Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Σ.4309/159/1.12.1983 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 1402/1983 «Προσαρμογή της Τελωνειακής και Δασμολογικής Νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ο.Κ.)»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-1983 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αριθ. πρωτ.: Σ.4309/159/1.12.1983
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 1402/1983 «Προσαρμογή της Τελωνειακής και Δασμολογικής Νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ο.Κ.)»

Αριθ. Πρωτ. Σ. 4309/159
Αριθμός Εγκυκλίου 19/1-12-1983

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 1402/1983 «Προσαρμογή της Τελωνειακής και Δασμολογικής Νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ο.Κ.)»

Σας κοινοποιούμε πιο κάτω το άρθρο 102 του Ν. 1402/1983 «Προσαρμογή της Τελωνειακής και Δασμολογικής Νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.O.K.)», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 167/18-11-1983 (τ. Α'), με το οποίο τίθεται σε νέα βάση η εισφορά δακοκτονίας στο λάδι που παράγεται και σας παρέχουμε οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν γενικά για την εισφορά δακοκτονίας στο λάδι και τις ελιές:

1. Στην εισφορά δακοκτονίας που επιβάλλεται με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 112/1967 υπόκειται το λάδι που παράγεται από την έκθλιψη των ελιών και οι ελιές που πωλούνται από τους παραγωγούς ή από τρίτους για λογαριασμό των παραγωγών. Το λάδι και οι ελιές υπόκεινται στην παραπάνω εισφορά μόνον όταν προέρχονται από περιοχές στις οποίες έγινε κατά το χρόνο της παραγωγής τους ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς ή του λεκανίου της ελιάς ή και των δύο ασθενειών μαζί με δαπάνες του Δημοσίου. Η πιο πάνω εισφορά οφείλεται και για το λάδι που παράγεται από την έκθλιψη ελιών ίδιας παραγωγής του κάτοχου ή εκμεταλλευτή ελαιοτριβείου ή ελαιοπιεστηρίου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 112/1967 δεν υπόκειται στην εισφορά δακοκτονίας

α) το λάδι που παράγεται από ελιές οι οποίες αποδεδειγμένα υπήχθηκαν στην εισφορά αυτή,

β) το λάδι που παραδίνεται στον ελαιοτριβέα σαν εκθλιπτικό δικαίωμα και

γ) το λάδι και οι ελιές που προέρχονται από περιοχές στις οποίες δεν έγινε καταπολέμηση του δάκου ή του λεκανίου της ελιάς ή από περιοχές στις οποίες η καταπολέμηση του δάκου ή του λεκανίου της ελιάς έγινε με μέριμνα και δαπάνες των παραγωγών η των συνεταιριστικών οργανώσεων αυτών.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Α.Ν. 112/1967, η εισφορά δακοκτονίας βαρύνει προκειμένου για λάδι εκείνον για λογαριασμό του οποίου γίνεται η έκθλιψη των ελιών, αδιάφορα από την ιδιότητα και τη νομική μορφή αυτού και προκειμένου για ελιές τον πωλητή αυτών παραγωγό. Η εισφορά αυτή προκειμένου για λάδι καταβάλλεται σε χρήμα από το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η έκθλιψη των ελιών στον ελαιοτριβέα. και όταν το πρόσωπο αυτό αρνείται, ο ελαιοτριβέας δικαιούται, να παρακρατήσει από το λάδι που παράχθηκε ποσότητα της οποίας η αξία υπολογιζόμενη με την τιμή χονδρικής πώλησης από τον παραγωγό κατά το χρόνο της έκθλιψης, στον τόπο αυτής, μειωμένη κατά το ποσό των τελών και εισφορών που βαρύνουν τον παραγωγό, είναι ίση με το ποσό της εισφοράς που οφείλεται.

Η εισφορά δακοκτονίας, προκειμένου για λάδι, αναγράφεται στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Σ. εκδίδεται από τον ελαιοτριβέα μόλις τελειώσει η έκθλιψη των ελιών και αμέσως μετά τη σχετική ζύγιση του λαδιού που παράχθηκε. Η αναγραφή στην απόδειξη αυτή της εισφοράς δακοκτονίας γίνεται κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει αν αυτή καταβλήθηκε από το πρόσωπο που βαρύνει σε χρήμα ή παρακρατήθηκε από τον ελαιοτριβέα σε λάδι ίσης αξίας κατά τα παραπάνω αναφερόμενα. Προκειμένου όμως για ελιές η εισφορά δακοτονίας αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς που εκδίδεται από τον αγοραστή κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Σ. ή στην εκκαθάριση που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγρ. 1 ή 2 του άρθρου 23 του ίδιου Κώδικα, όταν πρόκειται για πώληση ελιών από επιτηδευματία για λογαριασμό του παράγωγου. Στις περιπτώσεις που ο πωλητής των ελιών παραγωγός έχει υποχρέωση από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ., έκδοσης του τιμολογίου, η εισφορά δακοκτονίας δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται σ' αυτό, γιατί βαρύνει τον ίδιο τον εκδότη του τιμολογίου.

Διευκρινίζεται ότι η εισφορά δακοκτονίας που επιβάλλεται στο λάδι που παράγεται και στις ελιές που πωλούνται χονδρικά από τους παραγωγούς αυτών οφείλεται ανεξάρτητα από την αναγραφή της ή μη στα παραπάνω στοιχεία και ανεξάρτητα ακόμη από έκδοση ή όχι των στοιχείων αυτών.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 112/1967, για την καταβολή της εισφοράς δακοκτονίας στο Δημόσιο Ταμείο, υπόχρεος τυγχάνει προκειμένου για λάδι ο ελαιοτριβέας που ενήργησε την έκθλιψη των ελιών και προκειμένου για ελιές ο επιτηδευματίας που αγοράζει, αυτές χονδρικά από τους παραγωγούς ή που πωλεί τις ελιές για λογαριασμό των παραγωγών. Εάν όμως ο πωλητής των ελιών παραγωγός υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίων χονδρικής πώλησης (Δήμος, Κοινότητα, Ιερά Μονή κλπ.), τότε στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την καταβολή της εισφοράς τυγχάνει ο παραγωγός αυτός.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Σ. ο ελαιοτριβέας και τα πρόσωπα που από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα υποχρεούνται στην έκδοση στοιχείων (τιμολογίων πώλησης, τιμολογίων αγοράς και εκκαθαρίσεων) οφείλουν να αποδίδουν στο Δημόσιο Ταμείο μέχρι 20 Φεβρουαρίου, 20 Μάιου, 20 Αυγούστου και 20 Νοεμβρίου κάθε χρόνου την εισφορά δακοκτονίας που αναλογεί στο λάδι που παράχθηκε μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο και στις ελιές που πωλήθηκαν χονδρικά από τους παραγωγούς αυτών ή τους εντολοδόχους τους μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται και υποβάλλεται τετραπλότυπη καρμπονιζέ δήλωση που περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Σ. ανάλογα με την περίπτωση και σε έντυπο που χορηγείται απαραίτητα από την Υπηρεσία.

5. Η εισφορά δακοκτονίας εισπράττεται σαν Δημόσιο έσοδο και εισάγεται στον προϋπολογισμό εσόδων του Κράτους με κωδικό αριθμό 1365.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Α.Ν. 112/1967, σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλειπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς δακοκτονίας, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου για την καταβολή, πλην της εισφοράς που οφείλεται και ανάλογα με την περίπτωση, οι προσαυξήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Ν.Δ. 3323/1955 "περί φορολογίας εισοδήματος", όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 33 του Ν. 820/1978, καθώς και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 33 του Ν. 820/1978.

Για τη διοικητική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν στην εισφορά δακοκτονίας από την εφαρμογή της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 112/1967 εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του Ν. 1402/1983 που σας κοινοποιείται παρακάτω, η εισφορά δακοκτονίας στο λάδι που παράγεται από την έκθλιψη των ελιών ορίζεται σε ποσοστό 2% στην αξία αυτού η οποία υπολογίζεται με τη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής δηλαδή στην τιμή παρέμβασης της ποιοτικής κατηγορίας SEMI FINE ή CURANTE που καθορίζεται κάθε χρόνο με την παραπάνω απόφαση.

Η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται όπως και πριν σε 2% στην τιμολογιακή αξία πώλησης τους.

Η αξία στην οποία υπολογίζεται η εισφορά δακοκτονίας στο παραγόμενο λάδι δεν συναρτάται ούτε με την τιμή που διαμορφώνεται στο εμπόριο, ούτε με την ποιότητα του λαδιού, αλλά μόνο με την τιμή που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για το λάδι ποιοτικής κατηγορίας SEMI FINE ή CURANTE κατά το χρόνο της παραγωγής. Συνεπώς οποιασδήποτε οξύτητας ή ποιοτικής κατηγορίας και αν είναι το λάδι που παράγεται από την έκθλιψη των ελιών και αν ακόμη είναι μη βρώσιμο η αξία του, προκειμένου να καθοριστεί η εισφορά δακοκτονίας υπολογίζεται πάντοτε με την τιμή του λαδιού της ποιοτικής κατηγορίας SEMI FINE ή CURANTE που ορίζεται για κάθε ελαιοκομική περίοδο με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

8. Για το ελαιοκομικό έτος 19S3-1984 η τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) για το λάδι ποιοτικής κατηγορίας SEMI FINE ή CURANTE καθορίστηκε όπως μας γνώρισε με έγγραφό του το Υπουργείο Γεωργίας σε 177,61 δραχμές κατά κιλό. Συνεπώς η αξία του λαδιού για την εξεύρεση της εισφοράς δακοκτονίας με ποσοστό 2% υπολογίζεται για το ελαιοκομικό έτος 1983-1984 στην παραπάνω τιμή των 177,61 δραχμών κατά κιλό, στην οποία αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 3,5522 δραχμές κατά κιλό λαδιού.

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 102 του Ν. 1402/1983, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Οκτωβρίου 1983 και συνεπώς ο υπολογισμός της εισφοράς δακοκτονίας, προκειμένου για λάδι. με ποσοστό 2% στην αξία αυτού η οποία υπολογίζεται με τη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες βρωσίμων λαδιών, εφαρμόζεται στα λάδια που παράχθηκαν ή παράγονται από 1ης Οκτωβρίου 1983 και στο εξής, ενώ προκειμένου για ελιές, επειδή το ποσοστό 2% στην αξία των ελιών που πωλούνται χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών παρέμεινε το ίδιο, όπως καθοριζόταν με υπουργικές αποφάσεις από το ελαιοκομικό έτος 1967-1968 και μέχρι του ελαιοκομικού έτους 1982-1983, ο υπολογισμός της εισφοράς θα εξακολουθήσει να γίνεται όπως και πριν από την ισχύ της διάταξης που σας κοινοποιείται, με αναφορά όμως στις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραγωγής τους, ανάλογα με την περίπτωση.

10. Αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων εισφοράς δακοκτονίας, τον καταλογισμό κλπ. αυτής είναι ο Οικονομικός Έφορος που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κ.Φ.Σ.

Αρμόδιος Ταμίας για την είσπραξη της εισφοράς δακοκτονίας είναι ο Διευθυντής του Δημόσιου Ταμείου που εδρεύει στην περιφέρεια του αρμοδίου σύμφωνα με τα παραπάνω Οικονομικού Εφόρου.

11. Για την κατανόηση των παραπάνω σας παραθέτουμε το πιο κάτω υποθετικό παράδειγμα υπολογισμού της εισφοράς δακοκτονίας στο λάδι που παράγεται:

Έστω ότι μέσα στο 4ο τρίμηνο 1983 από έκθλιψη ελιών προέρχονταν από περιοχή στην οποία έγινε ομαδική καταπολέμηση του δάκου με δαπάνες του Δημοσίου, παράχθηκε ποσότητα 1.000 κιλών λαδιού από την οποία παρακρατήθηκε για εκθλιπτικό δικαίωμα του ελαιοτριβέα ποσότητα 80 κιλών.

Ποσότητα λαδιού που παράχθηκε
1.000 KG
Μείον εκθλιπτικό δικαίωμα
80
Ποσότητα λαδιού υποκείμενη στην εισφορά
920 KG
Αξία πάνω στην οποία υπολογίζεται η εισφορά
920 Χ 177.61 = 163.401,20 δραχμές

Εισφοοά δακοκτονίας
(163.401 X 2)/100 = 3.268.02 και μετά τη στρογγυλοποίηση 3.268 δραχμές.

Συνεπώς ο ελαιοτριβέας θα εισπράξει εισφορά δακοκτονίας από πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έκανε την έκλιψή τους το ποσό των δραχμών 3.268, το οποίο υποχρεούται να αποδόσει μαζί με άλλα ποσά εισφοράς δακοκτονίας που θα εισπράξει κατά το ίδιο ημερολογιακό τρίμηνο μέχρις 20 Φεβρουαρίου 1984 στο Δημόσιο Ταμείο.

12. Η τιμή του λαδιού της ποιοτικής κατηγορίας SEMI FINE ή CURΑΝΤΕ με την οποία υπολογίζεται η αξία αυτού για την υπαγωγή του στην εισφορά δακοκτονίας, καθώς και οι περιοχές στις οποίες γίνεται ομαδική καταπολέμηση του δάκου ή του λεκανίου της ελιάς με δαπάνες του Δημοσίου, θα σας ανακοινώνονται έγκαιρα κάθε χρόνο με διαταγή μας.

Ειδικά οι περιοχές στις οποίες έγινε ομαδική καταπολέμηση του δάκου για το ελαιοκομικό έτος 1983-1984 θα σας ανακοινωθούν με ειδική εγκύκλιο που θα σας σταλεί σύντομα.

Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 1983

Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης της Γραμματείας
Θ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης