Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 3342.2.1/01/17.4.2014 Ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2014 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. πρωτ.: 3342.2.1/01/17.4.2014
Ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»


Πειραιάς, 17 Απριλίου 2014
Αριθ.Πρωτ: 3342.2.1/01/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ (Δ') ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΠΥΛΗ Ε1
Ταχ. Κώδικας: 185 10 Πειραιάς
TELEFAX: 210-4135851
Πληροφορίες: Κουφοσωτήρη Ελ., Τριανταφύλλου Ευαγ., Χλωρού Γερ., Ανδρεάκου Αντ.
Τηλέφωνο: 210 4064437-39, 210 4191482, 210 4064522

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»

Σας γνωρίζουμε ότι στις 14 Απριλίου 2014 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» (στο εξής νόμος).

Το Μέρος Πρώτο του νόμου (άρθρα 1-16) αναμορφώνει συνολικά το πλαίσιο δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων στη χώρα μας. Ως τουριστικά πλοία νοούνται τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Επίσης στο Μέρος Τέταρτο, άρθρο 42 παρ. 1 τροποποιείται το πλαίσιο διενέργειας περιηγητικών ταξιδιών (κρουαζιέρα).

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου από τις Λιμενικές Αρχές της χώρας.

I. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

Στο άρθρο 1 παρέχονται οι απαραίτητοι, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, ορισμοί. Επισημαίνεται ότι καταργείται η αποκλειστική χρήση του πλοίου αναψυχής για τη διενέργεια ταξιδιών αναψυχής - περιήγησης, κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιείται για εκπαίδευση ή για συμμετοχή σε αγώνες κλπ., όμως διατηρείται η απαγόρευση μεταφοράς προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων και η μερική ναύλωση (άρθρο 3 παρ. 2 α παρ. 4). Στο άρθρο 2 θεσμοθετείται το ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» το οποίο, μετά από την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του, θα αποτελέσει ένα ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων που θα καταχωρίζονται σε αυτό.

Ειδικότερα, οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο νόμος συνοψίζονται στα εξής: 

Α. Πλοία Αναψυχής

Τα πλοία με σημαία εκτός EE ή ΕΟΧ μπορούν να εκτελούν ναυλώσεις στις οποίες η παραλαβή και η οριστική αποβίβαση των επιβατών πραγματοποιείται μεταξύ ελληνικών λιμανιών, υπό προϋποθέσεις (άρθρο 3 παρ. 3 περ. α).

Τα πλοία με ολικό μήκος μέχρι και εικοσιτέσσερα (24) μέτρα δεν είναι υποχρεωτικό να στελεχώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα (άρθρο 8 παρ.1).

Η ελάχιστη διάρκεια της ναύλωσης είναι οκτώ (8) ώρες (άρθρο 3 παρ. 2 περ.3).

Τα ιδιωτικά πλοία μπορούν να εκτελούν ναυλώσεις, υπό προϋποθέσεις (άρθρο 10 παρ.4 και άρθρο 11 παρ.2).

Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μπορεί να ιδιοχρησιμοποιείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή χωρίς χρονικό περιορισμό (άρθρο 9 παρ.2).

Καταργείται η υποχρέωση θεώρησης της κατάστασης επιβαινόντων και δεν απαγορεύεται η μεταβολή της στη διάρκεια της ναύλωσης.

Καταργείται η υποχρέωση λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και όσα επαγγελματικά πλοία αναψυχής έχουν ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα (άρθρο 9 παρ.3 και άρθρο 10 παρ.2). Καταργείται επίσης το αντίστοιχο παράβολο (άρθρο 16 παρ.3).

Καταργείται η υποχρέωση λήψης άδειας ανέλκυσης ή καθέλκυσης (άρθρο 14 παρ. 6) και το αντίστοιχο παράβολο (άρθρο 16 παρ.3).

Καταργείται η ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας και η αντίστοιχη άδεια για τα σκάφη (άρθρο 14 παρ.2).

Β. Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια (άρθρο 12)

Επιτρέπεται η πραγματοποίηση περιηγήσεων μεταξύ λιμένων, όρμων και ακτών και η παραλαβή επιβατών από πλοία που είναι αγκυροβολημένα σε λιμένα ή όρμο (παρ. 2 περ.α)

Επιτρέπεται η πραγματοποίηση συνδυασμένης περιήγησης με ημερόπλοιο και άλλο μέσο μεταφοράς (παρ. 3 περ. γ υποπερίπτωση γγ)

Επιτρέπεται η πραγματοποίηση περιήγησης που υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες με διανυκτέρευση των επιβατών και του πληρώματος, αν απαιτείται, στη στεριά (παρ.4)

Γ. Κρουαζιερόπλοια

Καταργείται η υποχρέωση της κυκλικότητας για τα ταξίδια των οποίων η διάρκεια, από την παραλαβή του επιβάτη ως την οριστική αποβίβασή του, υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες (άρθρο 42 παρ. Β περ. γγ και παρ Γ περ. αα).

II. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Για την επαγγελματική εκμετάλλευση πλοίου αναψυχής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη καταχώρισή του πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2 του νόμου. Η εφαρμογή του Μητρώου θα περιλαμβάνει και την ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσυμφώνου (άρθρο 7 παρ. 2 περ. β).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου, γίνεται ρητή πρόβλεψη των διαδικασιών των άρθρων (άρθρο 9 παρ. 4, άρθρο 12 παρ. 7, άρθρο 15).

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δικαίωμα εκτέλεσης συμβάσεων ολικών ναυλώσεων, όταν ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια έχουν, πλέον των πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και τα υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό, έχουν ολικό μήκος άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων και μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα (12) επιβατών (άρθρο 3 παρ. 3 περ. α και γ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλοία που δεν έχουν άδεια του Ν. 2743/1999 σε ισχύ την 14-01-2014 ούτε προσωρινή άδεια βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 15 (ή δεν έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο μετά την ολοκλήρωση και την θέση του σε λειτουργία) δεν επιτρέπεται να εκναυλώνονται, όταν ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Αντίθετα, δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς όσα πλοία εκτελούν διεθνείς πλόες, δηλαδή α) έχουν παραλάβει τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή ανεξάρτητα αν θα τους αποβιβάσουν ή όχι στην Ελλάδα ή β) έχουν παραλάβει τους επιβάτες τους από την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα τους αποβιβάσουν στην αλλοδαπή ή γ) διέρχονται από την Ελλάδα, έχοντας παραλάβει τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή και με σκοπό να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους (αποβίβαση) στην αλλοδαπή.

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Όσον αφορά στη δραστηριοποίηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, σημειώνουμε ιδιαίτερα τα εξής:

α) Η διάρκεια της σύμβασης ολικής ναύλωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 8 ώρες. Η έναρξη και η λήξη της, προκύπτει από το ναυλοσύμφωνο βάσει του τόπου και του χρόνου παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου. Επισημαίνεται ότι καταργείται η αποκλειστική χρήση του πλοίου αναψυχής για τη διενέργεια ταξιδιών αναψυχής - περιήγησης, κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιείται για εκπαίδευση ή για συμμετοχή σε αγώνες ή για επαγγελματικές φωτογραφήσεις κλπ., όμως διατηρείται η απαγόρευση μεταφοράς προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων καθώς και η απαγόρευση της μερικής ναύλωσης (άρθρο 3 παρ. 2 α παρ. 4).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιτρέπεται να πραγματοποιούνται δύο συμβάσεις ολικής ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου (από 00.00 έως 23.59 της ίδιας ημέρας), οι οποίες θα λογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης. Για το σκοπό αυτό, η Λιμενική Αρχή θα πραγματοποιεί σχετική εγγραφή στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. του πλοίου στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

β) Δικαίωμα εκναύλωσης των πλοίων αναψυχής έχουν, πλέον των πλοιοκτητών, των εφοπλιστών, των ναυλομεσιτών και των τουριστικών γραφείων, και οι ναυτικοί πράκτορες,

γ) Διατηρείται η υποχρέωση συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 και ρυθμίζεται η διαδικασία υπολογισμού τους σε περίπτωση παροπλισμού του πλοίου (άρθρο 5).

δ) Καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται, ως προς τον υπολογισμό των ελάχιστων ημερών ναύλωσης, σε περίπτωση κατάσχεσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής (άρθρο 6).

Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι και οι Λιμενικές Αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως την Υπηρεσία μας για την απαγόρευση απόπλου που έχει επιβληθεί στο πλοίο εξαιτίας της κατάσχεσης. Μέχρι την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, οι Λιμενικές Αρχές γνωστοποιούν στην Υπηρεσία μας την ημερομηνία επιβολής και άρσης της κατάσχεσης, σύμφωνα με παρ. 3 του άρθρου 6.

ε) Επιτρέπεται να εκναυλώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, με σύναψη σύμβασης ολικής ναύλωσης και τα επιβατηγά τουριστικά πλοία υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. μεταφορικής ικανότητας έως και ενενήντα εννέα (99) επιβατών (άρθρο 9 παρ. 5).

στ) Ειδικές Ρυθμίσεις:
- Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής επιτρέπεται να αποπλεύσουν άνευ επιβατών, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον διατυπώσεις. Εξαιρείται η περίπτωση βλάβης (άρθρο 9 παρ. 1)
- Επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, όταν αυτό δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης, χωρίς περιορισμούς και με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή του (άρθρο 9 παρ. 2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ιδιοχρησιμοποίηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή δεν απαιτείται να σημειώνεται στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. Αν όμως γίνεται μεταφορά του πλοίου χωρίς να επιβαίνει ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, θα συνεχίσει να σφραγίζεται το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. όπως γίνεται και σήμερα.

3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η στελέχωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ρυθμίζεται στο άρθρο 8. Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: Τα πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως και εικοσιτέσσερα (24) μέτρα: α) επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα β) επιτρέπεται να ναυτολογούν πλήρωμα το οποίο υποχρεωτικά ασφαλίζεται στο Ν.Α.Τ. (με κατάσταση), χωρίς να υποχρεούνται να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση πληρώματος και να ανοίγουν ναυτολόγιο γ) σε κάθε περίπτωση πρόσληψης απογεγραμμένου ναυτικού, αυτός θα είναι ασφαλισμένος στο Ν.Α.Τ. με κατάσταση, αν δεν τηρείται ναυτολόγιο. δ) οι μη απογεγραμμένοι ναυτικοί θα εξακολουθούν να ασφαλίζονται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α' 48) και υποχρεούνται στην έκδοση νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Τα πλοία αναψυχής ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων: α) έχουν υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος
β) για τη στελέχωση πλοίων που δεν φέρουν την ελληνική σημαία και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 3, εφόσον έχουν ολική χωρητικότητα κάτω των 650 gt, εφαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία, μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.

4. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΠΛΟΥ

Πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα:
- δεν απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου ή η δήλωση κατάπλου σε οποιοδήποτε λιμάνι της ημεδαπής.

Πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα:
- απαιτείται μόνο η λήψη άδειας απόπλου, εφόσον η ναύλωση αρχίζει από ελληνικό λιμάνι. Η λήψη της άδειας απόπλου επιτρέπεται να γίνει μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξή της ναύλωσης. Για τη λήψη άδειας απόπλου προσκομίζεται η κατάσταση επιβαινόντων, η οποία δεν απαιτείται να θεωρηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 3 του άρθρου 9 του νόμου και της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη διέλευση των συνόρων.

5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ (ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ)

Κατά τη διάρκεια της ναύλωσης, τα πλοία αναψυχής υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφα των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων και με καταστάσεις επιβαινόντων, τα οποία δεν απαιτείται να είναι θεωρημένα από Λιμενική Αρχή (άρθρο 7 παρ. 1). Κάθε μεταβολή ως προς τους επιβαίνοντες πρέπει να σημειώνεται στην κατάσταση επιβαινόντων, δεν απαιτείται όμως να δηλώνεται στη Λιμενική Αρχή, ούτε να θεωρείται η κατάσταση επιβαινόντων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή του ναυλοσυμφώνου (άρθρο 7 παρ. 2 β), για ναυλώσεις που αρχίζουν από ελληνικό λιμάνι, απαιτείται η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου (όχι της κατάστασης επιβαινόντων), ανεξάρτητα αν το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Το ναυλοσύμφωνο θεωρείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή και αποστέλλεται άμεσα, μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην Λιμενική Αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας βρίσκεται ο λιμένας έναρξης της ναύλωσης. Η θεώρηση του ναυλοσυμφώνου διενεργείται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες ή εβδομήντα δύο (72) ώρες, αν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, πριν από την έναρξη της ναύλωσης με ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται στη παράγραφο 4 του άρθρου 9.

Για την θεώρηση δεν απαιτείται η προσκόμιση των ναυτιλιακών εγγράφων. Σε περίπτωση που η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή, το ναυλοσύμφωνο θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου του πλοίου. Τα ναυλοσύμφωνα που έχουν πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή θεωρούνται σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή και καταχωρίζονται από αυτή στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. (στην πρώτη διαθέσιμη θυρίδα, ανεξάρτητα αν προηγούνται ημερολογιακά της τελευταίας καταχώρισης), μέχρι το τέλος του έτους που αφορούν.

6. Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.

Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου διατηρείται σε ισχύ η και η απόφαση με αριθμό 3342/200 /16-07-2003 (Β' 1111/2003) σχετικά με την οποία διευκρινίζονται τα εξής: α) η χορήγηση νέου Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. λόγω συμπλήρωσης  των θυρίδων μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή και β) τα αναφερόμενα στις παραγράφους Β και 7 στο τμήμα «Οδηγίες» του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. αφορούν στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται η λήψη άδειας απόπλου (άρθρο 9 παρ. 3 περ. β και γ) και στις περιπτώσεις μεταφοράς του πλοίου αναψυχής εφόσον δεν επιβαίνει σε αυτό ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής.

7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Οι κυρώσεις για την εκναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου προβλέπονται στο άρθρο 13. Σημειώνουμε ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ενώ προβλέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίμου.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 2743/1999

Για το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί το Μητρώο και να υποβληθούν οι αιτήσεις καταχώρισης σε αυτό, παρατείνεται η ισχύς των αδειών του Ν. 2743/1999, για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την έκδοση ή την τελευταία θεώρηση ή η τρίμηνη προθεσμία για την εκπρόθεσμη θεώρησή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α: Οι Λιμενικές Αρχές δεν θα προβαίνουν στη θεώρηση του ναυλοσυμφώνου και του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. αν διαπιστώσουν ότι η ισχύς της άδειας του Ν. 2743/1999 έχει λήξει πριν από την 14-01-2014 Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία μας, αποστέλλοντας φωτοτυπία της άδειας του Ν. 2743/1999, προκειμένου να προβούμε στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της. Παράλληλα, θα ενημερώνουν τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ότι για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής θα πρέπει αυτό να εφοδιαστεί προσωρινά με νέα άδεια από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 8 του άρθρου 15.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β: Αν έχει αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός ή έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία του πλοίου που αναγράφονται στην άδεια του Ν. 2743/99 που είναι σε ισχύ (της οποίας δηλαδή η ισχύς δεν είχε παύσει την 14-01-2014), και έχει παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών (που όριζε ο Ν.2743/1999) πριν την 14-04-2014 (έναρξη ισχύος του νόμου), χωρίς αντίστοιχη σημείωση στο σώμα της αδείας, οι Λιμενικές Αρχές δεν θα προβαίνουν στη θεώρηση του ναυλοσυμφώνου και του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία μας, αποστέλλοντας φωτοτυπία της άδειας του Ν. 2743/1999, προκειμένου να προβούμε στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος της. Παράλληλα, θα ενημερώνουν τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου ότι για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής θα πρέπει αυτό να εφοδιαστεί προσωρινά με νέα άδεια από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 8 του άρθρου 15. Αν η μεταβολή έχει επέλθει πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αλλά δεν έχει παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία ή αν η μεταβολή επέλθει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, η Λιμενική Αρχή α) θα θεωρεί το ναυλοσύμφωνο και το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. και β) θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει στην Υπηρεσία μας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της μεταβολής, για να γίνει η σχετική σημείωση στο σώμα της αδείας, προσκομίζοντας την άδεια και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η μεταβολή.

Β. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 2743/1999

Μέχρι την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, τα πλοία αναψυχής που δεν έχουν εφοδιαστεί με άδεια του Ν. 2743/1999 ή που η ισχύς της έχει παύσει πριν την 14-01-2014, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, εφοδιάζονται προσωρινά με άδεια από την Υπηρεσία μας (άρθρο 15 παρ. 8).

Η άδεια ισχύει έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης καταχώρισης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο, φυλάσσεται στο πλοίο και επιδεικνύεται στις αρμόδιες Αρχές όποτε ζητηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αλλαγής πλοιοκτησίας ή εφοπλισμού ή μεταβολής των στοιχείων του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια, η Λιμενική Αρχή πρέπει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, την άδεια και ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η μεταβολή, για να σημειωθεί στο σώμα της αδείας. Διαφορετικά η άδεια παύει αυτοδίκαια να ισχύει (μετά από την παρέλευση των 60 ημερών).

III. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής θα εγγράφονται στο Μητρώο του άρθρου 2, μετά την ολοκλήρωση και τη θέση του σε λειτουργία.

1. ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΔΕ.Κ.Π.Α.)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου, τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε. εφοδιάζονται με ΔΕ.Κ.Π.Α. Σημειώνουμε ιδιαίτερα:
- Με ΔΕ.Κ.Π.Α. εφοδιάζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου, δηλαδή κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής και το οποίο δεν είναι επαγγελματικό.
- Το ΔΕ.Κ.Π.Α. χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού του πλοίου ή από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέει το πλοίο αναψυχής κατά την είσοδο του στην Ελλάδα.
- Το ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι αορίστου ισχύος και υπόκειται σε ετήσια θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσα ΔΕ.Κ.Π.Α. έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, θα πρέπει να θεωρηθούν το αργότερο μέχρι την 13-04-2015. Όσα ΔΕ.Κ.Π.Α. εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, θα πρέπει να θεωρηθούν το αργότερο μέχρι να συμπληρωθεί ένα έτος από τη χορήγησή τους.
- Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 4211/2013 (Α' 256) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, την έκδοση ή τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. δεν κωλύει η έλλειψη του αποδεικτικού πληρωμής του ΤΠΠ.

2. ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (TRANSIT LOG)

Η υποχρέωση εφοδιασμού με TRANSIT LOG διατηρείται (παρ. 3 του άρθρου 10).

3. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΠΛΟΥ

Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια απόπλου ή να δηλώνουν αντίστοιχα κατάπλου, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 3 του άρθρου 9 και της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη διέλευση των συνόρων.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ

Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, παρέχεται το δικαίωμα να εκναυλώνονται (άρθρο 10 παρ. 4 α).

Για το σκοπό αυτό τα ελληνικά ιδιωτικά πλοία αναψυχής θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.). Αν τα πλοία είναι υπό ξένη σημαία, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το προβλεπόμενο από τη σημαία τους (για την κατηγορία τους) πιστοποιητικό αξιοπλοΐας σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη σημαία τους, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα και με τα λοιπά προβλεπόμενα (από τη σημαία τους) για την κατηγορία τους πιστοποιητικά σε ισχύ.

Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου, τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που πρόκειται να συνάψουν συμβάσεις ολικής ναύλωσης θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα καθορίσει η Υπηρεσία μας, για την οποία θα ενημερωθείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται δεν έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, ούτε απολαμβάνουν ελαφρύνσεων και απαλλαγών (πχ στα καύσιμα). Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκναυλώνονται είναι αντίστοιχες με αυτές των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. Εφαρμογή έχουν οι διατάξεις:

- της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου, δηλαδή ο ορισμός του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα στοιχεία του πλοίου που προκύπτουν από αυτόν.

- του άρθρου 3 του νόμου, που προσδιορίζει τη σύναψη σύμβασης μόνο για την ολική ναύλωση του πλοίου, την ελάχιστη διάρκεια της ολικής ναύλωσης και τον τρόπο υπολογισμού της, τα πλοία που έχουν δικαίωμα να συνάπτουν τις εν λόγω συμβάσεις εντός της ελληνικής επικράτειας και τα πρόσωπα που μπορούν να εκναυλώνουν τα πλοία αναψυχής. Σημεία των διατάξεων αυτών επισημάνθηκαν στην περίπτωση 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ του Κεφαλαίου II. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ της παρούσας.

- του άρθρου 7 και των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του νόμου, σημεία των οποίων επισημάνθηκαν στις περιπτώσεις 4. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΠΛΟΥ και 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ (ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ) του Κεφαλαίου II. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ της παρούσας.

- της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου, σε περίπτωση εκναύλωσης ιστιοφόρου ιδιωτικού πλοίου αναψυχή.

5. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν έχουν υποχρέωση οργανικής σύνθεσης πληρώματος. Σε περίπτωση πρόσληψης ναυτικού ασφαλισμένου στο Ν.Α.Τ, δεν γεννάται η υποχρέωση συμπλήρωσης οργανικής σύνθεσης αλλά ούτε η υποχρέωση ασφάλισης στο Ν.Α.Τ. άλλου πλην του προσληφθέντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εκναύλωσης του πλοίου εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 8, όπως σημεία τους επισημάνθηκαν στην περίπτωση 3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ του Κεφαλαίου II. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ της παρούσας.

6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Όπως στην περίπτωση 7. ΚΥΡΩΣΕΙΣ του Κεφαλαίου II. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ της παρούσας.

IV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

Με το άρθρο 12 του νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται ενιαία η πραγματοποίηση ημερήσιων περιηγητικών πλόων του Π.Δ. 122/95 (το οποίο καταργείται) και η διενέργεια θαλασσίων εκδρομών ή θαλάσσιου λουτρού που εκτελούνταν σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2743/1999 (το οποίο καταργείται), υπό τον όρο «ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι» (στο εξής ταξίδι), ο σκοπός του οποίου περιγράφεται στην περίπτωση β της παραγράφου 2.

Τα πλοία που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 12 αποτελούν πλέον τα «επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια».

1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ

Για να δραστηριοποιηθεί το επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, πέραν της καταχώρισής του στο Μητρώο μετά την έναρξη της λειτουργίας του, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην Λιμενική Αρχή, στην δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται το σημείο εκκίνησης του ταξιδιού. Με τη δήλωση γνωστοποιείται η περιοχή στην οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων. Σε περίπτωση τροποποίησης απαιτείται νέα υπεύθυνη δήλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Λιμενική Αρχή ελέγχει αν το πλοίο επιτρέπεται να εκτελέσει ταξίδι στην δηλωθείσα περιοχή, σύμφωνα με το Π.Γ.Ε. ή το Π.Α. ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων που της επιδεικνύει ο ενδιαφερόμενος. Η υπεύθυνη δήλωση και, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου, ευκρινές φωτοαντίγραφο του Π.Γ.Ε. ή του Π.Α. ή της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων φυλάσσονται στην Λιμενική Αρχή.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δικαίωμα εκτέλεσης ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών έχουν τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια σημαίας ελληνικής ή άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙΔΙ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ιδιαίτερα σημειώνουμε τα παρακάτω: α) Το ταξίδι διενεργείται μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, από την έναρξη του και επιτρέπεται να πραγματοποιείται μεταξύ λιμένων, ακτών και όρμων της ελληνικής επικράτειας, με δυνατότητα προέκτασής του στην αλλοδαπή. Το πρόγραμμα του περιηγητικού ταξιδιού περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους λιμένες ή όρμους ή ακτές και θα πρέπει να έχει δημοσιοποιηθεί εκ των προτέρων, β) Απαραίτητη προϋπόθεση του ταξιδιού είναι η επιστροφή του πλοίου και του επιβάτη στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν, δηλαδή η διενέργεια κυκλικού ταξιδιού με την αποβίβαση των επιβατών στο σημείο επιβίβασής τους. γ) Επιτρέπεται η αποεπιβίβαση των επιβατών απευθείας από πλοίο που είναι αγκυροβολημένο σε λιμένα ή όρμο. δ) Το εισιτήριο που εκδίδεται για το ταξίδι είναι ενιαίο, δηλαδή καλύπτει το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή (αρχική επιβίβαση) έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών. Μπορεί να είναι ατομικό ή ομαδικό στην περίπτωση που εκδίδεται για να καλύψει ομάδα (group) επιβατών. Συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση επιβατών στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία (Π.Δ. 23/1999 όπως ισχύει).

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

α) Αν το ταξίδι εκκινεί από λιμένα και περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ενδιάμεσο λιμένα, ο επιβάτης ακολουθεί το πλοίο σε όλο το ταξίδι. Μπορεί να αποβιβάζεται προσωρινά στην ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του πλοίου σε κάθε λιμένα ή όρμο ή ακτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση των θαλάσσιων εκδρομών - λουτρών που διενεργούνται από λιμένα προς όρμο ή ακτή, χωρίς να μεσολαβεί προσέγγιση σε άλλο λιμένα, δεν απαγορεύεται η αναχώρηση του ημερόπλοιου μετά από την αποβίβαση των επιβατών στον όρμο ή την ακτή. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση επιστροφής των επιβατών στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν ( κυκλικό ταξίδι), β) Απαγορεύεται η παραλαβή και η οριστική αποβίβαση επιβατών στους ενδιάμεσους λιμένες. Παρέκκλιση επιτρέπεται μόνο αν επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων συμβάντων.

Γ. ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Με την περίπτωση γ της παραγράφου 3 προβλέπονται δυνατότητες παρέκκλισης από τους παραπάνω όρους διενέργειας του ταξιδιού. Απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου πρόσωπου, υπό την προϋπόθεση της έλλειψης ή ανεπάρκειας και ιδιομορφίας των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και συνθηκών, προκειμένου να επιτραπεί:

α) η παραλαβή επιβατών από ενδιάμεσους λιμένες του ταξιδιού, υπό την διατήρηση του όρου της διενέργειας κυκλικού ταξιδιού, β) η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσους ελληνικούς λιμένες, χωρίς την υποχρέωση να ακολουθούν το πλοίο αλλά υπό τον όρο της επιστροφής τους στο σημείο επιβίβασής τους κατά την ίδια ή διαφορετική ημερομηνία. Σε αυτή την περίπτωση το ταξίδι θα πρέπει να αποτελεί μέρος του ίδιου συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο), γ) η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου και άλλων μέσων μεταφοράς, εφόσον ο συνδυασμός αυτός συμπεριλαμβάνεται στο ίδιο σύνολο τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο) και υπό τη διατήρηση της συνολικής χρονικής διάρκειας του ταξιδιού (έως εικοσιτέσσερις (24) ώρες). Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δε διατηρείται ο όρος της κυκλικότητας του ταξιδιού. Για το λόγο αυτό η έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου αφορά μόνο στο θαλάσσιο σκέλος του.

Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις προβλέπεται σύνολο τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο), διευκρινίζουμε ότι αυτό παρέχεται από τουριστικά γραφεία και όχι από τον εκμεταλλευτή του ημερόπλοιου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που οι παραπάνω αιτήσεις κατατίθενται στις Λιμενικές Αρχές, θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας, με κοινοποίηση στο πρώτο τμήμα της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών και συνημμένες α) τις απόψεις τους για την πραγματοποίηση των αιτηθέντων ταξιδιών, αφού διερευνηθεί η έλλειψη ή η ανεπάρκεια και ιδιομορφία των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και β) τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πρόκειται για πακέτο, όπου αυτό απαιτείται.

Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΗ ΞΗΡΑ

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 παρέχεται η δυνατότητα στα ημερόπλοια να εκτελούν ταξίδι το οποίο περιλαμβάνει τη διανυκτέρευση των επιβατών σε κατάλυμα της ξηράς, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το ταξίδι διαρκεί περισσότερο από εικοσιτέσσερις (24) ώρες και αποτελεί μέρος του ίδιου συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο), β) το ταξίδι είναι κυκλικό γ) το ημερόπλοιο υποχρεωτικά παραμένει αγκυροβολημένο, κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης των επιβατών στη ξηρά δ) αν το πλοίο δεν διαθέτει χώρους ενδιαίτησης για το πλήρωμα, προβλέπεται ρητά η διασφάλιση κατάλληλου καταλύματος με τη μεταξύ του πληρώματος και του πλοιοκτήτη καταρτιζόμενη σύμβαση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Λιμενική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 για την διενέργεια του ταξιδιού της παρούσας παραγράφου, ζητάει τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη των Λιμενικών Αρχών στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων θα διανυκτερεύσουν πλοίο και επιβάτες. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αυτή θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη προκειμένου η Λιμενική Αρχή να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο.

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Οι διατάξεις της παραγράφου 5 έχουν σκοπό την διασφάλιση της τάξης, της ευρυθμίας και της ασφάλειας στους χώρους όπου παραβάλλουν ή αγκυροβολούν τα ημερόπλοια.

5. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια υπό ελληνική σημαία στελεχώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα επιβατηγά τουριστικά πλοία.

Τα θέματα σχετικά με τη στελέχωση των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων υπό σημαία άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον έχουν χωρητικότητα κάτω των 650 gt, ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.

6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973 Α' 261) όπως ισχύει, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέχρι την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο ιδιοκτήτης του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης δ της παραγράφου 2, ότι πρόκειται να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4256/2014 (Α' 92) καταθέτει ευκρινή αντίγραφα α) του πρωτότυπου Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου και του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας ή της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων και β) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης.

Τα ανωτέρω απαιτούνται μόνο την πρώτη φορά που ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την υπεύθυνη δήλωση και αντίγραφά τους αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιηγητικά ταξίδια για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί κατ' εξαίρεση έγκριση για την εκτέλεσή τους για την τρέχουσα θερινή περίοδο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 122/95 (Α' 75), συνεχίζουν να εκτελούνται εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του νόμου.

V. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Παρακαλούμε για τη μελέτη του άρθρου 14, το οποίο ρυθμίζει θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων:
α) την κατάργηση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας β) την πραγματοποίηση ερασιτεχνικών καταδύσεων από τους επιβάτες των πλοίων αναψυχής, για την αναψυχή τους γ) την ασφάλιση των πλοίων αναψυχής, των επιβατηγών πλοίων και των μικρών σκαφών του πρώτου μέρους του νόμου καθώς και των μικρών σκαφών ή άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Εφόσον, κατά το άρθρο 14 παρ 4(α)(αα), συγκεκριμένο πλοίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 6/12 (Α'7), σχετική τυγχάνει η ΑΦ 654.5-1/2012 ΑΣ 2367 από 23.8.2012 Εγκύκλιος ΥΝΑ/ΔΕΛΕΠ-ΔΝΠΑ. Στην περίπτωση πλοίου που εμπίπτει στην περ. του άρθρου 14(4) και εφαρμόζεται ως προς αυτό ο Κανονισμός 392/2009 και ο Ν. 4195/2013 (Α' 211), σχετική τυγχάνει η ΑΠ 3139.Α.7/415/19.12.2012 Εγκύκλιος ΔΝΠΑ-ΔΘΣ- ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ. δ) την ανέλκυση ή τη καθέλκυση πλοίων αναψυχής χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια της Λιμενικής Αρχής.

VI. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ)

Τα οριζόμενα στην περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 42 αφορούν σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, που διενεργούν περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες).

Ιδιαίτερα σημειώνουμε τα παρακάτω: α) Ο ορισμός των περιηγητικών ταξιδιών παρέχεται στην περίπτωση αα της παραγράφου Α. β) Το εισιτήριο είναι ενιαίο για το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή (αρχική επιβίβαση) έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών, γ) Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο επιβάτης δεν μπορεί να διακόψει το ταξίδι του και υποχρεούται να ακολουθεί το πλοίο. Μπορεί να αποβιβάζεται από αυτό και να παραμένει στη ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του πλοίου σε κάθε λιμένα. Παρέκκλιση προβλέπεται μόνο για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων συμβάντων.

1. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Ή ΥΠΟ ΣΗΜΑΙΑ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ή ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.

Με την περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου ρυθμίζεται η εκτέλεση περιηγητικών ταξιδιών (κρουαζιέρας) από πλοία υπό ελληνική σημαία ή υπό σημαία άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ όταν ο λιμένας αρχικής επιβίβασης και τελικής αποβίβασης των επιβατών είναι ελληνικός, ανεξάρτητα από το αν το ταξίδι περιλαμβάνει και λιμάνια της αλλοδαπής.

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

α) Όταν η διάρκεια ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα τελικής αποβίβασής τους είναι έως σαράντα οκτώ (48) ώρες:

- Απαραίτητος όρος είναι η τελική αποβίβαση των επιβατών στο λιμένα από τον οποίο αρχικά επιβιβάσθηκαν (κυκλικό ταξίδι). Εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων β και γ υπό στοιχεία αα και ββ της παραγράφου 31 του άρθρου 12, σημεία των οποίων επισημάνθηκαν στις υποπεριπτώσεις Β και Γ της περίπτωσης 3 του κεφαλαίου IV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ της παρούσας.

1 Λόγω τυπογραφικού λάθους στο νόμο αναφέρεται «…της παραγράφου 2…»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Λιμενικές Αρχές να επικεντρώνουν την προσοχή τους στο θέμα της αποβίβασης επιβατών ελέγχοντας αν οι οριστικά αποβιβαζόμενοι επιβάτες είχαν επιβιβαστεί αρχικά στο πλοίο από άλλο ελληνικό λιμάνι.

β) Όταν η διάρκεια ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους είναι άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών, επιτρέπεται η αποβίβαση επιβατών σε λιμένα διαφορετικό από αυτόν στον οποίο επιβιβάσθηκαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή την περίπτωση καταργείται η κυκλικότητα, δηλαδή η υποχρέωση αποβίβασης του επιβάτη στο λιμάνι από το οποίο αρχικά επιβιβάσθηκε. Κατά την αποβίβαση των επιβατών σε λιμάνι διαφορετικό από αυτό της επιβίβασης τους, οι Λιμενικές Αρχές να ελέγχουν την τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης (δηλαδή η ημερομηνία αρχικής επιβίβασης του επιβάτη στο πλοίο να απέχει παραπάνω από 48 ώρες από την αποβίβαση). Επιτρέπεται επίσης η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσους λιμένες και η επιβίβασή τους από τον ίδιο ή διαφορετικό λιμένα στο ίδιο ή σε διαφορετικό πλοίο της ίδιας εταιρείας, μετά από έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) η υφιστάμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση δεν είναι επαρκής και β) το ταξίδι αποτελεί μέρος ενός συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο).

Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στους παραβάτες επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως των άρθρων 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α' 261).

2. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΣΗΜΑΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Με την περίπτωση Γ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται το άρθρο 1 του Ν. 3872/2010 (Α' 148) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 222 του Ν. 4072/2012 (Α'86) και το άρθρο 54 του Ν. 4150/2013 (Α' 102).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το νέο στοιχείο που εισάγεται είναι η κατάργηση της κυκλικότητας, δηλαδή της υποχρέωσης αποβίβασης του επιβάτη στο λιμάνι από το οποίο αρχικά επιβιβάσθηκε. 

Σε κάθε περίπτωση, οι Λιμενικές Αρχές να ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων που διατηρούνται (μεταφορική ικανότητα του πλοίου άνω των σαράντα εννέα (49) επιβατών και διάρκεια του ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών).

Επιπλέον, στα πλοία αυτά, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ2 της περίπτωσης Α3 και της υποπερίπτωσης δδ4 της περίπτωσης Β5 της παραγράφου 1, που επισημάνθηκαν ανωτέρω.

2 Λόγω τυπογραφικού λάθους στο νόμο σημειώνεται ως «…της περίπτωσης β….»
3 Λόγω τυπογραφικού λάθους στο νόμο σημειώνεται ως «…της παραγράφου 1…»
4 Λόγω τυπογραφικού λάθους στο νόμο σημειώνεται ως «….της περίπτωσης δ….»
5 Λόγω τυπογραφικού λάθους στο νόμο σημειώνεται ως «… της παραγράφου 2…»

Ως προς το πλήρωμα και τις κυρώσεις, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3872/2010 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 222 του Ν. 4072/2012.

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις όσα πλοία εκτελούν διεθνείς πλόες, δηλαδή α) έχουν παραλάβει τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή ανεξάρτητα αν θα τους αποβιβάσουν ή όχι στην Ελλάδα ή β) έχουν παραλάβει τους επιβάτες τους από την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα τους αποβιβάσουν στην αλλοδαπή ή γ) διέρχονται από την Ελλάδα, έχοντας παραλάβει επιβάτες από την αλλοδαπή και με σκοπό να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους στην αλλοδαπή.

4. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ

Διατηρείται η δυνατότητα των επιβατηγών δρομολογημένων πλοίων να εκτελούν ταξίδια με ολική ναύλωση για την εξυπηρέτηση οργανωμένων ομαδικών μετακινήσεων, εφόσον δεν παραβλάπτεται η εκτέλεση των εγκεκριμένων δρομολογίων τους, ύστερα από Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής.

VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Στο πλαίσιο συγκέντρωσης στοιχείων για την παρακολούθηση της δραστηριοποίησης των κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, οι Λιμενικές Αρχές θα αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας συμπληρωμένο το συνημμένο στο παράρτημα της παρούσας πίνακα.

2. Με την έναρξη ισχύος του νόμου καταργήθηκαν:
- τα άρθρα 1 έως 14 του Ν. 2743/1999 (Α' 211), εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 η οποία αναριθμήθηκε σε 5 με την παράγραφο 16 του άρθρου 40 του ν.3182/2003 (Α' 220),
- το άρθρο 40 του ν. 3182/2003 (Α' 220),
- το Π.Δ 122/95 (ΦΕΚ 75 Α'),
- η παράγραφος 5 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α' 261) όπως ισχύει η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 8 α του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α) και αναριθμούνται οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 165 του ΚΔΝΔ σε 5, 6 και 7 αντιστοίχως,
- οι παράγραφοι 8 β και 8 γ του άρθρου 11 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α'),
- τα στοιχεία με αύξοντα αριθμό 25 (άδεια απόπλου υπό ξένη σημαία) και 55 (άδεια ανέλκυσης ή καθέλκυσης πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων) της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της απόφασης με αριθμό 3131.4/1/1999 (Β' 2000/1999)
και αντικαταστάθηκε
- το άρθρο 1 του ν. 3872/2010 (Α' 148)
3. Οι παρακάτω Κ.Υ.Α. και Υ.Α. παραμένουν σε ισχύ:
- ΥΑ αριθ.4113.147/2001/30-04-2001 (Β' 615)
- ΚΥΑ αριθμ. 4113.203/01/01-09-2005 (Β' 1281)
- ΚΥΑ αριθμ. 19431/28-08-2013 (Β' 2201) με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. 798/13-01-2012 (Β' 19)
- ΥΑ αριθμ. 3342/36/21-08-2001 (Β' 1124)
- ΥΑ αριθμ. 3342/13/2004/20-08-2004 (Β' 1330) που τροποποίησε την ΥΑ αριθμ. 3342/02/2004/21-01-2004 (Β' 478)
- ΥΑ αριθμ. 3511.1/8/2003/21-04-2003 (Β' 573) η οποία τροποποιήθηκε με την ΥΑ αριθμ. 3511.1/7/28-04-2006 (Β' 611) η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την 3511.1/04/201418-03-2014 (Β' 820)
- ΚΥΑ αριθμ. 3342/02/2002/23-04-2002 (Β' 560) με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ αριθμ. 3342/14/2000/09-03-2000 (Β' 392)
- Η αριθμ. 279/2007 Γνωμοδότηση ΝΣΚ/Τμήμα Γ' που έγινε αποδεκτή από τον κ. ΥΕΝΑΝΠ
Μέχρι την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 2: 
- ΥΑ αριθμ. 3342/02/2005/28-01-2005 (Β' 169) κατά το μέρος που ορίζει τον τύπο της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τον κατάλογο των αποδεκτών για κοινοποίηση και εσωτερική διανομή
- ΥΑ αριθμ. 3342/03/2003/16-07-2003 (Β' 1111) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου.Ο Υπουργός
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης