Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1022/2.2.1999 Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της υπ αριθ. 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/2.2.1995 απόφασής μας


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-02-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1022/2.2.1999
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της υπ αριθ. 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/2.2.1995 απόφασής μας


Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 1999
Αρ. Πρωτ.:1011592/310/54/ΑΟΟ14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α.
Τμήμα Α/Ι
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΟΛ.: 1022

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. 1013633/8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2-2-1995 απόφασής μας (ΦΕΚ 105 Β/17-2-1995).

Εχοντας υπόψη:
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'/21.8.1986), όπως ισχύουν:
α) Της περ. ζ' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 20.
β) Της περ. δ' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 22α'.
γ) Του άρθρου 22γ'.
δ) Της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 23.
ε) Της περ. γ' της παρ. 1 και της παρ. 7 του άρθρου 27.
στ) Του άρθρου 31.
ζ) Της παρ. 3 του άρθρου 58.

2. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1402/1983 (ΦΕΚ 164/Α'/18.11.1983), όπως ισχύουν:

α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20.
β) Της παρ. 1 του άρθρου 64.
3. Τις κατωτέρω διατάξεις της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 77/388, όπως ισχύουν:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 16.
β) Του άρθρου 28ια'.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.86/1979 (ΦΕΚ 17/Α'/31.7.1979) "περί συστάσεως ιδιορρύθμου ΑΕ για την εκμετάλλευση καταστημάτων πώλησης αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού", όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι στις 25.5.1993 η Ελληνική Διοίκηση έλαβε την έγκριση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή ΦΠΑ του άρθρου 29 της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 77/388, όπως ισχύει, για την εφαρμογή της απαλλαγής που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 της ίδιας Οδηγίας, με την οποία έχει εναρμονισθεί η Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 20 και της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 22α' του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 1103551/8478/Α0014/ ΑΥΟ.

6. Τις υπ' αριθ. 1061291/5484/1124/Α0014/ΠΟΛ.134/27.5.1994 & Τ.6195/118/Β0019/30.12.1998 ΑΥΟ, σχετικά με τα ισχύοντα όρια απαλλασσόμενων πωλήσεων αγαθών από τα ΚΑΕ προς ταξιδιώτες, οι οποίοι μεταβαίνουν σε άλλο κράτος - μέλος.

7. Την ανάγκη αντικατάστασης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής, δηλαδή τα στοιχεία των δηλώσεων απόδοσης δικαιωμάτων του άρθρου 15 του Π.Δ.86/1979, λόγω του ότι η υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.2533/1997 από 1.1.1998.

8. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/9.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1013633/8911/1807/0014/ (ΦΕΚ 105/Β'/17.2.1995) ΑΥΟ ως εξής:

"2. Για τον υπολογισμό του ορίου της απαλλαγής λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά μετά την αφαίρεση των επιστροφών και εκπτώσεων των απαλλασσόμενων (αφορολόγητων) πωλήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τις Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβάλει τα "ΚΑΕ" ΑΕ στην αρμόδια ΔΟΥ για την προηγούμενη της αίτησης
δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο".

2. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω απόφασης ως εξής:
"α).......................................................................
Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται:
- Φωτοαντίγραφα των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ για την προηγούμενη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, καθώς και κατάσταση με τα κατά μήνα ποσά των απαλλασσόμενων (αφορολόγητων) πωλήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται στους οικείους κωδικούς των ανωτέρω δηλώσεων.
Το συνολικό ποσό της κατάστασης αυτής πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό ποσό των απαλλασσόμενων πωλήσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αποτελεί το καθαρό ποσό των απαλλασσόμενων (αφορολόγητων) πωλήσεων, μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκπτώσεων που
πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, το οποίο αποτελεί και το όριο απαλλαγής.
- Κατάσταση με τα προς θεώρηση διπλότυπα δελτία απαλλαγής, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των ορίων απαλλαγής ανά εγκατάσταση".

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθ. 1013633/8911/1807/0014/ ΑΥΟ.

4. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1999, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης