Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ1047/681/30.12.1998 Τροποποίηση της υπ αριθ. 1039180/1992/545/Α0014/ΠΟΛ.1108/29.3.1996 ΚΥΑ "Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού ΕΦΚ που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων

Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Φ1047/681/30.12.1998
Τροποποίηση της υπ αριθ. 1039180/1992/545/Α0014/ΠΟΛ.1108/29.3.1996 ΚΥΑ "Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού ΕΦΚ που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντωνΤροποποίηση της υπ' αριθ. 1039180/1992/545/Α0014/ ΚΥΑ "Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού ΕΦΚ που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων Φ.1047/681/30.12.1998

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 19, εδάφια α' και β' του άρθρου 41 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/23.10.1998) "Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις", με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 15 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'/7.3.1996), σύμφωνα με τις οποίες:

α) Αυξάνεται από 30% σε 40% το ποσοστό απαλλαγής από τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία (φυτική και ζωική παραγωγή), δασοκομία, λιμναία και ποτάμια ιχθυοκαλλιέργεια και

β) Αναπροσαρμόζεται από 1,14% σε 1,59% ο ειδικός κατ' αποκοπή συντελεστής της φυτικής παραγωγής που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό απαλλαγής.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1039180/1992/545/Α0014/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας "Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία επιστροφής ποσοστού ΕΦΚ που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων".

3. Την υπ' αριθ. Υ.2009/20.5.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

4. Το άρθρο 22, παρ. 3 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/27.11.1995) "περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" και

5. Οτι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 10 δις δρχ. περίπου στον Κρατικό Προϋπολογισμό και προς τούτο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 3125 του Προϋπολογισμού του έτους 1999.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1039180/1992/545/Α0014/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, ως ακολούθως.

Αρθρο 1
Η παρ. 2 του άρθρου 2 της παραπάνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Οι κατ' αποκοπή συντελεστές που αντιστοιχούν στο ποσοστό επιστροφής 40% του ΕΦΚ ορίζονται σε 1,59% για τη φυτική παραγωγή και σε 0,45% για τις λοιπές κατηγορίες παραγωγής".

Αρθρο 2
Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1999, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης