Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Επιχειρήσεις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Ειδικά λογιστικά και φορολογικά θέματα

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Επιχειρήσεις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Ειδικά λογιστικά και φορολογικά θέματα


Άρθρα Επιχειρήσεις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Ειδικά λογιστικά και φορολογικά θέματα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Λογιστής - φοροτεχνικός

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1) ΓΕΝΙΚΑ
2)  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4254/2014.
3)  ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ, (4% ΚΑΙ 10%).
4) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»  ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

1)  ΓΕΝΙΚΑ

Ενώ, πριν από λίγα χρόνια η επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θεωρούνταν μια από τις καλύτερες επενδύσεις, σήμερα μετά την επιβολή της έκτακτης εισφοράς (ύψους 30% και μάλιστα με περιορισμό του δικαιώματος φορολογικής έκπτωσης) και τώρα (ν. 4254/2014 ), με την υποχρέωση χορήγησης ετήσιας για το 2013, έκπτωσης  (ποσοστού περίπου 35%), τα πράγματα αντιστραφήκαν.   
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) νοούνται (Ν.3468/2006, αρθ.2, §§2, 19-22) οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια και η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ορίζεται η συμπαραγωγή που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, σε σχέση με τη θερμική και ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διακριτών διαδικασιών, καθώς και η παραγωγή από Μονάδες Συμπαραγωγής Μικρής και Πολύ Μικρής Κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, ανεξάρτητα από το ποσοστό της εξοικονόμησης.

Ο «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΛΑΓΗΕ ΑΕ), εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. (Δείτε την ιστοσελίδα www.lagie.gr).

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής.  
(Δείτε την ιστοσελίδα : www.deddie.gr).

Με τον μοναδικό κωδικό που χορηγείτε στους παραγωγούς και με την   εισαγωγή  στο portal που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ (www.lagie.gr ) , γίνεται λήψη του ενημερωτικού σημειώματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της τρέχουσας περιόδου. Το ενημερωτικό σημείωμα ( σύμφωνα με τον  ΛΑΓΗΕ) ανακοινώνεται στο portal έως την 13η ημέρα κάθε μήνα και αφορά εκκαθάριση παραγωγής ή έναντι παραγωγής του προηγούμενου μήνα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014, τα ακριβή οικονομικά και φορολογικά στοιχεία του πιστωτικού τιμολογίου, που προβλέπει ο ίδιος Νόμος,  θα παρέχονται στους παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ από το ΛΑΓΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ μέσω του Ειδικού Ενημερωτικού Σημειώματος.

Η σχετική υποπαράγραφος του Νόμου ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», Άρθρο πρώτο. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3: ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, έχει ως εξής :


ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ1. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ( Σημ : Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.), οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, πλην των περιπτώσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β' 1079/2009), προβαίνουν στην έκδοση και παράδοση πιστωτικού τιμολογίου με βάση το Ειδικό Ενημερωτικό Σημείωμα που θα εκδώσουν ο ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και ο ΔΕΔΔΗΕ για το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υποχρεούνται να εκδώσουν πιστωτικό τιμολόγιο κατά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) (ν. 4093/2012), με το οποίο παρέχουν έκπτωση επί της συνολικής αξίας της εγχεόμενης κατά το 2013 ενέργειας:

α) σε ποσοστό 34% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν έως 31.12.2009,
β) σε ποσοστό 35% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2010 έως 31.12.2011,
γ) σε ποσοστό 37% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2012 έως 31.12.2012,
δ) σε ποσοστό 37,5% για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που συνδέθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013,
ε) σε ποσοστό 20% ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως και 100 kW (συμπεριλαμβανομένων των σταθμών που ανήκουν σε κατ' επάγγελμα αγρότες), στ) σε ποσοστό 10% για τις υπόλοιπες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.

(Σημειώνεται ότι, για αυτούς που  εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β' 1079/2009), αναφέρει  η ΠΟΛ.1101/6.8.2009 «Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων»)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΓΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2. Μέχρι την έκδοση και παράδοση στο ΛΑΓΗΕ του πιστωτικού τιμολογίου που αναφέρεται στην περίπτωση αυτή, αναστέλλεται η υποχρέωση, του ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και του ΔΕΔΔΗΕ για το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, καταβολής τιμήματος για την ποσότητα ενέργειας που έχει παραδοθεί και δεν έχει εξοφληθεί. Τα ακριβή οικονομικά και φορολογικά στοιχεία του πιστωτικού τιμολογίου θα παρέχονται στους παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ από το ΛΑΓΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ μέσω του Ειδικού Ενημερωτικού Σημειώματος. Όσον αφορά στα λοιπά θέματα φορολογικής απεικόνισης πιστωτικών τιμολογίων, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ν. 4093/2012 με επιφύλαξη των ακόλουθων περιπτώσεων 4, 5 και 6.

ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

3. Για τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εκδίδουν σύμφωνα με την περίπτωση 1 πιστωτικό τιμολόγιο η έκτακτη εισφορά της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α' 107) επαναυπολογίζεται για το 2013 επί των μειωμένων, μετά την έκπτωση, εσόδων από την πώληση ενέργειας το αναφερόμενο έτος.

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ

4. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, δεν ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης των εκπτώσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

5. Ειδικά και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ν. 4093/2012, τα πιστωτικά τιμολόγια της περίπτωσης 1 που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013 επιτρέπεται: (α) να εκδοθούν σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης της διαχειριστικής περιόδου του εκάστοτε παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και με ημερομηνία έκδοσης εντός της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και (β) να χρησιμοποιηθούν, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, για τη μείωση των φορολογητέων εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αφορούν την περίοδο 1.1.2013 έως και 31.12.2013, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

6.Σε περίπτωση που παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχει ήδη υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος για περίοδο που καλύπτει ολικά ή μερικά την  περίοδο 1.1.2013 - 31.12.2013 πριν την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, δικαιούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος για την εν λόγω περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της έκπτωσης του πιστωτικού τιμολογίου που αναλογεί στην εν λόγω περίοδο. Η προθεσμία για την υποβολή της ως άνω τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος λήγει κατά την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Στην περίπτωση λήξης της ως άνω προθεσμίας τα πιστωτικά τιμολόγια θα χρησιμοποιηθούν, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, για τη μείωση των φορολογητέων εσόδων των παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που αφορούν την επόμενη διαχειριστική περίοδο. (σημείωση: Προφανώς το 2014)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. Εφόσον οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου επιβλήθηκε κατάσχεση εις χείρας του ΛΑΓΗΕ ως τρίτου για απαιτήσεις που έχει παραγωγός ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ κατά του ΛΑΓΗΕ, και ο ΛΑΓΗΕ έχει δηλώσει στη σχετική του δήλωση ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου ότι υπάρχουν χρηματικές υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ προς τον εν λόγω παραγωγό/οφειλέτη του επιβάλλοντος την κατάσχεση, οι οποίες απαιτήσεις έχουν δεσμευθεί από το ΛΑΓΗΕ για να αποδοθούν στον κατασχόντα, αναστέλλεται η υποχρέωση, του ΛΑΓΗΕ να καταβάλει αυτές στον κατασχόντα μέχρι την έκδοση και παράδοση στο ΛΑΓΗΕ του πιστωτικού τιμολογίου που αναφέρεται στην περίπτωση 2 της παρούσας υποπαραγράφου. Επιπλέον οι δεσμευμένες αυτές απαιτήσεις για ενέργεια που εγχύθηκε στο Δίκτυο/Σύστημα από 1.1.2013 έως και 31.12.2013 μειώνονται αναλογικά με τα ποσοστά του πιστωτικού τιμολογίου της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου. Εφόσον όμως υπάρχουν και άλλες χρηματικές υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ προς τον εν λόγω παραγωγό/οφειλέτη του επιβάλλοντος την κατάσχεση για ενέργεια που εγχύθηκε στο Δίκτυο/Σύστημα σε περίοδο διαφορετική από αυτήν που αναφέρεται στην οικεία δήλωση του ΛΑΓΗΕ ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, αυτές δεσμεύονται και θα αποδοθούν στον κατασχόντα μέχρι την πλήρη εξόφληση του ποσού της κατασχέσεως , υπό τον όρο πλήρωσης και των λοιπών προϋποθέσεων που αναφέρει ο ΛΑΓΗΕ στις οικείες δηλώσεις του ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Ο ΛΑΓΗΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ούτε απέναντι στον παραγωγό ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ούτε απέναντι στον επιβάλλοντα την κατάσχεση για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη αυτών από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως και για τον ΔΕΔΔΗΕ.


 
2)  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΤΟΥ Ν. 4254/2014.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, το πιστωτικό τιμολόγιο θα πρέπει να εκδοθεί μέσα στο ημερολογιακό έτος 2014,  μετά από ενημέρωση (η οποία ελπίζουμε να γίνει σύντομα), του ΛΑΓΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, προς τους παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ για το ακριβές ποσό.

Η έκπτωση αυτή θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2013, ενώ η εισφορά αλληλεγγύης του νόμου 4093/2012 (επίσης για την χρήση του 2013), θα επαναπροσδιορισθεί (θα μειωθεί όπως είναι κατανοητό).

Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι επηρεάζονται σημαντικά για την χρήση 2013 τα ακόλουθα:

-Πωλήσεις  (οι οποίες θα μειωθούν βάση του πιστωτικού)
-Έξοδα (μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης)
-Έξοδα που εκπίπτουν από την φορολογία  (1/5 της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2013)

Μετά την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου θα ακολουθήσουν οι εγγραφές (για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία) και στο 2013 αλλά και στο 2014.

Παράδειγμα:

Έστω ότι ο ΛΑΓΗΕ υπολογίσει για μία επιχείρηση ΑΠΕ έκπτωση 100.000 ευρώ για το 2013, και η εισφορά αλληλεγγύης της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι 30%.

Οι εγγραφές μετά την έκπτωση του πιστωτικού τιμολογίου θα είναι οι ακόλουθες: 

 

 

 

Εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης στις  31.12.2013

 

Χρέωση 

Πίστωση

70.98    Εκπτώσεις πωλήσεων

100,000.00

 

63.98  Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

-30,000.00

 

56.03 Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμό

 

70,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο έτος 2014, με την έκδοση του πιστωτικού το 2014

 

 

 

 

Χρέωση 

Πίστωση

56.03 Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμό

70,000.00

 

30 Πελάτης (ΛΑΓΗΕ)

 

83,000.00

54.00.70   ΦΠΑ πωλήσεων

13.000


 

 

 

 

 

 

Σημείωση:  Το ΦΠΑ θα του πιστωτικού τιμολογίου θα μειώσει το ΦΠΑ των πωλήσεων της περιόδου που θα εκδοθεί το τιμολόγιο.

Σύμφωνα με το  Ε.Γ.Λ.Σ, ισχύουν τα εξής:

«2.2.507 Λογαριασμός 56 «Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού»
1. Όπως οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού, έτσι και οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού εξυπηρετούν το σκοπό της αναμορφώσεως των λογαριασμών του ισολογισμού στο πραγματικό μέγεθός τους κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.307.  Ειδικότερα, στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού καταχωρούνται τα έσοδα της επόμενης χρήσεως που προεισπράττονται και τα πληρωτέα έξοδα της κλειόμενης χρήσεως, που πραγματοποιούνται δηλαδή μέσα στη χρήση, δεν πληρώνονται όμως μέσα σ' αυτή, ούτε είναι δυνατή η πίστωσή τους σε προσωπικούς λογαριασμούς, επειδή δεν είναι απαιτητά κατά το τέλος της χρήσεως. ………………………………
2.2.405 Λογαριασμός 44 «Προβλέψεις»
1. Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού, που γίνεται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της οικονομικής μονάδας, σε βάρος του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως ή του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. Η κράτηση αυτή αποβλέπει στην κάλυψη ζημιάς ή εξόδων ή ενδεχομένης υποτιμήσεως στοιχείων του ενεργητικού, όταν κατά την ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού είναι πιθανή η πραγματοποίηση τους, χωρίς όμως να είναι γνωστό το ακριβές μέγεθος τους ή ο χρόνος πραγματοποιήσεως ή και τα δύο. »

3)  ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ, ( 4% ΚΑΙ 10% ).

Η σύγχυση ξεκίνησε όταν στην ΠΟΛ.1216/24.9.2013 Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων της παρ. 22 του άρθρου 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17) , έγινε η εξής αναφορά :
 
«Από τον παραπάνω καθορισμό των νέων συντελεστών απόσβεσης, προκύπτει ότι εάν κάποιο πάγιο δεν περιλαμβάνεται σ' αυτόν, ο συντελεστής απόσβεσης αυτού θα είναι εκείνος των «λοιπών πάγιων στοιχείων» δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) για όλους τους κλάδους επιχειρήσεων και όχι εκείνος που τυχόν προκύπτει από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου αυτού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του συντελεστή απόσβεσης 10% των «λοιπών πάγιων στοιχείων» κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι κάποια πάγια δεν περιγράφονται επακριβώς στον πίνακα των προβλεπόμενων νέων συντελεστών απόσβεσης.

Π.χ. για τα αιολικά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο παραπάνω συντελεστής 10% για την απόσβεσή τους, αλλά ο ορθός συντελεστής 4% για τις «μη κτιριακές εγκαταστάσεις»»

Αργότερα με την ΠΟΛ.1252/25.11.2013 Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών μονάδων, αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών, δόθηκαν,  οι παρακάτω διευκρινήσεις :

«Στην ίδια παράγραφο έχει τονισθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης 10% των «λοιπών πάγιων στοιχείων» κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι, κάποια πάγια δεν περιγράφονται επακριβώς στον πίνακα των καθορισθέντων νέων συντελεστών απόσβεσης. Γι αυτό δόθηκε ένα ενδεικτικό παράδειγμα για τα «αιολικά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στο οποίο αναφέρεται ο συντελεστής 4% για τις «μη κτιριακές εγκαταστάσεις». Το παράδειγμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τις παραπάνω επιχειρήσεις καθώς δεν τις υποχρεώνει να χαρακτηρίσουν το σύνολο των παγίων τους ως «μη κτιριακές εγκαταστάσεις». Αντίθετα στα πάγια που είτε από την περιγραφή του τιμολογίου αγοράς, είτε από την πραγματική τους χρήση ή άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους εντάσσονται σε άλλη κατηγορία παγίου, εφαρμόζεται ο οικείος συντελεστής απόσβεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994. Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η υπαγωγή τους σε συγκεκριμένο συντελεστή απόσβεσης είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται καταρχήν από την ίδια την επιχείρηση και στη συνέχεια από αρμόδια ελεγκτική αρχή. »

Για να προσεγγίσουμε τα ανωτέρω έχουμε:

α) Οι συντελεστές αποσβέσεων ορίζονται, από την Νομοθεσία, ως εξής:


Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες:

4%

Βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις:

4%

Μηχανήματα:

10%

Εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού):

10%

Λοιπά πάγια στοιχεία:

10%β) Οι έννοιες των παγίων, ορίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ και έχουν ως εξής:

«2.2.105 Λογαριασμός 11 «Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα»
1. Κτίρια είναι οι οικοδομικές κατασκευές που γίνονται με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών και προορίζονται για κατοικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας.
2. Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, κλιματιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχετεύσεως, πνευματικής ή μη μεταφοράς, ενδοσυνεννοήσεως και άλλες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή του κτιρίου. Οι εγκαταστάσεις αυτές παρακολουθούνται στους ίδιους υπολογαριασμούς του 11.00 στους οποίους παρακολουθούνται τα κτίρια στα οποία είναι ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες.
3. Τεχνικά έργα είναι μόνιμες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές με τις οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας (π.χ. δρόμοι, πλατείες, λιμάνια, φράγματα, λίμνες, διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόμια ή στάδια).
4. Στο λογαριασμό 11.03 «υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων» παρακολουθούνται οι δαπάνες διαμορφώσεως γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων, όταν συντρέχουν οι εξής δύο βασικές προϋποθέσεις: α) οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων ή τεχνικών έργων σαν κόστος υποδομής της κατασκευής τους και β) οι διαμορφώσεις να φθείρονται και για το λόγο αυτό να αποσβένονται.

2.2.106 Λογαριασμός 12 «Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός»
1. Στο λογαριασμό 12.00 παρακολουθούνται τα μηχανήματα της οικονομικής μονάδας, δηλαδή οι μηχανολογικές κατασκευές, μόνιμα εγκαταστημένες ή κινητές, οι οποίες χρησιμεύουν για να αποσπούν από τη φύση, να επεξεργάζονται ή να μετασχηματίζουν υλικά αγαθά ή για να παράγουν υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριότητάς της.
2. Στο λογαριασμό 12.01 παρακολουθούνται οι τεχνικές εγκαταστάσεις της οικονομικής μονάδας, δηλαδή τεχνικές κατασκευές και γενικά τεχνολογικές διευθετήσεις που γίνονται για τη μόνιμη εγκατάσταση μηχανημάτων και τη σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωμά της. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και οι κάθε είδους εγκαταστάσεις της οικονομικής μονάδας, οι οποίες, χωρίς να συσχετίζονται με τα μηχανήματα, έχουν σχέση με το παραγωγικό και γενικά με το λειτουργικό κύκλωμά της (π.χ. εγκαταστάσεις θερμάνσεως, υδραυλικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή αποθηκευτικές δεξαμενές), με την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνδεδεμένες με τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή είναι συνδεδεμένες με αυτές, αλλά κατά τρόπο που ο αποχωρισμός τους είναι δυνατό να συντελεστεί εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή των κτιριακών εγκαταστάσεων.»,

γ) Για το θέμα αυτό έχουν εκδοθεί οι κατωτέρω απόφάσεις της Ε.Λ.Τ.Ε


i ) Ε.Λ.Τ.Ε ( Αρ. Πρωτ. 751 ΕΞ /20-5-2013),
«ΘΕΜΑ: ΠΑΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται σε ποιους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου καταχωρούνται πάγια όπως πανέλες και καλώδια καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πάρκου όπως μπετά και άμμος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ενδεδειγμένος λογαριασμός για την περίπτωση είναι ο 12.08 «Τεχνικές Εγκαταστάσεις σε Ακίνητα Τρίτων»»

ii ) Ε.Λ.Τ.Ε (Αριθμ. Πρωτ.: 759 ΕΞ /4-10-2010):
ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ».
ΕΡΩΤΗΜΑ
Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα των αναλωσίμων πηγών ενέργειας με την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου. Για την λειτουργία του πάρκου, η ΔΕΗ κατασκεύασε στο όριο του πάρκου ένα υποσταθμό προκειμένου να διοχετεύει την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο της. Για την εργασία αυτή η εταιρεία κλήθηκε να συμμετάσχει στην κατασκευή με ποσό 30.000,00 €, για το οποίο η ΔΕΗ εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών χρεώνοντας και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι: (ΐ) αν μπορεί ο υποσταθμός να θεωρηθεί πάγιο στοιχείο από τη στιγμή που έγινε για αποκλειστική χρήση από το φωτοβολταϊκό πάρκο, ή με δεδομένο ότι η εταιρία απλώς συμμετέχει στην κατασκευή και δεν αποκτά την κυριότητα, πρέπει να καταχωρηθεί ως έξοδο και (ϋ) αν θεωρηθεί τελικά έξοδο, σε ποιο λογαριασμό του Λογιστικού Σχεδίου πρέπει να καταχωρηθεί προκειμένου να απεικονιστεί ορθά στα βιβλία της εταιρίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με δεδομένο ότι ο υποσταθμός είναι απαραίτητος για την λειτουργία του πάρκου, το κόστος κατασκευής του προσαυξάνει την αξία του πάρκου και συνεπώς καταχωρείται ως πάγιο στοιχείο.

δ) Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια, ή όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο, «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών στοιχείων (ή «κυψελών», ή «κυττάρων»), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή.

Τα βασικά μέρη ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι τέσσερα:

Τα φωτοβολταικα πανελ, ο μετατροπέας, η μπαταρία και τα ηλεκτρικά αντικείμενα που τροφοδοτούνται από την ενέργεια (π.χ. σύνδεση στο μετρητή του δικτύου ή απευθείας με τις υποδοχές και τις συσκευές).

Άρα, μελετώντας τα ανωτέρω, κατά την άποψη μας προκύπτει ότι :
Το φωτοβολταϊκό σύστημα, πρέπει να αποσβεστεί με συντελεστή 10% και οι δαπάνες διαμορφώσεως γηπέδων ( π.χ περιφράξεις κ.λ.π) καθώς και τα πάγια στα οποία, ο αποχωρισμός τους δεν είναι δυνατόν να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ( π.χ οι βάσεις στήριξης των Φ/Β ) πρέπει να αποσβεστούν με συντελεστή 4%.

4) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»  ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

Το θέμα αυτό, έχει να κάνει με το γενικότερο θέμα του διαχωρισμού μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.
Για τα θέμα αυτό δείτε στον Κόμβο, τις εξής αποφάσεις : [Δείτε εδώ] [Εδώ] [Εδώ] [Εδώ] [και εδώ].

Όσον αφορά την λογιστική απεικόνιση έχουν εκδοθεί από το Σ.Λ.Ο.Τ, οι εξής αποφάσεις:

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 699 ΕΞ 20.5.2013. Λογιστικός χειρισμός ειδικής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012
Στην οποία ορίζονται ότι : «Ερωτάται αν η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης καταχωρείται σε υπολογαριασμό του 63 «Φόροι- Τέλη» και στο τέλος της χρήσης το 20% να μεταφερθεί στο λογαριασμό 80.00 «Γενική Εκμετάλλευση» και το υπόλοιπο 80% που θα εκπέσει τα επόμενα 4 χρόνια σε Μεταβατικό Λογαριασμό του 36.00 «Έξοδα Επομένων Χρήσεων» ή στο λογαριασμό 16.19 «Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης» και αν παρακολουθείται στο Μητρώο Παγίων με τη διενέργεια των σχετικών αποσβέσεων κάθε έτος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν.4093/2012, μπορεί να καταχωρηθεί στο λογαριασμό 63 «Φόροι- Τέλη», βαρύνει στο σύνολο της (από λογιστικής απόψεως) τα αποτελέσματα της χρήσεως που αφορά και η φορολογική της τακτοποίηση γίνεται μέσω της φορολογικής δήλωσης.»
Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 326-327 ΕΞ 28.3.2013. Επίδραση Έκτακτης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του ν. 4093/2012 στις οικονομικές καταστάσεις
Στην οποία ορίζονται ότι : «Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατά τη γνώμη μας, η έκτακτη εισφορά του Ν.4093/2012 που υπολογίζεται επί των εσόδων, καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και όχι στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.»


Επίσης από την Φορολογική Διοίκηση, έχουν εκδοθεί οι εξής αποφάσεις:

Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1083480 ΕΞ 22.5.2013
Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο έκπτωσης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012 με βάση τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994
Στην οποία ορίζονται ότι : «1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 21 του άρθρου 3 του ν.4110/2013, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012 εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μια πενταετία…..4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι ως χρόνος παρακράτησης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012, προκειμένου για την εφαρμογή των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εκδίδεται βάσει της εκδοθείσας εκκαθάρισης από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ ή τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά περίπτωση, επί του οποίου αναγράφεται το ποσό της έκτακτης εισφοράς, και συνεπώς με βάση το οποίο ενεργείται η παρακράτηση αυτή, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος εξόφλησης (ταμειακή καταβολή) αυτών.»


ΠΟΛ.1095/29.4.2013. Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 18, 21 και 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013
Στην οποία ορίζονται ότι: « ……. η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων σε πέντε (5) έτη πραγματοποιείται εξωλογιστικά με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους στην οποία υποχρεωτικά μεταφέρεται ως λογιστική διαφορά το εκάστοτε εναπομένον προς έκπτωση ποσό των επόμενων χρήσεων.»

Άρα με βάση τα ανωτέρω:

α) Ο ορθός λογιστικός χειρισμός είναι:

Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν.4093/2012, πρέπει να καταχωρηθεί στο λογαριασμό 63 «Φόροι- Τέλη» και να βαρύνει στο σύνολο της (από λογιστικής απόψεως) τα αποτελέσματα της χρήσεως.

β) Ο ορθός φορολογικός χειρισμός, για την χρήση 2013 είναι:

Πρέπει να γίνει, αφενός η φορολογική αναμόρφωση κατά 4/5 της εισφοράς της τρέχουσας χρήσης και αφετέρου φορολογική αναμόρφωση (θετική για την επιχείρηση) κατά 1/5 της εισφοράς της χρήσης 2012.

---------------------------

Υπόδειγμα ενημέρωσης από τον ΛΑΓΗΕ για την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου περιόδου  2013
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης