Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Αγρότες - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ταξινόμηση των διευκρινίσεων που δόθηκαν

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2014 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Άρθρα
Αγρότες - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ταξινόμηση των διευκρινίσεων που δόθηκαν

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται έως 20.5.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και έως 15.4.2014 (έχει ήδη λήξει) για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Η δήλωσης αποθεμάτων υποβάλλεται έως 31.5.2014 (*).

(*) Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) ορίζεται ότι, εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό. Άρα επειδή η 31/5/2014 είναι Σάββατο, αυτή παρατείνεται έως την Δευτέρα 2/6/2014).

Η σύνταξη καταστάσεων απογραφής, για τις ανάγκες του Φ.Π.Α. (η καταγραφή γίνεται σε αθεώρητες καταστάσεις) και δεν υποβάλλεται στην Δ.Ο.Υ, αλλά αποτελεί βασικό στοιχείο για την συμπλήρωση της «δήλωσης αποθεμάτων».

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, ισχύουν τα εξής: « ……. δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη απογραφής και η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων από τους αγρότες που μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς με τη δήλωση αυτή υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αποθεμάτων, δικαίωμα το οποίο μπορεί ο αγρότης να μην το ασκήσει.». Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή μιας τέτοιας «δυνατότητας», αφού η σύνταξη απογραφής και η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων, δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες, να ξεκινήσουν με ένα ενδεχομένως, πολύ σημαντικό «απόθεμα» Φ.Π.Α. και άρα να ωφεληθούν οικονομικά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ.

α) Προτεινόμενη γραμμογράφηση των απογραφικών καταστάσεων.

1

2

3

4

5

6

Προτείνεται να αναλύεται κατά κατηγορία που προβλέπεται στην δήλωση Φ.Π.Α

( Δηλ. :  Δ’ ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / Ε’ ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΣΤ’ ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ)

Συντάσσεται κατά κατηγορία ώστε η στήλη (8), να συμφωνεί ανά κατηγορία με τους κωδικούς 404, 504 και 601, της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ»

Αύξων

Αριθμός

Περιγραφή είδους

( καλλιέργεια /ζώο /ονομασία αποθέματος )

Μονάδα

μέτρησης

( π.χ. έκταση, αριθμός ζώων, βάρος κ.λ.π )

Ποσότητα

Τιμή

μονάδος

Συνολική Αξία είδους

( Στήλη 4 Χ Στήλη 5)
7

8

9

10

11

12

Συντελεστής Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

Ημερομηνία κτήσης

Διεύθυνση / Αποθηκευτικός χώρος.

Παραστατικό στοιχείο για τεκμηρίωση της ύπαρξης του είδους

( τιμολόγια κ.λ.π )

Παραστατικό στοιχείο για τεκμηρίωση της αποτίμησης

( τιμολόγια κ.λ.π )


Η συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων, είναι βέβαια απαιτητική, αλλά εκτιμούμε ότι βοηθάει σημαντικά στην τεκμηρίωση  της ορθότητας της απογραφής. Βέβαια, απαραίτητες είναι μόνο οι στήλες: 2 έως και 8.

β) Προτεινόμενη διαδικασία απογραφής.

i) Συγκέντρωση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων (π.χ  τιμολόγια αγοράς από προμηθευτές, «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής», τιμολόγια πώλησης στο έτος 2014, ειδών που την 31/12/2013 υπήρχαν ως αποθέματα, κ.λπ.). Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο).

ii) Ταξινόμηση των στοιχείων της απογραφής και επαλήθευση τους από τον αγρότη.

iii) Τεκμηρίωση της αποτίμησης στην περίπτωση των αγροτικών προϊόντων.  

Κατά την εκτίμηση μας, ως αντικειμενικές μέσες τιμές, θα μπορούσαν να ληφθούν και οι τιμές που ορίζονται στο υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας από το ΕΛ.Γ.Α, όπου χρησιμοποιούνται. Οι τιμές αυτές, καταγράφονται στο υπ’ Αριθ. 425/42522 Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα. Φ.Ε.Κ τ. Β΄ Αρ. Φύλλου 1239 /22 Μαΐου 2013)

ΠΡΟΣΟΧΗ :

• Τα  αγροτικά προϊόντα που θα δηλωθούν, ως αποθέματα της 31/12/2013, πρέπει να αποτελούν πωλήσεις της χρήσης 2014. Σε περίπτωση, που δεν συμβαίνει αυτό πρέπει να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση. (π.χ καταστροφή κ.λπ.).

• Συγκρίνετε τα δεδομένα της «Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (Δ.Κ.Ε)», που υποβάλλεται όχι στις φορολογικές αρχές, αλλά στις αρχές διαχείρισης κυρίως των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ), με αυτά που δηλώνονται στην αρχική απογραφή της 31/12/2013. Πρέπει να είναι συναφή.

• Συγκεντρώστε, όλα τα παραστατικά αγοράς επενδυτικών αγαθών (μηχανήματα, παρελκόμενα μηχανημάτων, εργαλεία, συσκευές, εξοπλισμός  κ.λπ.) και τα παραστατικά αγοράς ή κατασκευής  κτισμάτων ή άλλου είδους κατασκευών που αποκτήθηκαν την τελευταία πενταετία δηλαδή από 1/1/2010 και μετά. Κερδίζεται Φ.Π.Α.  

• Συγκεντρώστε, όλα τα παραστατικά αγοράς αγροτικών εφοδίων (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ.), τα οποία εκδόθηκαν  το 2013 και έως 31/12/2013 δεν είχαν αναλωθεί και υπήρχαν ως απόθεμα. Κερδίζεται Φ.Π.Α.

• Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία της απογραφής, τόσο μεγαλύτερη είναι η ωφέλεια Φ.Π.Α.  

• Η απογραφή, δεν επηρεάζει το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ' αποκοπή συντελεστή για την χρήση 2013, η οποία θα γίνει το 2014. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ για το έτος 2014 (έντυπο Φ6 TAXIS «Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών»), υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και δικαιούχοι είναι και οι αγρότες, οι οποίοι το 2014 εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς (μόνο για φέτος βέβαια).

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ)

Οι  αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς υποβάλλουν μία δήλωση Φ.Π.Α (εκκαθαριστική) ετησίως, ανεξάρτητα αν για την αγροτική τους δραστηριότητα τηρούν βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά.

Πρέπει όμως να έχουν τις εξής προϋποθέσεις:

- Να είναι φυσικά πρόσωπα και όχι Εταιρείες.

- Να μην ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία.

Αυτό ισχύει τόσο για τους αγρότες που είχαν ενταχθεί από παλιά στο κανονικό καθεστώς, όσο και για όσους εντάσσονται από 1.1.2014 στο καθεστώς αυτό.

ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ.

Οι αγρότες που τηρούν βιβλία και εκδίδουν στοιχεία για άλλη δραστηριότητα ανεξάρτητα από το εάν η άλλη αυτή δραστηριότητα υπάγεται στο φόρο ή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ π.χ. γιατρός.

Στην περίπτωση που οι αγρότες παράλληλα με την αγροτική τους εκμετάλλευση ασκούν και άλλη δραστηριότητα πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για την ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων θα κριθούν αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα (αγροτική-λοιπές). Τέτοιες δραστηριότητες συνήθως είναι: η διάθεση από τους αγρότες των προϊόντων τους στις λαϊκές αγορές, η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, η εκμετάλλευση του καφενείου και η λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων. (ΠΟΛ.1024/17.1.2014).

Επίσης με την ΠΟΛ.1079/19.3.2014, δόθηκαν επιπλέον οι παρακάτω διευκρινίσεις:

«3. Παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυτούς που εντάσσονται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων- εξόδων) να μην τηρήσουν τα βιβλία αυτά, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα, για την οποία είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς τα νομικά πρόσωπα δεν μπορούσαν ποτέ να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και ότι η δυνατότητα αυτή δεν απαλλάσσει τους εν λόγω αγρότες, οι οποίοι εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., από τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την έκδοση στοιχείων, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014 και υποβολής της σχετικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. για ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α………… Για την καλύτερη κατανόηση των προαναφερομένων παραθέτονται τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο:
Αγρότης, ο οποίος ταυτόχρονα με την αγροτική του εκμετάλλευση, εκμεταλλεύεται και ένα παντοπωλείο, ο οποίος, κατά τη χρήση 2013, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα, από την εκμετάλλευση του παντοπωλείου 4.200 ευρώ και από την αγροτική του εκμετάλλευση 18.500 ευρώ, από την 1.1.2014, υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και έκδοση στοιχείων μόνο για την αγροτική του εκμετάλλευση, με δυνατότητα όμως μη τήρησης των βιβλίων αυτών, αφού για την εκμετάλλευση του παντοπωλείου απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων (κάτω από 5.000 ευρώ). Η δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων δεν απαλλάσσει τον εν λόγω αγρότη από τις υποχρεώσεις του ως προς την έκδοση στοιχείων και την υπαγωγή του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Παράδειγμα 2ο:
Αγρότης, ο οποίος πωλεί τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές και εκτός αυτών, κατά τη χρήση 2013, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις του στις λαϊκές αγορές 6.500 ευρώ και από χονδρικές πωλήσεις εκτός λαϊκών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των αγαθών που καταγράφονται στο ειδικό στοιχείο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, 15.500 ευρώ. Από την 1.1.2014 υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων και για τις δύο αυτές δραστηριότητες (αγροτική-λαϊκές), χωρίς να έχει τη δυνατότητα να μην τηρήσει βιβλία για την δραστηριότητα της διάθεσης των προϊόντων του εκτός λαϊκής αγοράς (αγροτική εκμετάλλευση).
Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή τηρείται ένα βιβλίο εσόδων – εξόδων, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα (έσοδα, έξοδα, δαπάνες) που αφορούν τόσο τη δραστηριότητα της διάθεσης των προϊόντων στις λαϊκές αγορές όσο και αυτή της διάθεσης των προϊόντων εκτός λαϊκής αγοράς.»

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δεν είναι δυνατή η επιλογή για υποβολή περιοδικής Φ.Π.Α. κάθε τρίμηνο, αν κάποιος αγρότης (μη υπόχρεος) επιθυμούσε να το κάνει.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α ΕΝΩ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

Στην περίπτωση όμως, που από 1.1.2014 έως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (24/4/2014), έχουν υποβληθεί περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από τους αγρότες, οι δηλώσεις αυτές είναι αποδεκτές και ο ΦΠΑ που ενδεχομένως έχει καταβληθεί με τις εν λόγω περιοδικές δηλώσεις αναγράφεται στην εκκαθαριστική δήλωση που θα υποβληθεί για το έτος 2014.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α ΕΝΩ  ΥΠΗΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

Λόγω της παράτασης της δήλωσης μεταβολής (20.5.2014), οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2014 και ανήκουν σε ειδική κατηγορία η οποία υποβάλει περιοδική δήλωση και όχι μόνο ετήσια (π.χ έχουν και άλλη δραστηριότητα), μπορούν να δηλώσουν εμπρόθεσμα (χωρίς δηλαδή συνέπειες) τις πωλήσεις που πραγματοποίησαν από 1.1.2014, με την περιοδική δήλωση που αφορά την πρώτη φορολογική περίοδο που λήγει μετά την 20.5.2014.  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT.

Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες και οι δηλώσεις Intrastat (αφορά «ειδικές» δηλώσεις σε περιπτώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών), υποβάλλονται στις προθεσμίες που προβλέπονται, και για τις άλλες επιχειρήσεις και όχι ετησίως.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α

Από 7.4.2014, οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις υποχρεούνται να επιβάλλουν ΦΠΑ στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούν για λογαριασμό αγροτών που υπάγονται στο κανονικό αλλά και στο ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ. Η διαδικασία αυτή δεν θα επηρεάζει τον Φ.Π.Α, που θα λαμβάνουν επιστροφή με τον κατ' αποκοπή συντελεστή οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Επίσης ο Φ.Π.Α που θα χρεώνει ο συνεταιρισμός θα εκπίπτεται φυσικά από τους αγοραστές, πελάτες του συνεταιρισμού. Βέβαια ο συνεταιρισμός, θα πρέπει να αποδίδει την διαφορά του Φ.Π.Α (πωλήσεων – αγορών), η οποία μάλλον θα είναι σημαντική, στο Δημόσιο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ανεξάρτητα αν έχει τον έχει εισπράξει ή όχι από τους πελάτες/αγοραστές του.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι παραγγελιοδόχοι (συνεταιρισμοί ή έμποροι) καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του συνόλου του ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις των εν λόγω αγροτών, ενώ οι αγρότες της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται. Βέβαια στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως ο αγρότης δεν μπορεί να συμψηφίσει τον Φ.Π.Α αγορών, αφού δεν θα εισπράττει Φ.Π.Α από τις πωλήσεις του και άρα θα ζητά την επιστροφή Φ.Π.Α από την Εφορία.  

Οι εν λόγω αξίες (πωλήσεις) συνιστούν εκροές απαλλασσόμενες από το φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος και καταχωρούνται στον κωδ. 309 της περιοδικής δήλωσης [έντυπο Φ2, έκδοση 2011 (2)] και στον κωδ. 610 της εκκαθαριστικής δήλωσης (έντυπο Φ1, έκδοση 2012).

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, οι παραγγελιοδόχοι είναι υπόχρεοι για την απόδοση του φόρου στο δημόσιο, καθώς οι πωλήσεις των εν λόγω αγροτών δεν υπάγονται στο φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι, για την ευχερέστερη ενημέρωση των παραγωγών φυσικών προσώπων (παραγγελέων), οι αντιπρόσωποι (παραγγελιοδόχοι) δύνανται να αναγράφουν επί της εκδιδόμενης εκκαθάρισης τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., με τη σημείωση ότι υπόχρεος για την απόδοση του Φ.Π.Α. που αναλογεί στη παράδοση είναι ο παραγγελιοδόχος.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1.1.2014 ΜΕΧΡΙ 7.4.2014 ( ΗΜ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ) Ή ΜΕΧΡΙ 24.4.2014 ( ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ  ΠΟΛ.1116/24.4.2014 ).

Επισημαίνεται ότι για εκκαθαρίσεις που έχουν ήδη εκδοθεί για πωλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.2014 μέχρι 7.4.2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου), για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, υπάρχει, με βάση την Απόφαση ΠΟΛ.1281/30.12.2013, υποχρέωση των παραγγελιοδόχων για απόδοση του ΦΠΑ στους εν λόγω αγρότες, οι οποίοι υποχρεούνται στην απόδοση του φόρου αυτού στο δημόσιο. Στην περίπτωση που με τις ανωτέρω εκκαθαρίσεις, δεν έχει αποδοθεί ο ΦΠΑ στους υπόχρεους αγρότες, λόγω εξαγγελίας του νέου αυτού μέτρου, οι εκκαθαρίσεις αυτές γίνονται δεκτές για λόγους χρηστής διοίκησης, υπό την προϋπόθεση της απόδοσης του συνολικού ΦΠΑ της πώλησης από τους παραγγελιοδόχους.

Στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2014 μέχρι την έκδοση της παρούσας από αγροτικούς συνεταιρισμούς, στις οποίες περιλαμβάνονται και πωλήσεις για λογαριασμό αγροτών που υπάγονται από 1.1.2014 στο κανονικό καθεστώς και στις οποίες δεν επεβλήθη ΦΠΑ, λόγω, ενδεχομένως αδυναμίας διαπίστωσης του καθεστώτος στο οποίο υπάγονται οι αγρότες (κανονικό ή ειδικό καθεστώς), δεδομένης της παράτασης που χορηγήθηκε για την υποβολή της δήλωσης μεταβολής, μέχρι 20.5.2014, οι συνεταιρισμοί πρέπει να εκδώσουν συμπληρωματικά τιμολόγια προς τους πελάτες τους για τη χρέωση μόνο του ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις αυτές και να αποδώσουν τον εν λόγω ΦΠΑ, χωρίς κυρώσεις, με την περιοδική δήλωση του μηνός Μαΐου ή του δεύτερου τριμήνου.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο - παραγγελιοδόχο (έμπορο ή αγροτικό συνεταιρισμό) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου - παραγγελέα, που πραγματοποιούνται από το μήνα Απρίλιο του έτους 2014 και εξής, εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων. Δεδομένου ότι η ως άνω προθεσμία συμπίπτει με το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων, η εκκαθάριση επιτρέπεται να εκδοθεί μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους, εφόσον παραδίδεται μέχρι την ημέρα αυτή στον αντισυμβαλλόμενο.

Ειδικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο - παραγγελιοδόχο (αγροτικό συνεταιρισμό) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου - παραγγελέα, που πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του έτους 2014 και εξής, η εκκαθάριση εκδίδεται επίσης, κατά τα ανωτέρω, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από αγροτικό συνεταιρισμό έως την 31.3.2014, έχουν εκδοθεί εκκαθαρίσεις ανά μήνα, στην εκκαθάριση που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων, θα περιληφθούν οι πωλήσεις που πραγματοποιεί ο συνεταιρισμός μετά την 31.3.2014.

Για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, από αντιπρόσωπο - παραγγελιοδόχο (έμπορο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου - παραγγελέα, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.3.2014, εφαρμόζονται οι σχετικές με το χρόνο έκδοσης διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Υποπ. Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), εκδίδεται δηλαδή εκκαθάριση κατά εντολέα την τελευταία ημέρα κάθε μήνα και το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ»

Οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ  και εκδίδουν το «ειδικό στοιχείο» (αφορά περιπτώσεις αγροτών με δικό τους κατάστημα ή πωλητές στις λαϊκές αγορές ή εξαγωγείς), η αξία των προϊόντων που αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ακαθάριστων εσόδων της αγροτικής δραστηριότητας για την ένταξη σε καθεστώς ΦΠΑ.

Στο «ειδικό στοιχείο», δεν επιβάλλεται ΦΠΑ επί της αναγραφόμενης αξίας και επίσης οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ δεν δικαιούνται της επιστροφής με τον κατ' αποκοπή συντελεστή 3%, η οποία προβλέπεται για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Με το Ν. 4254/2014, προβλέπονται τα εξής:

«(Ν. 2859/2000. Άρθρο 41, παρ. 2):
« 2……. Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση σε δραστηριότητα που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο (Σημ. Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.) εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα (Σημ. Στο  «ειδικό στοιχείο»,  δεν υπολογίζεται ΦΠΑ επί της αξίας των αγαθών, καθώς ο αγρότης για τα αγαθά αυτά λαμβάνει επιστροφή  ΦΠΑ και επίσης το παραστατικό αυτό, καταχωρείται στο σκέλος των εξόδων των απλογραφικών βιβλίων (εσόδων - εξόδων), το οποίο τηρείται για την εμπορική δραστηριότητα του αγρότη) και την κανονική αξία των παραδιδόμενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 (Σημ.: «γ) ….. Ως «κανονική αξία» θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία. Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η «κανονική αξία» δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή ελλείψει τιμής αγοράς, του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και προκειμένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείμενο στο φόρο η παροχή των υπηρεσιών.»). Το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται και από αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, προκειμένου να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση. Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια.»

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με το θέμα της υποχρεωτικής ένταξης των αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ έχουν δοθεί διευκρινίσεις με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/17.1.2014 και ΠΟΛ.1079/19.3.2014, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 41. Κατά τα λοιπά, για την εφαρμογή του νέου άρθρου 41, εφαρμόζονται οι διευκρινίσεις που έχουν δοθεί στο παρελθόν, καθώς δεν υπάρχει ουσιαστική τροποποίηση των διατάξεων που ισχύουν ήδη.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και στο Άρθρο «Αγρότες - Οδηγός φορολογίας - Φ.Π.Α. - Μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4254/2014»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης