Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ 2015/8.12.2015, την κ.υ.α. ΔΕΦΚΦ Α 1177187 ΕΞ 2017 και την ΔΕφΚΦ Α 1177187 ΕΞ 2017.Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2014 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014
Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό


Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/ 30.4.2014

(ΦΕΚ Β' 1156/07-05-2014)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.2960/2001  «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2960/2001  «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο  7 του άρθρου 320 του ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος− Νέα εταιρική  μορφή−Σήματα−Μεσίτες Ακινήτων−Ρύθμιση θεμάτων  ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες  διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α΄).

3. Τις διατάξεις τις υπ’ αριθμ. Τ.1460/10/Γ0019/21.3.2002 ΑΥΟΟ «Λειτουργία  του  καθεστώτος της  Τελωνειακής Αποταμίευσης»  (ΦΕΚ 468/Β΄).

4. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ.Φ.883/530/16.9.1999  Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1872/Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει.

5. Τις  διατάξεις της  υπ’αριθμ.Φ.639 /447/14.8.2002 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1109/Β΄) «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) περί  ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός  και  ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 
8. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄) περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργών.

9. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 απόφαση (ΦΕΚ 2574/Β΄) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο  Μαυραγάνη.

10. Την αριθ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26.6.2013 (ΦΕΚ 1653.Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  Αθανάσιο  Σκορδά».

11.  Την αριθ. 329/3.7.2013 Απόφαση  του  Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Δικτύων  Μιχαήλ Παπαδόπουλου».

12. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασιών και προδιαγραφών  εγκατάστασης και  ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών  στις φορολογικές αποθήκες  και  στις  αποθήκες  τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, καθώς και απαιτήσεων  συμμόρφωσης,  καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής  δεδομένων.

13. Την ανάγκη  καθορισμού  του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς  και  του  είδους και  περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

14. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τις  διαδικασίες και  προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών  στις  φορολογικές αποθήκες  και  στις  αποθήκες  τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων,  καθώς και  τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Περιγραφή  − Γενικές  Απαιτήσεις


1. Ως ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών, νοείται σύστημα το οποίο απαρτίζεται από:

α) υποσύστημα μέτρησης  στάθμης, θερμοκρασίας και πυκνότητας περιεχομένου καυσίμου δεξαμενής  και παρεπόμενα μέρη αυτού,

β) υποσύστημα  παρακολούθησης εκροών  από τους μετρητές εκροής  καυσίμων,  οι οποίοι  θα  βρίσκονται υποχρεωτικά σε κάθε σημείο  παράδοσης  καυσίμου,

γ) κεντρική  μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων και

δ) υποσύστημα συγκέντρωσης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων για ενημέρωση των δημόσιων αρχών.

2. Κάθε σύστημα ελέγχου εισροών−εκροών που εγκαθίσταται στις  φορολογικές αποθήκες  και στις  αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης  ενεργειακών  προϊόντων πρέπει:

− Nα υπολογίζει  τον όγκο του περιεχομένου καυσίμου εντός  εκάστης δεξαμενής, μέσω  αδιάλειπτης  μέτρησης της  στάθμης  και της  θερμοκρασίας του καυσίμου εντός  αυτής. Για τον  υπολογισμό  του όγκου λαμβάνεται επίσης υπόψη η πυκνότητα  που προσδιορίζεται και εισάγεται χειροκίνητα στο  σύστημα  από την  αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) μετά από κάθε νέα εισροή  των ενεργειακών προϊόντων  του παρόντος  άρθρου.

− Να παρακολουθεί,  καταγράφει και συγκρίνει  τις ποσότητες των εξερχόμενων από τους  μετρητές εκροής καυσίμων, με τις  αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες καυσίμων  από τις  δεξαμενές κατά  τη  λειτουργία της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

− Να συλλέγει,  καταγράφει, επεξεργάζεται, διασφαλίζει και αποθηκεύει  ηλεκτρονικά όλα τα  δεδομένα που αφορούν τις εισροές  και εκροές από τις δεξαμενές των καυσίμων καθώς και να αποστέλλει αυτά  ηλεκτρονικά σε κεντρική  βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων  Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.). Ο τρόπος, ο χρόνος, το είδος, η συχνότητα αποστολής και η γραμμογράφηση όλων των στοιχείων που θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Δ.Ε. θα καθοριστεί και θα επικαιροποιείται από τη Γ.Γ.Δ.Ε.. Η Γ.Γ.Δ.Ε. υποστηρίζεται στο έργο της όσον αφορά την παρούσα απόφαση  από τη Γενική  Γραμματεία Πληροφοριακών  Συστημάτων  (Γ.Γ.Π.Σ.).

− Να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται αναλυτικά  στην παρούσα απόφαση.

3. Τα ως άνω συστήματα εισροών−εκροών εγκαθίστανται  στις  δεξαμενές των  φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης,  στις οποίες κατέχονται υπό καθεστώς αναστολής  των δασμοφορολογικών  επιβαρύνσεων,  ενεργειακά προϊόντα  του  άρθρου 73, του ν.2960/2001, εκτός των περιπτώσεων ιγ), ιδ) και ιε) της  παραγράφου  1  του ιδίου  άρθρου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας.

Άρθρο 2
Συμμόρφωση με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

1.  Κάθε  σύστημα  ελέγχου εισροών−εκροών  (αισθητήρες,  τροφοδοτικά, κάρτες επικοινωνίας  κ.λπ.) φέρει σήμανση CE, σε συμμόρφωση  με τις  οδηγίες 94/9/EC (ΦΕΚ 157/Β΄/1996) και  1999/92/EC (ΦΕΚ 44/Α΄/2003) και με κάθε  σχετική  κοινοτική  οδηγία  ή κανονισμό  (όπως, ενδεικτικά οι οδηγίες:  2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC και σήμανση Ex σύμφωνα με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας EC ATEX GUIDELINES, 3rd Edition − June 2009 (ή προηγούμενες) και  συνοδεύεται από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.

2. Οι μηχανισμοί  μέτρησης στάθμης  πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις σχετικές απαιτήσεις των Διεθνών Συστάσεων  OIML, όπως R−85  – 1&2  , 2008 ή/και των αντίστοιχων διεθνών προτύπων ISO (4266−1/2002 έως 42666/2002) τούτου πιστοποιούμενου από Διαπιστευμένο Φορέα ή Εθνικό Μετρολογικό Φορέα. Οι μηχανισμοί  θα φέρουν σήμανση CE.

Άρθρο 3
Ογκομέτρηση δεξαμενών


Οι δεξαμενές των  φορολογικών αποθηκών  και  των αποθηκών  τελωνειακής αποταμίευσης των  ενεργειακών προϊόντων  ογκομετρώνται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με την αριθ. 30/005/648/19.9.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2406/Β΄) όπως ισχύει. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για τις  ήδη υφιστάμενες και εγκεκριμένες  δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων  και την ισχύ των οικείων ογκομετρικών  πινάκων, προκειμένου για την εφαρμογή του συστήματος εισροών - εκροών.

Άρθρο 4
Υποσύστημα εισροών/εκροών δεξαμενής


1. Ο προσδιορισμός του  όγκου  του  καυσίμου  εντός της  δεξαμενής,  καθώς  και  των  μεταβολών αυτού  (εισερχόμενες – εξερχόμενες ποσότητες) γίνεται από τα υποσυστήματα  εισροών/εκροών της δεξαμενής.

2. Ο μηχανισμός μέτρησης  του υποσυστήματος μετρά τη στάθμη, τη θερμοκρασία και τη πυκνότητα  του καυσίμου εντός  της  δεξαμενής.  Ο μηχανισμός  αυτός  είναι σε διαρκή σύνδεση με κατάλληλο ελεγκτή συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων μετρήσεων. Ο μηχανισμός αποτελείται από κατάλληλους αισθητήρες (διάφορες τεχνολογικές μέθοδοι μέτρησης στάθμης όπως servo ή radar, καθώς και μέτρησης πυκνότητας και μέσου όρου θερμοκρασίας). Ο μηχανισμός θα έχει μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα μέτρησης στάθμης μικρότερο ή ίσο από +/- 1 χιλιοστό (mm), μέτρησης θερμοκρασίας μικρότερο ή ίσο από +/- 0,2 °C, και μέτρησης πυκνότητας μικρότερο ή ίσο από +/- 5 kg/m3, ώστε να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα.

3. Ο μηχανισμός (υποσύστημα)  μέτρησης στάθμης είναι  σε θέση να πραγματοποιεί αναγνώριση  της  εισροής  καυσίμου  στις  δεξαμενές κατά  τον  εφοδιασμό αυτόματα ή/και χειροκίνητα και να εισέρχεται σε κατάσταση «Εισόδου/Εισροής». Η νέα εισροή ολοκληρώνεται χειροκίνητα μετά  την παρέλευση  ικανού χρόνου προς οριστικοποίηση της  στάθμης  και αφού έχουν πραγματοποιηθεί  όλες οι απαιτούμενες  διαδικασίες παραλαβής και έχουν εισαχθεί τα στοιχεία που προβλέπονται  στο Άρθρο 12 παρ. 1.

4. Η παραλαβή καυσίμων υπολογίζεται ανά είδος καυσίμου για κάθε δεξαμενή.

5. Κατά την εισροή  καυσίμου, η δεξαμενή  εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας «Εισόδου/Εισροής», οπότε απαγορεύεται η παράδοση καυσίμου από την συγκεκριμένη δεξαμενή. Με την ολοκλήρωση  της  νέας εισροής και την καταχώρηση των απαιτούμενων δεδομένων, τα διαθέσιμα  στοιχεία οριστικοποιούνται και το σύστημα εισροών -  εκροών εκδίδει το αντίστοιχο Δελτίο «Εισόδου/Εισροής».

6. Σε περίπτωση  εκκένωσης  δεξαμενής,  πλην κανονικής εκροής  καυσίμου  (Άρθρο 5), το υποσύστημα εισροών/εκροών της δεξαμενής  θέτει  αυτή σε κατάσταση «Λοιπών Κινήσεων» και αντίστοιχα το υποσύστημα εκροών μετρητών απαγορεύει τη διάθεση από τους μετρητές εκροής καυσίμων που τροφοδοτούνται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη δεξαμενή. Με τη λήξη της  διαδικασίας  «Λοιπών Κινήσεων», η δεξαμενή  επιστρέφει σε κατάσταση λειτουργίας, το σύστημα καταγράφει άμεσα τα διαθέσιμα  στοιχεία και παράγει το αντίστοιχο «Δελτίο  Λοιπών Κινήσεων» του Άρθρου 12 παρ. 3.

Άρθρο 5
Υποσύστημα εκροών μετρητών


1.  Η παρακολούθηση των  εξερχομένων ποσοτήτων καυσίμων, μέσω των δεδομένων  που παράγονται από τους μετρητές εκροής καυσίμων, γίνεται  από κατάλληλο μηχανισμό (υποσύστημα) παρακολούθησης των εκροών. Το υποσύστημα  αυτό  αποτελείται από μετρητές, ελεγκτές  επικοινωνίας και  συλλογής στοιχείων, που παράγονται από τις  ηλεκτρονικές διατάξεις μέτρησης και  μεταφοράς της  πληροφορίας μέσω  κατάλληλης διασύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) σε  κεντρική μονάδα ελέγχου.

2. Το υποσύστημα παρακολούθησης εκροών των μετρητών εκροής  καυσίμου,  παρακολουθεί και  ελέγχει αδιάλειπτα την  κάθε  μεμονωμένη  παράδοση  και  καταγράφει τις  εκροές  ανά μετρητή και είδος  καυσίμου.

3. Κατά την εγκατάσταση του υποσυστήματος εκροών, ελέγχεται και  διασφαλίζεται από τον  εγκαταστάτη  η νομιμότητα της λειτουργίας των μετρητών με επιθεώρηση της ταυτότητας, της ρύθμισης στο μηδέν και της σφράγισης αυτών, στα σημεία που προβλέπονται  στην έγκρισή τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Με ευθύνη του φορέα  αδείας  λειτουργίας της εγκατάστασης  ή του  διαχειριστή της  αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, πρέπει  να του  διατίθενται τα  δελτία του τελευταίου ελέγχου και σφράγισης των μετρητών. Οι παραπάνω σφραγίσεις θα γίνονται με αριθμημένες σφραγίδες της αρμόδιας  Τελωνειακής Αρχής Ελέγχου και θα συντάσσεται πρακτικό  σφράγισης.

4. Οποιοδήποτε  σύστημα εκροής καυσίμου της εγκατάστασης μέσω ογκομετρητών, υποχρεούται να φέρει ηλεκτρονικούς αθροιστές. Όποια  συστήματα  φόρτωσης δεν πληρούν την απαίτηση  αυτή, παύουν οριστικά να χρησιμοποιούνται με την  έναρξη  λειτουργίας του συστήματος εισροών - εκροών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα  που προβλέπεται στο  άρθρο  11.  Τέλος,  το εγκατεστημένο υποσύστημα  εκροών  θα είναι  συνδεδεμένο  υποχρεωτικά με όλα τα  συστήματα μέτρησης εκροής  καυσίμων της εγκατάστασης.

5. Σε περίπτωση κοινού μετρητή εκροών για παραπάνω από μία Δεξαμενές, τότε  πριν την αλλαγή Δεξαμενής, θα πρέπει να ενημερώνεται το λογισμικό  του συστήματος  εισροών−εκροών με τα στοιχεία της  νέας δεξαμενής μέσω κατάλληλων χειρισμών, ώστε το σύστημα να καταγράψει σωστά τα Δεδομένα εκροών.

6. Οι μετρητές εκροής θα είναι κλάσης ακριβείας 0,3 σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της παρ. 2.1 του Παραρτήματος ΜΙ-005 της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ (MID), όπως ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ Φ2-1393/27-3-2007 (ΦΕΚ Β' 521), θα είναι δε ρυθμισμένοι στο 0,00 %.


Άρθρο 6
Μέτρα  προστασίας – σφράγισης κατά  ενδεχόμενης προσπάθειας  παραποίησης  του συστήματος. Έλεγχος και έγκριση  λογισμικού.

1. Ο κατασκευαστής του συστήματος εισροών - εκροών ή των επιμέρους υποσυστημάτων  αυτού, προσδιορίζει και τεκμηριώνει αναλυτικά τον τρόπο ή τους τρόπους προστασίας του  συστήματος ή των  υποσυστημάτων, καθώς και τα σημεία  σφράγισης αυτών.
 
2. Οι παραπάνω σφραγίσεις θα γίνονται με αριθμημένες σφραγίδες της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παράγραφο  1 του παρόντος άρθρου με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού σφράγισης.

3. Για το λογισμικό  επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος λαμβάνονται  όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία καθορίζονται από τη Γ.Γ.Δ.Ε., για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων  του συστήματος.

4. Τα δεδομένα των  πινάκων αναγωγής στους  15˚C καθώς και το λογισμικό αναγωγής, είναι κλειδωμένα και μη προσβάσιμα στο χρήστη  του συστήματος.

5. Κάθε επέμβαση στο σύστημα για αλλαγή  έκδοσης λογισμικού,  μεταβολή παραμέτρων,  δεδομένων,  αλγορίθμων υπολογισμού ή οτιδήποτε  άλλο επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα  τα παραγόμενα  αποτελέσματα, διενεργείται μόνον από τον κατασκευαστή ή εγκαταστάτη του συστήματος.  Κάθε τέτοια επέμβαση απαιτεί  τουλάχιστον κωδικό πρόσβασης που παρέχει  ο κατασκευαστής του λογισμικού,  αριθμείται διαδοχικά και  τα  στοιχεία του χειριστή,  η ημερομηνία, η ώρα καθώς και όλες οι πραγματοποιηθείσες μεταβολές,  καταγράφονται στα αρχεία / βάση δεδομένων  του  συστήματος  ελέγχου  εισροών – εκροών με τρόπο μη προσβάσιμο από το χρήστη.

6. Σε περίπτωση αναβάθμισης  του λογισμικού, η αναβάθμιση θα γίνεται αφού προηγουμένως  έχει  δηλωθεί, σύμφωνα με την παρ. 8 του παρόντος  άρθρου. Η αναβάθμιση  εκτελείται  υποχρεωτικά σε  περίπτωση  που σχετίζεται με την ορθή λειτουργία του συστήματος και μετά  την ολοκλήρωσή  της, παράγεται σχετικό  αρχείο καταγραφής (log file), με  τα  στοιχεία των  εκδόσεων (παλαιάς και νέας) του λογισμικού  που αναβαθμίστηκε και του σειριακού  αριθμού της εφαρμογής.  Το σύστημα θα διατηρεί αναλυτικό  ημερολόγιο όλων των αναβαθμίσεων, εκτυπώσιμο και διαθέσιμο  στις ελεγκτικές αρχές.

7. Τα δεδομένα  επέμβασης που προδιαγράφονται παραπάνω, περιλαμβανομένου και του αρχείου  καταγραφής της αυτόματης αναβάθμισης  γνωστοποιούνται και αποστέλλονται στη  Γ.Γ.Δ.Ε. Τα δεδομένα επέμβασης παραμένουν  διαθέσιμα στο  σύστημα  για  διάστημα  10 ετών για επιτόπιο έλεγχο.

8. Το λογισμικό  εισροών−εκροών ελέγχεται ως προς τη λειτουργία του σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας με  διαδικασίες και  μεθόδους που καθορίζονται από τη Γ.Γ.Δ.Ε. Το ελεγχθέν λογισμικό ταυτοποιείται με μοναδιαία αριθμοσειρά ελέγχου (checksum) ανά τμήμα εκτελέσιμου κώδικα και αριθμό έκδοσης  αυτού. Νέες εκδόσεις λογισμικού, γνωστοποιούνται στη Γ.Γ.Δ.Ε. με υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή, που συνοδεύεται από τη νέα αρίθμηση  έκδοσης, τα  σχετικά checksums  καθώς  και  τη  περιγραφή των μεταβολών  που έχουν επέλθει  στο λογισμικό.  Οι αριθμοί αυτοί, θα μπορούν εύκολα να ανασύρονται προς επιβεβαίωση  κατά  τους  επιτόπιους  ελέγχους από τις ελεγκτικές αρχές.

Άρθρο 7
Κεντρική  υπολογιστική μονάδα διαχείρισης

1. Η Κεντρική  Υπολογιστική Μονάδα Διαχείρισης συγκεντρώνει,  επεξεργάζεται και αποθηκεύει  όλα τα  δεδομένα εισροών - εκροών και αποθεμάτων  και παρέχει κατάλληλη διεπαφή  με τον  χρήστη.  Αποτελείται  από κατάλληλο υλικό και λογισμικό, εγκατεστημένο είτε  σε επί τούτου  διατιθέμενη αυτόνομη  μονάδα ή σε συνήθη Η/Υ.

2. Η κεντρική  υπολογιστική μονάδα διαχείρισης παρέχει τις  εξής λειτουργίες:
α) Υπολογίζει  τον όγκο καυσίμου  εντός  εκάστης δεξαμενής  από τα  δεδομένα στάθμης  στην  φυσική θερμοκρασία μέτρησης και  την  πυκνότητα η οποία  έχει προσδιορισθεί και εισαχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΓΧΚ.

β) Ανάγει τον όγκο καυσίμου σε θερμοκρασία 15˚C με βάση τους  πίνακες API/ASTM 54Α και 54B.

γ) Παρακολουθεί και  καταγράφει τις  εκροές  καυσίμου, σε μεμονωμένη και αθροιστική βάση, ανά μετρητή εκροής καυσίμου και είδος καυσίμου στην φυσική θερμοκρασία  μέτρησης,  καθώς και  σε θερμοκρασία 15˚C, διατηρώντας τα  στοιχεία αυτά  σε μνήμη, κατά  τρόπο μη προσπελάσιμο  και μη αλλοιώσιμο  από το χρήστη.

δ) Υπολογίζει  μετά το πέρας κάθε πραγματοποιούμενης εκροής  μέσω του  συνόλου  των μετρητών εκροής από κάθε  δεξαμενή  το  τρέχον  ισοζύγιο  καυσίμου  για τη  δεξαμενή  αυτή  και  παρουσιάζει/καταγράφει τυχόν αποκλίσεις σε θερμοκρασία 15˚C.

ε) Παρακολουθεί και  προλαμβάνει  με έγκαιρη ειδοποίηση ενδεχόμενη διαρροή, αστοχία  υλικού, ανθρώπινα σφάλματα ή/και λανθασμένο  προγραμματισμό.

ζ) Εκδίδει  και  αποστέλλει ισοζύγιο  δεξαμενής  πριν την έναρξη κάθε εισροής  και κάθε τέλος  του μήνα στα οποία  εμφανίζονται  οπωσδήποτε οι τυχόν  διαφορές μεταξύ  ποσοτήτων  που παραδόθηκαν  μέσω μετρητών εκροής  καυσίμου  και αντίστοιχων μεταβολών  ποσοτήτων  στις  δεξαμενές σε θερμοκρασία αναγωγής 15˚C, σε απόλυτους  αριθμούς και ως ποσοστό με βάση αναφοράς  τη  μεταβολή στη  δεξαμενή.  Παρέχεται επίσης η δυνατότητα έκδοσης  Δελτίου Ισοζυγίου  Ημέρας και Εβδομάδας ανά δεξαμενή, όταν αυτό ζητείται από την αρμόδια  Αρχή για την διενέργεια έκτακτων ελέγχων.

η) Τα ισοζύγια  μηνός, υπολογίζονται και  ανά  είδος καυσίμου  και τύπο αποθήκης (φορολογικής ή τελωνειακής αποταμίευσης).

θ) Το σύστημα εισροών−εκροών λειτουργεί αδιάλειπτα σε 24ωρη βάση. Τα ισοζύγια  μηνός ανά δεξαμενή  και είδος  καυσίμου  εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα μετά  το κλείσιμο  και της τελευταίας ημέρας  του μήνα και έως τις  24:00 της ημέρας  αυτής.

ι) Κατά  τη  διάρκεια της  έκδοσης  του  ισοζυγίου,  το σύστημα  αποκλείει την ταυτόχρονη λειτουργία των μετρητών εκροής καυσίμου, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα κατά  τον υπολογισμό  του ισοζυγίου.

ια) Στον υπολογισμό των ισοζυγίων, οι εκροές προκύπτουν  ως άθροισμα των  μεμονωμένων  εκροών, με αναγωγή στους 15˚C. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των παραπάνω υπολογιζόμενων, από τους μετρητές,  εκροών με αυτές  που προκύπτουν από τους ολικούς αθροιστές των  μετρητών, το  σύστημα  σημαίνει το  γεγονός ως βλάβη και συναγερμό  (alarm).

ιβ) Όλα τα δελτία διατηρούνται στο σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα να εκτυπώνονται  και να επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

ιγ) Διαθέτει δυνατότητα παροχής οπτικών και ηχητικών προειδοποιητικών σημάτων συναγερμού  (alarms) για όλες τις  κρίσιμες  λειτουργίες του συστήματος. Τα γεγονότα συναγερμών, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες  περιπτώσεις:

• Βλάβη/δυσλειτουργία/απώλεια επικοινωνίας υποσυστήματος εισροών/εκροών δεξαμενών
• Βλάβη/δυσλειτουργία/απώλεια επικοινωνίας υποσυστήματος εκροών μετρητών εκροής  καυσίμου
• Μεταβολή  των στοιχείων του ογκομετρικού πίνακα
• Μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή στάθμης  καυσίμου σε δεξαμενή
• Απόκλιση Δελτίου Ισοζυγίου πέραν του +/− 0,5% με βάση αναφοράς  τη μεταβολή στη δεξαμενή.
• Απόκλιση της αυτόματα μετρούμενης πυκνότητας με αυτή που προσδιορίζεται και εισάγεται στο σύστημα εισροών/εκροών από το ΓΧΚ, μεγαλύτερη από +/- 5 Kg/ m3.

ιδ) Σε περίπτωση  διακοπής της  παροχής ηλεκτρικής ισχύος στο σύστημα, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης  όλων των  τρεχόντων στοιχείων, καθώς  και  η δυνατότητα ανάκλησής  τους μετά  την επαναφορά  της ηλεκτρικής ισχύος,  για  την  περαιτέρω συνέχιση  της λειτουργίας του συστήματος.

Άρθρο 8
Διαδικασίες εγκατάστασης

Εγκαταστάτης του  συστήματος νοείται αυτός  που φέρει  την ευθύνη της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού,  της  διασύνδεσης των  επί  μέρους  εξαρτημάτων αυτού  μεταξύ  τους,  της  θέσης  και  παράδοσης σε λειτουργία, της  εγκατάστασης του λογισμικού ελέγχου εισροών –  εκροών και του  ελέγχου του  όλου συστήματος.

Μετά την τελική  εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας κάθε  συστήματος, ο εγκαταστάτης  συντάσσει και υποβάλλει  ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης στη Γ.Γ.Δ.Ε., με στοιχεία που θα καθορισθούν  από αυτήν, αναφορικά  με την  ορθή και  νόμιμη λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος. Συνημμένα υποβάλλονται από τον εγκαταστάτη συγκεντρωτικές αναφορές από δοκιμαστική  λειτουργία του συστήματος, διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών, προς απόδειξη της τήρησης των όρων της παρούσας.

Σε περίπτωση  που μετά  την ολοκλήρωση  της  εγκατάστασης του  συστήματος εισροών  εκροών αναλάβει την συντήρηση  ή/και αναβάθμιση  του συστήματος άλλος εγκαταστάτης από τον εγκαταστάτη που υπέβαλε την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, ο νέος εγκαταστάτης υποχρεούται να δηλώσει  την  αλλαγή  αυτή  και να συντάξει  νέα υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης. Από την ημερομηνία υποβολής  της  νέας  υπεύθυνης  δήλωσης εγκατάστασης, την  ευθύνη  του  εγκατεστημένου συστήματος και νόμιμης λειτουργίας αυτού φέρει  ο νέος εγκαταστάτης.

Στην  περίπτωση  αλλαγής του  εγκαταστάτη,  πρέπει να παραδίδονται υποχρεωτικά όλα  τα  δεδομένα επικοινωνίας και  λειτουργίας του  συστήματος από τον προηγούμενο  στο νέο εγκαταστάτη.

Άρθρο 9
Βλάβες του συστήματος


1. Κάθε δυσλειτουργία  βλάβη του συστήματος που έχει ως αποτέλεσμα απόκλιση από τα όρια σφάλματος ή διακοπή της λειτουργίας του, αποκαθίσταται από τον εγκαταστάτη του συστήματος εισροών−εκροών άμεσα.

Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να υπάρχει διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (ύπαρξη εφεδρικών  διατάξεων) προκειμένου  να συνεχίζεται η αδιάλειπτη ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων.

2. Ο φορέας της  άδειας λειτουργίας της  εγκατάστασης  ή ο διαχειριστής της  αποθήκης  τελωνειακής αποταμίευσης είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της  σωστής  διαχρονικής λειτουργίας ολόκληρου του εγκατεστημένου συστήματος. Στις περιπτώσεις βλάβης, ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, πρέπει να καλεί  άμεσα  τον  εγκαταστάτη του  συστήματος  για  την  παροχή  τεχνικής υποστήριξης και  την αποκατάσταση της βλάβης. Η κλήση του εγκαταστάτη από τον παραπάνω κάτοχο  για την αποκατάσταση της βλάβης  αποδεικνύεται από σχετικό αποδεικτικό (π.χ. fax, e−mail κλπ.).

3. Τα δεδομένα τεχνικών  επεμβάσεων και ρυθμίσεων παραμέτρων,  δεδομένων,  αλγορίθμων  κ.λπ. καθώς και δεδομένα κάθε περίπτωσης  βλάβης και της  αποκατάστασής  της, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια βάση υποδοχής  ηλεκτρονικών δεδομένων  της  Γ.Γ.Δ.Ε. από τον εγκαταστάτη που αποκατέστησε τη βλάβη.

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων

Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοσης όλων των στοιχείων και δεδομένων που μετρά  και καταγράφει, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διαφάνεια και τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας  της αγοράς, όπως ενδεικτικά:

α) Τα δεδομένα του  συστήματος εκροών  σε πραγματικό  χρόνο.

β) Τα δεδομένα του συστήματος εισροών, όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική μονάδα, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

γ) Τα δεδομένα από τις  ηλεκτρονικές διατάξεις μέτρησης των μετρητών ή/και του συνδεδεμένου με αυτές ελεγκτή,  όπως αυτά  καταγράφονται από την κεντρική μονάδα σε τακτά χρονικά  διαστήματα.

δ) Τα έκτακτα συμβάντα εισροής−εκροής  της δεξαμενής, όπως αυτά  εντοπίζονται από το σύστημα.

ε) Τα συμβάντα  βλαβών και συναγερμών  όπως αυτά εντοπίζονται από την κεντρική  μονάδα.

στ) Τα στοιχεία των ογκομετρικών πινάκων και των υπαρχόντων στοιχείων ταυτότητας των δεξαμενών.

ζ) Τα στοιχεία του άρθρου 6, παρ. 7 της παρούσης.

η) Τα δελτία ισοζυγίων

Β. Καθορίζουμε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ολοκληρωμένων συστημάτων  παρακολούθησης εισροών−εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης  ενεργειακών προϊόντων, καθώς και το είδος  και το περιεχόμενο  των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό, ως ακολούθως:

Άρθρο 11
Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Τα ολοκληρωμένα συστήματα  παρακολούθησης εισροών - εκροών εγκαθίστανται στις  δεξαμενές των  φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, των ενεργειακών προϊόντων, του άρθρου 1, παρ. 3 της παρούσης, εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Ωστόσο,  η εγκατάσταση των  ως άνω συστημάτων υλοποιείται σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, στο σύνολο των  δεξαμενών κυριότητας κάθε  εγκεκριμένου αποθηκευτή  και  κάθε  διαχειριστή αποθήκης  τελωνειακής αποταμίευσης, κατά το πρώτο έτος του ανωτέρω οριζομένου χρονικού διαστήματος.

Μετά την υλοποίηση της εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων ακολουθεί δοκιμαστική λειτουργία τουλάχιστον 3 μηνών, η οποία εκτείνεται μέχρι 3 μήνες μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Δ.Ε., οπότε και άρχεται η παραγωγική λειτουργία αυτών.

Όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της δοκιμαστικής λειτουργίας, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην κεντρική βάση δεδομένων της Γ.Γ.Δ.Ε.

2. Τυχόν συστήματα  εισροών−εκροών που έχουν εγκατασταθεί μέχρι την ημερομηνία  εφαρμογής της παρούσας, οφείλουν να συμμορφωθούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις  που αναφέρονται στην  παρούσα  Απόφαση εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.  Υποχρεούνται  όμως, εντός  δύο (2) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης, να συνδεθούν και να αποστέλλουν τα δεδομένα τους στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Το είδος  και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με τα δεδομένα που θα αποστέλλονται θα καθορισθούν εντός ενός  (1) μηνός από την  έκδοση  της  παρούσας από τη Γ.Γ.Δ.Ε. και θα έχουν ισχύ μόνο για το διάστημα  εντός του προβλεπομένου χρονοδιαγράμματος εφαρμογής. Κατά το διάστημα αυτό οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δύνανται  να ελέγχουν την  ορθότητα των αποστελλόμενων δεδομένων  και τις  τυχόν  αποκλίσεις που αυτά εμφανίζουν.

3. Ήδη εγκατεστημένα συστήματα υπόκεινται  ομοίως στην υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης και συγκεντρωτικών αναφορών που προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας.

Άρθρο 12
Είδος και περιεχόμενο  των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα εισροών−εκροών στις  φορολογικές αποθήκες  και στις  αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης

Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα  Ελέγχου  Εισροών - Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα  στοιχεία−δελτία:

1. Δελτίο εισόδου/εισροής

Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της εισροής (παραγωγής−παραλαβής) ποσότητας καυσίμου στις δεξαμενές της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για κάθε δεξαμενή στην  οποία πραγματοποιήθηκε εισροή  ανά τύπο καυσίμου, τα εξής δεδομένα:
1.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής  όπως έχει ορισθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
1.2.  Το είδος του  καυσίμου  (κωδικός  TARIC και  περιγραφή  και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος  Π.Σ.Τ.).
1.3. Η ημερομηνία  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ).
1.4. Τα παρακάτω  στοιχεία πριν από την εισροή  του καυσίμου:
1.4.1. Το τρέχον  ύψος της στάθμης εκάστης των δεξαμενών, σε χιλιοστά (mm).
1.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων  όγκος καυσίμου εκάστης δεξαμενής καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός  αυτής.
1.4.3. Η υφιστάμενη ανηγμένη πυκνότητα που είχε προσδιορισθεί από το ΓΧΚ.
1.4.4. Ο ανηγμένος όγκος καυσίμου εκάστης δεξαμενής στους  15˚C.
1.5. Τα παρακάτω  στοιχεία μετά  την εισροή του καυσίμου:
1.5.1 Ο αριθμός Ε.Φ.Κ. της φορολογικής αποθήκης ή ο αριθμός άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
1.5.2. Κατά  περίπτωση  θα καταγράφονται επίσης  οι σχετικοί αριθμοί  αναφοράς:
1.5.2.1 Του Δελτίου Παραγωγής
1.5.2.2 Του Ηλεκτρονικού Διοικητικού  Εγγράφου (e−Δ.Ε.)
1.5.2.3 Του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου  (Ε.Δ.Ε.)
1.5.2.4 Της Αίτησης  Επανεισαγωγής
1.5.2.5 Της Αίτησης  Μεταβολής Προϊόντων
1.5.2.6 Της Αίτησης  Μετάγγισης Προϊόντος
1.5.3. Κατά   περίπτωση  θα  καταγράφονται  επίσης είτε το  όνομα  του  πλοίου  καθώς  και  ο αριθμός  ΙΜΟ (International Maritime Organisation) αυτού, είτε ο αγωγός, είτε  ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος που εκφορτώνει τα καύσιμα ή τα στοιχεία οποιουδήποτε  άλλου  μεταφορικού μέσου. Σε περίπτωση  μετάγγισης προϊόντος  ή μεταβολής προϊόντων  καταγράφεται ο αριθμός  μητρώου  της  συμμετέχουσας δεξαμενής  (ή δεξαμενών)  εκροής  όπως έχει  ορισθεί  από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
1.5.4. Η εισερχόμενη ποσότητα  κάθε καυσίμου ανά δεξαμενή στη φορολογητέα μονάδα μέτρησής του και στη θερμοκρασία φόρτωσης, βάσει των στοιχείων του 1.5.2.
1.5.5. Το τρέχον  ύψος της στάθμης εκάστης  των δεξαμενών σε χιλιοστά mm, μετά  την παρέλευση  του  εκάστοτε απαιτούμενου  χρόνου ηρεμίας.
1.5.6. Οι τιμές  της θερμοκρασίας και της εισαχθείσας από το  ΓΧΚ ανηγμένης πυκνότητας στους  15˚C, του καυσίμου  εκάστης δεξαμενής  και ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου.
1.5.7. Ο ανηγμένος  όγκος  του  καυσίμου  εκάστης δεξαμενής  στους  15˚C.
1.6. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα στους 15°C (1.5.7 - 1.4.4.).
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός  από τα δεδομένα των περιπτώσεων  1.5.1, 1.5.2,  1.5.3,  1.5.4,  και  1.5.6 (μόνο όσον  αφορά στην προσδιορισμένη  πυκνότητα από το ΓΧΚ), τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου  χειρισμού. Στις περιπτώσεις μη αυτόματης εισαγωγής  στοιχείων στα  δελτία που εκδίδονται από το  σύστημα, αυτά  θα καταχωρούνται με ευθύνη  του  εγκεκριμένου αποθηκευτή  από το νόμιμο εκπρόσωπό του ή το διαχειριστή της εγκατάστασης ή το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής  αποταμίευσης κατά  περίπτωση. Αντίστοιχη πρόβλεψη θα υφίσταται και  για  τα  λοιπά  εκδιδόμενα δελτία.  Εξαίρεση  αποτελεί η προσδιορισμένη από το ΓΧΚ πυκνότητα η οποία  εισάγεται από την  αρμόδια
Υπηρεσία του ΓΧΚ.
Για τα προϊόντα για τα οποία η φορολογητέα μονάδα δεν είναι εκφρασμένη σε όγκο αλλά σε μάζα, θα γίνεται αυτόματη μετατροπή  των δεδομένων από μάζα σε όγκο με βάση την  αντίστοιχη θερμοκρασία και  πυκνότητα. Αντίστοιχη εφαρμογή θα υφίσταται και  για  τα  λοιπά εκδιδόμενα δελτία.

2. Δελτίο εξόδου/εκροής

Το ανωτέρω  δελτίο εκδίδεται αυτόματα από το  σύστημα  με την ολοκλήρωση  της παράδοσης του καυσίμου από κάθε μετρητή εκροής  καυσίμου.

Στο  πιο πάνω δελτίο καταγράφονται τα  εξής  δεδομένα:
2.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής  όπως έχει ορισθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
2.2. Ο αριθμός μητρώου του μετρητή  εκροής καυσίμου όπως έχει  ορισθεί  από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
2.3. Το είδος  του  καυσίμου  (κωδικός  TARIC και  περιγραφή  και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος  Π.Σ.Τ.).
2.4. Η ημερομηνία  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ).
2.5. Ο όγκος  καυσίμου  που εξήλθε  από τον  μετρητή εκροής  καυσίμου.
2.6. Ο αριθμός  Ε.Φ.Κ. της  φορολογικής αποθήκης ή ο αριθμός άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
2.7. Κατά  περίπτωση θα  καταγράφονται επίσης  οι σχετικοί αριθμοί  αναφοράς:
2.7.1. Του Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e−Δ.Ε.)
2.7.2. Της Δήλωσης  Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.)
2.7.3. Του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου  (Ε.Δ.Ε.)
2.8. Κατά περίπτωση θα καταγράφονται επίσης είτε  το όνομα του πλοίου καθώς και ο αριθμός ΙΜΟ αυτού, είτε ο αγωγός, είτε  ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος που παραλαμβάνει  τα καύσιμα ή τα στοιχεία οποιουδήποτε  άλλου μεταφορικού μέσου.
2.9. Τα πλήρη στοιχεία του/ων τελικού/ών  αποδέκτη/ ών του παραδιδόμενου καυσίμου. Το είδος και περιεχόμενο των στοιχείων αυτών θα καθοριστούν αναλυτικά από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
2.10. Η θερμοκρασία του καυσίμου στο μετρητή εκροής σε βαθμούς Κελσίου.
2.11. Ο ανηγμένος  όγκος του καυσίμου στο μετρητή εκροής  στους  15˚C.
2.12. Η ανηγμένη  πυκνότητα  του καυσίμου στους  15˚C
που έχει  καταχωρηθεί στο μετρητή.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το  σύστημα,  εκτός από τα  δεδομένα των  περιπτώσεων 2.6, 2.7, 2.8 και  2.9 τα  οποία  εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.

3. Δελτίο Λοιπών Κινήσεων

Το ανωτέρω  δελτίο εκδίδεται αυτόματα από το  σύστημα με την ολοκλήρωση  μίας εκ των ‘Λοιπών Κινήσεων’ εκροής  όπως περιγράφονται ακολούθως:

Α) Κίνηση μετάγγισης προϊόντος.  Εισέρχεται η δεξαμενή εκροής σε κατάσταση μετάγγισης και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής. Η δεξαμενή εισροής εισέρχεται σε κατάσταση εισροής  και  δημιουργείται το  αντίστοιχο Δελτίο εισροής  όπως περιγράφεται στην  παράγραφο 1 του παρόντος  Άρθρου.

Β) Κίνηση μεταβολής προϊόντων. Εισέρχεται η δεξαμενή (ή οι δεξαμενές) εκροής σε κατάσταση μεταβολής και  δημιουργείται το  αντίστοιχο Δελτίο με τον  αρχικό και  τον  τελικό όγκο  της  δεξαμενής (σε περίπτωση περισσότερων δεξαμενών  εκροής  δημιουργούνται αντίστοιχα Δελτία).  Η δεξαμενή  εισροής  εισέρχεται σε κατάσταση εισροής  και  δημιουργείται το  αντίστοιχο Δελτίο εισροής όπως περιγράφεται στην παράγρ. 1 του παρόντος  Άρθρου.

Γ) Κίνηση εξυδάτωσης (πέραν αυτής  που πραγματοποιείται  σε κάθε αρχική εισροή). Εισέρχεται η δεξαμενή σε κατάσταση εξυδάτωσης και δημιουργείται το αντίστοιχο  Δελτίο με τον  αρχικό  και τον  τελικό όγκο  για τη δεξαμενή.
 
Δ) Κίνηση επαναδιύλισης.  Εισέρχεται η δεξαμενή  σε κατάσταση επαναδιύλισης και  δημιουργείται το  αντίστοιχο  Δελτίο με τον  αρχικό  και τον  τελικό όγκο  για τη δεξαμενή.

Ε) Κίνηση καθαρισμού αγωγών. Εισέρχεται  η δεξαμενή σε κατάσταση καθαρισμού  αγωγών και δημιουργείται το αντίστοιχο Δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό  όγκο για τη δεξαμενή.

Στο πιο πάνω Δελτίο καταγράφονται για την δεξαμενή εκροής  τα εξής δεδομένα:
3.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής  όπως έχει ορισθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
3.2. Το είδος  του  καυσίμου  (κωδικός  TARIC και  περιγραφή  και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος  Π.Σ.Τ.).
3.3. Η ημερομηνία  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ).
3.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την  εξαγωγή του καυσίμου:
3.4.1. Το τρέχον  ύψος της στάθμης  της δεξαμενής, σε χιλιοστά (mm).
3.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων  όγκος  καυσίμου  της  δεξαμενής καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός αυτής.
3.4.3. Ο ανηγμένος όγκος  καυσίμου  της  δεξαμενής στους  15˚C.
3.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά  την  εξαγωγή του καυσίμου:
3.5.1. Ο αριθμός Ε.Φ.Κ. της φορολογικής αποθήκης ή ο αριθμός άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
3.5.2. Κατά  περίπτωση  θα καταγράφονται επίσης  οι σχετικοί αριθμοί  αναφοράς:
3.5.2.1 Της Αίτησης  Μετάγγισης Προϊόντος
3.5.2.2 Της Αίτησης  Μεταβολής Προϊόντων
3.5.2.3. Της Αίτησης  Εξυδάτωσης
3.5.2.4. Της Αίτησης  Επαναδιύλισης
3.5.2.5. Της Αίτησης  Καθαρισμού  Αγωγών
3.5.3. Σε περίπτωση μετάγγισης προϊόντος  ή μεταβολής προϊόντων  καταγράφεται ο αριθμός  μητρώου της συμμετέχουσας δεξαμενής  εισροής  όπως έχει  ορισθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε..

3.5.4. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής, σε χιλιοστά (mm).

3.5.5. Ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) στη δεξαμενή  καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου  εντός  αυτής.
3.5.6. Ο ανηγμένος  τρέχων  όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους  15˚C.
3.6. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα (3.5.6 - 3.4.3) στους 15°C.

4. Δελτίο Ισοζυγίου

Το Δελτίο Ισοζυγίου  εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα για κάθε δεξαμενή πριν την έναρξη κάθε εισροής και κάθε τέλος  του μήνα.

Όσον αφορά  το Δελτίο Ισοζυγίου  μηνός αυτό  εκδίδεται εφ’ άπαξ την  τελευταία ημέρα κάθε μήνα και έως τις  24:00 της  ημέρας  αυτής. Οι μέγιστες  επιτρεπόμενες αποκλίσεις της παραγράφου 4.12.2 της  παρούσης  δεν  επιτρέπεται να υπερβαίνουν το +/− 0,5 %.

Επίσης το  Δελτίο Ισοζυγίου  μηνός θα εκδίδεται για το σύνολο των δεξαμενών  της  εγκατάστασης και ανά είδος  καυσίμου και τύπο αποθήκης (φορολογικής ή τελωνειακής  αποταμίευσης).

Στο Δελτίο Ισοζυγίου δεξαμενής πριν την έναρξη κάθε εισροής  καταγράφονται τα πιο κάτω δεδομένα:
 
4.1. Η ημερομηνία  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) της αναφοράς.
4.2 Οι ημερομηνίες,  η ώρα έναρξης  και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο.
4.3. Τα παρακάτω  στοιχεία ανά δεξαμενή:
4.3.1. Ο αριθμός  μητρώου  της  δεξαμενής όπως έχει ορισθεί  από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
4.3.2. Το είδος  του καυσίμου  (κωδικός TARIC και περιγραφή  και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος  Π.Σ.Τ.).
4.3.3. Η υφιστάμενη ανηγμένη πυκνότητα που είχε προσδιορισθεί από το ΓΧΚ.
4.3.4. Το ύψος της στάθμης και ο όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία της τελευταίας εισροής.
4.3.5. Ο ανωτέρω  όγκος  ανηγμένος  στους  15˚C.
4.3.6. Το ύψος της στάθμης και ο όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία μετά την ολοκλήρωση των εκροών.
4.3.7. Ο ανωτέρω  όγκος  ανηγμένος  στους  15˚C.
4.3.8. Η μεταβολή του όγκου της δεξαμενής  μετά από αναγωγή  στους  15˚C  (4.3.5  – 4.3.7).

4.3.9. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή λόγω λοιπών κινήσεων (άθροισμα των ποσοτήτων του σημείου 3.6).
4.3.10. Η συνολικώς παραδοθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή (4.3.8. - 4.3.9.).

4.4. Τα παρακάτω στοιχεία ανά μετρητή εκροής καυσίμου:
4.4.1. Ο αριθμός  μητρώου  της  δεξαμενής όπως έχει ορισθεί  από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
4.4.2. Ο αριθμός μητρώου του μετρητή εκροής καυσίμου όπως έχει  ορισθεί  από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
4.4.3. Το είδος  του καυσίμου  (κωδικός TARIC και περιγραφή  και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος  Π.Σ.Τ.).
4.4.4. Οι ανηγμένες στους  15˚C εκροές  του  μετρητή για τη συγκεκριμένη δεξαμενή  μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς.
Οι αναγωγές των εκροών για κάθε μεμονωμένη εκροή, γίνονται με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία του μετρητή  κατά  την εκροή αυτή.
4.5. Ο ανηγμένος  στους  15˚C όγκος των εκροών κατά την εν λόγω περίοδο, για το σύνολο των ανωτέρω μετρητών εκροής  καυσίμου  ως εξής: [(άθροισμα  των αντίστοιχων) 4.4.4].
4.6. Οι αποκλίσεις του ισοζυγίου  ως εξής:
4.6.1. Απόκλιση του όγκου εισροών - εκροών (4.3.104.5).
4.6.2. Η απόκλιση  εισροών−εκροών  εκφρασμένη ως ποσοστό  με βάση αναφοράς τη  μεταβολή του  όγκου στη δεξαμενή.

Στο  Δελτίο Ισοζυγίου  δεξαμενής  μηνός καταγράφονται  τα πιο κάτω δεδομένα:
4.7. Η ημερομηνία  (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) της αναφοράς.
4.8 Οι ημερομηνίες,  η ώρα έναρξης  και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο.
4.9. Τα παρακάτω  στοιχεία ανά δεξαμενή:
4.9.1. Ο αριθμός  μητρώου  της  δεξαμενής όπως έχει ορισθεί  από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
4.9.2. Το είδος  του καυσίμου  (κωδικός TARIC και περιγραφή  και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος  Π.Σ.Τ.).
4.9.3. Ο ανηγμένος στους  15˚C όγκος  του  καυσίμου κατά  την έναρξη  της περιόδου.
4.9.4. Το άθροισμα  των ανηγμένων στους  15˚C όγκων του καυσίμου  των εισροών  στη δεξαμενή μέσα στη χρονική περίοδο  αναφοράς.
4.9.5. Ο ανηγμένος στους  15˚C όγκος  του  καυσίμου κατά  το πέρας της περιόδου.
4.9.6. Η μεταβολή του όγκου της δεξαμενής στους 15˚C (4.9.3 + 4.9.4 – 4.9.5).

4.9.7. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή λόγω λοιπών κινήσεων (άθροισμα 3.6).
4.9.8. Η συνολικώς παραδοθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή (4.9.6 - 4.9.7).

4.10. Τα παρακάτω στοιχεία ανά μετρητή εκροής καυσίμου:
4.10.1. Ο αριθμός  μητρώου  της  δεξαμενής  όπως έχει ορισθεί  από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
4.10.2. Ο αριθμός  μητρώου του μετρητή εκροής  καυσίμου όπως έχει  ορισθεί  από τη Γ.Γ.Δ.Ε..
4.10.3. Το είδος  του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή  και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος  Π.Σ.Τ.).
4.10.4. Οι ανοιγμένες στους  15˚C εκροές  του μετρητή για τη συγκεκριμένη δεξαμενή  μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς.
Οι αναγωγές των εκροών για κάθε μεμονωμένη εκροή, γίνονται με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία του μετρητή  κατά  την εκροή αυτή.
4.11. Ο ανηγμένος  στους 15˚C όγκος των εκροών κατά την εν λόγω περίοδο, για το σύνολο των ανωτέρω μετρητών εκροής  καυσίμου  ως εξής: [(άθροισμα  των αντίστοιχων) 4.10.4 ].
4.12. Οι αποκλίσεις του ισοζυγίου  ως εξής:
4.12.1. Απόκλιση του όγκου εισροών-εκροών (4.9.84.11).
4.12.2. Η απόκλιση  εισροών−εκροών  εκφρασμένη ως ποσοστό  με βάση αναφοράς τη  μεταβολή του  όγκου στη δεξαμενή.

Άρθρο 13
Αυθεντικότητα/ακεραιότητα και αναγνωσιμότητα στοιχείων

Η επαλήθευση της αυθεντικότητας/ακεραιότητας των εκτυπωμένων δελτίων του άρθρου 12 θα γίνεται μέσω hash code για όλα τα πεδία των δελτίων αυτών. Ο αλγόριθμος hash θα χρησιμοποιείται και από τις  ελεγκτικές αρχές για την εξακρίβωση της αυθεντικότητας/ ακεραιότητας των δελτίων.
 
Η αναγνωσιμότητα των  εκτυπωμένων δελτίων  θα εξασφαλίζεται με αναφορά  στον αντίστοιχο QR CODE του δελτίου.

Άρθρο 14
Παραβάσεις  – Έλεγχοι − Κυρώσεις

1.  Τα στοιχεία που παρέχονται από το  σύστημα  εισροών−εκροών είναι διαθέσιμα  στις αρμόδιες  ελεγκτικές αρχές  και  αξιοποιούνται στα  πλαίσια  των  διενεργούμενων ελέγχων.

2. Στις περιπτώσεις μη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα Κ.Υ.Α. καθώς και στις περιπτώσεις που στα πλαίσια των ελέγχων, προκύπτουν στοιχεία τα οποία καθιστούν απαιτητές τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή/και επισύρουν την επιβολή κυρώσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στο ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α'), όπως ισχύει.

3. Για τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών της παραγράφου 2 του άρθρου 9, ευθύνεται ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης. Για την ορθή εισαγωγή και ενημέρωση των στοιχείων για την έκδοση των συναφών δελτίων του άρθρου 12, ευθύνονται κατά περίπτωση, ο φορέας της άδειας λειτουργίας ή/και ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ή διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης


Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα  απόφαση  ισχύει  από δημοσιεύσεώς  της στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης