Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1015/25.1.1999 Εφαρμογή απόφασης ΠΟΛ.1144/1998 επί επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. ή χρησιμοποιούν φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1015/25.1.1999
Εφαρμογή απόφασης ΠΟΛ.1144/1998 επί επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. ή χρησιμοποιούν φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ.


Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1009021/1016/ΔΕ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1015

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή απόφασης ΠΟΛ. 1144/1998 επί επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. ή χρησιμοποιούν φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται αναφορικά με το παραπάνω θέμα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998 "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών", σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα.

1. Με τις ΠΟΛ.1070/1995, 1060/1996, 1040/1997 και 1071/1998 εγκυκλίους, δόθηκαν οδηγίες από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ειδικά από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. εθνικών και διεθνών μεταφορών για τις χρήσεις 1994, 1995, 1996 και 1997, αντίστοιχα. Μεταξύ άλλων, στις εγκυκλίους αυτές αναφέρεται ότι τα ποσά καθαρού εισοδήματος, με τα οποία θα φορολογηθούν οι παραπάνω επιχειρήσεις, είναι αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. δ' (που
αναριθμήθηκε σε περ. ε' με την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.2390/1996) της παρ. 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 περί αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά εκάστοτε αναπροσαρμόζονταν και όχι τα ποσά που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του φορολογούμενου, ακόμη δηλαδή και αν αυτά είναι μεγαλύτερα.
Σύμφωνα, εξάλλου, με τις ίδιες ως άνω εγκυκλίους, τα κατά τα ανωτέρω, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, ποσά καθαρών κερδών θα θεωρηθούν οριστικά, εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στις εν λόγω εγκυκλίους. Οι προϋποθέσεις αυτές, έχουν ως εξής:

Για τη χρήση 1994

α) Να έχει αποδεχθεί ο φορολογούμενος - υπόχρεος την περαίωση των παλαιών εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μέχρι και τη χρήση 1992, με βάση την απόφαση ΠΟΛ.1099/1994.

β) Το ποσό καθαρών κερδών που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1994 (χρήση 1993) να είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το ποσό που συμφωνήθηκε ως κατώτερο ποσό καθαρών κερδών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Ομοσπονδιών των εκμεταλλευτών φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. εθνικών μεταφορών, με βάση την υπ' αριθ. 1008539/83/Α0012/ διαταγή.

γ) Να μην υπάρχουν για τις χρήσεις 1993 και 1994 ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ και να έχουν υποβληθεί δηλώσεις ΦΠΑ.
Για τις χρήσεις 1995, 1996, 1997

Σε κάθε χρήση, αντίστοιχα, να μην υπάρχει ουσιαστική παράβαση του ΚΒΣ και να έχουν υποβληθεί δηλώσεις ΦΠΑ.
Τα παραπάνω είναι ευνόητο ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται και κατά τους ελέγχους εκμεταλλευτών φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. εθνικών και διεθνών μεταφορών, που διενεργούνται στα πλαίσια της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998. Συνεπώς, αν κατά τους ελέγχους των επιτηδευματιών αυτών διαπιστώνεται ότι όντως
δηλώθηκαν τα εκάστοτε προβλεπόμενα, από τις διατάξεις περί αντικειμενικών κριτηρίων, ποσά καθαρών κερδών, τότε τα δηλωθέντα αυτά καθαρά κέρδη θεωρούνται οριστικά, ακόμη και αν τα προκύπτοντα από τα βιβλία καθαρά κέρδη είναι μεγαλύτερα, με την προϋπόθεση όμως ότι συγχρόνως πληρούνται οι πιο πάνω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις. Αντίθετα, αν δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, τότε τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις, λαμβανομένων προς τούτο υπόψη των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων και των διαπιστώσεων του ελέγχου (σχετικό άρθρο 7, παρ. Β' της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998).
Για την εφαρμογή των παραπάνω, σημειώνεται ότι:
- Ουσιαστικές παραβάσεις θεωρούνται αυτές που, κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ΚΒΣ, επισύρουν ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων, ανεξάρτητα αν είναι ήδη διαπιστωμένες ή διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου τακτικού ελέγχου.
- Η προϋπόθεση της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ συντρέχει εφόσον, για κάθε αντίστοιχη χρήση, έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι προβλεπόμενες δηλώσεις ΦΠΑ (προσωρινές και εκκαθαριστικές), με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (περί αντικειμενικών κριτηρίων), επί επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ., τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα δεν μπορούν να είναι κατώτερα για δύο συνεχή έτη και
για κάθε αυτοκίνητο από το 80% των ακαθάριστων εσόδων που είναι απαραίτητο να δηλωθούν για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε εφαρμογή ακριβώς των παραπάνω διατάξεων, οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης ειδικού προς τούτο πίνακα του, συνυποβαλλόμενου μαζί με τη δήλωση εισοδήματος, Εντύπου Ε-10 (Πίνακας Νο 5).
Ηδη, με την εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998, δόθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για τον έλεγχο ορθής συμπλήρωσης και υποβολής των Εντύπων Ε-10 και Ε-11, με τα πραγματικά στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων.
Επειδή, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ. δεν έχουν συμπληρωθεί ορθά οι οικείες ενδείξεις του Εντύπου Ε-10, με αποτέλεσμα τον προσδιορισμό ακαθάριστων εσόδων μικρότερων των προβλεπομένων, για το λόγο αυτό
εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του Εντύπου Ε-10 κατά τους διενεργούμενους ελέγχους, ειδικά στις παραπάνω επιχειρήσεις.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης