Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1120/19.11.2003 Οδηγίες για την συμπλήρωση, παραλαβή και εκκαθάριση των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1120/19.11.2003
Οδηγίες για την συμπλήρωση, παραλαβή και εκκαθάριση των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων.


Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2003
Αρ.Πρωτ.: 1103243/501/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦOPOΛOΓΙAΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦOPOΛOΓΙAΣ ΚΕΦΑΛΑlΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
2) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟ ΤAXIS
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ TAXIS Φ.Μ.Α.Π.

ΠΟΛ 1120

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την συμπλήρωση, παραλαβή και εκκαθάριση των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων.


Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330/24-2-2002), από το έτος 2003 και κάθε επόμενο, επιβάλλεται ετήσιος ειδικός φόρος τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, και ανήκουν σε εταιρίες κατά πλήρη κυριότητα ή επί των οποίων οι εταιρίες έχουν εμπράγματα δικαιώματα ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του ιδίου άρθρου προβλέπονται εξαιρέσεις από την καταβολή του φόρου αυτού για ορισμένες κατηγορίες εταιριών. Επίσης, με το άρθρο 18 του ιδίου νόμου παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρίες που υπόκεινται στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων να μεταβιβάσουν τα ακίνητα τα οποία έχουν στην κυριότητα τους με ευνοϊκούς όρους και να απαλλαγούν από την υποχρέωση του ειδικού αυτού φόρου για το έτος 2003.

2. Με την 1022340/27/0013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του αρ. 17 του ν. 3091/2002, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου 3% επί των ακινήτων των εταιριών, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με αυτή. Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, η δήλωση του ειδικού φόρου απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού αξίας των ακινήτων. Εξάλλου, με την 1021764/10217/Β0012 εγκύκλιο, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 15 έως και 18 του ν. 3091/2002, διευκρινίστηκε ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όσες εταιρίες έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, εφόσον δεν υπάγονται σε καμία από τις εξαιρέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 και δεν έχουν κάνει χρήση της μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

3. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 , η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20ή Μαΐου κάθε έτους φορολογίας. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί μέχρι την 20ή Ιουλίου 2003, αλλά με την 1103609/507/0013/19.11.2003 ΑΥΟ η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του έτους 2003" παρατάθηκε μέχρι τις 23-12-2003. Η δήλωση του ειδικού φόρου υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα θεωρείται στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση και επιστρέφεται στον φορολογούμενο, αφού πρώτα αυτός καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο. Με τη θεώρηση το αντίτυπο αποτελεί απόδειξη παραλαβής του εντύπου της δήλωσης και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού. Επισημαίνεται ότι η δήλωση δεν μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς ή μέσω Διαδικτύου (Internet - Taxisnet). Αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος και για τη φορολογία εισοδήματος.

4. Ο φόρος υπολογίζεται με σταθερό συντελεστή 3% - χωρίς την αφαίρεση αφορολογήτου ποσού - επί της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία» και συγκεκριμένα: «Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό. - Για γήπεδα (αγροτεμάχια - οικόπεδα) χωρίς κτίσματα, που βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται με βάση την αγοραία αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται με τα συγκριτικά στοιχεία. - Για τα ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσματα και βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία των κτισμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ η αξία του οικοπέδου με βάση τα συγκριτικά στοιχεία. - Σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται σύμφωνα με όσα ισχύουν στη φορολογία κληρονομιών δωρεών και γονικών παροχών (άρθρο 15 ν. 2961/2001). Το ποσό του φόρου που προκύπτει καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης, Επισημαίνεται ότι δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του οικείου φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ Α. Συμπλήρωση της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων: Πρώτη σελίδα της δήλωσης: Το πλαίσιο «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗ» συμπληρώνεται με Χ στο ανάλογο τετραγωνίδιο, αν πρόκειται για αρχική, συμπληρωματική, ανακλητική ή δήλωση που υποβάλλεται με επιφύλαξη. Περαιτέρω θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί από το φορολογούμενο όλοι οι κωδικοί - από 001 έως και 015, καθώς και το είδος της δήλωσης αλλά απαραιτήτως και τα στοιχεία του καταθέτοντος τη δήλωση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση του κωδικού 004 (χώρα που βρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου κατά το καταστατικό του), καθώς και στους κωδικούς 012 έως 015. Το πλαίσιο φόρος που αναλογεί, αριθμός διπλοτύπου, ημερομηνία έκδοσης, αριθμός χρηματικού καταλόγου, σειρά χρηματικού καταλόγου καθώς και ημερομηνία βεβαίωσης, συμπληρώνεται από τη ΔΟΥ. - Εσωτερική σελίδα της δήλωσης Η εσωτερική σελίδα του εντύπου είναι χωρισμένη σε στήλες με τους ενδεικτικούς αριθμούς από 1 έως 20. Σε κάθε γραμμή αντιστοιχεί ένα ακίνητο κυριότητας της εταιρίας και αναγράφονται ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία ως ακολούθως:

ΣΤΗΛΗ 1: Στη Στήλη Α/Α Ακινήτου αναγράφεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου. Αναγράφονται σε ξεχωριστή γραμμή και κατ' επέκταση με άλλον αύξοντα αριθμό ακίνητα για τα οποία απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού φύλλου εντύπου υπολογισμού αξίας ακινήτου ή η αξία του ακινήτου υπολογίζεται με μικτό σύστημα. Π.χ. Διαμέρισμα η αξία του οποίου προσδιορίζεται με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, έχει ως παρακολούθημα μία θέση στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Επειδή ο υπολογισμός της αξίας του διαμερίσματος γίνεται με διαφορετικά φύλλα υπολογισμού από εκείνα με τα οποία υπολογίζεται η αξία της θέσης στάθμευσης, στη δήλωση συμπληρώνεται σε διαφορετική γραμμή το διαμέρισμα και σε διαφορετική η θέση στάθμευσης και φυσικά με διαφορετικό αύξοντα αριθμό.

ΣΤΗΛΗ 2: Η στήλη Α/Α Ταυτότητας Ακινήτου συμπληρώνεται μόνο για να συνδέσει ακίνητα που έχουν αναγραφεί σε διαφορετικές γραμμές, επειδή ο τρόπος υπολογισμού της αξίας τους γίνεται με διαφορετικά φύλλα υπολογισμού ή η αξία τους υπολογίζεται με το μικτό σύστημα (συγκριτικά στοιχεία και αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας). Στην περίπτωση αυτή, θα αναγράφεται ο Α/Α της γραμμής στην οποία έχει καταχωρηθεί το κύριο ακίνητο. Π.χ. α) Διαμέρισμα πολυκατοικίας συμπληρώνεται στη γραμμή με Α/Α 3. Με Α/Α 4 συμπληρώνεται αποθήκη στον ίδιο χώρο της πολυκατοικίας, η οποία αποτελεί παρακολούθημα του πιο πάνω διαμερίσματος.

Στη δεύτερη στήλη στη γραμμή που έχει αναγραφεί η αποθήκη, θα συμπληρωθεί ο αριθμός 3, έτσι ώστε η αποθήκη να συνδέεται με το διαμέρισμα του οποίου αποτελεί παρακολούθημα. β) Σε οικόπεδο εντός σχεδίου, που η αξία του υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία, υπάρχει μονοκατοικία. Έστω ότι το οικόπεδο αναγράφεται στη γραμμή Α/Α 2 και το κτίσμα το οποίο υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια στη γραμμή με Α/Α 3. Στη δεύτερη στήλη στη γραμμή που έχει αναγραφεί ίο οικόπεδο θα συμπληρωθεί ο αριθμός 2, έτσι ώστε το κτίσμα να συνδεθεί με το οικόπεδο πάνω στο οποίο κτίστηκε. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δηλώνονται ακίνητα τα οποία είναι αυτοτελή και δεν συνδέονται με άλλα ακίνητα η στήλη αυτή δεν συμπληρώνεται.

ΣΤΗΛΗ 3: Στη στήλη Κωδικός Συστήματος αναγράφεται ο κωδικός συστήματος σύμφωνα με τα ακόλουθα: - Κωδικός 1 για κτίσματα και οικόπεδα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα υπολογισμού 1 ως 5 και Κ4 έως Κ9). - Κωδικός 2 για κτίσματα και αγροτεμάχια εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα ΚΙ έως Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ). - Κωδικός 3 για κτίσματα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα Κ1 έως Κ9) και οικόπεδα έκτος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

ΣΤΗΛΕΣ 4-7: Στις στήλες 4-7 αναγράφονται ο νομός, ο δήμος ή η κοινότητα, ο ταχυδρομικός κωδικός, η οδός και ο αριθμός ή η θέση που βρίσκεται το ακίνητο, καθώς και ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου όπως είναι καταγεγραμμένο στους πίνακες του υπ. Οικονομικών που χρησιμοποιούνται για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Σε περίπτωση που στους εν λόγω χάρτες του υπουργείου Οικονομικών δεν υπάρχει ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου, τότε αναγράφεται ο αριθμός του Ο.Τ. των πολεοδομικών χαρτών.

ΣΤΗΛΗ 8: Αναγράφεται η κατηγορία ακινήτου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΚΩΔ. 1: Κατοικία ή Διαμέρισμα (Έντυπα Ε1 ή Κ1).
ΚΩΔ. 2: Μονοκατοικία (Έντυπα Ε1 ή Κ2).
ΚΩΔ. 3: Επαγγελματική Στέγη (Έντυπα Ε2 ή Κ3).
ΚΩΔ. 4: Οικόπεδο, Αγροτεμάχιο (Έντυπο Ε3 ή Α.Α. ΓΗΣ ή χωρίς έντυπο όταν υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία). ΚΩΔ. 5: Γεωργικά - Κτηνοτροφικά κτίρια, Αποθήκες (Έντυπα Ε4 ή Κ5).
ΚΩΔ. 6: θέση Σιάθμευση5 (Έντυπο Ε5).
ΚΩΔ. 7: Σταθμοί αυτοκινήτων (Έντυπο Κ4).
ΚΩΔ. 8: Βιοτεχνικά ή Βιομηχανικά κτίρια (Έντυπο Κ4).
ΚΩΔ. 9: Νοσηλευτήρια, Ευαγή Ιδρύματα, Ξενοδοχεία, Τουριστικές Εγκαταστάσεις (Έντυπο Κ6).
ΚΩΔ. 10: Εκπαιδευτήρια (Έντυπο Κ7).
ΚΩΔ. 11: Αθλητικές εγκαταστάσεις (Έντυπο Κ8). ΚΩΔ. 12: Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες (Έντυπο Κ9).

ΣΤΗΛΗ 9: Στη στήλη Όροφος αναγράφεται ο κωδικός ορόφου και συγκεκριμένα Υ για το υπόγειο, Ο για το ισόγειο, 1 για τον 1ο όροφο, 2 για τον δεύτερο όροφο κ.ο.κ.

ΣΤΗΛΕΣ 10-12: Στι1 στήλες 10 έως 12 αναγράφεται η επιφάνεια των κυρίων χώρων, των βοηθητικών χώρων αλλά και του οικοπέδου ή του αγροτεμαχίου χωρί1 δεκαδικά ψηφία.

ΣΤΗΛΗ 13: Στη στήλη Χρονολογία Κτήσης αναγράφεται η χρονολογία που αποκτήθηκε το ακίνητο ή συστάθηκε το εμπράγματο δικαίωμα. Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει αποκτηθεί με περισσότεροι του ενός τίτλους σε διαφορετικούς χρόνους, τότε ως χρονολογία κτήσης θα αναγραφεί αυτή του τελευταίου τίτλου. ΣΤΗΛΗ 14: Στη στήλη Τιμή Ζώνης, Εκκίνησης ή Α.Β.Α. ή Ε.Β.Α. αναγράφεται η τιμή Ζώνης, εκκίνησης ή η αρχική βασική αξία του ακινήτου.

ΣΤΗΛΗ 15: Στη στήλη Συνολική Αξία αναγράφεται η συνολική αξία του ακινήτου όπως προκύπτει από τα φύλλα υπολογισμού ή τα συγκριτικά στοιχεία και όχι το ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ή του εμπράγματου δικαιώματοςς που έχει ο φορολογούμενος.

ΣΤΗΛΗ 16: Στη στήλη Ποσοστό Πλήρους Κυριότητας αναγράφεται το ποσοστό της πλήρους κυριότητας που έχει ο φορολογούμενος.

ΣΤΗΛΕΣ 17-18: Στις στήλες Ποσοστό Ψιλής Κυριότητας και Επικαρπίας, αναγράφεται το ποσοστό του εμπράγματου δικαιώματος, μόνο όταν ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα αυτό.

ΣΤΗΛΗ 19: Στη στήλη Αξία Ακινήτου που Φορολογείται, αναγράφεται η αξία ίου ακινήτου που φορολογείται, κατά το ποσοστό κυριότητας του φορολογουμένου. Μετά το πέρας της αναγραφής των ακινήτων και στην αμέσως επόμενη γραμμή θα αναγράφεται το άθροισμα των περιεχομένων των στηλών 16 έως 19 (Ποσοστό Πλήρους Κυριότητας, Ποσοστό Ψιλής Κυριότητας, Ποσοστό Επικαρπίας και Αξία Ακινήτου που φορολογείται). Τα αθροίσματα αυτά θα μεταφέρονται αντίστοιχα στους κωδικούς 012 έως και 015 στην πρώτη σελίδα της δήλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή και πιστή μεταφορά των ποσών αυτών από το εσωτερικό του εντύπου στη πρώτη σελίδα. Β. Παραλαβή της δήλωσης αδίκου φόρου επί των ακινήτων: Οι υπάλληλοι που θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις πρέπει να προβαίνουν σε έναν προκαταρκτικό έλεγχο, για να εξακριβώσουν αν οι ενδείξεις (τα στοιχεία) κάθε δήλωσης έχουν συμπληρωθεί σωσία και αν έχουν επισυναφθεί τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων και τα ειδικά έντυπα κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για τον υπόχρεο, γι' αυτό σε περίπτωση που διαπιστώνονται λάθη ή ελλείψεις στη συμπλήρωση της δήλωσης, η διόρθωση τους θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο. Αν ο φορολογούμενος παρά τις υποδείξεις αρνείται να διορθώσει τα λάθη ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις της δήλωσης του, τότε η δήλωση θα παραπέμπεται για έλεγχο.

Οι προϊστάμενοι της ΔΟΥ θα μεριμνούν για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών κατά προτεραιότητα. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων η δήλωση θα υπογράφεται από τον υπάλληλο που την παρέλαβε. Οι δηλώσεις ειδικού φόρου αμέσως μετά την παραλαβή τους, θα καταχωρούνται στο βιβλίο παραλαβής δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων για να πάρουν αύξοντα αριθμό (Υπόδειγμα για τις ΔΟΥ, που δεν έχουν ενταχθεί στο ΤΑΧΙS επισυνάπτεται). Ο αριθμός του βιβλίου αυτού, που θα πάρει κάθε δήλωση, θα μεταφερθεί στην πρώτη σελίδα της δήλωσης κατ θα γραφεί στο οικείο ορθογώνιο πλαίσιο με τη σχετική ένδειξη, που βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος της δήλωσης.

Γ. Εκκαθάριση της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων: Α. ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί στο υποσύστημα ΤΑΧΙS - ΦΜΑΠ Οι ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί στο υποσύστημα ΤΑΧΙS - ΦΜΑΠ παραλαμβάνουν τις δηλώσεις σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες: - Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Ειδικού Φόρου 3% επί των Ακινήτων Η μηχανογραφική υποστήριξη των δηλώσεων ειδικού φόρου 3% επί των ακινήτων υλοποιήθηκε στα πρότυπα της αντίστοιχης λειτουργίας του ΦΜΑΠ για λόγους ομοιογένειας αλλά και αξιοποίησης της μέχρι τώρα εμπειρίας των υπαλλήλων στη χρήση του υποσυστήματος του ΦΜΑΠ. Αποτελεί μια επιπλέον επιλογή στο κεντρικό μενού του υποσυστήματος και υποστηρίζει την παραλαβή - εκκαθάριση - βεβαίωση των δηλώσεων ειδικού φόρου 3%, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων, τη δημιουργία ΑΦΕΚ καθώς και την ακύρωση βεβαιώσεων για τις περιπτώσεις που το εκδοθέν διπλότυπο ακυρώνεται. Οι εργασίες αυτές υλοποιούνται από την επιλογή ΕΦΑ 3% Δήλωση. - Στην κεντρική οθόνη παραλαβής της δήλωσης τα στοιχεία που συμπληρώνουμε στην πρώτη σελίδα είναι το ΑΦΜ του υπόχρεου, το είδος της δήλωσης, ο φορολογικός συντελεστής και ο κωδικός του ελεγκτή.

Στην επόμενη σελίδα συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα ποσά και δίνουμε εντολή για τον υπολογισμό του φόρου και την εκτύπωση του διπλοτύπου. Παρόμοια είναι και η χρήση της οθόνης «Δημιουργία ΑΦΕΚ» όπου δίνουμε τον αριθμό οριστοποιημένης προς ΑΦΕΚ δήλωσης και δημιουργούμε το ΑΦΕΚ. - Με χρήση της οθόνης «Ακύρωση δηλώσεων ΕΦΑ που έχουν βεβαιωθεί» και συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ημερομηνίες πραγματοποιείται η Ακύρωση Βεβαιώσεων. - Επίσης, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για τις «Αρχικές - Τροποποιητικές Δηλώσεις» και για τις «Κατανομές» από την επιλογή «Στατιστικά». - Ο χρήστης μπορεί ακόμη να εκτυπώσει «Βιβλίο Μεταγραφής», «Κατάσταση Παραλαβής» και «ΑΦΕΚ» από την επιλογή «Εκτυπώσεις». - Τέλος στην περίπτωση που χρειαστεί εκτύπωση χρηματικού καταλόγου, αυτό γίνεται από το υποσύστημα των Εσόδων με τη γνωστή στο Τμήμα Εσόδων διαδικασία και χαρακτηριστικά: Τύπος Πηγής=16, Είδος Φόρου=1323.

Ο ΚΑΕ στον οποίο βεβαιώνεται οι φόρος είναι οι 221 όπως και στο ΦΜΑΠ. Β. ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί στο υποσύστημα ΤΑΧΙS - ΦΜΑΠ αλλά έχουν ενταχθεί στο ΤΑΧΙS Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΦΜΑΠ - ΕΦΑ στη ΔΟΥ, η καταχώρηση και η εκκαθάριση των δηλώσεων θα γίνεται χειρόγραφα και το διπλότυπο εκδίδεται από την επιλογή «ΟΙΚΟΘΕΝ - ΔΗΛΩΣΗ - ΕΔΕ» του υποσυστήματος των εσόδων σύμφωνα με τη γνωστή διαδικασία και χαρακτηριστικά τα εξής: - Δήλωση - Τύπος πηγής 16 - Είδος φόρου 1323 - ΚΑΕ 211 για τον εμπρόθεσμο φόρο - 711 για τον εκπρόθεσμο φόρο - Έκπτωση μηδέν και δόσεις μηδέν (ποσό πληρωμής = ποσό βεβαίωσης) Γ. ΔΟΥ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΤΑΧΙS Για τις ΔΟΥ οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο ΤΑΧΙS η καταχώρηση, η βεβαίωση και η είσπραξη του φόρου θα γίνονται χειρόγραφα. Οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να καταχωρούνται στο βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (1).

III. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει δηλώσεις με τις οποίες συμπληρώνει φορολογητέα αξία, μέχρι την ημερομηνία καταχώρησης του φύλλου ελέγχου στο οικείο βιβλίο. Οι δηλώσεις αυτές παραλαμβάνονται και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και ο υπόχρεος με την υποβολή τους καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο με τις έπ' αυτού προσαυξήσεις σε περίπτωση που είναι εκπρόθεσμες.

IV. ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει δηλώσεις με τις οποίες ανακαλεί φορολογητέα αξία, μόνο εντός του οικείου οικονομικού έτους. Η ανακλητική δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα παραστατικά εκείνα έγγραφα τα οποία να αιτιολογούν την ανάκληση, δεδομένου ότι η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο τον οποίο όμως μπορεί να ανακαλέσει για λόγους συγγνωστής πλάνης, φέρνοντας το βάρος της απόδειξης. Οι δηλώσεις αυτές παραλαμβάνονται και εκκαθαρίζονται, εφόσον η αιτιολογία κριθεί επαρκής σύμφωνα με τα ανωτέρω και στη συνέχεια συντάσσεται ΑΦΕΚ για τον επιπλέον φόρο που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ με απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούμενο ο οποίος μπορεί να την προσβάλλει προσφεύγοντας, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται Σε περίπτωση που έχει παρέλθει το οικείο οικονομικό έτος, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ γνωστοποιεί στον φορολογούμενο με απόδειξη ότι δεν μπορεί να εκκαθαριστεί η ανακλητική του δήλωση λόγω παρέλευση του οικείου οικονομικού έτους και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει εντός εξήντα ημερών στο διοικητικό πρωτοδικείο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί στην ουσία της δήλωσης.

V. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ Ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι εγγράφου αιτιολογημένη. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ είτε την αποδέχεται την επιφύλαξη και συντάσσει ΑΦΕΚ μετά από νέα εκκαθάριση είτε την απορρίπτει και γνωστοποιεί εγγράφου αυτό στον υπόχρεο με ιδιαίτερη ανακοίνωση, την οποία θα επιδώσει με απόδειξη σε αυτόν ο οποίος μπορεί να ασκήσει την προσφυγή εντός εξήντα ημερών στο διοικητικό πρωτοδικείο. Η υποβολή δήλωσης με επιφύλαξη δεν αναστέλλει την είσπραξη του οικείου φόρου με την υποβολή της δήλωσης.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης