ΠΟΛ.1024/2.2.1999

Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 1999 Φυσικών και Νομικών Προσώπων και δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται μ αυτήΣχόλια:


2 Φεβ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1011881/30/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ ΦΜΑΠ
ΠΟΛ.: 1024

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας έτους 1999 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με αυτή.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997) "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".
2. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει (ΦΕΚ 549/Β').
3. Την υπ' αριθ. 1129485/479/Γ0013/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4. Την υπ' αριθ. 1079551/105/Γ0013/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων".
5. Την υπ' αριθ. 1129487/480/Γ0013/ΠΟΛ.1311/3.12.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων".
6. Την υπ' αριθ. 1108284/384/Γ0013/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
7. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
8. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Για το οικονομικό έτος 1999, ο τύπος και το περιεχόμενο της Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, τόσο των Φυσικών, όσο και των Νομικών Προσώπων, έχουν όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση αυτή θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υπόχρεου.

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, που ν' αποδεικνύει την ηλικία του επικαρπωτή, όταν δηλώνονται ακίνητα στα οποία ο φορολογούμενος έχει ισόβια ή αορίστου χρόνου επικαρπία ή άλλο εμπράγματο
δικαίωμα που εξομοιώνεται με την επικαρπία ή έχει ψηλή κυριότητα. Αντί του ως άνω πιστοποιητικού, είναι δυνατή η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας.
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό όταν το εμπράγματο δικαίωμα είναι ορισμένου χρόνου.

γ) Οταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του υπόχρεου:

Αντίγραφο της διαθήκης - στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής - και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν δημοσιεύθηκε νεότερη διαθήκη. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, για το είδος και το βαθμό συγγένειάς τους με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο, στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

δ) Οταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση έκπτωσης ενυπόθηκου δανείου, βεβαίωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας για το δάνειο αυτό, μαζί με κυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου παροχής υποθήκης.

ε) Οταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση απαλλαγής της αξίας γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή δασικής έκτασης, βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας ή του Δασαρχείου, ότι η έκταση που δηλώνεται είναι γεωργική ή κτηνοτροφική ή δασική, κατά περίπτωση.
Αν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, οι βεβαιώσεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, η δήλωση υποβάλλεται χωρίς τις βεβαιώσεις αυτές, οι οποίες προσκομίζονται αμέσως μετά τη χορήγησή τους.

3. Η δήλωση μόνο των Νομικών Προσώπων θα συνοδεύεται από τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας (1-5 και Κ1-Κ9), όπως προβλέπονται αυτά στις προαναφερθείσες υπό στοιχεία (2) και (3) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

4. Η δήλωση της παρ. 1 της απόφασης αυτής, καθώς και τα φύλλα υπολογισμού της αξίας (1-5 και Κ1-Κ9) είναι δυνατό να υποβληθούν σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παρ. 1 και στα οικεία φύλλα.
Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των πιο πάνω στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α') κυρώσεις.

5. Σε περίπτωση που η αξία της ακίνητης περιουσίας που δηλώνεται, πριν από κάθε μείωσή της που προβλέπεται από το νόμο, είναι μικρότερη από το αφορολόγητο όριο, δεν είναι αναγκαία η συνυποβολή με τη δήλωση οποιουδήποτε πιστοποιητικού.

6. Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr