Live Search Results

Αρ. πρωτ.: 24156/19.5.2014

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2014 ]
Αρ. πρωτ.: 24156/19.5.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, όπως αυτός ισχύει (ΕΜΠΑ)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 19-05-2014
Αρ. Πρωτ. 24156

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ και ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, όπως αυτός ισχύει (ΕΜΠΑ)

1. Στελέχωση Μητρώου Αξιολογητών - Σκοπός

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, όπως ισχύει, προχωρεί στην περαιτέρω στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ 83/14-4-2011), όπως ισχύει.

Το ΕΜΠΑ αποτελεί εργαλείο για την τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και λειτουργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται στον Επενδυτικό νόμο 3908/2011, όπως ισχύει, και το προαναφερόμενο Προεδρικό Διάταγμα (33/2011) και ειδικότερα στα άρθρα 3 και 4 αυτού. Το ανωτέρω μητρώο περιλαμβάνει τους αξιολογητές για όλες τις Κατηγορίες Επενδύσεων - Καθεστώτα Ενισχύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 6 (Γενικά Επενδυτικά Σχέδια - Καθεστώτα Ενισχύσεων) και 13 (Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια - Καθεστώτα Ενισχύσεως) του προαναφερόμενου νόμου και είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες εφαρμογής αυτού.

Η διαχείριση του ΕΜΠΑ εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ - Επ.).

2. Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στο ΕΜΠΑ.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι:

- Είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών

- Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους εκκρεμοδικία για το αδίκημα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί δίωξη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Για τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο τομέα, πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβολή πειθαρχικής ποινής καθώς και η μη έναρξη διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης για σοβαρό παράπτωμα (όπως ενδεικτικά η παράβαση καθήκοντος, η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, η δωροδοκία, κλπ)

- Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι) του εσωτερικού ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείμενο

- οικονομικής κατεύθυνσης (όπως οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή)

- τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης (όπως μηχανικού ή τεχνολόγου οποιασδήποτε ειδικότητας, πληροφορικής, γεωλόγου, δασολόγου, γεωπόνου, μαθηματικού, φυσικού και συναφή)

- Έχουν σχετική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

- Έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word - excel και εφαρμογές διαδικτύου κλπ)

- Σε περίπτωση πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Ελλάδας και Κύπρου) θα πρέπει να αποδεικνύεται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

3. Έργο των αξιολογητών

Το έργο των αξιολογητών του ΕΜΠΑ είναι η αξιολόγηση - βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για υπαγωγή στον Ν. 3908/2011, όπως ισχύει και η εξέταση ενστάσεων σε θέματα που αφορούν την αξιολόγηση - βαθμολόγηση, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 33/2011. Ειδικότερα, καθήκον των αξιολογητών είναι η εκτίμηση του κόστους των επενδύσεων, η κατάρτιση των προβλέψεων βιωσιμότητας και η βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα Κριτήρια Αξιολόγησης του άρθρου 10 παρ 1 του Ν. 3908/2011, όπως αυτά εξειδικεύονται στη ΥΑ της παρ 2 του ίδιου άρθρου.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας και αφού ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια αποκλεισμού γίνεται η ανάθεση των επενδυτικών σχεδίων στους αξιολογητές. Η ανάθεση θα γίνεται με τυχαίο τρόπο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΑΑΝ (ΠΣΚΕ - Επ) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ειδοποιείται ο αξιολογητής που έχει επιλεγεί. Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα τάσσεται αποκλειστική προθεσμία, έως επτά (7) ημερών. Έκαστος αξιολογητής εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ οφείλει εντός δύο (2) ημερών από την ανάθεση να την αποδέχεται ή να την αρνείται αιτιολογημένα.

Ο αξιολογητής δεν απαιτείται να μεταβεί σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας ούτε λαμβάνει τον έντυπο φάκελο αλλά μέσω του προαναφερόμενου Πληροφοριακού Συστήματος αποκτά πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του αιτήματος και διενεργεί την αξιολόγηση συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Επίσης κατά την διαδικασία αξιολόγησης ο αξιολογητής δεν επιτρέπεται να επικοινωνεί με άλλους αξιολογητές, με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή με υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας. Τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις που αναφύονται θα εγγράφονται και θα απαντώνται μέσω του ΠΣΚΕ - Επ. Μετά την ολοκλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αξιολόγησης, ο αξιολογητής παράγει από το Πληροφοριακό Σύστημα την εκτύπωση της Έκθεσης Αξιολόγησης, την οποία υπογράφει και αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό του κώλυμα αξιολόγησης του συγκεκριμένου θέματος σύμφωνα (Π.Δ. 33/2011, άρθρο 4 παρ 1 περ II ζ) Οι αξιολογητές οφείλουν να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Επενδυτικού Νόμου και να τηρούν τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Δεοντολογίας Αξιολογητών και τον Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων.

Η αμοιβή των αξιολογητών για κάθε Έκθεση Αξιολόγησης ορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

4. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη στο ΕΜΠΑ.

Μετά από τη δημόσια πρόσκληση της Γενικής Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προς κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου 2 του παρόντος, οι υποψήφιοι προς ένταξη στο ΕΜΠΑ, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους μέσω της σχετικής εφαρμογής του ΠΣΚΕ - Επ., το οποίο είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά ως χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα για τη δράση «Μητρώο Αξιολογητών - Ελεγκτών Επενδυτικού Νόμου», οπότε και θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους, τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα.

Κατόπιν, θα πρέπει να συμπληρώσουν στην σχετική εφαρμογή (Αίτηση υποψηφιότητας για ΕΜΠΑ) τα στοιχεία της αίτησης και να καταχωρήσουν σε ηλεκτρονική μορφή τα έγγραφα που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις ένταξης και τα προσόντα αυτών. (Τα έγγραφα καταχωρούνται μετά από ψηφιοποίηση - σάρωση των πρωτότυπων εγγράφων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής αίτησης).

Ειδικότερα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: α) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (μία σελίδα Α4)

β) Αντίγραφο των δύο όψεων της Ταυτότητας ή αντίγραφο του Διαβατηρίου (όποιο εκ των δύο δηλώνεται στην αίτηση) γ) Τίτλοι σπουδών και πράξεις αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία για τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν σε σχολές της αλλοδαπής δ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την σχετική εμπειρία του ενδιαφερόμενου σε αντικείμενα συναφή με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία βαθμολόγησης στα κριτήρια 1, 2 και 3 του Πίνακα βαθμολογίας της επόμενης παραγράφου. Ενδεικτικά δικαιολογητικά εμπειρίας αποτελούν:

- Συμβάσεις ή αποφάσεις ανάθεσης στον ενδιαφερόμενο έργου σχετικού με την απαιτούμενη εμπειρία

- Βεβαιώσεις από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν με σχέση μισθωτού ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση έργου σχετικού με την απαιτούμενη εμπειρία

ε) Στοιχεία Τεκμηρίωσης της ικανότητας χρήσης Η/Υ όπως

- Βεβαιώσεις από το φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν για τις εφαρμογές που χειριζόταν ο υποψήφιος

- Βεβαιώσεις για τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων λόγω συμμετοχής σε Μητρώα Αξιολογητών ή Ελεγκτών άλλων καθεστώτων

- Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς που πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ή τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής, ή τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στ) Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία βεβαιώνεται ότι:

- τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος έχει καταχωρήσει στο ηλεκτρονικά υποβαλλόμενο αίτημα είναι πραγματικά, έγκυρα και ακριβή, και έχει στη διάθεσή του τα πρωτότυπα δικαιολογητικά το οποία έχει υποβάλει ηλεκτρονικά,

- δεν υπάρχει εις βάρος του καταδίκη, εκκρεμοδικία, πειθαρχική ποινή ή δίωξη για τα αδικήματα που αφορούν στις προαναφερόμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας

- έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων καθώς και του έργου που θα αναλάβει και των προθεσμιών διεκπεραίωσης αυτού βάσει του άρθρου 4 παρ 1 ΙΙ, του άρθρου 5 παρ 4 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 33/2011 και της παρ 3 της παρούσας, και αποδέχεται αυτά

- γνωρίζει τις απαιτήσεις και έχει την ικανότητα χρήσης Η/Υ που απαιτείται όσον αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία και την εφαρμογή του ΠΣΚΕ - Επ.

η) Επιπλέον, για τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για τα παραπτώματα που αφορούν στις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία του.

5. Επιλογή Αξιολογητών Μητρώου

Τα προσόντα κάθε ενδιαφερόμενου βαθμολογούνται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Προσόντα

Βαθμοί

1

Τεκμηριωμένη εμπειρία συμμετοχής στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ή στην κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών ή στο σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση ή υλοποίηση επενδυτικών κοινοτικών προγραμμάτων

0-2

 

Αριθμός επενδυτικών σχεδίων/μελετών ή κοινοτικών προγραμμάτων

0

0

1-5

1

>5

2

2

Τεκμηριωμένη συμμετοχή σε ελέγχους επενδυτικών σχεδίων ή στην υλοποίηση - διαχείριση - επίβλεψη επενδυτικών και τεχνικών έργων

0-2

 

 

0

0


 

Αριθμός επενδυτικών σχεδίων ή τεχνικών έργων

1-5

1

>5

2

3

Άλλη σχετική εμπειρία συναφή με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

0-1

 

Ετη Εμπειρίας

0-3

0

>3

1

4

Μεταπτυχιακές σπουδές

0-3

 

Δεν υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος

0

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών κατεύθυνσης άλλης εκτός οικονομικής, τεχνολογικής και θετικής

1

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, οικονομικής ή τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης

2

 

Δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον οικονομικής ή τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης ή Διδακτορικό στις προαναφερόμενες γνωστικές περιοχές.

3

5

Γνώση Αγγλικής

0-1

 

Δεν τεκμηριώνεται καλή γνώση της Αγγλικής

0

 

Τεκμηριώνεται καλή γνώση της Αγγλικής

1Για την εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόμου (ΕΜΠΑ), ο υποψήφιος θα πρέπει βάσει των προσόντων του να συγκεντρώνει κατ' ελάχιστο τέσσερις (4) βαθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους ελάχιστους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί αναφέρονται στο σημείο 2 της παρούσας, και συγκεντρώνει τουλάχιστον ένα (1) βαθμό σε κάποιο από τα προσόντα που αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 3 του ανωτέρω πίνακα.

Στα Μητρώο Αξιολογητών τελικώς εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στη παρούσα πρόσκληση, πληρώντας τα τυπικά προσόντα και εφόσον και συγκεντρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 33/2011 οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν κατά τα ανωτέρω, εάν δεν κατέχουν ήδη θέση δημοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν αρμοδίως τον
παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα». Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 33/2011, όπως ισχύει, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, συγκροτείται, από υπαλλήλους του εν λόγω Υπουργείου και των εποπτευομένων απ" αυτό φορέων, τριμελής Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κρίνει αν και σε ποιο βαθμό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν. 3908/2011 και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό, με απόφαση του οποίου εγγράφονται στο Μητρώο.

6. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά από την 19η Μαΐου 2014 μέχρι και την 23η Μαΐου 2014, ώρα 10.00 π.μ..

7. Πληροφορίες

- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 16:30) στα τηλέφωνα: 210 3258800-04

- Για τεχνικά προβλήματα που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk του Πληροφοριακού Συστήματος στο τηλέφωνο: 210 77.87.940 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

- Στην ιστοσελίδα του Νέου Επενδυτικού Νόμου (www.ependyseis.gr) υπάρχουν Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη στο ΠΣΚΕ-Επ και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης καθώς και σχετικά Υποδείγματα.O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories