Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1326/31.12.1998 ΠΟΛ.1326/31.12.1998


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1326/31.12.1998
Περί κλεισίματος των βιβλίων των υπολόγων διαχειριστών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, εφόσον επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ενωση, οικονομικού έτους 1998


Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1145380/3607/2068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Δ.Δ., Ν.Π. & ΔΕΚΟ-ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1326

ΘΕΜΑ: Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου εφόσον επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 1998.

Εχοντας υπόψη:

α) Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

β) Το Π.Δ.167/1996 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.284/1988 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" (ΦΕΚ 128/Α') και Συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων".

γ) Το Π.Δ.211/1996 (ΦΕΚ 166/Α') "Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων".

δ) Η υπ' αριθ. 1018049/281/208Α/9.2.1998 απόφαση του Υφυπουργού των Οικονομικών.

ε) Το άρθρο 20, παρ. 26 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α').

στ) Το άρθρο 8 του Ν.Δ.496/1974 "Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ".

ζ) Η υπ' αριθ. 1002298/33/Α0006/8.1.1997 (ΦΕΚ 19/Β'/17.1.1997) απόφαση μεταβίβασης της εξουσίας να υπογράφουν "Με εντολή Υφυπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και Συστημάτων, στους Ειδικούς Γραμματείς, στους Γενικούς Διευθυντές...

Αποφασίζουμε

Α. Γενικά
Οπως είναι γνωστό, με τη λήξη του οικονομικού έτους 1998 γίνεται το κλείσιμο των βιβλίων όλων των δημοσίων διαχειρίσεων (χρηματικού και υλικού), των διαχειρίσεων των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, εφόσον αυτά επιχορηγούνται ή
χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ενωση.
- Τα βιβλία αυτά κλείνονται στην 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου ή, σε περίπτωση παράτασης του οικονομικού έτους, την τελευταία ημέρα της παράτασης.
- Η θεώρηση των βιβλίων πρέπει να γίνεται μέσα σ' ένα μήνα από τη λήξη της παράτασης.
- Εξαίρεση αποτελούν οι ΔΟΥ που η διαχείρισή τους κλείνει υποχρεωτικά την 31.12.1998.
Με την υπ' αριθ. 1018049/281/208Α/9.2.1998 υπουργική απόφαση, για τη θεώρηση του κλεισίματος, ορίζονται οι Προϊστάμενοι των υπολόγων διαχειριστών.
- Σε περίπτωση συμπτώσεως του προσώπου του Προϊσταμένου και του υπολόγου, η θεώρηση ενεργείται από υπάλληλο που ορίζεται από την αμέσως Προϊσταμένη αυτού Αρχή ή την Υπηρεσία που επιχορήγησε ή χρηματοδότησε το Ν.Π. και, προκειμένου για διαχειρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Οικονομικής Επιθεώρησης (σχετ. η υπ' αριθ. 1046244/1044/0006Β/9.4.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων αυτού, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, πλην ΓΛΚ και ΓΧΚ").
- Εξαίρεση του κλεισίματος των βιβλίων αποτελούν οι διαχειρίσεις:
α) Των ΝΠΔΔ (π.χ. Σχολικών Επιτροπών του Ν.1894/1990) και των ΝΠΙΔ (π.χ. Σωματεία) που δεν έχουν υπηρεσίες ή υπαλλήλους ή υπαλληλική ιεραρχία και η συγκρότησή τους εξαντλείται σ' αυτό τούτο το Συλλογικό Οργανο. Η θεώρηση και το κλείσιμο των βιβλίων τους θα γίνεται απ' όλα τα μέλη του Δ.Σ.
Σχετική για το θέμα αυτό είναι η υπ' αριθ. 2518/23.9.1996 Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έγινε αποδεκτή από τον οικείο Υπουργό στις 16.10.1996.
β) Των υπολόγων διαχειριστών των Παγίων Προκαταβολών και των ΧΕΠ, των οποίων τα βιβλία δεν θεωρούνται και δεν κλείνονται με τη διαδικασία του άρθρου 58 του Ν.2362/1995.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ορίσετε έγκαιρα τους υπαλλήλους αυτούς και παρακολουθήσετε με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή την εκτέλεση αυτής της εργασίας για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών που δίνονται πιο κάτω. Επειδή παρατηρήθηκε στο παρελθόν καθυστέρηση στο κλείσιμο των βιβλίων με υπαίτιους τους υπολόγους, οι οποίοι δεν ενημέρωσαν έγκαιρα τα σχετικά βιβλία, θα πρέπει, μόλις λάβετε την εγκύκλιο αυτή, με επείγουσα δική σας διαταγή προς όλους τους υπολόγους χρηματικού και υλικού της δικαιοδοσίας σας, να επιστήσετε την προσοχή τους για την πλήρη ενημέρωση των βιβλίων την 31.12.1998, ώστε να είναι δυνατή η άμεση θεώρησή τους.

Β. Οδηγίες

1. Ενέργειες για το κλείσιμο

Πρώτα θα κλειστούν όλα τα βιβλία κάθε διαχείρισης, όπως π.χ. τα βιβλία Ταμείου, ημερολογίου, καθολικού, αποθηκών, ενσήμων και κάθε άλλου είδους δημοσίου υλικού. Επίσης, τα στελέχη των γραμματίων είσπραξης, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και γενικά κάθε στοιχείου με το οποίο ενεργείται η χρέωση και η πίστωση των υπολόγων. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των διαχειρίσεων που βρίσκονται στις Τράπεζες ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα εξακριβωθούν από επίσημο έγγραφο ή δελτίο της Τράπεζας, από το οποίο θα φαίνεται η κίνηση των λογαριασμών. Υστερα, κάτω από την τελευταία εγγραφή των βιβλίων που αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και στο πίσω μέρος των στοιχείων με τα οποία ενεργείται η χρεοπίστωση των υπολόγων, θα γραφεί η λέξη "ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ", η ημερομηνία που πράγματι κλείστηκαν τα βιβλία και, τέλος, η υπογραφή του Προϊσταμένου ή του
υπαλλήλου που τα θεώρησε.

2. Πρωτόκολλο κλεισίματος
Οι πιο πάνω πράξεις θ' αναφέρονται στο πρωτόκολλο κλεισίματος που θα συντάσσεται σε τρία αντίτυπα και θα υπογράφεται από τον υπάλληλο που τα θεώρησε και τον υπόλογο διαχειριστή.
Το πρωτόκολλο θα πρέπει απαραιτήτως ν' αναφέρει:
α) Το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους.
β) Τα συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης όλων των Γενικών Λογαριασμών, καθώς και τα υπόλοιπά τους, προκειμένου δε για διαχείριση υλικών θα σημειώνονται χωριστά για κάθε είδος οι ποσότητες που εισήχθησαν και εξήχθησαν, καθώς και τα υπόλοιπά τους.
γ) Το ταμειακό υπόλοιπο αναλυόμενο σε ποσό που βρίσκεται στα χέρια του υπολόγου διαχειριστή και σε ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε άλλη Τράπεζα, επιβεβαιούμενο το δεύτερο αυτό ποσό από αντίγραφο του σχετικού λογαριασμού της Τράπεζας.
Για το ποσό που βρίσκεται στα χέρια του υπολόγου, θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η ανάγκη που επιβάλλει την μη κατάθεσή του στην Τράπεζα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανώτερο του 1/10 του ταμειακού υπολοίπου.
δ) Τα βιβλία που κλείστηκαν, τον αριθμό των τίτλων που εκδόθηκαν, π.χ. ενταλμάτων, γραμματίων κ.λπ., σημειώνοντας και τον αύξοντα αριθμό τους (από ... μέχρι...).
ε) Αν ο διαχειριστής έχει ή όχι άλλη διαχείριση και εφόσον έχει, αν κλείσθηκαν τα βιβλία της και θα επισυνάπτεται και σχετική υπεύθυνη δήλωσή του.

3. Υποβολή πρωτοκόλλων
Από τα πρωτόκολλα αυτά, το ένα θα πάρει ο υπόλογος διαχειριστής για να το επισυνάψει μαζί με τα άλλα παραστατικά στοιχεία της διαχείρισής του στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στον αρμόδιο Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον υποχρεούται εκ του νόμου σε κατασταλτικό έλεγχο ή στην Υπηρεσία που χρηματοδότησε ή επιχορήγησε το Ν.Π. μαζί με τον απολογισμό της όλης επιχορήγησης ή χρηματοδότησης.
Το δεύτερο αντίτυπο παραμένει στο αρχείο του υπολόγου διαχειριστή και το τρίτο αντίτυπο υποβάλλεται, μέσω της Υπηρεσίας του υπολόγου, στην αρμόδια Διεύθυνση της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα φροντίσει για τη φύλαξή τους για δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται, ως κάτωθι:

Α. Νομών Αττικής, Κυκλάδων, στην Οικονομική Επιθεώρηση Περιφέρειας Αττικής, Κολωνού 2, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα.
Β. Νομών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, στην Οικονομική Επιθεώρηση Κεντρικής Μακεδονίας, Νικ. Ουρανού 15, Τ.Κ. 546 27, Θεσσαλονίκη.
Γ. Νομών Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, στην Οικονομική Επιθεώρηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2ο χιλ. Εθνικής οδού Κομοτηνής - Ξάνθης, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή.
Δ. Νομών Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, στην Οικονομική Επιθεώρηση Δυτικής Μακεδονίας, Μουράτη 3, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη.
Ε. Νομών Ιωαννίνων, Αρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, στην Οικονομική Επιθεώρηση Ηπείρου, Δωδώνης 21, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα.
ΣΤ. Νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, στην Οικονομική Επιθεώρηση Θεσσαλίας, Αλεξ. Παναγούλη 66, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα.
Ζ. Νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, στην Οικονομική Επιθεώρηση Ιονίων Νήσων, Θέση Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα.
Η. Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας, Ηλείας, στην Οικονομική Επιθεώρηση Δυτικής Ελλάδας, κτίριο Λιμένα, Τ.Κ. 261 10, Πάτρα.
Θ. Νομών Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, στην Οικονομική Επιθεώρηση Στερεάς Ελλάδας, Οθωνος 57, Τ.Κ. 351 00, Λαμία.
Ι. Νομών Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, στην Οικονομική Επιθεώρηση Πελοποννήσου, Πλ. Κολοκοτρώνη 22, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη.
ΙΑ. Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, στην Οικονομική Επιθεώρηση Βορείου Αιγαίου, Βουρνάζων 2, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη.
ΙΒ. Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου, Δωδεκανήσου, στην Οικονομική Επιθεώρηση Κρήτης, Ιδομενέως 28, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης.

4. Διαχειρίσεις ΔΟΥ
Για τις διαχειρίσεις των ΔΟΥ, θέλουμε να τονίσουμε ότι τα πρωτόκολλα κλεισίματος των βιβλίων τους (σε πέντε αντίτυπα) αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά των ετησίων λογαριασμών που υποβάλλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιβάλλεται, λοιπόν, το σχετικό κλείσιμο να γίνει μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, για να μην καθυστερήσει η υποβολή των λογαριασμών αυτών. Κατά το κλείσιμο των βιβλίων των ΔΟΥ, θα θεωρηθούν και θα κλειστούν μαζί με τα βιβλία της διαχείρισης και τα βιβλία των αρμοδίων Γραφείων Παρακαταθηκών, θα συνταχθεί δε για τη διαχείριση αυτή ιδιαίτερο πρωτόκολλο, με πίνακες μετρητών και αυτουσίων παρακαταθηκών σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα υποβληθεί απευθείας στην εδώ Κεντρική Διεύθυνση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Γραφείο Ελεγκτή Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η πιο πάνω Κεντρική Διεύθυνση δίνει κάθε χρόνο ειδικές οδηγίες για τον τρόπο που θα γίνει η θεώρηση των βιβλίων των κατά τόπους Γραφείων Παρακαταθηκών, με εγκύκλιό της προς τους Προϊσταμένους των ΔΟΥ, οι οποίοι, ως Προϊστάμενοι των υπολόγων διαχειριστών, θα θεωρήσουν και θα κλείσουν τα βιβλία του Γραφείου Παρακαταθηκών.

5. Διαχειρίσεις Ν.Π.
Προκειμένου για τις διαχειρίσεις των Ν.Π., το κλείσιμο των βιβλίων τους θα γίνει μετά τη λήξη της δίμηνης παράτασης του τρέχοντος οικονομικού έτους για την ενέργεια διαχειριστικών πράξεων (άρθρο 8 του Ν.Δ.496/1974), ώστε τα πρωτόκολλα που θα συνταχθούν να εμφανίζουν ολοκληρωμένη τη διαχείρισή τους. Η θεώρηση θα φέρει την ημερομηνία που πράγματι κλείνουν τα βιβλία από τον υπάλληλο που ορίστηκε. Τα πρωτόκολλα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σ' ένα μήνα από τη λήξη της παράτασης (ως ανωτέρω παρ. 3).
Σε περίπτωση που σε κάποια διαχείριση διαπιστωθεί διαχειριστική ανωμαλία, ο υπάλληλος που θεωρεί το κλείσιμο των βιβλίων πρέπει ν' αναφέρει σχετικά αμέσως στην Προϊσταμένη του Αρχή ή στην Υπηρεσία που επιχορήγησε ή χρηματοδότησε το Ν.Π., η οποία στη συνέχεια θα μας ενημερώσει με Fax για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η διαχειριστική ανωμαλία που θα διαπιστωθεί πρέπει να γραφεί και στο πρωτόκολλο. Επίσης, στο πρωτόκολλο θα πρέπει ν' αναφέρεται και το νομοθέτημα με το οποίο συστήθηκε το Ν.Π., καθώς και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε αυτό, για να είναι δυνατή η επαλήθευση της νομικής του μορφής ή ο σκοπός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η υλοποίηση του σκοπού αυτού.
Οι διαχειρίσεις των Σχολικών Επιτροπών του Ν.1894/1990 θα θεωρούνται και θα κλείνονται ως ανωτέρω.
Τα πρωτόκολλα των Σχολικών Επιτροπών θα συντάσσονται και αυτά σε τρία αντίτυπα, ως ανωτέρω παρ. 2 και 3.

6. Διαχειρίσεις που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και Δημόσιας Τάξης
Το κλείσιμο των διαχειρίσεων αυτών (χρηματικού και υλικού) θα γίνει από οικονομικούς αξιωματικούς που θα ορισθούν με διαταγή των Υπουργείων και στους οποίους θα δοθούν ειδικές οδηγίες.

7. Διαχειρίσεις Τελωνείων
Οι διαχειρίσεις των Τελωνείων θα θεωρηθούν για το κλείσιμο των βιβλίων τους από τους Προϊσταμένους των υπολόγων διαχειριστών. Με το κλείσιμο των βιβλίων θα συνταχθούν τέσσερα διαφορετικά πρωτόκολλα, τα οποία θ' αντιστοιχούν σε ισάριθμους λογαριασμούς που έχουν καθιερωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ήτοι:
- Της χρηματικής διαχείρισης.
- Της διαχείρισης Τελωνειακών Παρακαταθηκών.
- Της διαχείρισης των υπερωριών (ΔΕΤΕ) και
- Της διαχείρισης ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών.

Καθένα απ' αυτά τα πρωτόκολλα θα συντάσσεται σε τέσσερα αντίτυπα. Το ένα παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσίας και θα τίθεται υπόψη του Επιθεωρητή κατά την τακτική επιθεώρηση του οικονομικού έτους. Τα δύο θα κρατούνται από τον τελωνειακό υπόλογο, προκειμένου να επισυναφθούν στους λογαριασμούς της αρμόδιας διαχείρισης και το άλλο στους λογαριασμούς της διαχείρισης του επόμενου έτους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί "Ελεγκτικού Συνεδρίου". Το τέταρτο αντίτυπο θα διαβιβάζεται, μέσω της Υπηρεσίας του υπολόγου, στην αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση (ως ανωτέρω παρ. 3).
Ως προς το περιεχόμενο των τεσσάρων αυτών πρωτοκόλλων, τονίζονται τα παρακάτω:
α) Το πρωτόκολλο χρηματικής διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 των οδηγιών και
αα) Τη χρέωση, δηλαδή τις συνολικές εισπράξεις των εσόδων που πραγματοποιούν τα Τελωνεία υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.
αβ) Την πίστωση, δηλαδή το σύνολο των εισπράξεων που κατατέθηκαν στη ΔΟΥ, με γραμμάτια παραλαβής υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.
αγ) Το σύνολο των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν για αχρεωστήτως πληρωθέντα ποσά.
β) Το πρωτόκολλο διαχείρισης Τελωνειακών Παρακαταθηκών πρέπει να περιέχει:
βα) Τη χρέωση, δηλαδή το υπόλοιπο εκκρεμών παρακαταθηκών κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και το σύνολο των παρακαταθηκών που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.
ββ) Την πίστωση, δηλαδή το συνολικό ποσό των παρακαταθηκών που τακτοποιήθηκαν, είτε με έκδοση τακτικών διπλοτύπων ή τριπλοτύπων είσπραξης, είτε με επιστροφή του ποσού των παρακαταθηκών στους καταθέτες, καθώς και το σύνολο των παρακαταθηκών που παραμένουν εκκρεμείς και τις οποίες θα πρέπει ο υπάλληλος που κάνει τη θεώρηση να επαληθεύει την ύπαρξή τους και να γίνεται ειδική μνεία στο πρωτόκολλο.

γ) Το πρωτόκολλο διαχείρισης υπερωριών (ΔΕΤΕ) πρέπει να περιλαμβάνει:

γα) Το σύνολο των εισπράξεων που τυχόν στάλθηκαν από άλλες Τελωνειακές Αρχές.
γβ) Το σύνολο των υπερωριών που δόθηκαν σε υπαλλήλους και αυτών που στάλθηκαν σε άλλες Αρχές.
δ) Το πρωτόκολλο διαχείρισης ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών πρέπει να περιλαμβάνει:
δα) Τη χρέωση με το υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους σε ποσό τεμαχίων ταινιών καπνού με την αντίστοιχη αξία τους, καθώς και κατά τη διάρκεια του έτους της διαχείρισης.
δβ) Την πίστωση των παραδοθεισών ταινιών καπνού κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του υπολόγου και το καταλειπόμενο υπόλοιπο κατά τη λήξη του οικονομικού έτους με την αντίστοιχη αξία τους.

Τέλος, στη σχετική πράξη θεώρησης των διαχειριστικών βιβλίων (τίτλων είσπραξης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων) θα πρέπει να γράφεται και ο αριθμός του τελευταίου διπλοτύπου που εκδόθηκε.

8. Διαχειρίσεις Ταχυδρομικών γραφείων
Τα Ταχυδρομεία αποτελούν Αυτόνομο Οργανισμό Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Δ.496/1970) και επομένως δεν θα γίνει θεώρηση και κλείσιμο των βιβλίων τους.
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, όμως, αποτελεί αυτοτελή Δημόσια Υπηρεσία σε οικονομική αποκέντρωση (Β.Δ.872/1960) και, συνεπώς, τα βιβλία της διαχείρισής του υπόκεινται σε θεώρηση.

9. Διαχειρίσεις φυλακών και αναμορφωτικών καταστημάτων
Στις Υπηρεσίες αυτές υπάρχουν οι πιο κάτω διαχειρίσεις:
α) Κρατικού Προϋπολογισμού.
β) Πάγιας Προκαταβολής.
γ) Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουμένων.
δ) Ταμείου Κέρδους Σιγαρέττων.

Ο έλεγχος των διαχειρίσεων θα στρέφεται στα θέματα εκείνα που προβλέπει η υπ' αριθ. 5287/10.2.1945 εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους Διευθυντές φυλακών και αναμορφωτικών καταστημάτων.

10. Εγκαιρη εκτέλεση
Οι Διευθύνσεις Οικονομικού των Υπουργείων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και οι Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των Γενικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, θα πρέπει να δώσουν οδηγίες προς τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών και Ν.Π., των οποίων τον έλεγχο και την εποπτεία ασκούν, ώστε η θεώρηση του κλεισίματος των βιβλίων όλων των διαχειρίσεων να γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

11. Οδοιπορικά έξοδα
Οπου είναι αδύνατον να γίνει η θεώρηση των βιβλίων από τους Προϊσταμένους των υπολόγων και χρειαστεί να γίνει από υπαλλήλους που ορίζονται από την Προϊστάμενη Αρχή και οι οποίοι θα μετακινηθούν για το σκοπό αυτό, τα οδοιπορικά έξοδα θα βαρύνουν:

α) Τον Φορέα των Δημοσίων Υπηρεσιών, των οποίων θεωρείται η διαχείριση για το κλείσιμο των βιβλίων τους και
β) Τα οικεία Νομικά Πρόσωπα, των οποίων τα βιβλία θεωρούνται για το κλείσιμο.Ετήσιο κλείσιμο βιβλίων υπολόγων διαχειριστών
1018049/281/208Α/9.2.1998

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α') "περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".
2. Το Π.Δ.167/1996 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.284/1988 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" (ΦΕΚ 128/Α') και Συγκρότηση Γενικών Διευθύνσεων".
3. Το Π.Δ.211/1996 (ΦΕΚ 166/Α') "Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων".
4. Την υπ' αριθ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154/Β'/7.3.1994) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των υπολόγων διαχειριστών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, εφόσον επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή από την Ευρωπαϊκή Ενωση, για τη θεώρηση του κλεισίματος όλων των βιβλίων των ανωτέρω διαχειρίσεων που κλείνονται την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και τη σύνταξη πρωτοκόλλων για τα εμφανιζόμενα στα βιβλία σύνολα χρέωσης, πίστωσης και για τα υπόλοιπα της διαχείρισης.
Για την υλοποίηση της θεώρησης των βιβλίων μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους, απαιτούνται οι κατωτέρω ενέργειες:

1. Οι υπόλογοι διαχειριστές για το κλείσιμο της διαχείρισής τους θα προβαίνουν στο τέλος κάθε χρήσης στην ισοζύγιση των στηλών χρέωσης και πίστωσης του Ημερολογίου, στην ισοζύγιση του Ημερολογίου Ταμείου και όλων των λογαριασμών του Καθολικού και Αποθήκης (ανάλογα με τη μορφή της διαχείρισης και το είδος των τηρουμένων βιβλίων) με την άθροιση των στηλών χρέωσης και πίστωσης, στην αναγραφή επί των ασθενεστέρων στηλών των υπολοίπων που προκύπτουν (μεταξύ χρέωσης και πίστωσης) στους μη ισοσκελισμένους λογαριασμούς, ώστε αυτοί να εξισωθούν.

2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών ή οι υπάλληλοι που θα ορίζονται από την Προϊσταμένη Αρχή των υπολόγων, εφόσον η ιδιότητα του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και του υπολόγου διαχειριστή συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο, για τη θεώρηση του κλεισίματος, θ' αναγράφουν κάτω από την τελευταία εγγραφή του Ημερολογίου του βιβλίου Ταμείου και των ισοσκελισθέντων λογαριασμών του Καθολικού της Αποθήκης τη λέξη "ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ", τη χρονολογία θεώρησης και θα θέτουν την υπογραφή τους.

3. Οι ανωτέρω πράξεις θα βεβαιώνονται με πρωτόκολλο που θα συντάσσεται σε τρία αντίτυπα και θα υπογράφεται από τους προαναφερθέντες για τη θεώρηση υπαλλήλους και τους υπολόγους διαχειριστές.

4. Στο πρωτόκολλο θ' αναγράφονται:
α) Τα συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης όλων των γενικών λογαριασμών, καθώς και τα υπόλοιπα τούτων.
Προκειμένου ειδικά για υλικά, τα ποσά τούτων θα εμφανίζονται κατά είδος (εισαγωγή - εξαγωγή - υπόλοιπο).
β) Το υπόλοιπο του ταμείου θα αναλύεται σε ποσό ευρισκόμενο στα χέρια του διαχειριστή και σε ποσό που έχει κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε Εμπορική Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Το ποσό που έχει κατατεθεί στις Τράπεζες ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα προκύπτει από επίσημο παραστατικό στοιχείο του Πιστωτικού Ιδρύματος. Τα χρηματικά διαθέσιμα πρέπει να έχουν απαραίτητα κατατεθεί σε Πιστωτικό
Ιδρυμα. Σε περίπτωση που το ποσό βρίσκεται στα χέρια του διαχειριστή, πρέπει να αιτιολογείται πλήρως γιατί βρίσκεται στα χέρια του και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το 1/10 του όλου υπολοίπου.

γ) Τα βιβλία που κλείστηκαν, καθώς και ο αριθμός των εκδοθέντων τίτλων (από ... έως ...) ενταλμάτων - γραμματίων - δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής.

δ) Επίσης, θ' αναφέρεται εάν ο διαχειριστής ασκεί ή όχι άλλη διαχείριση και, σε καταφατική περίπτωση, αν κλείστηκαν τα βιβλία αυτής.

5. Στην περίπτωση που, κατά το κλείσιμο των βιβλίων και τη θεώρηση αυτών, διαπιστωθεί διαχειριστική ανωμαλία, θα πρέπει αμέσως ν' αναφέρεται στην Προϊσταμένη Αρχή του υπολόγου ή στο αρμόδιο Υπουργείο που επιχορήγησε ή χρηματοδότησε το Ν.Π., τα οποία στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσουν την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση Επιθεώρησης Δ.Δ., Ν.Π. και ΔΕΚΟ, για τη λήψη των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις μέτρων. Από τα πρωτόκολλα αυτά, το ένα αντίτυπο υποβάλλεται από τον υπόλογο διαχειριστή, μαζί με τα άλλα παραστατικά στοιχεία της διαχείρισής του, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον υποχρεούται εκ του νόμου στην υποβολή των στοιχείων για κατασταλτικό έλεγχο ή στην Υπηρεσία που χρηματοδότησε ή επιχορήγησε το Ν.Π. μαζί με τον απολογισμό της όλης επιχορήγησης ή χρηματοδότησης. Το δεύτερο αντίτυπο παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσίας του υπολόγου διαχειριστή και το τρίτο αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης (Π.Δ.211/1996) που θα φροντίζει για τη φύλαξή του για δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τις 1.1.1998, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1087903/1481/ΠΟΛ.1233/0006Β/28.8.1997 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων αυτού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών κ.λπ. Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, πλην ΓΛΚ και ΓΧΚ 1046244/1044/0006Β/9.4.1998

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 16, 25, 26 και 29 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α') "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".
β) Του άρθρου 81 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α') "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις".
γ) Του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α') "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις".
δ) Του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 6 του ιδίου άρθρου του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α') "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις", σύμφωνα με τις οποίες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που συγκροτούσαν την Περιφερειακή Διοίκηση του Νομού ή Νομαρχίας, δεν υπήχθησαν στην ενιαία οργανική μονάδα της Περιφέρειας, αλλά αποτελούν από 1.9.1997 Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
...............................................................................
δικηγόρων, μηχανικών εμπειροτεχνών, εκτιμητών, φυλάκων, μεταγραφών κ.λπ. και
iii) καθορισμού αντιμισθίας εκκαθαριστών, εκτελεστών διαθηκών, διοικητών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, από 200.001 δρχ. μέχρι του ποσού των 2.000.000 δρχ.
ε) Η έγκριση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς που αφορά σε κοινωφελή περιουσία, εφόσον η αξία του αντικειμένου του συμβιβασμού είναι από 5.000.001 δρχ. μέχρι του ποσού των 10.000.000 δρχ.
στ) Η έγκριση ή μη επωφελέστερης επένδυσης ή αξιοποίησης ή διάθεσης των περιουσιών που καταλείπονται υπέρ των κοινωφελών σκοπών, καθώς και χορήγησης ή λήψης δανείου από 5.000.001 δρχ. μέχρι του ποσού των 10.000.000 δρχ. για κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.2039/1939".
4. Η παρ. Ι' του άρθρου 3 της παραπάνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

"Ι. Στους Προϊσταμένους των Οικονομικών Επιθεωρήσεων

α) Η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αποδεικτικών είσπραξης και τίτλων πληρωμής που απωλέσθηκαν (άρθρο 34 του Ν.2362/1995, ΦΕΚ 247/Α', άρθρο 76 του Π.Δ.16/1989 και Π.Δ.5/1993).
β) Η ακύρωση αποδεικτικών είσπραξης και γραμματίων σε περίπτωση απώλειας (άρθρο 78 του Π.Δ.16/1989).
γ) Η μεταβίβαση πιστώσεων για ενοίκια, γραφικά, μεταφορά χρημάτων και γενικά για όλες τις λειτουργικές δαπάνες των ΔΟΥ, εκτός από τα έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρο 1 του Ν.Δ.1337/1973).
δ) Η απόφαση για την αποδοχή μεταβίβασης στο Δημόσιο κληρονομιαίων ακινήτων για εξόφληση φόρου κληρονομιάς (άρθρο 5 του Ν.2097/1952, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1326/1983 και την παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν.1473/1984 και του άρθρου 1 του Β.Δ.705/1970.
ε) Η απόφαση για την εξόφληση των οφειλών θανόντος οφειλέτη του Δημοσίου από τους κληρονόμους, για τη μεταβίβαση σ' αυτούς κληρονομιαίων ακινήτων (άρθρο 3 του Ν.Δ.3079/1954 και άρθρο 1 του Β.Δ.705/1970, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν.3200/1955).
στ) Η απόφαση για την απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όταν το εκπρόθεσμο οφείλεται σε υπαιτιότητα των......
...............................................................................
ιε) Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών των Επιτροπών για τη συντήρηση, επισκευή, δαπάνες κ.λπ. των οχημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, πλην του ΓΛΚ και ΓΧΚ του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός των Υπηρεσιών που εδρεύουν στη Διοικητική Περιφέρεια του Νομού Αττικής, που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ' αριθ. 3373/390/20.3.1975 (ΦΕΚ 349/Β') απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 4993/745/24.4.1975, ΦΕΚ 489/Β', απόφαση του ιδίου Υπουργού).
ιστ) Ο ορισμός μελών των Επιτροπών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 42, 50 και 70 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), των άρθρων 98, 99, 100, 101, 103, 104 και 109 του Π.Δ.284/1988 (ΦΕΚ 128/Α') και τις παρ. 6 του άρθρου 4 του Α.Ν.263/1968 (ΦΕΚ 12/Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25
του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α').
ιζ) Η χορήγηση κανονικών αδειών απουσίας μέχρι είκοσι δύο ημέρες (και η επαύξηση αυτών λόγω αναπηρίας), καθώς και αδειών άνευ αποδοχών μέχρι έντεκα εργασίμων ημερών, αναρρωτικών αδειών και ειδικών αδειών, στους Προϊσταμένους των ΔΟΥ και των Κτηματικών Υπηρεσιών, ως και η παραπομπή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές.
ιη) Η χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους Προϊσταμένους των ΔΟΥ και των Κτηματικών Υπηρεσιών, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, καθώς και η άσκηση ένδικων μέσων για τα θέματα αυτά.
ιθ) Η έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων των ΔΟΥ και Κτηματικών Υπηρεσιών, για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό.
κ) Ο ορισμός υπαλλήλου για τη θεώρηση του ετησίου κλεισίματος διαχειριστικών βιβλίων των υπολόγων, στην περίπτωση σύμπτωσης του υπολόγου και του Προϊσταμένου Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στο ίδιο πρόσωπο (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.2362/1995, ΦΕΚ 247/Α')".

5. Καταργούνται οι διατάξεις των περ. α', κη', λα' και μδ' της παρ. Γ' και α' της παρ. Η', καθώς και των παρ. Δ' και ΙΑ' του άρθρου 3 της παραπάνω απόφασής μας.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης