Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1028/4.2.1999 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1028/4.2.1999
Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο


Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1999
Αρ. Πρωτ.: 1013368/6976/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.Ο5/02/1999/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΑΆ, ΓΆ, ΔΆ, ΕΆ
ΠΟΛ.: 1028

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α') και το άρθρο 25 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του κατά των οφειλετών που δεν έχουν τακτοποιήσει τις, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλές τους προς το Δημόσιο, τις Κοινότητες, τους Δήμους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και κατά των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων εισοδήματος απόδοσης παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου προς το Δημόσιο που δεν έχουν
υποβληθεί, περιορισμούς και απαγορεύσεις που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, στο οποίο ορίζεται ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο αποδεικνύεται με το αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Περιπτώσεις προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας στις εξής περιπτώσεις:
1. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από Δημόσιους Υπόλογους, ΔΟΥ, Τελωνεία, Δήμους, Κοινότητες, ΝΠΔΔ, Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις Δημόσιας ή Κοινής Ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και απ' αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των παραπάνω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του τίτλου πληρωμής υπερβαίνει τις 300.000 δρχ.
Στις περιπτώσεις αυτές, το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 12 του ιδίου άρθρου της παρούσας.

2. Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα, εφόσον τα ποσά των συμβάσεων αυτών υπερβαίνουν το 1.500.000 δρχ.
Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και για την απόδοση ποσών σε εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, εφόσον το ποσό που αποδίδεται υπερβαίνει το παραπάνω όριο.

3. Για τον εκτελωνισμό εισαγόμενων ή επανεισαγόμενων εμπορευμάτων, εφόσον η τιμολογιακή τους αξία υπερβαίνει τις 400.000 δρχ. Ως τιμολογιακή αξία νοείται η συνολική αξία του Τιμολογίου και όχι η τυχόν κατατμηθείσα αξία αυτού για τον τελωνισμό μέρους του εμπορεύματος. Για τα εκχωρούμενα εμπορεύματα απαιτείται τόσο από τον εκχωρητή, όσο και από τον εκδοχέα.

4. Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω αγοραπωλησίας, τόσο από τον πωλητή, όσο και από τον αγοραστή, καθώς και για τη μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά.

5. Για τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα.

6. Για την αγορά καινούριου αυτοκινήτου οποιαδήποτε κατηγορίας ή μοτοσυκλέτας από τον αγοραστή.

7. Για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, τόσο από τον πωλητή, όσο και από τον αγοραστή.

8. Για την αγορά μη επαγγελματικών μηχανοκίνητων θαλάσσιων σκαφών, μήκους άνω των πέντε μέτρων, ιστιοφόρων σκαφών, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, τόσο από τον πωλητή, όσο και από τον αγοραστή.

9. Για τη συμμετοχή σε μειοδοτικό διαγωνισμό ή δημοπρασία που διενεργείται από το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, ΝΠΔΔ, Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις και οργανισμούς Δημόσιας και Κοινής Ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

10. Για την έκδοση άδειας οικοδομής από εκείνον που ζητά την έκδοσή της.

11. Για τη συμμετοχή ως μέλους σε Κοινοπραξία ή ως εταίρου σε ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ.

12. Για την καταβολή των συμβατικώς εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων κατά των Φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή.

Στην περίπτωση αυτή, η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας του εκχωρητή ή ενεχυράσαντα μπορεί να ζητηθεί και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή στους οποίους χορηγείται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Οταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, τα προς είσπραξη χρήματα αποδίδονται στο Δημόσιο μέχρι του ύψους της ληξιπρόθεσμης οφειλής, κατά το χρόνο της απόδοσης αυτών.

13. Για τη μεταφορά συναλλάγματος, το ισότιμο του οποίου υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ, εξαιρουμένης της μεταφοράς που αφορά εμπορικές συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αρθρο 2
Υπηρεσίες και πρόσωπα στα οποία προσκομίζεται το αποδεικτικό ενημερότητας

Το αποδεικτικό ενημερότητας για τα χρέη προς το Δημόσιο προσκομίζεται, με βάση τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο:
1. Στην περ. 1, στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.
2. Στην περ. 2, στην Τράπεζα ή Πιστωτικό Ιδρυμα, κατά τη σύναψη ή ανανέωση της σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής.
3. Στην περ. 3, στο αρμόδιο Τελωνείο, κατά την έναρξη του εκτελωνισμού.

4. Στις περ. 4 και 5, στο συμβολαιογράφο που συντάσσει τη σχετική πράξη, ο οποίος υποχρεούται να μνημονεύει στο κείμενο της πράξης στη ΔΟΥ που έχει εκδώσει το αποδεικτικό, τον αριθμό και την ημερομηνία αυτού.

5. Στις περ. 6 και 7, στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια να βεβαιώσει την καταβολή των σχετικών οικονομικών επιβαρύνσεων για τη μεταβίβαση.

6. Στην περ. 8, στην Αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας.

7. Στην περ. 9, στο διενεργούντα το μειοδοτικό διαγωνισμό ή τη δημοπρασία, με την υποβολή των προσφορών.

8. Στην περ. 10, στην Αρχή που εκδίδει την άδεια, με την υποβολή των δικαιολογητικών.

9. Στην περ. 11, στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή του, κατά περίπτωση, συστατικού ή τροποποιητικού εγγράφου, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

10. Στην περ. 12, στον διενεργούντα την πληρωμή.

11. Στην περ. 13, στην Τράπεζα μέσω της οποίας θα διενεργηθεί η συναλλαγή με το εξωτερικό, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση - αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Αρθρο 3
Απαλλαγές - Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας απαλλάσσονται:

1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο μισθωτό ή συνταξιούχο ή στην οικογένειά του ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

2. Οι Δήμοι, οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα λοιπά ΝΠΔΔ, τα Ιδρύματα που συνιστώνται σύμφωνα με τον Α.Ν.2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και ο ΟΣΕ.

3. Οι αγρότες για την είσπραξη αποζημιώσεων, λόγω καταστροφής της εσοδείας τους ή επιδοτήσεων μέχρι του ποσού των 500.000 δρχ.

4. Ο σύνδικος της πτώχευσης Φυσικού ή Νομικού Προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην κληρονομιά.

5. Οι δικαιούχοι δανείου από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τόσο κατά τη σύναψη, όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

6. Οι εισαγωγείς ή οι αποταμιευτές ειδών εφοδιασμού πλοίων, απαραίτητων για την κίνηση ή την επισκευή τους, καθώς και τα πρόσωπα που διενεργούν πράξεις εφοδιασμού πλοίων, είτε πλόων εξωτερικού ή μικτόπλοων για κάθε είδος εφοδίου, είτε πλόων εσωτερικού για εφόδια απαραίτητα για την κίνηση ή επισκευή των εφοδιαζόμενων πλοίων.

7. Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή για τον εκτελωνισμό ποντοπόρων πλοίων.

8. Οι ομογενείς που μετοικούν στην Ελλάδα για τον εκτελωνισμό της οικοσκευής τους και την είσπραξη κάθε είδους επιδομάτων περίθαλψης και στέγασης αυτών, καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα.

9. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

10. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε αλλοδαποί, είτε ομογενείς που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την ελληνική υπηκοότητα, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

11. Ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός, στις περιπτώσεις που ενεργεί ως εντολοδόχος του Δημοσίου.

12. Οι δικαιούχοι ασφαλιστικών αποζημιώσεων και αποζημιώσεων από αδικοπραξία που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.

13. Οι δικαιούχοι αμοιβών με πάγια αντιμισθία.

14. Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.

15. Οι συμβαλλόμενοι, κατά την κατάρτιση των πράξεων πληρώσεως ή ματαιώσεως αιρέσεων ή προθεσμιών.

Αρθρο 4
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια, για τη χορήγησή του, ΔΟΥ:

1. Οι παρακάτω βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές:
α) Σε Φυσικό Πρόσωπο, τόσο οι ατομικές οφειλές του, όσο και τυχόν άλλες οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί στον όνομά του, αλλά έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Σε έγγαμη γυναίκα, τόσο οι ανωτέρω οφειλές, όσο και οι οφειλές της που είναι βεβαιωμένες στο όνομα του συζύγου της, αλλά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ευθύνεται η ίδια για την καταβολή τους.
γ) Σε Νομικό Πρόσωπο ή Ενωση Προσώπων, οι οφειλές αυτών, όσο και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων, για τις οποίες έχουν ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις.
2. Η υποβολή από το Φυσικό ή το Νομικό Πρόσωπο κάθε μορφής των παρακάτω δηλώσεων, για τις οποίες είναι υπόχρεο και έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας.
α) Της τελευταίας Εκκαθαριστικής Δήλωσης και των Περιοδικών Δηλώσεων απόδοσης ΦΠΑ.
β) Της τελευταίας οριστικής δήλωσης και τον προσωρινών δηλώσεων απόδοσης ΦΜΥ.
γ) Της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Για τη διαπίστωση υποβολής ή μη των παραπάνω δηλώσεων, ζητείται επίδειξη στοιχείων από τον αιτούντα το αποδεικτικό, από τα οποία στοιχεία να προκύπτει η υποβολή των δηλώσεων αυτών.
Οπου αυτό δεν είναι δυνατό, η διαπίστωση αυτή θα γίνεται από τη ΔΟΥ. Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής του TAXIS, οπότε η έρευνα υποβολής των δηλώσεων αυτών θα γίνεται μηχανογραφικά.

3. Επίσης, για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη και οι οφειλές προς Κοινότητες, Δήμους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, άνω του ποσού που ορίζεται κάθε φορά με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

Αρθρο 5
Αρμόδια ΔΟΥ για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας

1. Αρμόδια ΔΟΥ για την έκδοση και τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας είναι κατά περίπτωση:
α) Σε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, η ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος.
β) Σε κατοίκους εξωτερικού, Ελληνες και αλλοδαπούς, η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

2. Εάν το αποδεικτικό ενημερότητας πρέπει να κατατεθεί σε ΔΟΥ που είναι αρμόδια και για την έκδοσή του, η ενημερότητα αποδεικνύεται με πράξη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, στο σώμα του τίτλου πληρωμής ή του οικείου παραστατικού της συναλλαγής.

3. Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί αποδεικτικό ενημερότητας σε αναφερόμενη στο άρθρο 2 της παρούσας Υπηρεσία ή πρόσωπο και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού διενεργούνται και άλλες πράξεις της ίδιας αιτίας για την οποία εκδόθηκε το αποδεικτικό, παρέχεται ευχέρεια διενέργειας των πράξεων αυτών χωρίς την προσάρτηση άλλου αποδεικτικού ενημερότητας, με την υποχρέωση όμως τήρησης του όρου παρακράτησης ποσού που τυχόν αναγράφεται σ' αυτό, στις πράξεις δε αυτές αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού, η ΔΟΥ που το έχει εκδώσει, καθώς και τα στοιχεία του παραστατικού στο οποίο έχει επισυναφθεί το αποδεικτικό.

4. Στην περίπτωση που ζητείται χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας από ΔΟΥ άλλη απ' αυτή της φορολογίας του αιτούντος και απαιτείται άμεση πληροφόρηση, η οποία παρέχεται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) μεταξύ των δύο ΔΟΥ και χρησιμοποιείται υπεραστικός αριθμός κλήσης, θα καταβάλλεται από τον αιτούντα
ποσό 1.000 δρχ. για κάλυψη της δαπάνης της τηλεομοιοτυπίας. Το ίδιο ως άνω ποσό καταβάλλεται από τον αιτούντα και στην περίπτωση που υπάρχει έγγραφη δέσμευση από ΔΟΥ άλλη της φορολογίας του ή Τελωνείο, να μην του χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών του στις Υπηρεσίες αυτές και εφόσον, για την αποστολή τηλεομοιοτυπίας προς πληροφόρηση για την τακτοποίηση ή μη των ληξιπροθέσμων χρεών του, χρησιμοποιείται υπεραστικός αριθμός κλήσης.
Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η έκδοση αποδεικτικού από άλλη ΔΟΥ, λόγω δέσμευσης του μηχανογραφικού συστήματος, η παραπάνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται. Το παραπάνω ποσό θα καταβάλλεται ή με την αγορά ισόποσου παραβόλου ή με την έκδοση διπλότυπου είσπραξης τύπου Α' υπό κωδικό αριθμό εσόδων Προϋπολογισμού 3741, το οποίο θα επισυνάπτεται στην αίτηση του αιτούντα.

Αρθρο 6
Χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας

1. Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας είναι μηνιαία, με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Μέχρι την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, για τα Φυσικά Πρόσωπα επιτηδευματίες και για τα Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής, εφόσον κατά την ημέρα που εκδίδεται το ΑΦΕ δεν έχουν βεβαιωμένες κατά ΚΕΔΕ οφειλές.
β) Μέχρι την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους, για τα Φυσικά Πρόσωπα μη επιτηδευματίες, εφόσον κατά την ημέρα που εκδίδεται το ΑΦΕ δεν έχουν βεβαιωμένες κατά ΚΕΔΕ οφειλές.
2. Ακόμη και στην περίπτωση που υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή, αλλά συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ μπορεί ν' αρνηθεί τη χορήγηση αυτού για μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή ή μη αιτία, εφόσον η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, με αιτιολογημένη απόφασή του, που διατυπώνεται επί του σώματος της αιτήσεως που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.
Επίσης, με την ίδια διαδικασία μπορεί να περιορίσει την ετήσια ή εξάμηνη ισχύ του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σε μηνιαία, εφόσον επίκειται βεβαίωση ποσού οφειλής από νόμιμο τίτλο είσπραξης που έχει ήδη παραληφθεί ή έχει συνταχθεί από τη ΔΟΥ.
3. Η ισχύς του αποδεικτικού μηνιαίας διάρκειας αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής του και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πρώτου από την έκδοσή του μήνα.
Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης του αποδεικτικού συμπίπτει με αργία ή με μη εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα, η ισχύς του εκπνέει την τελευταία εργάσιμη ημέρα, πριν από την αργία ή τη μη εργάσιμη ημέρα.
Εάν το αποδεικτικό εκδίδεται σε ημερομηνία που δεν υπάρχει αντίστοιχη στο μήνα λήξης, η ισχύς του λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αυτού.

4. Ειδικά για τις περ. α' και β', η ισχύς του αποδεικτικού αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής του και λήγει την τελευταία εργάσιμη, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ημέρα των μηνών Ιουνίου ή Δεκεμβρίου για την περ. α' και Δεκεμβρίου για την β'.
Στις περιπτώσεις αυτές, δεν αναγράφεται η αιτία για την οποία ζητείται το αποδεικτικό ενημερότητας, αλλά χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση και προσκομίζεται για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή συναλλαγής που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Αρθρο 7
Παροχή πληροφοριών από Τελωνεία και ΔΟΥ

1. Τα Τελωνεία υποχρεούνται να ενημερώνουν, με έγγραφό τους, τις αρμόδιες ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος των οφειλετών τους, για την ύπαρξη σ' αυτά βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας.

2. Οι ΔΟΥ στις οποίες βεβαιώνονται οφειλές, για την καταβολή των οποίων ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία και άλλα συνυπόχρεα πρόσωπα, όπως οι οφειλές Κοινοπραξιών, ΟΕ και ΕΕ κ.λπ., υποχρεούνται να ενημερώνουν με έγγραφό τους τη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος των συνυπόχρεων προσώπων.

3. Οι ΔΟΥ στις οποίες υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές ΑΕ, ΕΠΕ και λοιπών Νομικών Προσώπων του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), υποχρεούνται με έγγραφό τους να ενημερώνουν τις ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος των εκπροσώπων των εταιριών αυτών, στην περίπτωση που υπάρχει ευθύνη με την ατομική τους περιουσία για την
καταβολή ορισμένων οφειλών των Νομικών αυτών Προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 115 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει και στις λοιπές σχετικές διατάξεις.

4. Οπου υπάρχει δυνατότητα μηχανογραφικής επικοινωνίας μεταξύ των ΔΟΥ ή μεταξύ των ΔΟΥ και Τελωνείων, η παραπάνω ενημέρωση γίνεται μηχανογραφικά. Απαραίτητο στοιχείο για την ενημέρωση αυτή, είτε γίνεται έγγραφα, είτε μηχανογραφικά, αποτελεί μεταξύ των άλλων και ο ΑΦΜ του υπόχρεου ή συνυπόχρεου οφειλέτη.

Αρθρο 8
Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη με παρακράτηση μέρους της απαίτησης του δικαιούχου

1. Οταν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, μπορεί να τεθεί και ο όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος θ' αναγράφεται επί του αποδεικτικού.
Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβίβαση ακινήτων, όταν το αποδεικτικό ζητείται από τον πωλητή. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του τιμήματος που παρακρατείται αποδίδεται από το συμβολαιογράφο στη ΔΟΥ, το αργότερο μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες από τη σύνταξη του συμβολαίου.

2. Οταν το αποδεικτικό ενημερότητας πρόκειται να χορηγηθεί ύστερα από την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, στη σχετική αίτηση θα δηλώνεται η Υπηρεσία στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό, το ποσό που υπολογίζεται από τον ενδιαφερόμενο ότι θα εισπραχθεί, καθώς και αν το ποσό αυτό έχει εκχωρηθεί.
Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της διευκόλυνσης στην οποία ο οφειλέτης είναι συνεπής, ζητηθεί αποδεικτικό για είσπραξη χρημάτων, αυτό θα χορηγείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, με υποχρεωτική παρακράτηση ποσοστού της απαίτησης που θα εισπραχθεί, το οποίο ορίζεται κατά την κρίση του, εκτός αν στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου αναφέρεται ποσοστό παρακράτησης, οπότε ορίζεται το ίδιο. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων για τη συμμόρφωσή του στη διευκόλυνση, εφόσον δεν πιστώνεται σε άλλες οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί στη διευκόλυνση ή δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η διευκόλυνση.

3. Τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδίδονται με τον όρο της παρακράτησης καταχωρούνται από τη ΔΟΥ σε ειδικό βιβλίο, για να ελέγχεται η απόδοση του παρακρατούμενου ποσού.

Αρθρο 9
Διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και περιεχόμενο αυτού

1. Το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται ατελώς, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια ΔΟΥ.
Η αίτηση αυτή περιέχει:
α) Για Φυσικό Πρόσωπο: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς και ΑΦΜ.
Με την αίτηση δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο εάν είναι ή όχι μέλος ΟΕ, κοινοπραξίας ή ομόρρυθμο μέλος ΕΕ, αν υποβάλλει ή όχι δηλώσεις, αν οφείλει ή όχι σε άλλη ΔΟΥ ή Τελωνείο και ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η έκδοση του αποδεικτικού.
β) Για Νομικό Πρόσωπο: Επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ.
Με την αίτηση δηλώνεται αν το Νομικό Πρόσωπο είναι μέλος σε ΟΕ ή κοινοπραξία, αν υποβάλλει ή όχι δηλώσεις, αν οφείλει ή όχι σε άλλη ΔΟΥ ή Τελωνείο και ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η έκδοση του αποδεικτικού.

2. Το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις, αποτελεί Δημόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο "Αποδεικτικό ενημερότητας", με στοιχεία υποχρεωτικά τον τίτλο της ΔΟΥ που το εκδίδει, το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου ή την επωνυμία του Νομικού Προσώπου για το οποίο εκδίδεται, τη διεύθυνση αυτών, τον αριθμό δελτίου ταυτότητος, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ολογράφως, το σκοπό για τον οποίο αυτό εκδίδεται, καθώς και την ημερομηνία έκδοσης και διάρκεια ισχύος του ολογράφως.
Το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ. 3. Τα έντυπα του αποδεικτικού φέρουν ενιαία και συνεχή μηχανική αρίθμηση για όλες τις ΔΟΥ της χώρας.
Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, με την παραλαβή των εντύπων του αποδεικτικού ενημερότητας, υποχρεούται να ελέγξει το σωστό αριθμό των φύλλων και την αρίθμησή τους και ύστερα να τα καταχωρεί στο ίδιο βιβλίο που καταχωρεί και τα λοιπά διαχειριστικά βιβλία.
Αν κατά τον έλεγχο προκύψει διαφορά, θα συντάσσεται σχετική πράξη, η οποία θα γίνεται στο πρώτο φύλλο όπου εντοπίστηκε η διαφορά. Η πράξη αυτή θα σημειώνεται και στο βιβλίο καταχώρισης των διαχειριστικών βιβλίων.
Οι Προϊστάμενοι Εσόδων υποχρεούνται, με την έναρξη της συναλλαγής, να χρεώνουν στους αρμόδιους υπαλλήλους τα αποδεικτικά ενημερότητας και να ελέγχουν την αρίθμηση, τόσο μετά το πέρας της συναλλαγής, όσο και την επομένη. Τα αποδεικτικά ενημερότητας, οποιουδήποτε τύπου, φυλάσσονται με ευθύνη του
Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων.

4. Το πρώτο αντίγραφο από το αποδεικτικό που εκδίδεται, επισυνάπτεται στην αίτηση και αρχειοθετείται ως στέλεχος.
Σε περίπτωση που ζητείται η έκδοση αποδεικτικού σε πολλά αντίγραφα, παρέχεται δυνατότητα έκδοσης φωτοαντιγράφων από το πρωτότυπο του αποδεικτικού, πριν από την υπογραφή του και όχι μεταγενέστερα, τα οποία επίσης υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ταυτόχρονα με το πρωτότυπο.

5. Θεώρηση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο, μετά την έκδοσή τους, δεν είναι επιτρεπτή. Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ενημερότητας εξάμηνης ή ετήσιας ισχύος, τα οποία θεωρούνται, ατελώς, από την Αρχή που πρέπει να προσκομιστεί το αποδεικτικό ενημερότητας, με την επίδειξη του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του. Τα θεωρημένα αυτά φωτοαντίγραφα κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και η διάρκεια ισχύος αυτών είναι αυτή που αναγράφεται επί του πρωτοτύπου. Επίσης, επιτρέπεται η ατελής θεώρηση από τα Τελωνεία φωτοαντιγράφων αποδεικτικών ενημερότητας, με την κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο του χορηγηθέντος από τη ΔΟΥ αποδεικτικού για εκτελωνισμό εμπορευμάτων. Στα Τελωνεία που έχουν μηχανογραφημένες διαδικασίες, επιτρέπεται να παρακολουθούν μηχανογραφικά την ενημερότητα των συναλλασσομένων με τις Υπηρεσίες αυτές για εκτελωνισμό εμπορευμάτων.

6. Σε περίπτωση που, κατά την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, γίνει κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή του, αλλά αυτό ακυρώνεται με πράξη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ σε όλα τα αντίτυπα και παραμένουν στη ΔΟΥ τόσο το πρωτότυπο, όσο και τα αντίγραφα.

7. Οταν πρόκειται να πληρωθούν από ένα Φορέα πολλά πρόσωπα με ομοειδείς απαιτήσεις, όπως πληρωμή επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων σε αγρότες, αντί της έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας για κάθε δικαιούχο χωριστά, για τη συγκεκριμένη πληρωμή, επιτρέπεται η αποστολή στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων κατάσταση, σε δύο αντίγραφα, στην οποία, μεταξύ των άλλων στοιχείων των δικαιούχων, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ αυτών.
Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση της ενημερότητας ή μη των δικαιούχων, με επισημειωματική του δε πράξη, επί της κατάστασης αυτής, ενημερώνει τον αρμόδιο Φορέα πληρωμής, με την επιστροφή του ενός αντιγράφου της κατάστασης, για τους δικαιούχους που είναι ενήμεροι.
Η διάρκεια ισχύος της ενημερότητας που διαπιστώνεται ως ανωτέρω είναι έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της επισημειωματικής πράξης.

Αρθρο 10
Εναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.3.1999, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1. Με την έναρξη της ισχύος της καταργείται η υπ' αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σ' αυτά.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης