ΠΟΛ.1014/25.1.1999

Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 νομοσχεδίου και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή τους

25 Ιαν 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1999
Αρ. Πρωτ.:1008130/101/22/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β
ΠΟΛ.: 1014

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 νομοσχεδίου και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του νομοσχεδίου "Διαρρυθμίσεις στη φορολογία αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις", που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή για ψήφιση, ορίζεται ο συντελεστής ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.
Ενόψει του επείγοντος της ρύθμισης των λεπτομερειών, λόγω εφαρμογής των διατάξεων από 1 Ιανουαρίου 1999, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις αυτές και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις.

Α. Κοινοποίηση των διατάξεων

Αρθρο 24
Συντελεστής ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο
1. Στο Κεφάλαιο Α' - ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ (ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 8%) του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παρ. 62, που έχει ως εξής:

"62. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716) και φυσικό αέριο (Δ.Χ. ΕΧ 2711)".

2. Η παρ. 1 ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1999.

Β. Ερμηνεία διατάξεων

1. Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, από 1 Ιανουαρίου 1999 η ηλεκτρική ενέργεια της Δ.Κ. 2716, καθώς και το φυσικό αέριο από τη Δ.Κ. 2711 (υγροποιημένο και μη) μετατάσσονται από τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 18%, στο χαμηλό συντελεστή 8%. Στη φορολογητέα αξία επί της οποίας επιβάλλεται ο χαμηλός συντελεστής περιλαμβάνονται και οι τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων και οι τόκοι υπερημερίας.

2. Ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ θα ισχύσει για φορολογικά στοιχεία και λογαριασμούς που θα εκδοθούν από 1 Ιανουαρίου 1999, ανεξάρτητα αν απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές ή σε επαγγελματίες και ανεξάρτητα αν αναφέρονται σε πώληση που είχε πραγματοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1998.
Ετσι, λογαριασμοί "έναντι" ή "εκκαθαριστικοί", άλλα φορολογικά στοιχεία, καθώς και Πιστωτικά Τιμολόγια για επιστροφή της πώλησης ή έκπτωση του τιμήματος αυτής που θα εκδοθούν από την προαναφερόμενη ημερομηνία (1 Ιανουαρίου 1999), θα υπαχθούν στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 8%.

3. Εξάλλου, γίνεται δεκτό, λόγω δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ ως προς το λογισμικό του μηχανογραφικού της συστήματος, για τους "εκκαθαριστικούς" λογαριασμούς που θα εκδοθούν τους πρώτους μήνες 1999 και αφορούν λογαριασμούς "έναντι" που έχουν εκδοθεί τον προηγούμενο χρόνο, να υπολογισθεί η συνολική αξία κατανάλωσης τετραμήνου με ΦΠΑ 8% και να αφαιρεθεί η αξία και ο ΦΠΑ του λογαριασμού "έναντι" του διμήνου που έχει ήδη αποδοθεί.

4. Σημειώνεται ότι στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 18% εξακολουθούν να παραμένουν οι λοιπές υπηρεσίες (έσοδα από συμμετοχές καταναλωτών σε δαπάνες επέκτασης δικτύων, αρχικές συνδέσεις, επαυξήσεις, επεκτάσεις, αποζημιώσεις παροχών και μετρητών, τέλη επανασύνδεσης κ.λπ.), ανεξάρτητα αν συντιμολογούνται ή όχι με την παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

5. Εξυπακούεται ότι στις νησιωτικές περιοχές που συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών, οι ανωτέρω συντελεστές ΦΠΑ εφαρμόζονται μειωμένοι κατά 30%.


Taxheaven.gr