Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 14242/9.4.2014 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Κ.Υ.Α. αριθμ. 14242/9.4.2014
Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία


Κ.Υ.Α. αριθμ. 14242/9.4.2014 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 14242

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από Π.Ν.Π. της 31.12.2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄31).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου της από Π.Ν.Π. της 30.4.2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4048/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α΄ 103), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (Α΄ 180).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από Π.Ν.Π. της 31.12.2012 «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας» (Α΄ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄98).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3756/2009 (Α΄ 53) «Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας μέχρι και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 1.711.000.000,00 €.

8. Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

9. Το υπ’ αριθμ. 90A/1758/06−05−2009 πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, καθώς και το υπ’ αριθμ. 2004/25−05−2009 έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά των συνημμένων σε αυτό πινάκων, αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού της δόσης έτους 2009 που αποδίδεται προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς,

10. Την υπ’ αριθμ. 27/16.03.2011 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ που διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο μας με το υπ’ αριθμ. 605/954/17.03.2011 έγγραφο της και με την οποία ζήτησε την τροποποίηση του σκοπού διάθεσης των προσδιοριζόμενων με τη σχετική απόφασή μας ανά δήμο ποσών, μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.

11. Τις υπ’ αριθμ. 594/08.01.2013. 5299/08.02.2013, 9172/08.03.2013 14105/10.04.2013, 18752/10.05,2013, 22677/03.06.2013, 28832/17.07.2013, 32660/13.08.2013, 35705/06.09.2013, 42642/23,10.2013, 48599/03.12.2013 και 51930/31,12.2013 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, «Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού, ύψους 17.822.916,67 €, έναντι δόσεων έτους 2013 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009»,

12. Το υπ’ αριθμ, 33115/27443/18.06.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το υπ’ αριθμ. 2202/14.01.2014 έγγραφο του Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας Ν. Αττικής και η υπ’ αριθμ. 20157/09.04.2014 βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.

13. Το υπ’ αριθμ. 4082/27.02.2014 έγγραφο και την υπ’ αριθμ. 4061/27.02.2014 βεβαίωση του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, τις υπ’ αριθμ. 24841 και 27620/3.12.2013 βεβαιώσεις του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.ΚΑ−Ε.ΤΑΜ Βόλου και την υπ’ αριθμ. 32194/11.11.2013 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Βόλου.

14. Το υπ’ αριθμ. 9182/05.03.2014 έγγραφο, τις υπ’ αριθμ. 9181 και 9196/05.03.2014 βεβαιώσεις του Δήμου Ζακύνθου Ν. Ζακύνθου, τις υπ’ αριθμ. 869, 870, 871. 872. 873, 874 και 875/20.02.2014 βεβαιώσεις του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.−Ε ΤΑΜ Ζακύνθου, τους από 21.02.2014 πίνακες ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου. 16. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» και το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144 Α΄) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

16. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 (ΦΕΚ 2105/Β) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄).

18. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.789.703,32€ (οφειλές 833.130,82 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 1.956.577,50 € προς Ασφαλιστικά Ταμεία), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 6813 του Ε.Φ. C7−120. Στο έτος 2014 θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο οικονομικό έτος και για τα επόμενα έτη 2015−2016 από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον εν λόγω ΚΑΕ κατ’ έτος. Η επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού αναλύεται ανά οικονομικό έτος, ως εξής: α) ποσό 619.037,50 € για το έτος 2014, β) ποσό 1.290.810,96 € για το έτος 2015 και γ) ποσό 879.859,86 € για το έτος 2016,

αποφασίζουμε:

1. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 205.763,50 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Κερατσινίου− Δραπετσώνας Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν ποσό 205.763,50 € από την ΣΤ΄ δόση έτους 2014. Ο Δήμος Κερατσινίου−Δραπετσώνας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 1.262.923,05 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

2. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής: α) 176.818,78 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 447.619,3 € προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Βόλου του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, ήτοι συνολικό ποσό 624.438,08 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν η ΣΤ΄ δόση έτους 2014 ποσού 298.294,25 €. η Ζ δόση έτους 2015 ποσού 298.294,25 € και ποσό 27.849,58 € από την Η δόση έτους 2016. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 270.444,70 € ως Η΄ δόση έτους 2016.

3. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής: α) 450.548,54 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 1.508.958,20 € προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Ζακύνθου του Δήμου Ζακύνθου Ν. Ζακύνθου, ήτοι συνολικό ποσό 1.959.506,74 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν, 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν υπόλοιπο της ΣΤ΄ δόσης έτους 2014 ποσού 114. 979.75€, (όπως αυτή προκύπτει από πρότερο συμψηφισμό στον οποίο έχει υπαχθεί ο Δήμος με την υπ’ αριθμ. 34637/29.08.2013 κοινή Υπουργική Απόφαση), η Ζ΄ δόση έτους 2015 ποσού 992.516,71 € και ποσό 852.010,28 € από την Η΄ δόση έτους 2016. Ο Δήμος Ζακύνθου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 140.506,43 € ως Η΄ δόση έτους 2016.

4. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (No 158) και αφορούν αποδόσεις προς τους ανωτέρω Δήμους, που αντιστοιχούν σε μέρος ή το σύνολο αυτών, για τα έτη 2012−2016 και προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009. Τα ποσά στους δικαιούχους φορείς, αποδίδονται με μηνιαίες χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι κατ’ ανάγκη ισόποσες, οι οποίες εκδίδονται αμέσως μετά την πίστωση, κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του ιδίου Υπουργείου, του παραπάνω λογαριασμού με τα ανάλογα ποσά. Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

5. Ο σκοπός της διάθεσης των ποσών, που θα κατανεμηθούν στους εν λόγω Δήμους ως υπόλοιπο των δόσεων που δικαιούνται, θα καθορισθεί με τις αντίστοιχες αποφάσεις απόδοσης σε αυτούς των εσόδων του άρθρου 27 του ν.3756/2009.

6. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό της κύριας οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα ή το δήμο, ή συμψηφίζεται ποσό που δεν έχει βεβαιωθεί, η διαφορά στην περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί καλύπτεται από τον δήμο, έως την 31.12.2016, ενώ στην αντίθετη περίπτωση κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα μεριμνεί αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου. Στην περίπτωση όπου ο δήμος δεν δύναται να καταβάλλει τη διαφορά, τότε το συνολικό ποσό της οφειλής προς τον αντίστοιχο δικαιούχο, υπολογίζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, καθώς και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, δεδομένου ότι το ποσό της κύριας αυτής οφειλής δεν εξοφλείται στο σύνολο του, όπως ορίζουν ρητά οι διατάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από Π.Ν.Π. της 30.4.2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ 103Α΄).

7. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και τυχόν ειδικότερων διατάξεων, οι δήμοι, που οι οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα.

8. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης