Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Η πρακτική εφαρμογή της PRORATA

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2014 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Άρθρα
Η πρακτική εφαρμογή της PRORATA

Απόσπασμα από το βιβλίο του Ευστάθιου Κριαρά "Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως" - Β' έκδοση 2014.
Με βάση το Ν. 2954/2001 άρθρο 9 όπως αποφασίστηκε με την ΠΟΛ.1056/11.2.2007, ορίζεται στην περίπτωση που ο υποκείμενος χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης (φορολογητέες, απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης, φορολογητέες εκτός Ελλάδας) και για την πραγματοποίηση πράξεων που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης (Απαλλασσομένων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης-νέα ακίνητα), ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών που αφορά τις πράξεις αυτές, ορίζεται σε ποσοστό του συνολικού ΦΠΑ των εισροών.

Το ποσοστό βρίσκεται με βάση το ακόλουθο κλάσμα:
Αν το ποσοστό έκπτωσης προκύπτει με δεκαδικό μέρος, τότε στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Για παράδειγμα εάν προκύπτει 64,30 %, τότε στρογγυλοποιείται σε 65%.

Οι πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης και ως εκ τούτου δημιουργούν prorata, μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις κατηγορίες:

α) Οι πράξεις του άρθρου 22 Ν. 2859/2000 (αναφέρεται πιο κάτω αναλυτικά) οι οποίες αφορούν κυρίως υπηρεσίας υγείας, εκπαίδευσης, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, μισθώσεις ακινήτων, παράδοση εφημερίδων και περιοδικών από πρακτορεία, εφημεριδοπώλες και λοιπούς λιανοπωλητές.

β) Οι παραδόσεις νέων ακινήτων των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2005, καθόσον οι διατάξεις του ΦΠΑ εφαρμόζονται στα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδόθηκε από 1/1/2006 και μετά, σύμφωνα με το Ν. 3427/2005.

γ) Οι παραδόσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από μεταπωλητές και λιανοπωλητές (πρατηριούχους, ψιλικατζίδικα, περίπτερα κ.λ.π.) στους οποίους δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, οι πωλήσεις από μεταπωλητές εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων των οποίων η ακύρωση προβλέπεται σε ειδικά μηχανήματα καθώς και των καρτών κινητής τηλεφωνίας.

Απαλλαγές από Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας

Σύμφωνα με το Ν.2859/2000 άρθρο 22, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας:

α) Η παροχή υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) και η παρεπόμενη των υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών,

β) Οι δραστηριότητες των εθνικών δικτύων Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα,

γ) Η παροχή νερού μη εμφιαλωμένου και η αποχέτευση που πραγματοποιούνται απευθείας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή συνδέσμους αυτών, χωρίς τη μεσολάβηση δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και οι ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων - Ο.Ε.Β. - (Ειδικοί Οργανισμοί, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και οι λοιπές παροχές που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

Η διάταξη αυτή ισχύει από 25.11.1992 μέχρι την καθιέρωση ειδικού απλοποιημένου καθεστώτος επιβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. από τα παραπάνω πρόσωπα.

Τυχόν φόρος που καταβλήθηκε στο Δημόσιο κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
Η απαλλαγή των παροχών του πρώτου εδαφίου ισχύει και για πράξεις που πραγματοποιούνται από το Δημόσιο και άλλα Ν.Π.Δ.Δ.

δ) Η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών.

Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οργανισμοί:
i. Δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ii. Η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,
iii. Οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού,

ε) Οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές,

στ) Η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους οδοντοτεχνίτες,

ζ) Η παράδοση ανθρώπινων οργάνων, ανθρώπινου αίματος και ανθρώπινου γάλακτος,

η) Η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους, τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα,

θ) Η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων, που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος,

ι) Η μεταφορά ασθενών ή τραυματιών με οχήματα ειδικά κατασκευασμένα ή διαρρυθμισμένα για το σκοπό αυτόν, εφόσον για την άσκηση της δρα-στηριότητας αυτής έχει δοθεί έγκριση από την αρμόδια δημόσια αρχή,

ιβ) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή,

ιγ) Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,

ιδ) Η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή,

ιε) Η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού,

ιστ) Η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων,

ιζ) Η διάθεση προσωπικού από νομικά πρόσωπα θρησκευτικού ή φιλοσοφικού χαρακτήρα, για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, θ΄ και ιβ΄ της παραγράφου αυτής, με σκοπό την πνευματική αρωγή και ανάπτυξη,

ιη) Η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ΄, θ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ της παρ. αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση,

ιθ) Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής, που παρέχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας,

κ) Οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομίσματα, τα οποία αποτελούν νόμιμα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα νομίσματα και χαρτονομίσματα για συλλογές,

κα) Οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση εκτός από τη φύλαξη και διαχείριση, που αφορούν μετοχές ανώνυμων εταιρειών, μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τους τίτλους παραστατικούς εμπορευμάτων,

κβ) Η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την έννοια των διατάξεων που κάθε φορά ισχύουν γι αυτά,

κγ) Η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων, καθώς και η διαχείρισή τους από το πρόσωπο που τις χορηγεί,

κδ) Ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών, η διαπραγμάτευση για την ανάληψη των εργασιών αυτών και η διαχείριση εγγυήσεων πιστώσεων, που ενεργείται από το πρόσωπο που τις χορηγεί,

κε) Οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που αφορούν καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, με εξαίρεση την είσπραξη απαιτήσεων τρίτων, καθώς και τις εργασίες που αφορούν την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων που ενεργείται από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εργασίες αυτές,

κστ) Οι μισθώσεις ακινήτων, εκτός αυτών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8,

κζ) Η παράδοση κρατικών λαχείων, δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΤΟ και λαχείων του Λαχειοφόρου Αμοιβαίου Στοιχήματος (SWEEPSTΑKES) του Οργανισμού Ιπποδρομιών Ελλάδος,

κη) Η παράδοση στην ονομαστική τους αξία γραμματοσήμων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, κινητού επισήματος και λοιπών ενσήμων, καθώς και ταινιών ή ενσήμων ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών παρόμοιων αξιών, εκτός από αυτήν που προορίζεται για συλλογές,

κθ) Η παράδοση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το φόρο ή από αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης, καθώς επίσης και η παράδοση αγαθών των οποίων η κτήση ή η διάθεση έχει εξαιρεθεί από το δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30.

λ) Η παροχή υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20,
λα) Η παράδοση ακινήτων, εκτός από:
- την παράδοση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6,
- τις παραδόσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7,
λβ) Η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς και η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου που συνίσταται υπέρ των ανωτέρω ακινήτων. Η απαλλαγή αυτή από το Φ.Π.Α. κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο της παράδοσης του ακινήτου.
λγ) Η παράδοση αγαθών, των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εκτός των περιπτώσεων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
λδ) Τα έσοδα που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του Ν.2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) από τα παιχνίδια που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου και τα οποία διεξάγονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αυτού του νόμου.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PRORATA

Πρώτη περίπτωση

Επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, όπως για παράδειγμα αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις μη υποκείμενες στο ΦΠΑ και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή διάθεσης των αγαθών δεν δημιουργούν κλάσμα prorata.

Πρακτική εφαρμογή

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών πωλεί υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενες στο ΦΠΑ αξίας 100.000,00 ευρώ και αντίστοιχου ΦΠΑ 23.000,00 €. Παράλληλα λαμβάνει και επιχορήγηση για αγορά παγίων 200.000,00€ (πράξη εξαιρούμενη).

Με τις διατάξεις του κώδικα του ΦΠΑ δεν θα δημιουργηθεί πλέον κλάσμα prorata.

Δεύτερη περίπτωση

Όταν μια επιχείρηση πραγματοποιεί πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και παράλληλα έχει και πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης, όπως για παράδειγμα πράξεις που κατονομάζονται στο άρθρο 22 του Ν. 2589/2000, τότε επειδή υπάρχει υποχρέωση προσδιορισμού ΦΠΑ των κοινών εισροών, θα πρέπει να δημιουργηθεί κλάσμα prorata.

Πρακτική εφαρμογή

Υποθέτουμε ότι βιομηχανία έχει πωλήσεις 1.000.000,00 ευρώ, υποκείμενες στο ΦΠΑ με 23%, έχει λάβει μέσα στη χρήση επιχορήγηση ύψους 200.000,00 ευρώ για αγορά παγίων και έχει επιπλέον έσοδα από ενοίκια 100.000,00 ευρώ. Η βιομηχανία είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει κλάσμα prorate, λόγω των εσόδων από τα ενοίκια και να συμπεριλάβει στον παρανομαστή και την επιχορήγηση των 200.000 ευρώ, δηλαδή:Στρογγυλοποιείται στο 77%.

Τρίτη περίπτωση

Όσον αφορά τις περιπτώσεις κ, κα, κβ, κγ, κδ, και κε της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (παρατίθεται ανωτέρω), οι οποίες αφορούν χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεν δημιουργούν κλάσμα prorata όταν αποτελούν για μια επιχείρηση παρεπόμενη δραστηριότητα. Αυτό συμβαίνει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Όταν οι πράξεις αυτές δεν περιλαμβάνονται στην κύρια οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, αλλά έχουν ορισμένη σχέση με αυτή.
• Όταν απαιτούν αμελητέο μόνο ποσοστό των μέσων που διαθέτει η επιχείρηση για την άσκηση της οικονομικής της δραστηριότητας και θα μπορούσαν κατά συνέπεια να μειώσουν αδικαιολόγητα το ποσό της έκπτωσης.
• Όταν οι πράξεις αυτές δεν υπερβαίνουν τον κύκλο εργασιών, που σχετίζεται με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.

Πρακτική εφαρμογή

Επιχείρηση καταθέτει τα διαθέσιμα της σε προθεσμιακές καταθέσεις κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως και της αποφέρουν πιστωτικούς τόκους 20.000,00 ευρώ. Κανονικά με βάση το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 2859/2000, οι πιστωτικοί τόκοι κατονομάζονται ως έσοδο που δημιουργεί prorata και θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στον παρανομαστή του κλάσματος. Επειδή όμως δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, αλλά παρεπόμενο έσοδο, δεν θα ληφθεί υπόψη στο κλάσμα της prorata.

Μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ και πάγια

Επιχείρηση έχει δυο δραστηριότητες μια υποκείμενη στο ΦΠΑ και μια μη υποκείμενη στο ΦΠΑ.

Κατά την Χρήση 2012 αγόρασε πάγια τα οποία αφορούν και τις δύο δραστηριότητες αξίας 41.304,35 ευρώ και αντίστοιχου ΦΠΑ 9.500,00 ευρώ. (41.304,35Χ23%).

Με την εκκαθαριστική δήλωση της χρήσεως 2012 η αναλογία των εσόδων διαμορφώθηκε σε 70% για την υποκείμενη σε ΦΠΑ δραστηριότητα και σε 30% για την μη υποκείμενη σε ΦΠΑ δραστηριότητα.

Ως εκ τούτου εξέπεσε ΦΠΑ 9.500,00 Χ 70% =6.650,00 ευρώ
Ενώ δεν εξέπεσε ΦΠΑ 9.500,00 Χ 30% = 2.850,00 ευρώ,

και προσαύξησε την αξία των παγίων.

Κατά τη χρήση 2013 η συγκεκριμένη επιχείρηση εγκατέλειψε την μη υποκείμενη στο ΦΠΑ δραστηριότητα και παρέμεινε μόνο με την υποκείμενη στο ΦΠΑ δραστηριότητα, οπότε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών της για τα πάγια που αγόρασε το προηγούμενο έτος αυξάνει σε 100%.

Στην εκκαθαριστική δήλωση του έτους 2013 η επιχείρηση θα προβεί σε διακανονισμό του ΦΠΑ αγοράς των παγίων ως ακολούθως:

ΦΠΑ που δεν εκπέσθηκε στη χρήση αγοράς των παγίων (2012)

 

9.500 Χ 30% =

      

2.850,00

ΦΠΑ που δεν εκπέσθηκε και αναλογεί στη χρήση 2012       

        2.850 :5 =

        -570,00

 

ΦΠΑ που θα εκπεσθεί με την εκκαθαριστική δήλωση 2013:

 

     2.280,00


Καταχώρηση εγγραφής 31/12/2013

Λογαριασμός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

54.00.90

Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων

2.280,00

 

 

82.01.04

Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων

 

2.280,00           

Αιτιολογία : ΦΠΑ που θα  εκπεσθεί με την εκκαθαριστική δήλωση 2013Λογιστικός χειρισμός του ΦΠΑ κοινών δαπανών σε prorata

Η επιχείρηση «Α» έχει δυο δραστηριότητες, την πώληση βιβλίων- υποκείμενη στο ΦΠΑ και την εκπαίδευση - μη υποκείμενη στο ΦΠΑ. Κατά τη χρήση 2013 αγόρασε κοινά πάγια και για τις δυο δραστηριότητες, αξίας 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.600,00 ευρώ και πραγματοποίησε κοινές δαπάνες 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6.900,00 ευρώ.

Η σύνθεση των εσόδων όπως διαμορφώθηκαν με την εκκαθαριστική δήλωση του 2013 ήταν :

60% έσοδα υποκείμενα στο ΦΠΑ
40% έσοδα μη υποκείμενα στο ΦΠΑ

Ως εκ τούτου κατά τη διάρκεια της χρήσεως του 2013 εξέπεσε με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τα ακόλουθα ποσά:

→ ΦΠΑ παγίων 4.600,00 Χ 60% = 2.760,00
→ ΦΠΑ δαπανών 6.900,00 Χ 60% = 4.140,00

Κατ' επέκταση το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που δεν εκπέσθηκε κατά την διάρκεια της χρήσεως λόγω PRORATA ανέρχεται:

11.500 X 40% = 4.600,00

Με βάση το άρθρο 31 §1 του Ν. 2859/2000, ορίζεται ότι η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις περιοδικές δηλώσεις, υπόκειται σε τελικό διακανονισμό κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης εφόσον:

α) Η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο Φόρο.

β) Μετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, όπως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών.

Βέβαια δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται η δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις δειγμάτων και χορήγησης δώρων αξίας μέχρι 10 ευρώ τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.

Με βάση το ανωτέρω παράδειγμα στο τέλος της χρήσεως του 2013, με την σύνταξη της εκκαθαριστικής δήλωσης δύο ενδεχόμενα μπορούν να συμβούν:

α) Να αυξηθούν ως ποσοστό τα υποκείμενα στο ΦΠΑ έσοδα και να διαμορφωθούν από 60% που ήταν το 2012, για παράδειγμα σε 65% το 2013 και αντίστοιχα τα μη υποκείμενα να μειωθούν από 40% σε 35%.

   Prorata

Αξία  ΦΠΑ

Εκπέσθηκε

60%

Έπρεπε να εκπεσθεί 65%

Διαφορά

 5%

Κοινά πάγια

4.600,00

2.760,00

2.990,00

230,00

Κοινές Δαπάνες

6.900,00

4.140,00

4.485,00

345,00

Σύνολο

11.500,00

6.900,00

7.475,00

575,00


Εάν τα βιβλία της χρήσεως 2013 έχουν κλείσει, η εγγραφή θα διενεργηθεί μέσα στο επόμενο έτος, δηλαδή το 2014 ως ακολούθως :

Λογαριασμός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

54.00.99

Εκκαθάριση ΦΠΑ

575,00

 

 

82.01.04

Επιστροφές αχρεωστήτως

καταβληθέντων  φόρων και τελών

 

 

575,00

Αιτιολογία

ΦΠΑ προς έκπτωση την επόμενη διαχειριστική χρήση λόγω prorate


Εάν δεν έχουν κλείσει τα βιβλία της χρήσεως 2013, θα διενεργηθεί η εγγραφή με 31-12-13 :

Λογαριασμός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

54.00.99

Εκκαθάριση ΦΠΑ

575,00

 

 

78.98.08.

Πιστωτική διαφορά από εκκαθάριση ΦΠΑ

 

 

575,00

Αιτιολογία

ΦΠΑ προς έκπτωση την επόμενη διαχειριστική χρήση λόγω prorateΣυμπλήρωση πίνακα Ζ εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Προκειμένου να συντάξουμε τον πίνακα Ζ, υποθέτουμε ότι με βάση το ισοζύγιο της επιχείρησης "Α", οι πράξεις οι φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης ανέρχονται σε 294.000 ευρώ, οι πράξεις οι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης ανέρχονται σε 145.717,28 ευρώ και οι πράξεις οι απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες και δημιουργούν την Prorata ανέρχονται σε 240.000,00 ευρώ.Το οριστικό ποσό του ΦΠΑ το οποίο δεν θα πρέπει να εκπεσθεί ανέρχεται σε 4.025,00 ενώ κατά τη διάρκεια της χρήσεως το αντίστοιχο ποσό είχε προσδιοριστεί σε 4.600,00 ευρώ, δηλαδή η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει απαίτηση προς έκπτωση το ποσό 575,00 ευρώ.

β) Να μειωθεί το ποσοστό των υποκείμενων σε ΦΠΑ εσόδων από 60%, για παράδειγμα σε 55% και κατ’ επέκταση να αυξηθεί το ποσοστό των μη υποκείμενων σε ΦΠΑ από 40% σε 45%.


  Prorata

Αξία  ΦΠΑ

  Εκπέσθηκε

60%

Έπρεπε να εκπεσθεί 55%

Διαφορά

 5%

Κοινά πάγια

4.600,00

2.760,00

2.530,00

230,00

Κοινές Δαπάνες

6.900,00

4.140,00

3.795.00

345,00

Σύνολο

11.500,00

6.900,00

6.325,00

   575,00


Εάν τα βιβλία της χρήσεως 2013 έχουν κλείσει, η εγγραφή θα διενεργηθεί μέσα στο επόμενο έτος, δηλαδή το 2014 ως ακολούθως :

Λογαριασμός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

82.00.04

Φόροι – τέλη προηγούμενων χρήσεων

    575,00

 

 

54.00.99

Απόδοση – εκκαθάριση ΦΠΑ

 

575,00

Αιτιολογία

Οφειλόμενος ΦΠΑ με την εκκαθαριστική δήλωση λόγω prorata


Εάν δεν έχουν κλείσει τα βιβλία της χρήσεως 2013, θα διενεργηθεί η εγγραφή με 31-12-13:

Λογαριασμός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

63.98.08.

Xρεωστική διαφορά από απόδοση-εκκαθάριση ΦΠΑ

     575,00

 

54.00.99

Aπόδοση – Eκκαθάριση ΦΠΑ

 

575,00

Αιτιολογία

Οφειλόμενος ΦΠΑ με την εκκαθαριστική δήλωση λόγω prorata


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης