Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1244/2.5.2014 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2014 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1244/2.5.2014
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ

Αθήνα, 02- 05 - 2014
Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 - 1244

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
Τηλέφωνο : 213 – 15 14 303
210 – 38 43 391
Fax : 210 - 38 38 981

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Με αφορμή επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Στα άρθρα 7β του ΚΝ 2190/19201 και 8 του Ν. 3190/19552 ορίζεται ο τρόπος δημοσιότητας ΑΕ και ΕΠΕ αντίστοιχα, αλλά και πιο συγκεκριμένα το θέμα της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

2. Στο άρθρο 13 του ν. 3419/20053, ορίζεται ότι πλέον η ευθύνη για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ είναι της εκάστοτε υπηρεσίας καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, ενώ προϋπόθεση για τη δημοσίευση αποτελεί η καταβολή από πλευράς υπόχρεου του εκάστοτε τέλους δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν εκ των υστέρων επιβολή των σχετικών τελών στον υπόχρεο μόνο στις περιπτώσεις αυτεπάγγελτης καταχώρισης στο ΓΕΜΗ βάσει του άρθρου 11 του ίδιου νόμου.

3. Στο άρθρο 16 του ως άνω νόμου προβλέπεται επίσης ότι τυχόν διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας (στην περίπτωσή μας των ν. 2190/1920 και 3190/1955) οι οποίες προβλέπουν διατυπώσεις δημοσίευσης των καταχωρίσεων δεν θίγονται, οπότε η ολοκλήρωση της δημοσιότητας προϋποθέτει δημοσίευση στο ΦΕΚ (βλ. προηγούμενα σημεία 1 και 2).

4. Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι ο νομοθέτης θεωρεί τη δημοσίευση στο ΦΕΚ όπου αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις ειδικότερων νόμων ως αναπόσπαστο μέρος της δημοσιότητας.

5. Για να πραγματοποιηθεί ωστόσο η δημοσιότητα (βλ. και σημείο 1 ανωτέρω και σχετικές υποσημειώσεις), απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, η οποία για να γίνει απαιτείται αίτηση του υπόχρεου συνοδευόμενη από όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευτικά κλπ έγγραφα4.

6. Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου η εμπορική δημοσιότητα απαιτεί και καταχώριση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στο ΦΕΚ, η αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ δεν είναι πλήρης αν δεν περιλαμβάνει και το παράβολο των τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Με άλλα λόγια το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ αποτελεί ένα από τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου και καταχωρίζονται στο Φάκελο της εταιρείας. Συνεπώς, βάσει των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 3419/20055 η ΥΓΕΜΗ δεν προχωρά στην καταχώριση αν δεν προσκομιστεί το παράβολο αυτό.

7. Υποστηρικτικό των ανωτέρω είναι και το γεγονός ότι στις περιπτώσεις της αυτεπάγγελτης καταχώρισης του άρθρου 11 του ν. 3419/2005 ο νομοθέτης κάνει ρητή πρόβλεψη για το θέμα των τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ (βλ. ανωτέρω σημείο 2). Εάν ο νομοθέτης αποδεχόταν ότι είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εμπορικής δημοσιότητας έστω και με εκ των υστέρων καταβολή των τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο στις αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, η διατύπωση της σχετικής διάταξης θα ήταν διαφορετική.

Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες καλούνται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των παρακάτω διαδικασιών:

- Το παράβολο δημοσίευσης στο ΦΕΚ θα πρέπει να απαιτείται από τις ΥΓΕΜΗ ως δικαιολογητικό στοιχείο του τυπικού ελέγχου κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης. Αυτό για όσες αιτήσεις καταχώρισης πρέπει εκ του νόμου να υποβληθούν μέχρι και την 20/07/20146, δηλαδή και για τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε., των οποίων η χρήση έληξε στις 31/12/2013, οι οποίες, βάσει νόμου (άρθρο 25 κ.ν. 2190/1920), πρέπει να έχουν συγκληθεί μέχρι και τις 30/06/2014, ενώ τα πρακτικά τους πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 20/07/2014 (βλ. άρθρο 26α κ.ν. 2190/1920).

- Τα δικαιολογητικά δεν μπορούν να διαβιβάζονται από τις ΥΓΕΜΗ για έλεγχο νομιμότητας στις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες, δεδομένου ότι όπως προβλέπεται από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3419/20057 προκειμένου οι ΠΕ να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους πρέπει να τους έχουν διαβιβαστεί αντίγραφα των αιτήσεων καταχώρισης, των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε άλλου στοιχείου που υποβάλλεται στις ΥΓΕΜΗ.

- Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ δεν θα γίνεται αν δεν προσκομιστεί το παράβολο. Οι υπόχρεοι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 (βλ. ανωτέρω σημείο 6 και σχετική υποσημείωση).

- Επίσης, η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καλείται όπως προσαρμόσει κατάλληλα τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υποβολής, ούτως ώστε για υποβαλλόμενες πράξεις και στοιχεία Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με ημερομηνία έως και 30/06/2014 δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης καταχώρισης αν δεν συνοδεύεται από παράβολο.


Ο Γενικός Διευθυντής
Χρήστος Μπανός1 Συγκεκριμένα, στο άρθρο 7β «Δημοσιότητα» και συγκεκριμένα στην παρ. 1 περ. α και β ορίζεται ότι:
«1. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται:
α. Με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της νομαρχίας όπου έχει την έδρα της η εταιρεία. Στην περίπτωση της παραγράφου 2α του άρθρου 4, η καταχώριση γίνεται αυθημερόν, εκτός εάν η αίτηση καταχώρισης δεν είναι ακριβής και πλήρης ως προς το περιεχόμενο της και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η καταχώριση πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την υποβολή εκ μέρους της εταιρείας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων στην αρμόδια διοικητική Αρχή και επί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
β. Με τη δημοσίευση, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών των Πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/86 "Σχέσεις Κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α` 75/1986). Κατ` εξαίρεση οι αρχικές και οι τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 438, δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή.»

2 Συγκεκριμένα, στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3190/1955 ορίζεται ότι «2. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης Εταιρείας, δημοσιεύεται, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιουμένης ανάλογα της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 "Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α` 75/1986).»

3 Συγκεκριμένα στην παρ. 2 του άρθρου 13 « Δημοσιεύσεις» του ν. 3419/2005 προβλέπεται ότι «2.α) Αν η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή Διαγραφή αφορά ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ευρωπαϊκές εταιρίες, ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ, ζ` και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει, αυτεπαγγέλτως, στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με περιληπτική αναφορά του περιεχομένου της καταχώρισης, μεταβολής ή Διαγραφής και του χρόνου διενέργειας αυτών. Προϋπόθεση της αποστολής της ανακοίνωσης αποτελεί η προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης, μεταβολής ή Διαγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 11, η υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει τη σχετική ανακοίνωση στο Εθνικό Τυπογραφείο και επιβάλλει τα σχετικά τέλη στον υπόχρεο.
β) Προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ακόμη και σε περίπτωση αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 11, δεν απαιτείται εξαιρετικά για τις περιπτώσεις δημοσίευσης της περιληπτικής αναφοράς του περιεχομένου της καταχώρισης σύστασης…..»

4 Συγκεκριμένα στην παρ. 2 του άρθρου 7 «Διαδικασία καταχώρησης» του ν. 3419/2005 προβλέπεται ότι «2. Η αίτηση καταχώρησης αναφέρει τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από τα δικαιολογητικά, τα συνοδευτικά και τα λοιπά έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5.», ενώ η εν λόγω παρ. 5 του άρθρου 5 «Διάρθρωση του ΓΕΜΗ» του ιδίου νόμου ορίζει ότι «5. Στο Φάκελο αρχειοθετούνται και φυλάσσονται οι αιτήσεις, τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του αιτούντος και του διαβιβάζοντος την αίτηση ("νομιμοποιητικά έγγραφα"), τα δικαιολογητικά κάθε καταχώρησης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στη Μερίδα ("συνοδευτικά έγγραφα") και γενικά όλα τα έγγραφα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ("δημοσιευτέα έγγραφα").»

5 Η διαδικασία που οφείλει να ακολουθήσει η ΥΓΕΜΗ μετά την παραλαβή ενός αιτήματος καταχώρισης περιγράφεται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 «Διαδικασία Καταχώρισης» του ν. 3419/2005 ως εξής
«4. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, με την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη νομιμότητά τους. Ο έλεγχος, που διενεργείται κατά το προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνει και την καταβολή κάθε τέλους που προβλέπεται από το άρθρο 8 και κάθε φόρου ή εισφοράς που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ως προϋπόθεση για την καταχώρηση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στις καταχωρήσεις, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέρα κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 κοινοποιήσουν στην προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους. (….)
5. Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση που η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και τα λοιπά δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλούν τον υπόχρεο είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας παρατείνει κάθε νόμιμη προθεσμία προς καταχώρηση στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν η προθεσμία των πέντε (5) ημερών ή η προθεσμία που παρατείνεται παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρησης απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση των υπηρεσιών καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. (…)»

6 Βλ. άρθρο 2 παρ. 5 ν. 4250/2014 (Α 74): «Από τις 20/7/2014 έως και τις 31/12/2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παραγράφου α’ πραγματοποιείται ατελώς».

7 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 «Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών» του ν. 3419/2005 :
«1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν την αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των υπηρεσιών των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, για την έκδοση διοικητικών πράξεων και την άσκηση Εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων, (…)
2. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. παράγουν με ευθύνη τους και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ψηφιακά αντίγραφα των αιτήσεων καταχώρισης, των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε άλλου στοιχείου που υποβάλλεται σε αυτές, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή και τα διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ανωτέρω υποχρέωση των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. αναφέρεται και στις οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιριών, των ευρωπαϊκών εταιριών και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιριών, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης