ΠΟΛ.1037/11.2.1999

Προγραμματισμός ελεγκτικού έργου και καθορισμός τυχαίου δείγματος υποθέσεων που θα ελεγχθούν με βάση την απόφαση ΠΟΛ.1144/1998 κατά το πρώτο εξάμηνο 1999Σχόλια:


11 Φεβ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1013137/1027/ΔΕ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1037

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός ελεγκτικού έργου και καθορισμός τυχαίου δείγματος υποθέσεων που θα ελεγχθούν με βάση την απόφαση ΠΟΛ. 1144/1998 κατά το πρώτο εξάμηνο 1999.

1. Με την υπ' αριθ. 1105542/1305/ΔΕ-Α/16.9.1998 διαταγή τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη προγραμματισμού του επιτελούμενου από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου ελεγκτικού έργου και ζητήθηκε όπως, τόσο όλες οι ΔΟΥ, όσο και το ΕΘΕΚ, προγραμματίσουν το μέχρι 31.12.1998 ελεγκτικό τους έργο, οι μεν ΔΟΥ για τους διενεργούμενους σε εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998 ελέγχους, το δε ΕΘΕΚ για τους διενεργούμενους απ' αυτό τακτικούς ελέγχους.
Προκειμένου, εξάλλου, να υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο πλήρης εικόνα του προγραμματιζόμενου συνολικά και ανά Υπηρεσία ελεγκτικού έργου, αλλά και δυνατότητα αξιολόγησης των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων και των τυχόν αποκλίσεων, ώστε με βάση τις τελικές διαπιστώσεις να προωθούνται οι κατάλληλες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των διενεργούμενων ελέγχων, για τους λόγους αυτούς ζητήθηκε, επίσης, η συμπλήρωση και αποστολή στην Υπηρεσία μας, απ' όλες τις ΔΟΥ και το ΕΘΕΚ, ειδικού Δελτίου προγραμματισμού του ελεγκτικού έργου, με συγκεκριμένα στοιχεία του προγραμματισθέντος μέχρι 31.12.1998 από κάθε Υπηρεσία ελεγκτικού έργου.
Ηδη, τα στοιχεία που κατά τα ανωτέρω απεστάλησαν από τις ΔΟΥ και το ΕΘΕΚ, έχουν επεξεργαστεί και θα συγκριθούν με τα τελικά, δηλαδή μέχρι 31.12.1998, επιτευχθέντα ελεγκτικά αποτελέσματα, για την εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων.

2. Με την ίδια πιο πάνω διαταγή επισημάνθηκε, επίσης, ότι ανάλογα στοιχεία προγραμματισμού του ελεγκτικού έργου θα ζητούνται εφεξής σε μόνιμη βάση. Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως όλες οι ΔΟΥ, καθώς και τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΘΕΚ και ΠΕΚ) προγραμματίσουν το ελεγκτικό τους έργο για το διάστημα 1/1-30.6.1998 και συγκεκριμένα:

- Οι ΔΟΥ και τα ΠΕΚ, για τους ελέγχους που πρόκειται να πραγματοποιήσουν σε εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998 κατά το πιο πάνω διάστημα και
- Το ΕΘΕΚ, για τους τακτικούς ελέγχους που θα διενεργήσει βάσει των γενικών διατάξεων κατά το ίδιο διάστημα.

Με βάση τον προγραμματισμό που θα γίνει από κάθε ΔΟΥ και ΠΕΚ, θα συμπληρωθεί το συνημμένο Δελτίο προγραμματισμού ελεγκτικού έργου, το οποίο και παρακαλούμε να αποσταλεί στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Ελέγχου, Τμήμα Α', Fax: 32.46.794), το αργότερο μέχρι 28.2.1999.
Ομοίως, το ΕΘΕΚ να ενημερώσει την Υπηρεσία μας, μέχρι την ίδια ημερομηνία, για τον αριθμό των υποθέσεων και των αντίστοιχων οικονομικών ετών που προγραμματίζει να ελεγχθούν κατά το ανωτέρω διάστημα, καθώς και τον αριθμό των ελεγκτών που θα απασχοληθούν.

3. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ποσοστό 5% έως 10% των επιλεγόμενων για έλεγχο με βάση την απόφαση αυτή υποθέσεων, επιλέγεται από τυχαίο δείγμα, χωρίς να συντρέχουν τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται από την παρ. 1 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 2 της υπόψη απόφασης.
Με την εγκύκλιο , ορίστηκε ότι, για το διάστημα μέχρι 31.12.1998, το ανωτέρω ποσοστό υποθέσεων θα λαμβάνεται από υποθέσεις επιτηδευματιών των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στον αριθμό 5.
Για το τρέχον εξάμηνο, από 1/1-30.6.1998, το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται ότι θα λαμβάνεται από υποθέσεις επιτηδευματιών των οποίων ο ΑΦΜ λήγει στον αριθμό 3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποθέσεων αυτών σε κάθε ΔΟΥ είναι μεγαλύτερος του ποσοστού 10% των ελεγχόμενων συνολικά υποθέσεων κατά το ίδιο διάστημα, τότε θα επιλέγονται για έλεγχο οι υποθέσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στη χρήση 1997.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι παραπάνω διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998 πρέπει να εφαρμόζονται απαρεγκλίτως. Για το σκοπό αυτό, στο Δελτίο προγραμματισμού ελεγκτικού έργου που, κατά τα προαναφερόμενα, θα αποστέλλουν οι ΔΟΥ και τα ΠΕΚ, προβλέπεται μεταξύ άλλων και η συμπλήρωση σχετικής ένδειξης.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό, εξάλλου, του εν γένει ελεγκτικού έργου, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε το προβλεπόμενο ποσοστό 5% έως 10% του τυχαίου δείγματος να κατανέμεται σταδιακά στη διάρκεια του εξαμήνου.Taxheaven.gr