Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1036/11.2.1999 Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 1999 για όσες κατηγορίες υπόχρεων συνυποβάλλουν το Εντυπο Ε3 και της Δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 1999 Φυσικών και Νομικών Προσώπων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1036/11.2.1999
Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 1999 για όσες κατηγορίες υπόχρεων συνυποβάλλουν το Εντυπο Ε3 και της Δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 1999 Φυσικών και Νομικών Προσώπων


Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1999
Αριθμ. Πρωτ. 1015235/241/Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β '
Β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13)
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
ΠΟΛ.: 1036

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1999 για όσες κατηγορίες υποχρέων συνυποβάλλουν το έντυπο Ε3 και της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 1999 φυσικών και νομικών προσώπων.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.2238/1994 που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος.
2. Τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν.2238/1994, σύμφωνα με τις οποίες τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους Ιδρύματα, υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος μέχρι τις 2 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998), οι οποίες καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής της Δήλωσης Φ.Μ.Α.Π.
4. Την υπ' αριθ. 1011881/30/0013/ΑΥΟ "Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 1999 Φυσικών και Νομικών Προσώπων και δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται μ' αυτή".
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του προθεσμίες υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων.
7. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους φορολογούμενους με τη συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών", λόγω της υποχρέωσης αναγραφής σ' αυτό του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας.
8. Τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν το χρονικό αυτό διάστημα οι ΔΟΥ με την παραλαβή Φορολογικών Δηλώσεων.
9. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 1999 για τις κατωτέρω κατηγορίες, ως εξής:

1. Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν ατομικά το επάγγελμά τους ή ΟΕ και ΕΕ, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, εφόσον όλοι οι ανωτέρω δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, οι προθεσμίες παρατείνονται, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω:

α) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους, κατά περίπτωση, αρχίζει από το γράμμα Α, μέχρι τις 18 Μαρτίου 1999, από 2 Μαρτίου.
β) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Β ή Γ, μέχρι τις 19 Μαρτίου 1999, από 3 Μαρτίου.
γ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Δ ή Ε, μέχρι τις 22 Μαρτίου 1999, από 4 Μαρτίου.
δ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ζ έως και Ι, μέχρι τις 23 Μαρτίου 1999, από 5 Μαρτίου.
ε) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από το γράμμα Κ, μέχρι τις 24 Μαρτίου 1999, από 8 Μαρτίου.
στ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμμα Λ ή Μ, μέχρι τις 26 Μαρτίου 1999, από 9 Μαρτίου.
ζ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ν έως και Π, μέχρι τις 29 Μαρτίου 1999, από 10 Μαρτίου.
η) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ρ ή Σ, μέχρι τις 30 Μαρτίου 1999, από 11 Μαρτίου.
θ) Για τους υπόχρεους που το επώνυμο ή η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Τ έως και Ω, μέχρι και την 31 Μαρτίου 1999, από 12 Μαρτίου.

2. Για τους υπόχρεους, στη δήλωση των οποίων περιλαμβάνονται εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, η προθεσμία των οποίων λήγει στις 17 Μαρτίου 1999, αυτή παρατείνεται μέχρι και τις 2 Απριλίου 1999.

3. Για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους Ιδρύματα, των οποίων η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει στις 2 Μαρτίου, παρατείνεται μέχρι και τις 18 Μαρτίου 1999.

4. Οι λοιπές προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.2238/1994, παραμένουν ως έχουν.

Β. Για το έτος 1999 και για τις περιπτώσεις των κατωτέρω προσώπων αποδεσμεύεται η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 και οι σχετικές δηλώσεις θα
υποβληθούν ως ακολούθως:

1. Των Νομικών Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α') μέχρι τις 17 Μαϊου 1999.
Εξαιρούνται οι ημεδαπές ΑΕ για τις οποίες αρμόδιοι για την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος είναι οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.

Οι προθεσμίες υποβολής Δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. των ανωτέρω εξαιρουμένων ημεδαπών ΑΕ ορίζονται ως ακολούθως:

α) Μέχρι τις 17 Μαϊου, για τις ημεδαπές ΑΕ, που η επωνυμία ή ο τίτλος τους αρχίζει από τα γράμματα Α έως και Δ.
β) Μέχρι τις 18 Μαϊου, για τις ημεδαπές ΑΕ, που η επωνυμία ή ο τίτλος τους αρχίζει από τα γράμματα Ε έως και Κ.
γ) Μέχρι τις 19 Μαϊου, για τις ημεδαπές ΑΕ, που η επωνυμία ή ο τίτλος τους αρχίζει από τα γράμματα Λ έως και Π.
δ) Μέχρι τις 20 Μαϊου, για τις ημεδαπές ΑΕ, που η επωνυμία ή ο τίτλος τους αρχίζει από τα γράμματα Ρ έως και Ω.

2. Των Φυσικών Προσώπων, ανάλογα με το γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει το επώνυμο του υπόχρεου και συγκεκριμένα:

α) Μέχρι τις 26 Μαϊου 1999, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από το γράμμα Α.
β) Μέχρι τις 27 Μαϊου 1999, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Β ή Γ.
γ) Μέχρι τις 28 Μαϊου 1999, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Δ ή Ε.
δ) Μέχρι τις 1 Ιουνίου 1999, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Ζ έως και Ι.
ε) Μέχρι τις 2 Ιουνίου 1999, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από το γράμμα Κ.
στ) Μέχρι τις 3 Ιουνίου 1999, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Λ ή Μ.
ζ) Μέχρι τις 4 Ιουνίου 1999, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Ν έως και Π.
η) Μέχρι τις 7 Ιουνίου 1999, όταν το επώνυμο του υπόχρεου αρχίζει από τα γράμματα Τ έως και Ω.

Για τους λοιπούς υπόχρεους οι δηλώσεις θα υποβληθούν μέχρι και τις 15 Απριλίου 1999.

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης