλιώς, παρέμεναν αμετάβλητα. Τούτο, βεβαίως, ήταν σύμφωνο με τις λοιπές περί υιοθεσίας διατάξεις, οι οποίες δεν προέβλεπαν, ως υπό το ισχύον νομικό καθεστώς, τη διακοπή του συγγενικού δεσμού του υιοθετούμενου με τη φυσική του οικογένεια.

Περαιτέρω, στο άρθρο 57, παρ. 1 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με το Ν.2447/1996, ορίζεται: "Με εξαίρεση τις ρυθμίσεις που ακολουθούν, υιοθεσίες που έγιναν πριν από την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου διέπονται, ως προς το κύρος τους και τα έννομα αποτελέσματα, από το έως τώρα δίκαιο". Τέλος, στο άρθρο τρίτο του προαναφερόμενου νόμου, ορίζεται ότι η ισχύς αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (30.12.1996), εκτός αν ορίζεται άλλως στις επί μέρους διατάξεις του.
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, προκύπτει ότι υιοθεσίες που έγιναν υπό το κράτος του προϊσχύσαντος του Ν.2447/1996 δικαίου, ως προς τα αποτελέσματά τους θα διέπονται από το δίκαιο τούτο. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα ή υποχρέωση του φυσικού γονέα θα μπορεί να είναι αντικείμενο κληρονομίας υπό του
υιοθετηθέντος.
Ενόψει των ανωτέρω, το Δ' Τμήμα του ΝΣΚ έχει τη γνώμη ότι το υιοθετηθέν κατά τις διατάξεις του Ν.2447/1996 τέκνο δεν έχει κληρονομικό δικαίωμα έναντι των φυσικών γονέων του, έχει όμως τέτοιο δικαίωμα, ως και υποχρεώσεις, εάν η υιοθεσία έλαβε χώρα υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, καίτοι το κληρονομικό δικαίωμα ή η υποχρέωση γεννήθηκε μετά την 30.12.1996, ότε άρχισε η εφαρμογή του Ν.2447/1996.


Taxheaven.gr