Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1033/9.2.1999 Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικονoμικού έτους 1999 (Εντυπο Ε3)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1033/9.2.1999
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικονoμικού έτους 1999 (Εντυπο Ε3)


 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 1999
Αρ. Πρωτ.: 1014706/227/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) - ΤΜΗΜΑ Α'
Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ -Δ/ΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ- ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΟΛ. : 1033

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικον. έτους 1999 (έντυπο Ε3).


ΓΕΝΙΚΑ
Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

1. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ανεξάρτητα του είδους και του κερδοσκοπικού ή όχι χαρακτήρα αυτών, εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του ΚΒΣ ή υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων βιβλίων και δεν τα τηρούν ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ. Δηλαδή, υποβάλλεται τόσο από τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, όσο και από τις ΟΕ και τις ΕΕ, τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, τις κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, τις ΕΠΕ, τις ΑΕ, καθώς και τα υπόλοιπα υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα, υποβάλλεται ένα έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης. Εφόσον υπάρχουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, θα συνυποβληθεί ως ένθετο
του Εντύπου Ε3 και το έντυπο με τον τίτλο "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ", για το οποίο αναφερόμαστε παρακάτω.
Οποιος δεν έχει υποχρέωση υποβολής του Εντύπου Ε3, δεν υποβάλλει και την παραπάνω ένθετη κατάσταση, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του εντύπου και για την οποία ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι όροι υποβολής.

2. Το Εντυπο Ε3 δεν υποβάλλεται από τα Φυσικά Πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέλη, κατά περίπτωση, των Νομικών Προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μας γραφεία, σύμφωνα με τους Α.Ν.378/1968 και Α.Ν.89/1967, όπως ισχύουν, καθώς και οι ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που φορολογούνται με τις ειδικές διατάξεις του Ν.27/1975, δεν υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών", καθόσον δεν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.
Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποκτούν στην Ελλάδα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων, αφού δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας και δεν αποκτούν άλλα εισοδήματα πλην αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.

4. Οι αυτοκινητιστές που συμμετέχουν στις Ι.Μ.Ε., διατηρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.383/1976, την ιδιότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή σε όλη τη διάρκεια της χρήσης και, κατ' ακολουθία, ως εκμεταλλευτές αυτοκινήτων Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, υποχρεούνται από τις διατάξεις του ΚΒΣ να τηρούν βιβλία εσόδων
- εξόδων και, κατά συνέπεια, υποβάλλουν κανονικά και το έντυπο αυτό.

5. Οι κοινωνίες λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε5) στο όνομά τους και με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλουν και το Εντυπο Ε3.

6. Σε περίπτωση μετατροπής, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 1998, ΕΕ σε ΟΕ και αντίστροφα, υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος που περιλαμβάνει τα καθαρά κέρδη όλης της διαχειριστικής περιόδου και ένα μόνο Εντυπο Ε3 με όλα τα δεδομένα.

Β. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

1. Το Εντυπο Ε3 συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Τρίτο αντίτυπο του εντύπου μπορεί να θεωρηθεί στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση και να επιστραφεί στο φορολογούμενο ως απόδειξη παραλαβής (και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού).

2. Το έντυπο αυτό συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου), χωρίς να υπάρχει φέτος η δυνατότητα να υποβληθεί χωριστά από το κυρίως έντυπο της δήλωσης, όπως τέτοια δυνατότητα υπήρχε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 1998.

3. Το Εντυπο Ε3 δύναται να υποβάλλεται σε συνεχή μηχανογραφικά έντυπα, για τα οποία ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην υπ' αριθ. 1120810/2760/Α0012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Γ. ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 ΚΑΙ Η "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

1. Κάθε φορολογούμενος από τους υπόχρεους θα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους του εντύπου που τον αφορούν.

2. Αν ο χώρος κάποιου πίνακα του Εντύπου Ε3 δεν επαρκεί για την αναλυτική καταχώριση όλων των σχετικών στοιχείων του υπόχρεου, αυτά θα γράφονται σε χωριστό χαρτί που θα έχει την ίδια γραμμογράφηση με τον οικείο πίνακα και το οποίο θα συρράπτεται στον πίνακα του Εντύπου Ε3 για τον οποίο καταρτίσθηκε. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απόσπασμα άλλου εντύπου. Ειδικά για τα υποκαταστήματα και τις λοιπές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον υπάρχουν περισσότερες του ενός, θα συμπληρωθούν στην
ένθετη "Κατάσταση Εγκαταστάσεων Εσωτερικού Επιχείρησης". Η κατάσταση αυτή θα υποβληθεί σε τόσα αντίτυπα, όσα και το Εντυπο Ε3. Και στην περίπτωση αυτή, το τρίτο αντίγραφο, εφόσον το επιθυμεί ο φορολογούμενος, μπορεί να θεωρηθεί από τον υπάλληλο της ΔΟΥ ως αποδεικτικό παραλαβής του ένθετου.
Σε περίπτωση που ο χώρος του ένθετου δεν επαρκεί για την καταχώριση όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, θα χρησιμοποιηθεί δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ. ένθετο. Καθένα απ' αυτά θα πρέπει να υποβληθεί στον ίδιο αριθμό αντιτύπων με το Εντυπο Ε3, όπως προαναφέρθηκε, ενώ θα πρέπει, στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός ένθετων, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του αύξοντα αριθμού εντύπου στην επάνω δεξιά γωνία του κάθε ένθετου.
Για τους κωδικούς του ένθετου που ταυτίζονται με τους κωδικούς του Εντύπου Ε3 και συγκεκριμένα μ' αυτούς του Πίνακα Ζ', ισχύουν όσα αναφέρονται στις οδηγίες των επιμέρους κωδικών του Εντύπου Ε3.

3. Σε περίπτωση που πρέπει να σημειωθεί "Χ" σε τετραγωνίδιο και το τετραγωνίδιο έχει λεκτικό και αριθμητικό μέρος, το "Χ" σημειώνεται στο λεκτικό μέρος του τετραγωνιδίου και όχι στο αριθμητικό.

Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΩΔΙΚΩΝ

Κωδικός 002-003: Γράψτε την έναρξη και λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορά το έντυπο που υποβάλλετε.

Κωδικός 004: Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία.

Κωδικός 005: Γράψτε τον κωδικό της αρμόδιας ΔΟΥ που υπάγεται ο φορολογούμενος. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο στη ΔΟΥ του συζύγου, γράψτε τον κωδικό της ΔΟΥ στην περιφέρεια της
οποίας βρίσκεται η επιχείρησή της.
Αριστερά από τον κωδικό συμπληρώστε, στον ειδικό χώρο, τη ΔΟΥ που ο κωδικός της αναφέρεται στον Κωδικό 005 του Εντύπου Ε3 (π.χ. Παλαιού Φαλήρου).

Κωδικός 006: Γράψτε τον αριθμό φακέλου, εφόσον πρόκειται για ΑΕ.

Κωδικός 007: Γράψτε τον κωδικό της ΔΟΥ στην οποία συνυποβάλλατε για τελευταία φορά Ε3 ή Ε4 (έκδοση 1997 ή προγενέστερη). Για τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν για τον Κωδικό 005.

Κωδικός 008: Διαγραμμίστε με "Χ" το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, όταν πρόκειται για υποβολή τροποποιητικού ή ανακλητικού εντύπου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α': ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα γενικά στοιχεία που αφορούν το φορολογούμενο, άσχετα εάν αυτός είναι Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο. Σημειώνεται ότι στα Μη Φυσικά Πρόσωπα περιλαμβάνονται τα Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικά ή μη, οι κοινοπραξίες, οι κοινωνίες και οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, που δεν μπορεί να θεωρηθούν Φυσικά Πρόσωπα.

Κωδικός 701: Διαγραμμίστε με "Χ" το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, ανάλογα αν το έντυπο υποβάλλεται από Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου.

Κωδικός 018: Γράψτε τον ΑΦΜ του Φυσικού ή Μη Προσώπου. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το Εντυπο Ε3, γράψτε το δικό της ΑΦΜ. Συμπληρώστε τα πεδία με τον ΑΦΜ από το τέλος προς την αρχή. Τα τρία πρώτα πεδία μένουν κενά. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ είναι οκταψήφιος, επειδή ο υπόχρεος υπάγεται σε ΔΟΥ η οποία δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα TAXIS, θ' αναγραφεί μπροστά από το πρώτο ψηφίο το ψηφίο μηδέν (0), π.χ. - - - 011111111.

Κωδικός 012: Γράψτε τον τίτλο της επιχείρησης, εφόσον αυτή έχει τίτλο.

Κωδικός 013: Γράψτε τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης.

Κωδικός 014: Γράψτε το Δήμο ή την Κοινότητα που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Κωδικός 015: Γράψτε τον Ταχυδρομικό Κώδικα της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης.

Κωδικός 016: Γράψτε το τηλέφωνο από το οποίο μπορούν να ζητηθούν τυχόν διευκρινίσεις. Γράψτε πρώτα τον κωδικό υπεραστικής κλήσης της περιοχής (01, 031 κ.λπ.) σε κάθε περίπτωση και χωρίς τη μεσολάβηση κενού.

Κωδικός 024: Γράψτε την ημερομηνία που υποβάλατε τη δήλωση έναρξης δραστηριότητας μέσα στη χρήση 1998. Η ημερομηνία αναγράφεται σε εξαψήφια μορφή (π.χ. 05-07-98).

Κωδικός 702: Διαγραμμίστε με "Χ" την επιλογή πρώτη έναρξη, όταν η ημερομηνία του Κωδικού 024 αναφέρεται στην για πρώτη φορά λειτουργία της επιχείρησης με το αντικείμενο αυτό, ενώ πρέπει να διαγραμμίσετε την επιλογή επανέναρξη σε περίπτωση που ασκούσατε την ίδια δραστηριότητα και παλαιότερα στην ίδια διεύθυνση, αλλά την είχατε διακόψει.

Κωδικός 703: Συμπληρώστε την Προέλευση Εναρξης, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω ενδείξεις:

- Από Ιδρυση - Επανέναρξη
- Πρώτη Εναρξη - Διάσπαση
- Επαχθής Αιτία - Συγχώνευση
- Διάσπαση ΑΕ Ν.2166/1993 - Κληρονομιά
- Συγχώνευση Ν.2166/1993 - Μετάταξη από καθεστώς αγροτών
- Συγχώνευση Ν.Δ.1297/1972 - Ενταξη αγρότη
- Μετατροπή - Μετατροπή Ν.2166/1993
- Μετατροπή Ν.Δ.1297/1972 - Χαριστική αιτία

Κωδικός 028: Γράψτε την ημερομηνία οριστικής παύσης των εργασιών σας, εφόσον αυτή έγινε μέσα στη χρήση.

Κωδικός 704: Συμπληρώστε την Κατάσταση Επιχείρησης, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω ενδείξεις:

- Ενεργός - Αδράνεια
- Αναγκαστική Διαχείριση - Αναγκαστική Εκκαθάριση
- Ειδική Εκκαθάριση - Πτώχευση
- Σχολάζουσα κληρονομιά - Εκκαθάριση

Κωδικός 705: Συμπληρώστε τον κωδικό αριθμό της κύριας δραστηριότητας που ασκεί η επιχείρηση, επιλέγοντας από την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων τετραψήφιο, πενταψήφιο, εξαψήφιο ή τον οκταψήφιο κωδικό, ανάλογα με το βαθμό εξειδίκευσης. Κωδικογράφηση με αριθμό ανώτερο του τετραψήφιου (π.χ. τριψήφιο) δεν επιτρέπεται.

Κωδικός 761: Γράψτε τον κωδικό αριθμό της δραστηριότητας που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Παράδειγμα: Αν η επιχείρηση έχει από την κύρια δραστηριότητά της, που είναι η παραγωγή τεχνιτών κεριών και παρασκευασμένων κεριών (Κ.Α.Δ. 24.51.42), 50.000.000 δρχ. ακαθάριστα έσοδα και από τη δευτερεύουσα δραστηριότητά της, που είναι παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλιά ή μέταλλο (Κ.Α.Δ. 24.51.43), 60.000.000 δρχ. ακαθάριστα έσοδα, στον Κωδικό 761 θ' αναγραφεί ο Κ.Α.Δ. 24.51.43.

Κωδικός 762: Διαγραμμίστε την εγκατάσταση στην οποία ασκείται η δραστηριότητα που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (Κωδικός 761). Η επιλογή "ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" αφορά την εγκατάσταση της οποίας τα στοιχεία αναγράφονται στον Πίνακα Ζ' του εντύπου, ενώ η επιλογή "ΛΟΙΠΑ" αφορά τις
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη συνημμένη κατάσταση εγκαταστάσεων της επιχείρησης, εφόσον βέβαια κάτι τέτοιο υπάρχει. Είναι δυνατό να διαγραμμίσετε περισσότερες από μία επιλογές (δύο ή τρεις, εφόσον συντρέχει αιτία).
Διαγραμμίστε την επιλογή "ΕΔΡΑ" (1) εάν η δραστηριότητα που αναγράψατε στον Κωδικό 761 ασκείται πραγματικά στην έδρα της επιχείρησης, όταν αυτή (η έδρα) νοείται ως λειτουργική εγκατάσταση της επιχείρησης.

Κωδικοί 763-793 και 764-794: Σ' αυτούς τους κωδικούς καταγράφονται όλες οι άλλες (δευτερεύουσες) πλην της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης. Με τον όρο "δευτερεύουσα δραστηριότητα" νοείται οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πλην της κύριας.

Σημειώνεται ότι η ένδειξη "βοηθητική δραστηριότητα" δεν θα συμπληρωθεί. Στους μονούς κωδικούς συμπληρώνεται ο Κ.Α.Δ. και στους ζυγούς διαγραμμίζεται πάντα το 1, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, η ένδειξη "βοηθητική δραστηριότητα" δεν συμπληρώνεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β': ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται εφόσον ο Φορέας της επιχείρησης είναι Φυσικό Πρόσωπο, κατά την έννοια που αναφέρθηκε στην εισαγωγή του Πίνακα Α'.

Κωδικός 009: Γράψτε το επώνυμο του επιχειρηματία.

Κωδικός 706: Γράψτε το δεύτερο επώνυμο του επιχειρηματία, μόνο εφόσον αυτό αναφέρεται στην ταυτότητά του, π.χ. Παππάς - Στάμου Νικόλαος. Στον κωδικό αυτό γράφετε "Στάμου".

Κωδικός 010: Γράψτε το όνομα του επιχειρηματία.

Κωδικός 011: Γράψτε το όνομα του πατέρα του επιχειρηματία. Αν το έντυπο αφορά τη σύζυγο πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γραφεί το όνομα του πατέρα της, άσχετα εάν χρησιμοποιεί το πατρικό της επώνυμο ή όχι.

Κωδικός 022: Γράψτε το είδος της ταυτότητας με βάση τον παρακάτω πίνακα:

- ΑΤ για ταυτότητες πολιτών
- ΕΣ για ταυτότητες Στρατού
- ΠΝ για ταυτότητες Πολεμικού Ναυτικού
- ΠΑ για ταυτότητες Πολεμικής Αεροπορίας
- ΕΑ για ταυτότητες Ελληνικής Αστυνομίας
- ΛΙ για ταυτότητες Λιμενικού Σώματος
- ΠΣ για ταυτότητες Πυροσβεστικού Σώματος
- ΚΑ για ταυτότητες Κέντρου Αλλοδαπών
- ΔΙ για διαβατήρια

Κωδικός 023: Γράψτε πρώτα το γράμμα και μετά τα έξι ψηφία της ταυτότητας του επιχειρηματία. Αν η ταυτότητά του δεν έχει γράμμα ή έχει λιγότερα ψηφία, γράψτε τα ψηφία της στα τελευταία τετραγωνίδια και συμπληρώστε τα κενά τετραγωνίδια με μηδέν (π.χ. Σ000365).

Κωδικός 027: Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα με το φύλο του επιχειρηματία.

Κωδικός 030: Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, μόνο αν ο επιχειρηματίας είναι αλλοδαπός ή ανήλικος.

Κωδικός 707: Γράψτε τη διεύθυνση κατοικίας του επιχειρηματία. Εάν η επιχείρηση ανήκει στη σύζυγο, οι Κωδικοί 707 έως 710 θα πρέπει να ταυτίζονται με τους Κωδικούς 722 έως 725.

Κωδικός 708: Γράψτε το Δήμο ή την Κοινότητα της διεύθυνσης του επιχειρηματία.

Κωδικός 709: Γράψτε τον Ταχυδρομικό Κώδικα της διεύθυνσης του επιχειρηματία.

Κωδικός 710: Γράψτε το τηλέφωνο της οικίας του επιχειρηματία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ': ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται εφόσον ο Φορέας της επιχείρησης είναι Μη Φυσικό Πρόσωπο, κατ' αντιπαράθεση προς τον Πίνακα Β'. Η διεύθυνση του Μη Φυσικού Προσώπου ταυτίζεται με την έδρα της επιχείρησης.

Κωδικός 711: Γράψτε την επωνυμία της επιχείρησης όπως αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό της. Γράψτε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της επωνυμίας, χρησιμοποιώντας και τις δύο γραμμές που παρέχει το έντυπο.

Κωδικός 712: Διαγραμμίστε με "Χ" την αντίστοιχη επιλογή. Διαγραμμίστε την επιλογή "ΛΟΙΠΗ" (4) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν εμπίπτει σε καμία από τις άλλες τρεις κατηγορίες.

Κωδικός 025: Σημειώστε με "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα με τη νομική μορφή. Το "Χ" πρέπει να μπει στο λευκό τετραγωνίδιο, όχι πάνω στον αριθμό.

Κωδικός 026: Γράψτε τη νομική μορφή με κεφαλαία γράμματα, εφόσον έχετε σημειώσει "Χ" στην ένδειξη 6 του Κωδικού 025.

Κωδικός 029: Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα με τη νομική μορφή, εφόσον πρόκειται για Κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο.

Κωδικός 713: Γράψτε την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της επιχείρησης, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από το καταστατικό της έγγραφο ή από μεταγενέστερη τροποποίησή του. Γράψτε την παραπάνω ημερομηνία, ακόμα και αν με βάση το καταστατικό έχει παρέλθει.

Κωδικός 714: Προκειμένου για ΑΕ και ΕΠΕ, γράψτε τον αριθμό του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η σύσταση του Νομικού Προσώπου.

Κωδικός 715: Γράψτε το έτος κυκλοφορίας του Φ.Ε.Κ., τον αριθμό του οποίου αναφέρατε στον Κωδικό 714.

Κωδικός 716: Γράψτε το κεφάλαιο σύστασης της επιχείρησης, έτσι όπως αναφέρεται στο αρχικό καταστατικό της έγγραφο.

Κωδικός 717: Συμπληρώστε το είδος των μετοχών, επιλέγοντας τον αριθμό μιας από τις παρακάτω ενδείξεις:

  1. Ανώνυμες εισηγμένες
  2. Ονομαστικές εισηγμένες
  3. Ονομαστικές και Ανώνυμες εισηγμένες
  4. Ανώνυμες μη εισηγμένες
  5. Ονομαστικές μη εισηγμένες
  6. Ονομαστικές και Ανώνυμες μη εισηγμένες

Κωδικοί 718 έως 720: Γράψτε τον αριθμό του καταστατικού σύστασης. Συμπληρώστε την ημερομηνία δημοσίευσης του Πρωτοδικείου και το οικείο Πρωτοδικείο στο οποίο επικυρώθηκε το Καταστατικό Σύστασης (μόνο για ΟΕ και ΕΕ).

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που ανήκει στη σύζυγο.

Κωδικός 041: Γράψτε τον ΑΦΜ του συζύγου.

Κωδικός 042: Γράψτε το είδος της ταυτότητας του συζύγου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν για τη συμπλήρωση του Κωδικού 022.

Κωδικός 043: Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται όπως και ο Κωδικός 023.

Κωδικός 045: Γράψτε τον κωδικό της ΔΟΥ του συζύγου. Εφόσον οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση, αυτή πρέπει να είναι η ΔΟΥ υποβολής του Εντύπου Ε3.
Υπενθυμίζεται ότι, αφού συμπληρώνετε αυτό τον πίνακα, στον Κωδικό 005 πρέπει να έχετε γράψει τη ΔΟΥ που βρίσκεται η επιχείρηση της συζύγου.

Κωδικός 046: Γράψτε το επώνυμο του συζύγου.

Κωδικός 047: Γράψτε το όνομα του συζύγου.

Κωδικός 721: Γράψτε το όνομα του πατέρα του συζύγου.

Κωδικός 722: Γράψτε τη διεύθυνση του συζύγου. Οι Κωδικοί 722 έως 725 πρέπει να ταυτίζονται με τους Κωδικούς 707 έως 710.

Κωδικός 723: Γράψτε το Δήμο ή την Κοινότητα που βρίσκεται η κατοικία του συζύγου.

Κωδικός 724: Γράψτε τον Ταχυδρομικό Κώδικα της διεύθυνσης της κατοικίας του συζύγου.

Κωδικός 725: Γράψτε το τηλέφωνο της κατοικίας του συζύγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε': ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κωδικός 019: Σημειώστε "Χ" στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο με την κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ που τηρούσατε κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή δεν τηρήσατε, αν και είχατε υποχρέωση. Αν κατά τη διάρκειά της τηρήσατε δύο κατηγορίες βιβλίων, σημειώστε μόνο τη μεγαλύτερη κατηγορία. Εκείνοι που τήρησαν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, αλλά παράλληλα διατήρησαν και κλάδους που σύμφωνα με τον ΚΒΣ προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων), σημειώνουν "Χ" στα τετραγωνίδια ΑΒ ή ΑΓ, αντίστοιχα.
Εφόσον δεν είχατε υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ο Κωδικός 019 παραμένει κενός.

Κωδικός 726: Εφόσον δεν τηρήσατε βιβλία κατά την κλειόμενη χρήση, διαγραμμίστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Η τρίτη επιλογή ισχύει για εκείνους που απαλλάχτηκαν από την τήρηση βιβλίων, με συγκεκριμένη απόφαση Προϊσταμένου ΔΟΥ.

Κωδικός 727: Διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στον τρόπο ένταξής σας στη συγκεκριμένη κατηγορία βιβλίων.

Κωδικός 728-729: Οι κωδικοί συμπληρώνονται εφόσον επιλέξατε την εκδοχή 3, στους Κωδικούς 726 ή και 727.

Κωδικός 020: Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα αν ασκείτε τη δραστηριότητά σας συνεχώς, εποχιακά ή πλανόδια.

Κωδικός 730: Χρήσεις που κλείσατε (περαιώσατε) μέσα στην τελευταία διαχειριστική περίοδο, ύστερα από τακτικό έλεγχο ή με τη χρήση των αποφάσεων ΠΟΛ.1144/1998 ή ΠΟΛ.1099/1994 ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον το κλείσιμο έχει καταστεί οριστικό. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το άθροισμα των Κωδικών 730 και 071 πρέπει να ισούται με το άθροισμα του αριθμού 1 πλέον του αριθμού που γράφτηκε στον Κωδικό 071 του Εντύπου Ε3 του προηγούμενου οικονομικού έτους 1998.

Κωδικός 061: Γράψτε το συνολικό αριθμό των υποκαταστημάτων σας. Αν δεν έχετε υποκαταστήματα, γράψτε "0" (μηδέν). Συμπεριλάβετε χώρους που είναι υποκαταστήματα κατά την έννοια του ΚΒΣ, άσχετα αν προκύπτει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος ή όχι.
Μη συμπεριλάβετε εργοτάξια (τεχνικές - οικοδομικές επιχειρήσεις), τα οποία θα γραφούν στον Κωδικό 070 του ίδιου πίνακα, ούτε άλλου είδους πρόσκαιρες εγκαταστάσεις, που θα γραφούν στον Κωδικό 073. Υπενθυμίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται εκθέσεις και αποθήκες όπου δεν λαμβάνει χώρα παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα και φορολογικές αποθήκες του άρθρου 21α' του Ν.1642/1986.

Κωδικός 062: Γράψτε τον αριθμό των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 21α' του Ν.1642/1986 των οποίων είσθε ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ.

Κωδικός 063: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης τηρήσατε βιβλίο αποθήκης με οποιονδήποτε τρόπο, λόγω υποχρέωσής σας. Αν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης, παρ' όλο που δεν προέκυπτε υποχρέωσή σας από τον ΚΒΣ, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ". Εάν δεν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης (ανεξάρτητα αν είχατε ή όχι υποχρέωση), σημειώστε "Χ" στην ένδειξη "ΟΧΙ".

Κωδικός 064: Γράψτε τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιείτε. Μην συμπεριλάβετε και αποθήκες που χρησιμοποιείτε μέσα στους χώρους της έδρας ή των υποκαταστημάτων. Μόνο αποθήκες που έχουν χαρακτηρισθεί σαν τέτοιες με δήλωση μεταβολών και όχι χώρους που έχουν συμπεριληφθεί στον Κωδικό 061.

Κωδικός 065: Γράψτε τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται μόνιμα στην επιχείρηση. Συμπεριλάβετε και τυχόν ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρηση, όπως και τον επιχειρηματία και τυχόν άτομα του περιβάλλοντός του ή τρίτους, έστω και αν δεν έχουν τυπική σχέση εργασίας με την
επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των απασχολουμένων μέσα στη χρήση δεν ήταν σταθερός, γράψτε το μέσο όρο αυτών.

Κωδικός 066: Συμπληρώνεται ανάλογα με τον Κωδικό 063.

Κωδικός 067: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 064.

Κωδικός 068: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 065.

Κωδικός 069: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ" αν κατά την κλειόμενη χρήση τηρήσατε υποχρεωτικά Αναλυτική Λογιστική ή στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ", αν τηρήσατε Αναλυτική Λογιστική χωρίς να έχετε υποχρέωση. Αν δεν τηρήσατε, ακόμη και στην περίπτωση που είχατε υποχρέωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ".

Κωδικός 070: Γράψτε τα εργοτάξια τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων που δεν συμπεριλάβατε στον Κωδικό 061.

Κωδικός 071: Γράψτε τον αριθμό των χρήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της κλειομένης, για την οποία υποβάλλετε το Εντυπο Ε3) που δεν έχουν περαιωθεί με βάση απόφαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Συμπεριλάβετε στον αριθμό αυτό και τις χρήσεις που έχετε φορολογηθεί με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, εφόσον δεν έχουν περαιωθεί με άλλο τρόπο.

Κωδικός 072: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν τηρείτε τα βιβλία σας μηχανογραφικά και στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ" σε αντίθετη περίπτωση. Σημειώστε "Χ" στο παραλληλόγραμμο "ΜΕΙΚΤΑ", στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε μηχανογραφικό σύστημα για επιμέρους εργασίες τήρησης βιβλίων, ενώ τηρείτε άλλα χειρόγραφα,
όπως και στην περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται μηχανογραφικά εκτός της έδρας της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι έγκριση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ γι' αυτό.

Κωδικός 073: Γράψτε τον αριθμό των πρόσκαιρων ή άλλων εγκαταστάσεών σας που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους Κωδικούς 061, 064, 067, 070 και 062.

Κωδικός 074: Γράψτε τον αριθμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.2190/1920 (περί ΑΕ), όπως ισχύουν σήμερα. Εάν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, γράψτε "0" (μηδέν).

Κωδικός 075: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ". Τέλος, σημειώστε "Χ" στο παραλληλόγραμμο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ", σε περίπτωση τήρησης βιβλίου απογραφών, παρ' όλο που δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωσή σας από τον ΚΒΣ.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κωδικός 736: Σημειώστε "Χ" στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που υπογράφει το Εντυπο Ε3. Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας, τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη συμπληρωθεί στον παραπάνω Πίνακα Β'.

Κωδικοί 737 έως 749: Στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσώπου που υπογράφει το έντυπο ως "Ο ΔΗΛΩΝ". Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας (ατομική επιχείρηση), τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη αναγραφεί στον Πίνακα Β' του εντύπου, οπότε η συμπλήρωση των κωδικών αυτών
δεν είναι απαραίτητη.

Κωδικός 750: Σημειώστε "Χ" στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που συμπλήρωσε το Εντυπο Ε3. Πρόκειται για τα στοιχεία εκείνου που θα βεβαιώσει την ορθή μεταφορά των δεδομένων από τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία. Διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο "ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ" (επιλογή 1), σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκτός απ' αυτή του λογιστή. Εάν είσθε λογιστής, μισθωτός της επιχείρησης που αφορά το έντυπο, διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο "ΜΙΣΘΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ" (επιλογή 2). Τέλος, εάν είσθε λογιστής -
ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική σχέση με την επιχείρηση, εκτός της παροχής μισθωτής εργασίας, διαγραμμίστε το τελευταίο τετραγωνίδιο "ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΧΙ ΜΙΣΘΩΤΟ" (επιλογή 3).

Κωδικοί 081 έως και 086 και 751: Οι κωδικοί συμπληρώνονται με τα στοιχεία του προσώπου που συμπλήρωσε το έντυπο, με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν είναι ο επιχειρηματίας (Κωδικός 750, επιλογή 1). Στην περίπτωση που το συμπλήρωσε ο επιχειρηματίας, εφόσον τα στοιχεία του έχουν συμπληρωθεί ήδη σε προηγούμενο πίνακα (Πίνακας Β'), μπορούν να παραλειφθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 'Η ΑΛΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν άλλες εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα - γραφεία - αποθήκες) εκτός της κύριας. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις (εκτός της κύριας), στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα στοιχεία της πρώτης και για τις λοιπές συνυποβάλλεται το έντυπο "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ".

Κωδικός 051: Συμπληρώστε το χαρακτηρισμό της εγκατάστασης, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω ενδείξεις:
- Αγροτική εκμετάλλευση - Εκθεση μόνιμη
- Λογιστήριο - Αλυκή
- Εκθεση προσωρινή - Μεταλλείο
- Αποθήκη - Εργαστήριο
- Ορυχείο - Αυτοκινητοτράπεζα
- Εργοστάσιο - Υπαίθριο εμπόριο
- Γραφείο - Κατάστημα
- Φορολογική αποθήκη - Εγκατ. Ψυχαγ. Πολιτιστ. Αθλ. Δραστηρ.
- Κινητό κατάστημα - Χώρος συγκεντρώσεως επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων
- Εργοτάξιο κατασκευαστικών επιχ/σεων - Λατομείο

Κωδικός 731: Διαγραμμίστε με "Χ" το τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", μόνο εφόσον στη συγκεκριμένη εγκατάσταση τηρούνται βιβλία και εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.

Κωδικός 732: Γράψτε το τηλέφωνο της παραπάνω εγκατάστασης.

Κωδικός 733: Γράψτε την ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης εγκατάστασης, ανεξάρτητα αν αυτή ήταν μέσα στην τελευταία χρήση ή σε παλαιότερη.

Κωδικός 734: Γράψτε την ημερομηνία δήλωσης παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον φυσικά αυτή έγινε μέσα στην τελευταία χρήση.

Κωδικός 735: Συμπληρώστε τον κωδικό της κύριας δραστηριότητας που ασκείται στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Κωδικοί 921 και 922 - 951 και 952: Σ' αυτούς τους κωδικούς καταγράφουμε όλες τις άλλες, πλην της κύριας, δραστηριότητες της εγκατάστασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Η': ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΣ
Δεν συμπληρώνεται απ' όσους τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α' 'Η Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ

Κωδικοί 811-813: Πρόκειται για τις αγορές παγίων που έγιναν από το εσωτερικό ή μέσω εισαγωγής ή μέσω ενδοκοινοτικής απόκτησης, αντίστοιχα. Σημειώστε ότι το κόστος των αγορών παγίων δεν αθροίζεται, ούτε περιλαμβάνεται στα σύνολα αγορών (Κωδικοί 251-253).
α) Απογραφή εμπορεύσιμων στοιχείων, πρώτων και βοηθητικών υλών (Υποπίνακας β') Ο υποπίνακας αυτός συμπληρώνεται από εκείνους που έχουν υποχρέωση να συντάξουν απογραφή. Η κατ' είδος απογραφή της 31.12.1998 γράφεται στη στήλη "Λήξης". Στη στήλη "Εναρξης" γράψτε την κατ' είδος απογραφή της 31.12.1997,
εφόσον υπήρχε υποχρέωση σύνταξής της.
Σε περίπτωση που υποβάλατε Εντυπο Ε3 κατά το περασμένο οικονομικό έτος με συμπληρωμένη τη στήλη "Λήξης", δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη "Εναρξης", αφού τα ποσά της είναι ήδη γνωστά.

β) Δαπάνες (Υποπίνακας γ')
Κωδικός 246: Γράψτε τους φόρους, τέλη και λοιπά έξοδα της χρήσης, εάν τα καταχωρίσατε στα βιβλία σας και εφόσον αναγνωρίζονται για έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.

Κωδικός 814: Πρόκειται για πληροφοριακό κωδικό, στον οποίο πρέπει ν' αναγραφεί το σύνολο των δαπανών οι οποίες έγιναν από ελεύθερο επαγγελματία για την άσκηση του επαγγέλματός του. Ο Κωδικός 814 δεν αθροίζεται στον Κωδικό 258. Οι δαπάνες του κωδικού αυτού πρέπει να περιλαμβάνονται στους παραπάνω κωδικούς του Υποπίνακα γ'. Από τη διαφορά του Κωδικού 814 από τον Κωδικό 283 προκύπτουν τα καθαρά κέρδη από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος. Δηλαδή, σε περίπτωση που ασκείται μόνο ελευθέριο επάγγελμα, ο Κωδικός 814 πρέπει να ισούται με τον Κωδικό 258.

Κωδικός 815: Πρόκειται, επίσης, για πληροφοριακό κωδικό, στον οποίο πρέπει ν' αναγραφεί το σύνολο των δαπανών οι οποίες έγιναν από εμπορική επιχείρηση με μεικτή δραστηριότητα για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών. Ο Κωδικός 815, επίσης, δεν αθροίζεται στον Κωδικό 258.
Οι δαπάνες του κωδικού αυτού πρέπει να περιλαμβάνονται στους παραπάνω κωδικούς του Υποπίνακα γ'. Από τη διαφορά του Κωδικού 815 από τους κωδικούς που απεικονίζουν έσοδα από παροχή υπηρεσιών (273, 276, 279 κ.λπ.) προκύπτουν τα κέρδη από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών, τα οποία προστιθέμενα στον Κωδικό 345
μας δίνουν τα συνολικά καθαρά κέρδη της επιχείρησης από τη λειτουργία της (Κωδικός 306).
Σε περίπτωση που ασκείται μόνο δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, ο Κωδικός 815 πρέπει να ισούται με τον Κωδικό 258.

γ) Ακαθάριστα Εσοδα Εμπορικών Επιχειρήσεων (Υποπίνακας δ')
Κωδικός 276: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε και συμπληρώστε στη διάστικτη γραμμή το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Μην συμπεριλάβετε στα έσοδα αυτά τυχόν έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο.

Κωδικός 279: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο. Κωδικοί 816-818: Οι κωδικοί αυτοί είναι πληροφοριακοί. Τα έσοδα που πρέπει ν' αναγράψετε εδώ, περιλαμβάνονται ήδη στους προηγούμενους κωδικούς του Υποπίνακα δ' και, επομένως, στο σύνολο εσόδων (Κωδικός 284). Οι κωδικοί αυτοί δεν αθροίζονται στον Κωδικό 284.

Κωδικοί 819-821: Οι κωδικοί αυτοί είναι, επίσης, πληροφοριακοί, τα έσοδα, όμως, που απεικονίζουν δεν περιλαμβάνονται στα έσοδα των Κωδικών 263, 266, 269, 272, 273.

δ) Προσδιορισμός καθαρών κερδών επιχειρήσεων με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας (Υποπίνακας στ')
Σε περίπτωση που οι γραμμές του υποπίνακα δεν επαρκούν για ν' αναφέρετε όλες τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες, πρέπει να συμπληρώσετε τις εννέα πρώτες γραμμές του πίνακα και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας σε κατάσταση που θα φέρει την ίδια γραμμογράφηση με τον
υποπίνακα αυτό (μπορεί ν' αποκοπεί ο υποπίνακας από άλλο έντυπο) και τα αθροίσματα της κατάστασης αυτής θα μεταφερθούν στη δέκατη σειρά (Κωδικοί 834, 835 και 836). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα γενικά σύνολα θα γραφούν στους Κωδικούς 837, 838 και 839, απ' όπου και θα μεταφερθούν στους Κωδικούς 343 και 344, αντίστοιχα, ενώ ο Κωδικός 839, με την προσθήκη του Κωδικού 840, θ' αποτελέσουν το σύνολο των καθαρών κερδών του Κωδικού 345. Στήλη "Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.": Γράψτε τον κωδικό αριθμό του Μ.Σ.Κ.Κ.
που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους. Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας ή για συναφή ή συγγενή μ' αυτή δεν προβλέπεται Μ.Σ.Κ.Κ., συμπληρώστε την ενδέκατη γραμμή του υποπίνακα (Κωδικοί 339, 340 και 341).

Στήλη "Καθαρά κέρδη": Εάν υπάρχουν έσοδα των περ. α', β', γ' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.2238/1994 (π.χ. υπεραξία από πώληση πάγιου περιουσιακού στοιχείου κ.λπ.), γράφονται στον Κωδικό 840 και προστίθενται στα λοιπά καθαρά κέρδη της επιχείρησης από την εμπορική της δραστηριότητα (Κωδικός 839) και το σύνολο που προκύπτει γράφεται στον Κωδικό 345.

Προσοχή: Ειδικά το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου ως πάγιου στοιχείου δεν γράφεται στους κωδικούς του Εντύπου Ε3, είτε ο υπόχρεος επιθυμεί να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, είτε όχι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ': ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ

Υποπίνακας α' - Ισολογισμού
Κωδικοί 161-194: Οι μονοί κωδικοί συμπληρώνονται με τα στοιχεία έναρξης της διαχειριστικής περιόδου και οι ζυγοί με τα στοιχεία λήξης. Εάν πρόκειται για υπερδωδεκάμηνη πρώτη χρήση, ως διαχειριστική περίοδος λαμβάνεται όλο το υπερδωδεκάμηνο διάστημα και στη στήλη "Εναρξης" αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού ισολογισμού έναρξης.
Σε περίπτωση που υποβάλατε Εντυπο Ε3 κατά το περασμένο οικονομικό έτος με συμπληρωμένη τη στήλη "Λήξης", δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη "Εναρξης", αφού τα στοιχεία της είναι ήδη γνωστά.
Οι περιγραφές των κωδικών, αλλά και οι εντός παρενθέσεως δείκτες που τις συνοδεύουν, προέρχονται από το υπόδειγμα ισολογισμού που περιλαμβάνεται στο Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ) που ισχύει σήμερα.

Υποπίνακας β' - Εσοδα
Γράψτε τα στοιχεία του υποπίνακα, μεταφέροντάς τα από τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης.
Υποπίνακας γ' - Κόστη
Οι κωδικοί του υποπίνακα αυτού είναι πληροφοριακοί. Τα ποσά που θ' αναγραφούν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους Κωδικούς 404 και 408 του Υποπίνακα γ' του Πίνακα ΙΒ' (κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων).

Υποπίνακας δ' - Δαπάνες
Κωδικός 461: Ο κωδικός αυτός είναι πληροφοριακός. Το ποσό του κωδικού αυτού πρέπει να περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ' του Πίνακα ΙΒ'. Η διαφορά του ποσού του κωδικού αυτού από το άθροισμα των κωδικών του Υποπίνακα β' του Πίνακα ΙΒ' θα πρέπει να δίνουν τα κέρδη της επιχείρησης από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός 477: Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας και δεν περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ' του Πίνακα ΙΒ'.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ': ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ

Υποπίνακας α' - Πωλήσεις: Στους κωδικούς του πίνακα αυτού αναγράφονται κατ' είδος οι πωλήσεις της επιχείρησης. Οι κωδικοί που αναφέρονται οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, όπως και εκείνοι που αναφέρονται σε πωλήσεις παγίων, δεν αθροίζονται στο σύνολο πωλήσεων, όπως αυτό αναγράφεται στους Κωδικούς 488, 863,
864, 865 και 866.

Υποπίνακας β' - Εσοδα από παροχή υπηρεσιών: Ο πίνακας συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή από τις μεικτές επιχειρήσεις για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών. Το λεκτικό των Κωδικών 457, 876 και 877 συμπληρώνεται κατά περίπτωση.

Υποπίνακας γ' - Κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων (κλειόμενη χρήση): Γράψτε τα αντίστοιχα κόστη, όπως προσδιορίστηκαν κατά την κατάστρωση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Υποπίνακας δ' - Αγορές: Γράψτε τις αγορές της χρήσης από το εσωτερικό, από τρίτες χώρες και τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατ' είδος στην αντίστοιχη γραμμή και στήλη.

Στους Κωδικούς 878-880 γράψτε τις αγορές παγίων κατ' είδος. Τα ποσά των κωδικών αυτών δεν αθροίζονται στα σύνολα αγορών (Κωδικοί 421-423).

Υποπίνακας ε' - Απογραφή εμπορεύσιμων στοιχείων, πρώτων και βοηθητικών υλών: Γράψτε την απογραφή αποθεμάτων έναρξης και λήξης της κλειόμενης χρήσης, κατ' είδος, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση που υποβάλατε Εντυπο Ε3 κατά το περασμένο οικονομικό έτος με συμπληρωμένη τη στήλη "Λήξης", δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη "Εναρξης", αφού τα ποσά είναι ήδη γνωστά.

Υποπίνακας στ' - Δαπάνες (συνολικά): Συμπληρώστε τους κωδικούς με τις αντίστοιχες δαπάνες κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό, όπως εμφανίζονται σε κάθε κωδικό.

Στον Κωδικό 460, εφόσον το πρόσημο του αθροίσματος είναι θετικό (+), δεν χρειάζεται το πρόσημο αυτό ν' αναγραφεί.
Σημειώνεται ότι τυχόν δαπάνες παραγωγής που γράφηκαν στον Κωδικό 428, θα συμπεριληφθούν και στις δαπάνες του υποπίνακα αυτού.

Υποπίνακας ζ' - Αποτελέσματα και δείκτες Στον Κωδικό 463 αναγράψτε το μεικτό αποτέλεσμα από παροχή υπηρεσιών (θα πρέπει να είναι το αλγεβρικό άθροισμα των Κωδικών 453 + 874 + 875 + 455 + 457 + 876 +
877 μείον 461).
Στον Κωδικό 496 αναγράψτε το μεικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις (θα πρέπει να είναι το αλγεβρικό άθροισμα των Κωδικών 488 + 863 + 864 + 865 + 866 μείον 434).

Στους Κωδικούς 473, 479, 481 και 485 μεταφέρονται τ' αντίστοιχα ποσά από τις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Στον Κωδικό 500 αναγράφεται ο συντελεστής μεικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί του κόστους πωληθέντων [(πωλήσεις - κόστος πωληθέντων): κόστος πωληθέντων Χ 100].

Στον Κωδικό 504 αναγράφεται ο συντελεστής μεικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί της αξίας των πωλήσεων [(πωλήσεις - κόστος πωληθέντων): πωλήσεις Χ 100].

Στον Κωδικό 884 αναγράφεται ο συντελεστής παροχής υπηρεσιών επί εσόδων από παροχή υπηρεσιών [(έσοδα Π.Υ. - δαπάνες Π.Υ.) : έσοδα Π.Υ. Χ 100].

Υποπίνακας η' - Εσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.
Στήλη "κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ." (Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους):
Γράψτε τον κωδικό αριθμό του Μ.Σ.Κ.Κ. που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας, όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους επί πωλήσεων (1057481/16701/Γ0012/ΠΟΛ.1122/19.5.1994). Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή για συναφή ή συγγενή μ' αυτή δεν προβλέπεται Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους, μην συμπληρώσετε τη σχετική γραμμή, αλλά
συμπληρώστε μόνο το έσοδο που αντιστοιχεί σ' αυτή στον Κωδικό 886.

Στήλη "Εσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.": Συμπληρώστε τα έσοδα που αντιστοιχούν στην κάθε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ': ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αρθρα 34, 35 και 36 του Ν.2238/1994)

Κωδικοί 601, 603 και 605: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, από την εκτέλεση τεχνικών έργων, κατά συντελεστή καθαρού κέρδους.
Σημειώνεται, όμως, ότι αν για κάποια τεχνικά έργα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994 (ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών), θα προστεθούν και τα τυχόν ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Κωδικοί 602, 604 και 606: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση των τεχνικών έργων, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του αντίστοιχου συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων.
Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τον Πίνακα ΙΓ', θα πρέπει να συνυποβάλλετε αναλυτική κατάσταση των τεχνικών έργων, τα έσοδα των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό και στην οποία θα περιλάβετε τις εξής στήλες:

Στήλη "Τοποθεσία Τεχνικού Εργου": Γράψτε σχετικές διευθύνσεις ή τοποθεσίες τεχνικού έργου, δηλαδή εάν πρόκειται για δημόσιο, ιδιωτικό κ.λπ.

Στήλη "Ακαθάριστα Εσοδα": Γράψτε τα σχετικά έσοδα από το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Πρόκειται για ανάλυση των ποσών των Κωδικών 601, 603 και 605.

Στήλες "Αξία Υλικών" (εργολάβου - εργοδότη): Γράψτε την αξία των υλικών που διαθέσατε εσείς ή ο εργοδότης, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου.

Στήλη "Συντελεστής Καθαρού Κέρδους": Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Ο συντελεστής εξαρτάται από το είδος του τεχνικού έργου και από το εάν τα υλικά ανήκουν στον εργολάβο ή στον εργοδότη (άρθρο 34 του Ν.2238/1994).

Στήλη "Καθαρά (Τεκμαρτά) Κέρδη": Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων απ' αυτό το έργο. Πρόκειται για ανάλυση των ποσών των Κωδικών 602, 604 και 606.
Γενικώς, η συνημμένη κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει, σε αναλυτική μορφή, τα στοιχεία που εζητούντο στον Πίνακα ΙΒ' του Εντύπου Ε3 του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις του πίνακα αυτού (ατομικές επιχειρήσεις ή υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994) που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και τα δηλούμενα κέρδη τους είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά τους, θα πρέπει στο χώρο "Σημειώσεις φορολογούμενου" να προσδιορίσουν αριθμητικώς αναλυτικά τα τελικά φορολογητέα κέρδη τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ': ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός 620: Γράψτε τη συνολική αξία των εργολαβικών ή των συμβολαίων αγοράς οικοπέδων της χρήσης.

Κωδικός 621: Γράψτε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων και λοιπών κτισμάτων που ανεγείρατε.

Κωδικός 622: Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από την πώληση διαμερισμάτων κ.λπ., όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους (15%) επί των ακαθάριστων εσόδων που προήλθαν απ' αυτά.
Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τον Πίνακα ΙΔ', θα πρέπει να συνυποβάλλετε αναλυτική κατάσταση των ακινήτων, τα έσοδα από την πώληση των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό και στην οποία θα περιλάβετε τις εξής στήλες:

Στήλη "Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου": Γράψτε τον αύξοντα αριθμό του εργολαβικού ή του συμβολαίου αγοράς οικοπέδου και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου που τα συνέταξε, τα οποία αφορούν κάθε ακίνητο απ' αυτά που ανεγείρατε και πουλήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.

Στήλη "Τοποθεσία οικοδομής ή έργου": Γράψτε την τοποθεσία που βρίσκεται η συγκεκριμένη οικοδομή.

Στήλη "Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου": Γράψτε την αξία του συγκεκριμένου εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού του Κωδικού 620.

Στήλη "Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων κ.λπ.": Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την πώληση διαμερίσματος κ.λπ. που ανεγείρατε, με βάση το συγκεκριμένο εργολαβικό ή επί του συγκεκριμένου οικοπέδου που αγοράσατε. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού
του Κωδικού 621.

Προσοχή: Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση κάθε διαμερίσματος κ.λπ. δεν μπορεί να είναι κατώτερα από την αξία στην οποία επιβλήθηκε φόρος μεταβίβασης ακινήτων, αλλά ούτε και από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής σε όσες περιπτώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994.

Στήλη "Συντελεστής καθαρού κέρδους": Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για τις πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών (15%).

Στήλη "Καθαρά (Τεκμαρτά) κέρδη": Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την πώληση του συγκεκριμένου καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων απ' αυτή την πώληση. Πρόκειται για την ανάλυση του ποσού του Κωδικού 622.
Γενικώς, η συνημμένη κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει, σε αναλυτική μορφή, τα στοιχεία που εζητούντο στον Πίνακα ΙΓ' του Εντύπου Ε3 του προηγούμενου οικονομικού έτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΖ': ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο από τους εκμεταλλευτές επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης που δεν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ. Κωδικοί 888, 892 και 895: Γράψτε το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων, όπως προκύπτουν από τα βιβλία σας, κατ' είδος οχήματος.

Κωδικοί 889, 893 και 896: Γράψτε το σύνολο των εξόδων, όπως προκύπτουν από τα βιβλία σας, κατ' είδος οχήματος.

Κωδικοί 890, 894 και 897: Γράψτε τα καθαρά κέρδη, όπως προκύπτουν από την αφαίρεση, κατ' είδος οχήματος, των εξόδων από τα ακαθάριστα έσοδα.
Οσοι έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν τον Πίνακα ΙΖ', θα πρέπει να συμπεριλάβουν κατάσταση όλων των οχημάτων που εκμεταλλεύονται και στην οποία θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στον Πίνακα ΙΣΤ' του Εντύπου Ε3 του προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή:

Στήλη "Είδος οχήματος": Γράψτε εάν πρόκειται για επιβατικό Δ.Χ., για λεωφορείο Δ.Χ. ή για φορτηγό Δ.Χ.

Στήλη "Μεικτό φορτίο για φορτηγά": Γράψτε το μεικτό βάρος σε κιλά του συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.

Στήλη "Θέσεις Ε.Δ.Χ. - Λεωφ. Δ.Χ.": Γράψτε τον αριθμό των θέσεων των επιβατών του συγκεκριμένου επιβατικού Δ.Χ. ή λεωφορείου Δ.Χ.

Στήλη "Ωφέλιμο φορτίο φορτηγά Δ.Χ.": Γράψτε το ωφέλιμο φορτίο σε κιλά του συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.

Στήλη "Είδος καυσίμου Β/Κ - Π/Κ - Υ/Γ": Γράψτε την ένδειξη Β/Κ, Π/Κ ή Υ/Γ, ανάλογα αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι βενζινοκίνητο, πετρελαιοκίνητο ή υγραεριοκίνητο.

Στήλη "Οδηγός": Σημειώστε αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο οδηγείται από εσάς ή τρίτο πρόσωπο.

Στήλη "Ποσοστό συνιδιοκτησίας %": Γράψτε το ποσοστό συνιδιοκτησίας σας στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Στήλη "Ακαθάριστα έσοδα": Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, από την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Το σύνολο της στήλης πρέπει να ισούται με τον Κωδικό 901.

Στήλη "Εξοδα": Γράψτε τα έξοδα που πραγματοποιήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, λόγω της εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Το σύνολο της στήλης πρέπει να ισούται με τον Κωδικό 902.

Στήλη "Καθαρά κέρδη": Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, όπως αυτά προκύπτουν αν από τα ακαθάριστα έσοδα από την εκμετάλλευσή του αφαιρεθούν τα έξοδα που έγιναν γι' αυτό. Το σύνολο της στήλης πρέπει να ισούται με τον Κωδικό 903.

Προσοχή: Αν κάποιο από τα αυτοκίνητα που έχετε γράψει στη συνημμένη κατάσταση είναι μισθωμένο, σημειώστε το στον Πίνακα ΙΗ', στην ένδειξη "Σημειώσεις φορολογούμενου", καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΗ': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ

Κωδικός 677: Γράψτε το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που τυχόν εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

Κωδικός 904: Γράψτε το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

Κωδικός 905: Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που καταβάλατε κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αναλυτική κατάσταση αυτών των ενοικίων θα πρέπει ν' αναγραφεί στις υπόλοιπες γραμμές του Πίνακα ΙΗ'. Εάν οι γραμμές του πίνακα δεν επαρκούν, υποβάλλετε ξεχωριστή κατάσταση, γραμμογραφημένη με τον ίδιο τρόπο με τον πίνακα
ή χρησιμοποιήστε ένα τέτοιο πίνακα από άλλο έντυπο και συρράψτε τα στο σημείο αυτό.

Στήλη "Διεύθυνση εγκατάστασης": Γράψτε τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεών σας (κεντρικού, υποκαταστήματος κ.λπ.).

Στήλη "Περίοδος μίσθωσης": Γράψτε το χρονικό διάστημα μέσα στη διαχειριστική περίοδο που αφορά το μίσθωμα που καταβάλατε, π.χ. 1/1-31.12.1998.

Στήλη "Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή": Γράψτε το επώνυμο και εφόσον είναι δυνατό και το όνομα του εκμισθωτή της αντίστοιχης εγκατάστασης.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των επιχειρήσεων καθορίστηκαν με την υπ' αριθ. 1008073/173/ΔΜ/26.1.1999 (ΦΕΚ 65/Β'/3.2.1999) Α.Υ.Ο. "Καθορισμός της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων".
Η Ονοματολογία είναι διαρθρωμένη, ώστε να έχει από την αρχή ως το τέλος μια απόλυτα δενδροειδή δομή. Τα περιεχόμενα της Ονοματολογίας αποτελούνται από 17 Τίτλους (γράμματα από Α' έως ΙΖ') και 16 επιπλέον Υπότιτλους στους Τίτλους Γ' (Γα', Γβ') και Δ' (Δα' έως Διδ'). Κάτω απ' αυτούς είναι αναπτυγμένα 60 Τμήματα
(διψήφιοι αριθμητικοί Κωδικοί 01-99) και κάτω απ' αυτά 222 Ομάδες (τριψήφιοι Κωδικοί 01-99.0).
Κάτω από τις Ομάδες βρίσκονται 503 τάξεις (τετραψήφιοι Κωδικοί 01.11-99.00). Με παρόμοια δενδροειδή ανάπτυξη, αποτυπώνονται ως δραστηριότητες οι 829 κατηγορίες (πενταψήφιοι Κωδικοί 01.11.1-99.00.1) και κάτω απ' αυτές οι 2.304 υποκατηγορίες (εξαψήφιοι Κωδικοί 01.11.10-99.00.10).
Προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας, προστέθηκαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία 5.888 "Εθνικές" δραστηριότητες (οκταψήφιοι κωδικοί κάτω από κατηγορίες ή υποκατηγορίες). Οι κωδικοί, όμως, αυτοί - στο οκταψήφιο επίπεδο - δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οκταψήφιος, χρησιμοποιούμε κωδικό ανώτερου βαθμού (π.χ. εξαψήφιο). Σημειώνεται ότι Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας σε ανώτερο της τετραψήφιας κλάσης δεν επιτρέπεται να συμπληρώνεται.
Η ταξινόμηση αυτή περιλαμβάνει μία, κατά το δυνατόν, αναλυτική και ακριβή ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων και παρουσιάζει την ακόλουθη λεκτική δομή:

- Παραγωγή: Αφορά, κατά περίπτωση, την καλλιέργεια, εκτροφή, αλιεία, εξόρυξη, άντληση, παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση, παρασκευή, νηματοποίηση, ύφανση, κατασκευή, κατεργασία, έκδοση, εκτύπωση, ψυχρή επεκτατική ολκή/έλαση, μορφοποίηση, συρματοποίηση, χύτευση, ανακύκλωση, συντήρηση, επισκευή κ.λπ.
κάποιου ή κάποιων αγαθών.
- Υπηρεσίες: Κατά τον ίδιο τρόπο έχουν αναπτυχθεί και οι υπηρεσίες.
- Εμπόριο: α) αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης, β) χονδρικό εμπόριο, γ) λιανικό εμπόριο.

Ανάλογα με τη μορφή της ασκούμενης δραστηριότητας (παραγωγή, εμπορία, υπηρεσίες), αναζητείται, με τη χρήση του σχετικού ευρετηρίου, ο κωδικός εκείνος που προσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα.
Μια δραστηριότητα συμπληρώνεται ως κύρια, οι δε λοιπές δραστηριότητες συμπληρώνονται ως δευτερεύουσες. (Σχετ. η υπ' αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/Α.Υ.Ο.).
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που τυχόν δεν περιλαμβάνεται η ασκούμενη δραστηριότητα στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, τότε στο πεδίο "Σημειώσεις Φορολογούμενου" γίνεται ακριβής περιγραφή αυτής.

Παράδειγμα Συμπλήρωσης Εντύπου Ε3 (σε ό,τι αφορά τους Κ.Α.Δ.)
Βιοτεχνία κατασκευάζει και πωλεί, χονδρικά, γυναικεία καπέλα και ορισμένες ομπρέλες, με έδρα της την Αθήνα. Διαθέτει, επίσης, καταστήματα στο Ψυχικό και στην Κηφισιά, όπου πωλεί τα είδη της, λιανικά.
Τα έσοδα της επιχείρησης προέρχονται κατά 80% από διάθεση των εμπορευμάτων της σε εμπόρους και κατά 20% από λιανικές πωλήσεις.
Το Εντυπο Ε3 θα συμπληρωθεί ως εξής:

Πίνακας Α'

Κωδικός 705: 18.24.42.01 (Κατασκευή γυναικείων καπέλων).

Κωδικός 761: 18.24.42.01 (Ο ίδιος όπως και της κύριας δραστηριότητας). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν γράφεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στη χονδρική πώληση, διότι η δραστηριότητα παραγωγής θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τη χονδρική πώληση. Η χονδρική πώληση αναφέρεται ως δραστηριότητα της επιχείρησης, μόνο εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα παραγωγής τρίτων και όχι ίδιας παραγωγής.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι αυτό ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τα υποκαταστήματα, δηλαδή, δεν θεωρείται ότι διεξάγουν λιανικό και χονδρικό εμπόριο, αλλά παραγωγή και λιανικό εμπόριο, έστω και αν δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις παραγωγής.

Κωδικός 762: Διαγραμμίζεται η επιλογή "ΕΔΡΑ", διότι εκεί διεξάγεται πραγματικά η παραγωγική δραστηριότητα (Κωδικός 761).

Κωδικός 763: 52.42.10.33 (Λιανικό εμπόριο γυναικείων καπέλων).

Κωδικός 764: Διαγραμμίζεται η επιλογή "1".

Κωδικός 765: 36.63.31.01 (Κατασκευή ομπρελών).

Κωδικός 766: Διαγραμμίζεται η επιλογή "1".

Κωδικός 767: 52.42.10.58 (Λιανικό Εμπόριο Ομπρελών).

Κωδικός 768: Διαγραμμίζεται η επιλογή "1".

Πίνακας Ζ'
Αναγράψτε το υποκατάστημα στην περιοχή του Ψυχικού.

Κωδικός 051: Επιλέξτε το χαρακτηρισμό "Κατάστημα".

Κωδικός 735: 18.24.42.01. Οπως προαναφέρθηκε, ως κύρια δραστηριότητα του υποκαταστήματος θεωρείται η παραγωγή των προς πώληση ειδών.

Κωδικός 921: 52.42.10.33.

Κωδικός 922: Διαγραμμίζεται η επιλογή "1".

Κωδικός 923: 36.63.31.01.

Κωδικός 924: Διαγραμμίζεται η επιλογή "1".

Κωδικός 925: 52.42.10.58.

Κωδικός 926: Διαγραμμίζεται η επιλογή "1".

Εκτός του Υποκαταστήματος στο Ψυχικό, η επιχείρηση πρέπει να δηλώσει και το υποκατάστημα στην Κηφισιά. Θα υποβάλλει επομένως και το ένθετο "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ", το οποίο συμπληρώνεται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κωδικός 051: Επιλέξτε το χαρακτηρισμό "Κατάστημα". Κωδικός 735: 18.24.42.01. Οπως προαναφέρθηκε, ως κύρια δραστηριότητα του υποκαταστήματος θεωρείται η παραγωγή των προς πώληση ειδών.

Κωδικός 921: 52.42.10.33.

Κωδικός 922: Διαγραμμίζεται η επιλογή "1".

Κωδικός 923: 36.63.31.01.

Κωδικός 924: Διαγραμμίζεται η επιλογή "1".

Κωδικός 925: 52.42.10.58.

Κωδικός 926: Διαγραμμίζεται η επιλογή "1".

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης