Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1058824 ΕΞ 8.4.2014 Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1058824 ΕΞ 8.4.2014

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1067877 ΕΞ 30.4.2014, Δ6Α 1107673 ΕΞ 22.7.2014, την Δ6Α 1111147 ΕΞ 30.7.2014, την Δ6Α 1131374 ΕΞ 2014/29.9.2014, την Δ6Α 1143797 ΕΞ 2014/24.10.2014, την Δ.ΟΡΓ.Α.1150367 ΕΞ 2014/12.11.2014, την Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014, την Δ. ΟΡΓ. Α 1170232 ΕΞ 2014/30.12.2014, την Δ.ΟΡΓ. Α 1006534 ΕΞ 2015/19.1.2015, την Δ.ΟΡΓ.Α 1024637 ΕΞ 2015/20.2.2015, την Δ.ΟΡΓ. Α 1029304 ΕΞ2015/5.3.2015, την Δ.ΟΡΓ.Α 1054555 ΕΞ 2015/22.4.2015, την Δ.ΟΡΓ. Α 1058078 ΕΞ 2015/28.4.2015, την Δ.ΟΡΓ.Α 1090728 ΕΞ2015/25.6.2015, την Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015, την Δ. ΟΡΓ. Α 1096546 ΕΞ 2015/15.7.2015, την Δ. ΟΡΓ. Α 1110621 ΕΞ 2015/26.8.2015, την Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015, την Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 2015/13.11.2015, την Δ. ΟΡΓ. Α 1151444 ΕΞ 2015/20.11.2015, την Δ.ΟΡΓ.Α 1160165 ΕΞ 2015/11.12.2015, την Δ.ΟΡΓ.Α 1166357 ΕΞ 2015/23.12.2015, την Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29.1.2016, την Δ.ΟΡΓ. Α 1039116 ΕΞ 2016/9.3.2016, την Δ.ΟΡΓ.Α 1098153 ΕΞ 2016/29.6.2016, την Δ.ΟΡΓ.Α 1118063 ΕΞ 2016/5.8.5016, την Δ. ΟΡΓ. Α 1119543 ΕΞ 2016/18.8.2016, την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016, την Δ.ΟΡΓ.Α1129078 ΕΞ 2016/5.9.2016, την Δ.ΟΡΓ.Α.1150450 ΕΞ 2016/18.10.2016, την Δ. ΟΡΓ.Α 1158116 ΕΞ 2016/3.11.2016, την Δ. ΟΡΓ. A 1172597 ΕΞ 2016/29.11.2016 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1018935 ΕΞ 2017/7.2.2017.

Βλέπε απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1152360 ΕΞ 2015/25.11.2015 "Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και ορισμός των οργανικών μονάδων που θα ασκούν τις αρμοδιότητες αυτών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, όπου αυτό απαιτείται.".

Καταργήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 "Oργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)."Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2014 ]
Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1058824 ΕΞ 8.4.2014
Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 8.4.2014

(ΦΕΚ Β' 865/08-04-2014)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α'180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου -Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε με εδάφιο β', με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013», καθώς και της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α'174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α’ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

β) των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

γ) του άρθρου 4 και εν γένει των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

δ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.

ε) του π.δ. 284/1988 (Α'128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

στ) του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α'221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ) του π.δ. 551/1988 (Α’259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

η) των παραγράφων Δ' και Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α'85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

θ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις αποφάσεις με αριθμό:

α) Δ6Α 1113773 ΕΞ 2013/15.7.2013 (Β' 1748) του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθεσίμων πόρων της αυτοτελούς Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων».

β) Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/23.7.2013 (Β' 1779) του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής».

γ) Δ6Α 1166403 ΕΞ 2013/31.10.2013 (Β' 2775) του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων, προσωπικού και αναγκαίων πόρων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων».

δ) Δ6Α 1121589 ΕΞ 31.7.2013 (Β'1908) του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) «Σύσταση οργανικών μονάδων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων αυτών».

ε) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β'2043) του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)».

στ) Δ6Α 1118225 ΕΞ 24.7.2013 (Β' 1893) του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής» και με αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 (Β' 3367) όμοια.

ζ) Δ6Α 1083491 ΕΞ 22.5.2013 (Β' 1250) του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. «Σύσταση, εσωτερική διάρθρωση, κατανομή αρμοδιοτήτων και χρόνος έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» και με την αριθ. Δ6A 1196991 ΕΞ 24.12.2013 (Β' 3411 ) όμοια. η) Δ6Α 1036682 ΕΞ 25.2.2014 (Β'478 και 558) του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 1.4.2014 (Β' 796) ομοία.

3. Το αριθ. Δ0Α/Φ.4.2/9098/8.4.2014 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την αριθ.Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Την ανάγκη αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, καθώς επέρχεται μείωση των οργανικών μονάδων, περίπου κατά είκοσι οκτώ (28) Διευθύνσεις και ενενήντα (90) Τμήματα, αποφασίζουμε:

I. - Ανακαθορίζουμε την εσωτερική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομάζουμε ορισμένες από αυτές, ως κατωτέρω:

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 1
Διάρθρωση


Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης
(ββ) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
(γγ) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης
(δδ) Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία
(εε) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(στστ) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(ζζ) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(ηη) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών - ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία), η οποία εποπτεύει τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
(θθ) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων - Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Περιφερειακές Υπηρεσίες)
(ιι) Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
(ιαια) Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Γ.Γ.Δ.Ε.
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
(γγ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
(δδ) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
.

(Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015, την Δ.ΟΡΓ. Α 1039116 ΕΞ 2016/9.3.2016, την Δ.ΟΡΓ.Α.1150450 ΕΞ 2016/18.10.2016 και την Δ. ΟΡΓ.Α 1158116 ΕΞ 2016/3.11.2016)

Α.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1.- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ I. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 2
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης

1.Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, που συστάθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1083491 ΕΞ 2013/22.5.2013 (Β΄ 1250) απόφαση, μετονομάσθηκε, αναδιαρθρώθηκε και ανακαθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές της με την αριθμ. Δ6Α 1196991 ΕΞ2013/2412-2013 (Β΄ 3411) όμοια, υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές της.
 
2.Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η ανάπτυξη του πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των λειτουργιών διαχείρισης προϋπολογισμού και ανάλυσης εσόδων, ώστε να υποστηρίζει την επίτευξη των συνολικών στόχων και σκοπών αυτής.
(β) Η υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα σε θέματα αποτελεσματικού σχεδιασμού και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η παρακολούθηση της διαχείρισης των έργων της (project management), σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.
 
3.Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης διαρθρώνεται σε δέκα (10) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α΄ Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης
β) Τμήμα Β΄ Οικονομικής Διοίκησης
γ) Τμήμα Γ΄ Διοίκησης και Συντονισμού Έργων
δ) Τμήμα Δ΄ Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων
ε) Τμήμα Ε΄ Τακτικού Προϋπολογισμού και Παρακολούθησης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)
στ) Τμήμα ΣΤ΄ Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
ζ) Τμήμα Ζ΄ Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
η) Τμήμα Η΄ Παρακολούθησης Δαπανών Προσωπικού
θ) Τμήμα Θ΄ Παρακολούθησης Προμηθειών
ι) Τμήμα Ι΄ Διαχείρισης Παγίων
ια) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας
 
4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως κάτωθι:
Ι. Τμήμα Α΄ Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης
(α) Η κατάρτιση του στρατηγικού και του επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε. και ο σχεδιασμός των έργων και των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις αυτής.
(β) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος έργων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Ο συντονισμός της δράσης όλων των Γενικών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρησιακών τους σχεδίων με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Γ.Γ.Δ.Ε. και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων.
(δ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε. και η εισήγηση για την λήψη διορθωτικών μέτρων.
(ε) Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.).
(στ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. για τον καθορισμό των τακτικών στόχων τους, τον προσδιορισμό δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας, την εξειδίκευσή τους σε γενικούς και ειδικούς δείκτες και η παρακολούθηση της επίτευξης αυτών.
(ζ) Η σύνταξη εκθέσεων στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας των οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Δ.Ε., η παρακολούθηση της εξέλιξης των στοιχείων αυτών και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.
(η) Η συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης δημοσίων υπηρεσιών, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α..
(θ) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα και συγχρόνως διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων αυτών.
(ι) Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ια) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
 
II. Τμήμα Β΄ Οικονομικής Διοίκησης
(α) Η συνεργασία με το Τμήμα Α΄ Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης και με το Τμήμα Ε΄ Τακτικού Προϋπολογισμού και Παρακολούθησης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης για τον προσδιορισμό των οικονομικών αναγκών της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συμφωνία με το επιχειρησιακό σχέδιο αυτής.
(β) Η συγκέντρωση των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε για την προμήθεια εξοπλισμού, υλικών και την παροχή υπηρεσιών.
(γ) Η αξιολόγηση των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και η έγκριση αυτών.
(δ) Η αιτιολογημένη έγκριση κάθε είδους οικονομικών ζητημάτων, που αφορούν στην Γ.Γ.Δ.Ε..
 
ΙΙΙ. Τμήμα Γ΄ Διοίκησης και Συντονισμού Έργων
(α) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων μεταρρύθμισης της Γ.Γ.Δ.Ε., μετά από την έγκρισή τους.
(β) Ο συντονισμός και η κατεύθυνση όλων των δραστηριοτήτων των έργων για την διασφάλιση της κατάρτισης συνεκτικού σχεδίου, καθώς και της ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης αυτών, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο σχέδιο.
(γ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος έργων της Γ.Γ.Δ.Ε., είτε από κοινοτικούς είτε από εθνικούς πόρους, για την αποφυγή επικαλύψεων και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα αυτό, η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των έργων και η υποβολή εκθέσεων προόδου αυτών.
(δ) Η αξιολόγηση των έργων και η εισήγηση της λήψης διορθωτικών μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.
(ε) Η ανάπτυξη και η υλοποίηση τεχνικών διαχείρισης των έργων και η δημιουργία βάσης δεδομένων διαχείρισης των έργων και τήρησης των φακέλων αυτών.
(στ) Η τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξη της έγκρισης νέων έργων.
(ζ) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος όλων των διαχειριστικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, όπως αυτές υπαγορεύονται από το εκάστοτε σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
 
IV. Τμήμα Δ΄ Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων
(α) Η εκπόνηση στατιστικών / οικονομετρικών μελετών βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, κυρίως, σε θέματα που άπτονται της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και η υποβολή τους ιεραρχικά προς την πολιτική ηγεσία.
(β) Η εισήγηση, με βάση τα αποτελέσματα των μελετών για μέτρα, κυρίως δημοσιονομικού και φορολογικού χαρακτήρα.
(γ) Ο εντοπισμός και η ανάλυση κέντρων εσόδων και κέντρων κόστους ανά τομέα ευθύνης της Γ.Γ.Δ.Ε..
(δ) Η σύνταξη εκθέσεων διακύμανσης και μεταβολής των φορολογικών εσόδων σε ετήσια βάση.
(ε) Η ανάλυση αποκλίσεων στην απόδοση των φόρων (Tax Gap Analysis) και η υποβολή διορθωτικών προτάσεων.
(στ) Η ανάλυση κινδύνων για την είσπραξη φορολογικών εσόδων.
(ζ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την είσπραξη των εσόδων και η ανάλυση αυτών, με την έκδοση μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις και τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., προς υποβοήθηση της λογοδοσίας του Γενικού Γραμματέα.
(η) Η τήρηση βάσης δεδομένων με μακροοικονομικά και λοιπά μεγέθη και στοιχεία, απαραίτητα για την ανάλυση εσόδων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με τρίτους Φορείς.
(θ) Η συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και με την Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής, σε ζητήματα φορολογικής πολιτικής στα πλαίσια του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
(ι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά τον καθορισμό των στόχων της Γ.Γ.Δ.Ε., από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τα έσοδα.
 
V. Τμήμα Ε΄ Τακτικού Προϋπολογισμού και Παρακολούθησης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)
(α) Ο έγκαιρος σχεδιασμός, η κατάρτιση, η τροποποίηση και η παρακολούθηση του Τακτικού Προϋπολογισμού των Ειδικών Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Προϋπολογισμών των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων.
(β) Η υποβολή προτάσεων για το ύψος του Προϋπολογισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ., μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ.), στα πλαίσια της κατάρτισης του Μ.Π.Δ.Σ..
(γ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και μεταφοράς πίστωσης μεταβολών των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(δ) Η εισήγηση για την ανακατανομή των μη μισθολογικών πόρων μεταξύ των υπηρεσιών ή των δράσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις.
(ε) Η διασφάλιση της τήρησης των στόχων του Μ.Π.Δ.Σ. και η παρακολούθηση των τυχόν επιπτώσεών του στον Τακτικό Προϋπολογισμό.
(στ) Οι προεγκρίσεις πιστώσεων που απαιτούνται για τις νέες μισθώσεις των κτιρίων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με την Γ.Δ.Ο.Υ. της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ..
 
VI. Τμήμα ΣΤ΄ Εκτέλεσης Προϋπολογισμού
(α) H εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. και η συνεργασία με την Γ.Δ.Ο.Υ. της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ., για την ολοκλήρωση και την εκκαθάριση των σχετικών πράξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της.
(β) Η παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων των Ειδικών Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Προϋπολογισμών των Δ.Ο.Υ και των Τελωνείων.
(γ) Η παρακολούθηση της διαδικασίας εκτέλεσης των δαπανών και των ανεξόφλητων οφειλών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ. της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ..
(δ) Η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης και απόδοσης των Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.).
 
VII. Τμήμα Ζ΄ Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
(α) Η επίβλεψη και η διαχείριση των ειδικών λογαριασμών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Η επίβλεψη και η εποπτεία του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου, Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.).
(γ) Η παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Γ.Γ.Δ.Ε., στα πλαίσια της επάρκειας τελικού δικαιούχου, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ΄ Διοίκησης και Συντονισμού Έργων της ίδιας Διεύθυνσης.
(δ) Η εκπόνηση σε περιοδική βάση του προγραμματισμού δεσμεύσεων και πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων, σε συνεργασία με το προαναφερθέν Τμήμα Γ΄.
(ε) Η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης προμηθειών υλικών και υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., από το εθνικό σκέλος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 
VIII. Τμήμα Η΄ Παρακολούθησης Δαπανών Προσωπικού
(α) Η μέριμνα για την εγγραφή της απαιτούμενης πίστωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Λ.Κ., όπου αυτό απαιτείται, όπως για την πρόσληψη και επαναφορά υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Η μέριμνα για τις απαιτούμενες διαδικασίες, σχετικά με τις πιστώσεις, στις περιπτώσεις αποσπάσεων μετατάξεων υπαλλήλων προς την Γ.Γ.Δ.Ε. και από την Γ.Γ.Δ.Ε. σε άλλες υπηρεσίες.
(γ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίστωσης των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., που υπηρετούν ή μετακινούνται στο Εξωτερικό.
(δ) Η μέριμνα για την παροχή βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης για την παροχή του επιδόματος θέσης ευθύνης των Προϊσταμένων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ε) Η μέριμνα για την χορήγηση αποζημιώσεων για οφειλόμενες εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία.

IX. Τμήμα Θ΄ Παρακολούθησης Προμηθειών
(α) Ο ετήσιος και ο μακροχρόνιος προγραμματισμός εκτέλεσης των προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Η καταγραφή και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προμηθειών της Γ.Γ.Δ.Ε. (αγαθών και υπηρεσιών).
(γ) Η καταγραφή και η παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών των προμηθειών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(δ) Η επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ. της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ., για αντιμετώπιση θεμάτων, που προκύπτουν, σχετικά με τις προμήθειες.
 
X. Τμήμα Ι΄ Διαχείρισης Παγίων
(α) Η τήρηση και η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Παγίων και Αποθηκών.
(β) Η χρεοπίστωση του υλικού που διαχειρίζεται κάθε υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. σε υπαλλήλους.
(γ) Η διαχείριση των πάσης φύσεως υλικών της αποθήκης και του πάγιου εξοπλισμού των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και η οργάνωση των αποθηκών.
(δ) Η καταγραφή των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., που σχετίζονται με τη μεταφορά υφιστάμενου εξοπλισμού μεταξύ των υπηρεσιών αυτών.
(ε) Η έκδοση αποφάσεων διάθεσης εξοπλισμού μεταξύ των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(στ) Η αξιολόγηση και η έγκριση των αιτημάτων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Θ΄ Παρακολούθησης Προμηθειών και ΣΤ΄ Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, για την προμήθεια εξοπλισμού, ανάλογα με τον προγραμματισμό και τα όρια του εκτελούμενου Προϋπολογισμού.
(ζ) Η κατανομή των μεταφορικών μέσων στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και η επιμέλεια για την συντήρησή τους.
(η) Η συνεργασία με το Τμήμα Β΄ Οικονομικής Διοίκησης της ίδιας Διεύθυνσης για την ύπαρξη και διάθεση εξοπλισμού Γραφείου.
(θ) Η μέριμνα για την απόσυρση απαξιωμένου και μη λειτουργικού εξοπλισμού υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και για την παράδοση αυτού στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε..
 

XI. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας
(α) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, που αφορούν στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες.
(β) Η μελέτη προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για την νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(γ) Η μέριμνα για την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε., πληροφοριών και οδηγιών προς τους υποψήφιους επενδυτές, για την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερομένους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες, για την έγκριση του περιεχομένου και την διαχείριση κάθε θεματικού διαδικτυακού τόπου, υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..
(δ) Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.
(ε) Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.
(στ) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.
(ζ) Η διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για την συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της Φορολογικής Διοίκησης και των Επιχειρηματιών.

(Όπως το άρθρο 2 τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014, την Δ.ΟΡΓ. Α 1039116 ΕΞ 2016/9.3.2016 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1098153 ΕΞ 2016/29.6.2016)

Άρθρο 3
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)

1. - Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 249/1998 (Α' 186), διαρθρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου π.δ. και του άρθρου 7 του ν. 3943/2011 (Α' 66) και μεταφέρθηκε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α'85), υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές της.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διαχείριση αιτημάτων αμοιβαίας συνδρομής, η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις και οι διεθνείς φορολογικές συμφωνίες.
(β) Ο συντονισμός, η ανάπτυξη και η παρακολούθηση των διεθνών και διμερών οικονομικών σχέσεων στα τελωνειακό θέματα.

3. - Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω :
α) Τμήμα Α' - Φορολογικών θεμάτων
β) Τμήμα Β' - Τελωνειακών θεμάτων
γ) Τμήμα Γ' - Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας

4. - Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως :

I. Τμήμα Α'- Φορολογικών θεμάτων

i. - (α) Η μέριμνα για την δημιουργία μητρώου αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ή και με άλλες αρμόδιες Ελληνικές Υπηρεσίες, καθώς και με διεθνείς Φορείς ή Υπηρεσίες για την περιστολή της φοροδιαφυγής.
(β) Η εισήγηση στις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για:
(αα) την νομοθετική κύρωση των διεθνών οικονομικών συμβάσεων, που αφορούν σε φορολογικά θέματα.
(ββ) την διοικητική εκπροσώπηση της Γ.Γ.Δ.Ε. σε διεθνή όργανα και διεθνείς συναντήσεις για φορολογικά θέματα.
(ΥΥ) τΠν προετοιμασία των οικείων φακέλων των θεμάτων του Τμήματος, τα οποία εξετάζονται σε κοινοτικό επίπεδο ή άγονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή σχετίζονται με την συμμετοχή της χώρας σε όργανα Διεθνών Οργανισμών.
(δδ) την εναρμόνιση του εσωτερικού φορολογικού δικαίου με το παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε..
(γ) Η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για την σύναψη ή αναθεώρηση διμερών ή πολυμερών οικονομικών συμφωνιών ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, καθώς και κάθε διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, γενικά, που αφορά στην φορολογία, η παρακολούθηση της εφαρμογής των παραπάνω συμφωνιών και συμβάσεων και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..

II. Τμήμα Β' - Τελωνειακών Θεμάτων

i. - (α) Η εισήγηση και η μέριμνα για :
(αα) την εναρμόνιση του εσωτερικού τελωνειακού δικαίου με το παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε..
(ββ) την νομοθετική κύρωση των διεθνών οικονομικών συμβάσεων, που αφορούν σε τελωνειακό θέματα.
(β) Η εισήγηση για την διοικητική εκπροσώπηση της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών σε διεθνή όργανα και διεθνείς συναντήσεις για τελωνειακό θέματα.
(γ) Η προετοιμασία των οικείων φακέλων των θεμάτων του Τμήματος, τα οποία εξετάζονται σε κοινοτικό επίπεδο ή άγονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή σχετίζονται με την συμμετοχή της χώρας σε όργανα Διεθνών Οργανισμών.
(δ) Η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για την σύναψη ή αναθεώρηση διμερών ή πολυμερών οικονομικών συμφωνιών ή συμβάσεων για τελωνειακό θέματα, η παρακολούθηση της εφαρμογής των παραπάνω συμφωνιών και συμβάσεων και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..

ii. - Από κάθε ένα από τα Τμήματα Α' - Φορολογικών Θεμάτων και Β' - Τελωνειακών Θεμάτων, ασκούνται, κατά λόγο αρμοδιότητας, οι κάτωθι αρμοδιότητες :
(α) Η συνεργασία και ο συντονισμός των ενεργειών των επιμέρους συναρμόδιων Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. σε φορολογικά και τελωνειακό θέματα, αντίστοιχα, διεθνούς ενδιαφέροντος.
(β) Η υποστήριξη των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών σε ότι αφορά στις διεθνείς σχέσεις, στον σχεδίασμά προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας και για την επεξεργασία κατάρτισης διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή συμβάσεων, σε θέματα αρμοδιότητάς τους .
(γ) Η εκπροσώπηση της Γ.Γ.Δ.Ε. σε διεθνείς αποστολές του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε διεθνή συλλογικά όργανα και επιτροπές, που αφορούν σε φορολογικά και τελωνειακό θέματα, αντίστοιχα, στις οποίες συμμετέχει το Υπουργείο Οικονομικών.
(δ) Η μελέτη, η επεξεργασία και η αξιολόγηση των εκθέσεων των πορισμάτων, των πράξεων, των γνωμών και των προτάσεων διάφορων διεθνών Οργανισμών, Επιτροπών ή άλλων Οργάνων και Υπηρεσιών σε φορολογικά και τελωνειακό θέματα, αντίστοιχα και η εισήγηση για την αξιοποίηση αυτών.
(ε) Η τήρηση αρχείου διμερών ή πολυμερών διεθνών συμφωνιών ή συμβάσεων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητάς τους, αντίστοιχα.

III. Τμήμα Γ' - Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας

(α) Η ανταλλαγή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων, είτε σε εκτέλεση ανειλημμένων υποχρεώσεων, είτε ύστερα από συγκεκριμένο αίτημα και η ενίσχυση της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε φορολογικά θέματα, στα πλαίσια εφαρμογής :
(αα) Των διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας,
(ββ) Των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ διεθνών οργανισμών ή με άλλες χώρες, σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στον τομέα της φορολογίας,
(γγ) Των διατάξεων του δικαίου της Ε.Ε. για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της φορολογίας,
(δδ) Των μνημονίων συνεργασίας ή πρωτοκόλλων ή ειδικότερων συμφωνιών, που έχουν συναφθεί με άλλες χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, βάσει συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή των οικείων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου.
(β) Η συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για την σύναψη ή αναθεώρηση διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή μνημονίων συνεργασίας ή πρωτοκόλλων για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των παραπάνω συμφωνιών ή μνημονίων και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Η συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., τα Τμήματα της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας και κάθε άλλη αρμόδια φορολογική ή ελεγκτική υπηρεσία, με σκοπό την άμεση προώθηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που προωθούνται από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές.
(δ) Η εισήγηση στις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την εναρμόνιση του εσωτερικού δικαίου με το παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

2. - ΤΜΗΜΑ

Άρθρο 4
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης


1. Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) Διεύθυνση, με τίτλο «Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης», υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η μελέτη και η επεξεργασία των διοικητικών εγγράφων αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία.
(β) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και η υποβοήθηση τους στο έργο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, ο εντοπισμός προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων για την επίλυση τους.
(δ) Η παροχή κατευθύνσεων και η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. για την αντιμετώπιση σύνθετων νομικών θεμάτων.

3. Η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Συντονισμού Νομοθετικών Δράσεων
β) Τμήμα Β' - Επεξεργασίας Διοικητικών Εγγράφων

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

Ι. Τμήμα Α' - Συντονισμού Νομοθετικών Δράσεων
(α) Ο εντοπισμός της ύπαρξης τυχόν νομοθετικού κενού ή ανάγκης τροποποίησης της νομοθεσίας, η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα, ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και η νομοτεχνική επεξεργασία των εισηγήσεων τους για νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου αυτή να προταθεί από τον Γενικό Γραμματέα στον Υπουργό.
(β) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα για την εισήγηση στον Υπουργό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, των απαιτούμενων πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα ή για την έκδοση αυτών, κατά περίπτωση.
(γ) Ο συντονισμός των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. στις νομοπαρασκευαστικές δράσεις αυτής και η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
(δ) Η μελέτη και η επεξεργασία των προτάσεων - πορισμάτων των Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας ή Έργου, που υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα
(ε) Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. σε Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης και η εκπροσώπηση του Γενικού Γραμματέα σε διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα.
(στ) Η παροχή κατευθύνσεων στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση σύνθετων νομικών θεμάτων.
(ζ) Η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και των αρμόδιων Υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση που αναφύονται νομικά ζητήματα.

II. Τμήμα Β'- Επεξεργασίας Διοικητικών Εγγράφων
(α) Η μελέτη και η επεξεργασία των σχεδίων των διοικητικών εγγράφων αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία.
(β) Η μελέτη και η επεξεργασία των σχεδίων των ερωτημάτων των αρμόδιων υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. προς το Ν.Σ.Κ., η παρακολούθηση των γνωμοδοτήσεων αυτού, η άντληση συμπερασμάτων και η αξιοποίηση τους.
(γ) Η διασφάλιση της εναρμόνισης των διοικητικών εγγράφων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., με σκοπό την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου.
(δ) Η μελέτη και η επεξεργασία των συμβάσεων και των πρωτοκόλλων συνεργασίας που συνάπτει ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Δ.Ε.


(Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ. Α 1039116 ΕΞ 2016/9.3.2016)

Άρθρο 4Α
Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), Διεύθυνση, με τίτλο «Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία» (εφεξής Ακαδημία), υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την επιτυχή διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αυτής και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της και κατ' επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
(β) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου και των Επιχειρησιακών Σχεδίων αυτής.
(γ) Η ανίχνευση και η μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.
(δ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης) των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. και η μέριμνα για την πιστοποίηση αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται.
(ε) Η επιτυχής υποστήριξη, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. και των εν γένει δράσεων αυτής.
(στ) Η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., που αποκτώνται από την εκπαίδευση.
(ζ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης μελών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, ιδιωτών, καθώς και υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε.
(η) Η συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές και σε πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς στη χώρα ή σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, με την οργάνωση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της Ε.Ε. ή διακρατικών συμφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων.
(θ) Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων, που προάγουν τους σκοπούς της.
(ι) Η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια επιστημονικών ερευνών, η ανάθεση της συγγραφής εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, η πραγματοποίηση εκδόσεων σε αντικείμενα συναφή με τις δράσεις που αναπτύσσει, καθώς και η λειτουργία βιβλιοθήκης.
(ια) Η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων με συναφή γνωστικά αντικείμενα για υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε., σε σύμπραξη με εκπαιδευτικούς Φορείς και Ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

3. Η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α'-Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου.
β) Τμήμα Β'-Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
γ) Τμήμα Γ'-Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου.

4. Οι αρμοδιότητες της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:
Ι. Τμήμα Α'- Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου
(α) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., σε εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και των Ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων αυτής, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.
(β) Η διαμόρφωση των κανόνων και των διαδικασιών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης ποιότητας, όπως συστημάτων επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, κατάρτισης Μητρώου διδακτικού προσωπικού και πιστοποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτώνται από την εκπαίδευση.
(γ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και με τις Γενικές Διευθύνσεις και τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε.
(δ) Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση (όπου αυτό απαιτείται) του προγραμματισμού εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτής και η υποβολή του στον Γενικό Γραμματέα για έγκριση, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής του.
(ε) Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης (εξειδίκευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης), σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό της Γ.Γ.Δ.Ε., όσο και για μέλη επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, ιδιώτες, καθώς και για υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., οι διαδικαστικές ενέργειες για την πιστοποίηση αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και η μεταβολή και επικαιροποίησή τους, εφόσον αυτό απαιτείται.
(στ) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου, η διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και η υποβολή, αρμοδίως, προτάσεων αντιμετώπισής τους, με τις κατάλληλες διορθωτικές παρεμβάσεις.
(ζ) Ο συντονισμός και η εποπτεία του έργου των μόνιμων εκπαιδευτών.
(η) Η μέριμνα για την έκδοση πληροφοριακού υλικού, εντύπων και βιβλίων σε αντικείμενα συναφή με τις εκ-παιδευτικές δράσεις που αναπτύσσονται, καθώς και για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ'- Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου της Διεύθυνσης.
(θ) Η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με σκοπό την διοργάνωση και την συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις.
(ι) Η διαμόρφωση προτάσεων για την ένταξη έργων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ'- Διοίκησης και Συντονισμού Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.
II. Τμήμα Β - Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
(α) Η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (ενημέρωσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης) και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων.
(β) Η δημιουργία και η τήρηση Μητρώου εκπαιδευτών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και η επιλογή και η αξιολόγηση αυτών, κατ' εφαρμογή των αντίστοιχων διαμορφωθέντων συστημάτων από το Τμήμα Α'-Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
(γ) Η επιλογή και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, κατ' εφαρμογή των αντίστοιχων διαμορφωθέντων συστημάτων από το Τμήμα Α' της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
(δ) Η εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., που αποκτώνται από την εκπαίδευση.
(ε) Η μέριμνα για την εξασφάλιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προ-γραμμάτων και δράσεων.
(στ) Η επιμέλεια οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθήκης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η μέριμνα για τον εφοδιασμό αυτής με τα απαραίτητα βιβλία και έντυπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και με οπτικοακουστικό υλικό, σε συνεργασία με τις κατ' αντικείμενο αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και Αυτοτελείς Υπηρεσίες και με ημεδαπές και αλλοδαπές βιβλιοθήκες.
(ζ) Η διοργάνωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
(η) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. για τη διαχείριση των προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας της Ε.Ε., καθώς και για την εκπροσώπηση της Γ.Γ.Δ.Ε. σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών.
(θ) Η επεξεργασία και η καταχώριση δεδομένων στο τηρούμενο πληροφοριακό σύστημα της εκπαίδευσης και η υποβολή των σχετικών εγγράφων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., που εμπλέκονται στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων αυτής.
(ι) Η τήρηση του αρχείου της εκπαίδευσης.
III. Τμήμα Γ'- Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου
(α) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(β) Η γραμματειακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
(γ) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών προ-γραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης και η αποστολή τους στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
(δ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, τα οποία έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ'- Διοίκησης και Συντονισμού Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.
(ε) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού πάσης φύσεως δαπανών που προκύπτουν από τη λειτουργία της Διεύθυνσης και η υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Υπηρεσία.
(στ) Η εκτίμηση των αναγκών για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση και επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων.
(ζ) Η επιμέλεια των χώρων της εκπαίδευσης.
(η) Η μελέτη και η ανάλυση των απαιτήσεων των εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης και η εισήγηση στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. για την ανάπτυξη νέων, την βελτίωση των υφισταμένων, καθώς και για την υποστήριξη αυτών, αντίστοιχα.
(θ) Η μέριμνα για την οργάνωση και την λειτουργία υποδομών τηλεκατάρτισης και σχετικής διαδικτυακής πύλης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών.
(ι) Η δημιουργία στατιστικών αναφορών και η εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων εκπαίδευσης.
(ια) Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών δράσεων της Διεύθυνσης.

5. α) Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα προγράμματα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου 4 της παρούσας απόφασης είναι υποχρεωτική και συνεπάγεται την απαλλαγή τους από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Κατά το χρόνο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων οι υπάλληλοι θεωρείται ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία.
β) Τα προγράμματα μπορεί να διεξάγονται:
αα) στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας,
ββ) σε κατάλληλες δομές της Γ.Γ.Δ.Ε.,
γγ) σε πιστοποιημένους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
δδ) σε κάθε άλλο πρόσφορο χώρο, που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
γ) Για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων, όταν προβλέπεται από τα οικεία προγράμματα, είναι δυνατόν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., να ορίζονται υπηρεσιακές μονάδες της ίδιας Γενικής Γραμματείας ή να συνάπτονται συμφωνίες συνεργασίας με άλλους δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς, που επιλέγονται με βάση τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος.


(Όπως προστέθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α.1150450 ΕΞ 2016/18.10.2016)

2. ΤΜΗΜΑ

Άρθρο 5
Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας


Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) Τμήμα, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας», υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και οι αρμοδιότητες του είναι οι κάτωθι:
(α) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης της υλοποίησης ήδη θεσμοθετημένων προαπαιτούμενων μεταρρυθμίσεων της Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης των δράσεων των Επιτροπών, Συντονιστικών Ομάδων ή Ομάδων Έργου ή Ομάδων Εργασίας, το έργο των οποίων άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Η αλληλουχία των δράσεων και η αποφυγή επικαλύψεων στις ενέργειες των ανωτέρω συλλογικών οργάνων της Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω της συνεργασίας αυτών.
(δ) Η παροχή κατευθυντήριων γραμμών στα ανωτέρω συλλογικά όργανα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Γ.Γ.Δ.Ε., που άπτονται θεμάτων αυτοματοποίησης και τυποποίησης των φορολογικών διαδικασιών.
(ε) Η αξιοποίηση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών για τη Φορολογική Διοίκηση,
(στ) Η χάραξη της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου επικοινωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής, οικονομικής πολιτικής και η παροχή προτάσεων σε θέματα διαχείρισης της πληροφορίας για την υποστήριξη της αποστολής της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ζ) Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Γ.Γ.Δ.Ε., η προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, των δραστηριοτήτων της και η ανάπτυξη και παρακολούθηση της υλοποίησης σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας για την υποστήριξη της Γ.Γ.Δ.Ε. στις σχέσεις της με τους πολίτες - φορολογουμένους.
(η) Η επικοινωνιακή υποστήριξη της Γ.Γ.Δ.Ε., σε περιπτώσεις κρίσεων ή όταν ανακύπτουν ζητήματα επικοινωνιακού χαρακτήρα, η ενημέρωση των υπηρεσιών αυτής για τα δημοσιευόμενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα και απόψεις σε θέματα αρμοδιότητας της, η μέριμνα για την ανάλυση αυτών και για την απάντηση τους.
(θ) Η συνοπτική, διαφανής, έγκαιρη και πλέον ενδεδειγμένη πληροφόρηση του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, ενημερωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
(ι) Η διοργάνωση και η διαχείριση των εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων της Γ.Γ.Δ.Ε., για την δημιουργία της εικόνας της προς τα έξω.
(ια) Η μελέτη και η εισήγηση προτάσεων και ο συντονισμός για την οργάνωση της συνεργασίας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. με Ομάδες και Ενώσεις πολιτών, με σκοπό την πληροφόρηση αυτών για τις δράσεις της.
(ιβ) Η εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και ο συντονισμός των υπηρεσιών αυτής για θέματα παρουσίασης, μορφοποίησης, ανανέωσης και επικαιροποίησης της ιστοσελίδας της, ως προς την προβολή των δράσεων της.
(ιγ) Η μέριμνα για την οργάνωση συνεντεύξεων, φιλοξενιών, εθνικών εορτών και πολιτιστικών, γενικά, εκδηλώσεων, στα πλαίσια των δημόσιων σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και για την συμμετοχή στις εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Υπουργείου ή άλλων φορέων.


(Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ. Α 1039116 ΕΞ 2016/9.3.2016)

3.- ΓΡΑΦΕΙΟ

Άρθρο 5Α
Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Γ.Γ.Δ.Ε.


Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) Γραφείο, με τίτλο «Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Γ.Γ.Δ.Ε.», υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι:
(α) Η ενημέρωση, η καθοδήγηση και η συμμόρφωση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. για την ορθή εφαρμογή και τήρηση του πλαισίου και της πολιτικής ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών που εφαρμόζονται στις συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Ο καθορισμός των κανόνων ασφαλείας, στα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτά περιορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 4389/2016 (Α' 94) και τα οποία αφορούν στα δεδομένα και στο λογισμικό των εφαρμογών, καθώς και η μέριμνα για την πιστή τήρησή τους από όλες τις υπηρεσίες αυτής που τα χρησιμοποιούν.
(γ) Η μέριμνα για:
αα) την προαγωγή της ευαισθητοποίησης, την ενημέρωση των στελεχών και της Διοίκησης σε θέματα ασφαλείας των εφαρμογών, την περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, καθώς και για την επεξεργασία και τη διάθεση των δεδομένων (έντυπων ή μηχανογραφικών) αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα.
(ββ) την αρχική και την περιοδική εκπαίδευση, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., υπαλλήλων αυτής σχετικά με την επεξεργασία και την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και για την παροχή επαρκούς και κατάλληλης εκπαίδευσής τους σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε θέματα ασφαλείας, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό και τις κυρώσεις, σε περιπτώσεις μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης αυτού.
(δ) Η λήψη των απαιτούμενων διοικητικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, σύμφωνα με τους κανόνες του Πλαισίου Ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών.
(ε) Η μέριμνα:
αα) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., για την περιοδική ανασκόπηση των αρχείων καταγραφής που προκύπτουν από το λογισμικό των εφαρμογών και των αρχείων προσβάσεων χρηστών εφαρμογών,
ββ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., για την ορθή απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων σε αντικείμενα της βάσης δεδομένων αποκλειστικής διαχείρισης της Γ.Γ.Δ.Ε. και η περιοδική ανασκόπησή τους,
(γγ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας σε υφιστάμενο και νέο λογισμικό της Γ.Γ.Δ.Ε..
(στ) Η μέριμνα για:
(αα) την διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας με τους συναλλασσομένους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας που επιβάλλει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και με το φορολογικό ή/και τελωνειακό απόρρητο,
(ββ) την χορήγηση σχετικών πληροφοριών και δεδομένων από το Τμήμα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών, είτε στα πλαίσια διερεύνησης περιστατικών παραβίασης κανόνων ασφαλείας, είτε στα πλαίσια τακτικού ή έκτακτου ελέγχου τήρησης των κανόνων ασφαλείας.
(ζ) Η παρακολούθηση και η επαλήθευση των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του τρόπου λειτουργίας τους με το πλαίσιο ασφάλειας και τα σχετιζόμενα πρότυπα.
(η) Ο έλεγχος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), της αναγκαιότητας χορήγησης πρόσβασης σε χρήστες, τόσο εντός της ίδιας Γενικής Γραμματείας, όσο και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε τρίτους φορείς που χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και ο καθορισμός της διαδικασίας για τη διαπίστωση της ορθής ή μη συμπεριφοράς των φορέων αυτών.
(θ) Ο έλεγχος τήρησης των κανόνων και διαδικασιών για την προστασία και την αποθήκευση των αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Δ.Ε..
(ι) Η παρακολούθηση των καταστάσεων μη ασφαλούς λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε., οι οποίες καταγράφονται και γνωστοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και ο έλεγχος και η διερεύνηση των περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας.
(ια) Η συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών, όπου απαιτείται, για τη συνδιαμόρφωση του πλαισίου ασφαλείας σε εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ιβ) Η έρευνα και η διαχείριση περιστατικών παραβίασης ή απειλής της ασφάλειας που σχετίζονται με τα δεδομένα και το λογισμικό των εφαρμογών και η αμφίδρομη ενημέρωση από και προς το Τμήμα Ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών.
(ιγ) Η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. για θέματα σχετικά με την ασφάλεια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Γραφείου, καθώς και η υποβολή σε αυτόν προτάσεων για την βελτίωση των σχετικών διαδικασιών και για την λήψη διορθωτικών μέτρων.
(ιδ) Η επιθεώρηση των μέσων διαφύλαξης των πάγιων στοιχείων της Γ.Γ.Δ.Ε. και η επαλήθευση της φυσικής ασφάλειας των κτιρίων.
(ιε) Η μέριμνα για τη διερεύνηση αναγκαιότητας γνωστοποίησης τήρησης αρχείων και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).


(Όπως προστέθηκε με την Δ. ΟΡΓ.Α 1158116 ΕΞ 2016/3.11.2016)

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Άρθρο 6
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

1.- Η «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών», ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), που προβλέπεται με τον τίτλο Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70Β του Ν. 2238/1994 (Α΄151), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107), καθώς και στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του Ν. 4223/2013 (Α΄287) και της οποίας καθορίστηκε η εσωτερική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες με την αριθμ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 (Β΄1893) απόφαση μας, μετονομάσθηκε και ανακαθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές της με την αριθμ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 (Β΄3367) όμοια.

2..- Οι επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών είναι η επίλυση διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής για την συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

3.- Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις, δεκατρία (13) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, εκ των οποίων η μία (1) Υποδιεύθυνση, τα τρία (3) Τμήματα αυτής και το Αυτοτελές Γραφείο της, εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Επίσης, ένα (1) εκ των Τμημάτων είναι Αυτοτελές και υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και το Αυτοτελές Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της
Υποδιεύθυνσης, ως κατωτέρω:
Α. Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης Τμήματα Α1΄έως Α6΄Επανεξέτασης
Β. Υποδιεύθυνση Νομικών ΘεμάτωνΤμήματα Β1' έως Β3' - Νομικής Υποστήριξης,
Γ. Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
α) Τμήματα Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης
β) Τμήμα Β4΄ - Νομικής Υποστήριξης
γ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης

Δ. Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξη 

4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατανέμονται μεταξύ των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως εξής:

Α. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Τμήματα Α1΄ έως Α6΄ - Επανεξέτασης
(α) Η επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.
(β) Η εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.
(γ) Η μελέτη των υποθέσεων και αποφάσεων, η ανάλυση των παρατηρούμενων τάσεων, η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η συνεργασία με αυτήν.
(δ) Ο έλεγχος της ποιότητας και της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών επανεξέτασης των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τμήματα Β1΄έως Β3΄- Νομικής Υποστήριξης

i. H αποστολή του διοικητικού φακέλου με αναλυτική έκθεση απόψεων για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων της Διεύθυνσης, ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων και η εν γένει υποστήριξη των υποθέσεων αυτών.

ii. Από τα Τμήματα Β1΄έως Β3΄- Νομικής Υποστήριξης ασκούνται πέραν της προαναφερθείσας αρμοδιότητας και οι κατωτέρω αρμοδιότητες, ως εξής:

α) Τμήμα Β1΄ - Νομικής Υποστήριξης
Η εισήγηση επί νομοθετικών ρυθμίσεων και αποφάσεων, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών σχετικά με την επανεξέταση πράξεων της φορολογικής διοίκησης ενώπιον της Διεύθυνσης.

β) Τμήμα Β2΄- Νομικής Υποστήριξης
Η επανεξέταση, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, των πράξεων της φορολογικής διοίκησης, με τις οποίες εφαρμόζονται διασφαλιοτικά μέτρα με βάση ειδική έκθεση ελέγχου, καθώς και η εξέταση των αιτημάτων αναστολής εκτέλεσης των πράξεων αυτών.

γ) Τμήμα Β3΄- Νομικής Υποστήριξης
Η υποστήριξη των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, επί θεμάτων νομικής φύσεως και επί ερμηνευτικών ζητημάτων, που προκύπτουν κατά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.

iii. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης μπορεί να αναθέτει την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης και στα Τμήματα Β1΄ έως Β3΄ Νομικής Υποστήριξης.
Στην περίπτωση αυτή θα τους παρέχουν την συνδρομή τους επί ελεγκτικών ζητημάτων, που ανακύπτουν, τα Τμήματα Α1΄ έως Α6΄ Επανεξέτασης. 

Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

α) Τμήματα Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης

Τα Τμήματα ασκούν καθ’ ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες που ασκούν τα Τμήματα Α1΄ έως Α6' Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, για τις πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/4/2015 και εφεξής και αφορούν σε υποθέσεις φορολογουμένων που υπάγονται στις κατωτέρω Δ.Ο.Υ., εκτός των πράξεων που εκδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ. ΜΕ.Π.) και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.):
αα) στις Δ.Ο.Υ. της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, εκτός των υπαγομένων στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Θεσσαλίας και
ββ) στις Δ.Ο.Υ. μόνο των νομών της Ηπείρου, από τις υπαγόμενες στην Φορολογική Περιφέρεια Πατρών.

β) Τμήμα Β4΄- Νομικής Υποστήριξης i. (αα) Η υποστήριξη των Τμημάτων Α7΄ και Α8΄- Επανεξέτασης, επί θεμάτων νομικής φύσεως και επί ερμηνευτικών ζητημάτων, που προκύπτουν κατά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών,
(ββ) Η αποστολή του διοικητικού φακέλου με αναλυτική έκθεση απόψεων για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των Τμημάτων Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης, ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων και η εν γένει υποστήριξη των υποθέσεων αυτών.

ii. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης μπορεί να αναθέτει την εξέταση αιτημάτων αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης και στο Τμήμα Β4΄- Νομικής Υποστήριξης. Στην περίπτωση αυτή θα του παρέχουν την συνδρομή τους επί ελεγκτικών ζητημάτων, που ανακύπτουν τα Τμήματα Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης. 

γ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης
(αα) Η καταγραφή και η παρακολούθηση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών, που διαβιβάζονται προς εξέταση στα Τμήματα Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης, καθώς και των υποθέσεων αρμοδιότητας αυτών, που εισάγονται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
(ββ) Η τήρηση του αρχείου των υποθέσεων και των εγγράφων των Τμημάτων Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης και του Τμήματος Β4΄ - Νομικής Υποστήριξης, η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των εγγράφων αυτών.
(γγ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης.
(δδ) Η εκτίμηση των αναγκών της Υποδιεύθυνσης για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η αποστολή των αιτημάτων για προμήθεια αυτών, συντήρηση και επισκευή τους στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, ώστε να προωθηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Υποδιεύθυνσης, καθώς και η μέριμνα για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτής.

Δ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

(α) Η καταγραφή και η παρακολούθηση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών, που διαβιβάζονται προς εξέταση στην Διεύθυνση, καθώς και των υποθέσεων αρμοδιότητας αυτής, που εισάγονται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

(β) Η τήρηση του αρχείου των υποθέσεων και των εγγράφων της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την κοινοποίηση των αποφάσεων και των εγγράφων αυτής.

(γ) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η παρακολούθηση της απόδοσης της διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

(δ) Η αξιοποίηση των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, η διατύπωση προτάσεων για νέες μηχανογραφικές εφαρμογές και η τήρηση των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων.

(ε) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(στ) Η εκτίμηση των αναγκών της Διεύθυνσης για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και η μέριμνα για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτής.
 
5.- α) Οι υποθέσεις ανατίθενται στα Τμήματα Α1΄ έως Α6΄ - Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.
β) Οι υποθέσεις αρμοδιότητας των Τμημάτων Α7΄ και Α8΄ - Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης ανατίθενται σε αυτά με πράξη του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης αυτής.

(Όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αποφάσεις Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014, Δ. ΟΡΓ. Α 1170232 ΕΞ 2014/30.12.2014, Δ.ΟΡΓ. Α 1006534 ΕΞ 2015/19.1.2015 και Δ.ΟΡΓ.Α 1118063 ΕΞ 2016/5.8.5016)

Άρθρο 7
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

1. - Η «Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπως μετονομάσθηκε, με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α'85), η αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων αυτής, που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α' 66), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α'180) και του άρθρου 12 του ν. 4110/2013 (Α' 17), όπως ισχύουν, οργανώθηκε και διαρθρώθηκε με την αριθμ. Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 2012/26-01-2012 (Β' 659) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μεταφέρθηκε στην Γ.Γ.Δ.Ε. με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107) και με την αριθμ. Δ6Α 1113773 ΕΞ 2013/15-7-2013 (Β' 1748) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., ανασυγκροτείται και ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές της.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθοι :
(α) Ο εντοπισμός και η άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.
(β) Η διασφάλιση της νόμιμης συμπεριφοράς των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..

3. - Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τρία (3) Αυτοτελή Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής και σε μία (1) Υποδιεύθυνση, η οποία εδρεύει εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, ως κατωτέρω :

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α) Αυτοτελές Τμήμα Α' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
- Στο Τμήμα δύνανται να λειτουργούν τέσσερα (4) Γραφεία, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω :
(αα) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη (ββ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα (ΥΥ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, με έδρα την Μυτιλήνη (δδ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο β) Αυτοτελές Τμήμα Β' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
γ) Αυτοτελές Τμήμα Γ' - Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

α) Τμήμα Δ'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
- Στο Τμήμα δύνανται να λειτουργούν τρία (3) Γραφεία, τα οποία εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης, ως κατωτέρω:
(αα) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή
(ββ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Ηπείρου , με έδρα τα Ιωάννινα (ΥΥ) Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα. β) Τμήμα Ε' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης

4. - I. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Η κατά τόπον αρμοδιότητα των οργανικών της μονάδων είναι η κατωτέρω :

α) Του Αυτοτελούς Τμήματος Γ'- Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής
εκτείνεται σε όλη την επικράτεια,

β) i. της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων τους, εκτείνεται στα όρια των:
(αα) Διοικητικών Περιφερειών της:
i. Κεντρικής Μακεδονίας,
ii. Δυτικής Μακεδονίας,
iii. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
iv. Ηπείρου,
ν. Θεσσαλίας και
(ββ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ii. Στα Γραφεία Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος Δ'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων μπορούν να ανατίθενται υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος αυτού, καθώς και του Τμήματος Ε' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Υποδιεύθυνσης.
γ) i. των Αυτοτελών Τμημάτων Α'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, Β' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως προς την άσκηση των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων τους, εκτείνεται στα όρια των:
(αα) Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και (ββ) Διοικητικών Περιφερειών της Επικράτειας, εκτός όσων ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της.
ii. Στα Γραφεία Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος A'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων μπορούν να ανατίθενται υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος αυτού, καθώς και του Τμήματος Β' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης.

II. Με ειδική εντολή του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., μπορεί να ανατίθεται στην Διεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, στα Τμήματα και στα Γραφεία αυτών η διενέργεια ελέγχων και ερευνών, στα πλαίσια της καθ' ύλην αρμοδιότητάς τους και εκτός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών.

5. - Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 και του άρθρου 12 του ν. 4110/2013, όπως ισχύουν, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των Αυτοτελών Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, της Υποδιεύθυνσης, των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής, ως κάτωθι :

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

I. Αυτοτελές Τμήμα Α' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων

i.- (α) Ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων και των πειθαρχικών παραπτωμάτων, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
(β) Η διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από το αρμόδιο όργανο ή μετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει καταγγελιών ή πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για την διερεύνηση των αδικημάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει.
(γ) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή /και ποινική δίωξη των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, του Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων, αφετέρου, καθώς και η διαβίβαση στα Τμήματα Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης των φακέλων των υποθέσεων, για τις οποίες προέκυψαν, σε βάρος υπαλλήλων, πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα, προκειμένου να διενεργηθεί Έλεγχος της Περιουσιακής Κατάστασης αυτών ή πληροφοριακού υλικού, εφόσον απαιτείται.
(δ) Η συλλογή, η διερεύνηση, η επεξεργασία, η σύνθεση, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. σε αδικήματα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει.

II. Αυτοτελές Τμήμα Β' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης

i.- (α) Η διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και ειδικότερα :
(αα) στοχευμένων ή δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κριτήρια, το προσδιορισμένο δείγμα και την διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ββ) σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται στην Διεύθυνση οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχει στοιχεία που δύνανται να προκαλέσουν βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης περιουσιακής τους κατάστασης.
(γγ) σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ε.Δ.Ε. από την Διεύθυνση, για την διερεύνηση της τέλεσης αδικημάτων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.3943/2011, όπως ισχύει και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης.
(β) Η εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του δείγματος, που θα επιλεγεί προς έλεγχο.
(γ) Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή /και ποινική δίωξη των υπαλλήλων, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων, καθώς και η διαβίβαση σε υπηρεσίες της φορολογικής ή άλλης Αρχής ή στα Τμήματα Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης των φακέλων των υποθέσεων, προκειμένου να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, όταν μετά από την διενέργεια στοχευμένων ή δειγματοληπτικών ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προκύψουν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα.
(δ) Η έκδοση, αποκλειστικά από το Τμήμα, εντολών ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε..

III. Αυτοτελές Τμήμα Γ' - Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής

i.- (α) Η επιχειρησιακή και η στρατηγική ανάλυση των υφιστάμενων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων.
(β) Η κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με όλες τις οργανικές μονάδες αυτής.
(γ) Η διαχείριση των οικείων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
(δ) Η διερεύνηση, η επεξεργασία, η σύνθεση, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των καταγγελιών, που συλλέγει το Γραφείο Καταγγελιών και κάθε πληροφοριακού υλικού και στοιχείου, που αφορά σε διάπραξη ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ε) Οι ενέργειες για την άμεση ενημέρωση και διαβίβαση του πληροφοριακού υλικού, που περιέρχεται σε γνώση του Τμήματος, στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης, καθώς και στις Εισαγγελικές Δικαστικές Αρχές, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
(στ) Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων:
(αα) του πληροφοριακού υλικού που έχει περιέλθει σε γνώση του Τμήματος, καθώς και του αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται η υπηρεσία και ο κάθε υπάλληλος χωριστά και η συνεχής ενημέρωση και αξιοποίηση αυτών.
(ββ) των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, που τίθενται στο αρχείο, γιατί αξιολογούνται ως ασαφείς, γενικόλογες ή ασήμαντες.
(γγ) των παλαιών υποθέσεων που επανεξετάζονται για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.
- Στο Τμήμα λειτουργεί ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ, το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή όλων των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που σχετίζονται με την αποστολή της υπηρεσίας, τα οποία καταγράφει και θέτει υπόψη του Προϊσταμένου του Τμήματος για περαιτέρω επεξεργασία.
IV. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
(α) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(β) Η εκτίμηση των αναγκών για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση
και επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων.
(γ) Η διάθεση υπαλλήλων της Διεύθυνσης, ως γραμματέων στις διοικητικές έρευνες και εξετάσεις που διενεργούνται.
(δ) Η τήρηση και η διαχείριση του Αρχείου της Διεύθυνσης, καθώς και του Αρχείου των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, των οποίων ο χρόνος παύσης λειτουργίας καθορίσθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α'85) και των οποίων η αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται σε άλλη υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτής, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Γραφείου και των οποίων καθορίστηκε ο χρόνος παύσης λειτουργίας με τις προαναφερθείσες διατάξεις, πλην του Αρχείου αυτών, το οποίο θα μεταφερθεί σε άλλη Υπηρεσία, λόγω αρμοδιότητας.
- Στις περιπτώσεις που λειτουργεί Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος Α' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων εκτός της έδρας αυτού το σχετικό Αρχείο μπορεί να τηρηθεί στο Γραφείο αυτό.

Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της και ασκούνται στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητάς της, ως κάτωθι :
I. Τμήμα Δ' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων
i. Το Τμήμα ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Α' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης.
II. Τμήμα Ε' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης
i. Το Τμήμα ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α' έως και γ' του Αυτοτελούς Τμήματος Β' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Διεύθυνσης.
III. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης
(α) Ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης, καθώς και
(β) Την τήρηση και την διαχείριση του Αρχείου της Υποδιεύθυνσης και του Αρχείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που λειτουργούν, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Γραφείου και των οποίων ο χρόνος παύσης λειτουργίας καθορίσθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, πλην του αρχείου το οποίο θα μεταφερθεί σε άλλη Υπηρεσία, λόγω αρμοδιότητας.
- Στις περιπτώσεις που λειτουργεί Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Τμήματος Δ' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων εκτός της έδρας αυτού το σχετικό Αρχείο μπορεί να τηρηθεί στο Γραφείο αυτό.
ii. Σε κάθε ένα από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Α' - Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων, Β' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης και Γ' - Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικής και από τα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Δ'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων και Ε' - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης ανήκουν, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους και οι κατωτέρω αρμοδιότητες :
(α) Η παροχή απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια επί αιτήσεων ακυρώσεως ή ανακλήσεως διοικητικών πράξεων.
(β) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων, που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος, με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού και η συμμετοχή σε θεσμοθετημένα διϋπηρεσιακά Όργανα και Φορείς.
(γ) Η υποβολή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ετήσιας έκθεσης απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων του Τμήματος και η εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου αυτός να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα αυτής την προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύουν, ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.
(δ) Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, που κρίνονται ασαφή ή ασήμαντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.
6. - (α) Η διερεύνηση των αδικημάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 ανατίθεται, υποχρεωτικά, από τους πειθαρχικώς προϊσταμένους των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
(β) Εντολές που εκδόθηκαν από την υφιστάμενη Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και αφορούν σε υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε. παραμένουν σε ισχύ και εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου β' της παρούσας παραγράφου, για τις εκκρεμείς υποθέσεις της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, που αφορούν σε προσωπικό της Γ.Γ.Δ.Ε., για τις οποίες οι εντολές εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία μεταφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με την αριθ. Δ6Α 1113773ΕΞ2013/15-7-2013 (Β' 1748) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπου απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάκλησης ή τροποποίησης εκδοθείσας εντολής ή παράτασης οριζόμενης προθεσμίας, αυτές εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..
(δ) Οι διατάξεις των παραγράφων 6,8,19,21 και 22 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α' 253) και της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α' 211) ισχύουν και για την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και το προσωπικό αυτής.

Άρθρο 8
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

1.- Η «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), η οποία συστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85), με τις οποίες συγχωνεύονται σε αυτήν η Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..
 
2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι κάτωθι:

(α) Η βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω του σχεδιασμού, της καθοδήγησης και της αξιολόγησης του έργου του εσωτερικού ελέγχου.
(β) Η διαμόρφωση και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου.
(γ) Η καθοδήγηση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., προκειμένου να ενσωματώνουν στις λειτουργίες και διαδικασίες τους, τους κατάλληλους μηχανισμούς ενδογενούς ελέγχου.

3.- Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, από τα οποία το ένα (1) εδρεύει εκτός της έδρας της, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και σε ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, που υπάγεται απ' ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω: 
α) Τμήμα Α΄- Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:
(αα) Γραφείο Α΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων
(ββ) Γραφείο Β΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων
γ) Τμήμα Γ΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων
δ) Τμήμα Δ΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.

4.- Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και των οργανικών μονάδων αυτής εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

5.- Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται επί σοβαρών θεμάτων που πρέπει άμεσα να διερευνηθούν. Οι εσωτερικοί έλεγχοι ανάλογα με το αντικείμενο και τον σκοπό τους διακρίνονται σε ελέγχους: α) συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (δικλείδων ασφαλείας), β) οικονομικούς, γ) διοικητικούς, δ) λειτουργίας, ε) συμμόρφωσης, στ) απόδοσης της Γ.Γ.Δ.Ε. και των οργανικών μονάδων αυτής, ζ) συστημάτων πληροφορικής και η) διακυβέρνησης.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α΄ - Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
(α) Η μέριμνα για την διαμόρφωση και την διαρκή βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, που αφορά στον εσωτερικό έλεγχο.
(β) Η ανάπτυξη και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., ιδίως μέσω της σύνταξης και της αναθεώρησης σχετικού Εγχειριδίου Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων.
(γ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών υποστήριξης του εσωτερικού ελέγχου και η διαχείριση των υφιστάμενων εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης.
(δ) Η εισήγηση για την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών και η εισήγηση για την τροποποίηση του, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
(ε) Η κατάρτιση προγράμματος εσωτερικών ελέγχων στις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., ετήσιου ή μεγαλύτερης διάρκειας, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων.
(στ) Η διαμόρφωση αρχών και κανόνων για την διαχείριση των κινδύνων στους τομείς αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., η ανάπτυξη της σχετικής μεθοδολογίας και ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών αυτής και των σχετικών ομάδων έργου ή εργασίας, για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.
(ζ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η διερεύνηση και η πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
(η) Η παρακολούθηση των στόχων/δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά το μέρος, που αφορούν στο Τμήμα, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η σύνταξη ενδιάμεσων αναφορών προόδου.

II. Τμήμα Β΄ - Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων
(α) Η έκδοση εντολών για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων και η διενέργεια αυτών στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες, γενικά, των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Η διενέργεια ελέγχων στους τομείς και στις μονάδες που υπάρχουν ενδείξεις ή αποδεικτικά στοιχεία αδυναμιών των λειτουργιών και των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ή περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής διαχείρισης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων ή παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης. 
(γ) Η σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η αποστολή τους στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος, που ελέγχθηκε, για την υποβολή σχολίων. 
Η μέριμνα για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου, μέσω της επίτευξης συμφωνίας με τις πιο πάνω Υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών. Η υποβολή της οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., με κοινοποίηση στις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες.
(δ) Η παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικών ελέγχων, καθώς και των στόχων/δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά το μέρος, που αφορούν στα Τμήματα Β΄ και Δ΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η σύνταξη ενδιάμεσων αναφορών προόδου. Τα Γραφεία Α΄ και Β΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων του Τμήματος ασκούν τις αρμοδιότητες αυτού, όπως τους κατανέμονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες αυτής, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος. 

III. Τμήμα Γ΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων 
(α) Η περιοδική παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.
(β) Η υποβολή περιοδικής αναφοράς στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., σχετικά με την συμμόρφωση των Υπηρεσιών και η υποβολή σχετικών προτάσεων.
(γ) Η επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, την οποία υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι που εξακολουθούν να απειλούν τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.
(δ) Η παρακολούθηση των στόχων/δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά το μέρος, που αφορούν στο Τμήμα, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η σύνταξη ενδιάμεσων αναφορών προόδου.

IV. Τμήμα Δ΄- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων

Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Β΄Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων της Διεύθυνσης, πλην της αρμοδιότητας της περίπτωσης δ΄, για τους σκοπούς της οποίας παρέχει στο Τμήμα Β΄ τα αναγκαία στοιχεία.

V. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

(α) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(β) Η εκτίμηση των αναγκών της Διεύθυνσης για έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια αυτών, την συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και η μέριμνα για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεων.
(γ) Η τήρηση και η διαχείριση του αρχείου της Διεύθυνσης.

(Όπως το άρθρο 8 τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αποφάσεις Δ. ΟΡΓ. Α 1096546 ΕΞ 2015/15.7.2015, Δ.ΟΡΓ. Α 1039116 ΕΞ 2016/9.3.2016 και Δ.ΟΡΓ.Α 1118063 ΕΞ 2016/5.8.5016)

Άρθρο 9
Γενικές Διατάξεις που αφορούν στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)


1 .α) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων τους, ασκούν τις αρμοδιότητες επί των ελέγχων πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, οι οποίες μεταβιβάσθηκαν στην Γ.Γ.Δ.Ε. με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων β΄ και γ΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει και εξειδικεύθηκαν με την αριθμ. Δ6Α 1166403 ΕΞ 2013/31.10.2013 (Β΄ 2775) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, τις σχετικές κατά τα προαναφερθέντα έρευνες, καθώς και όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, οι οποίες μεταφέρονται στην Γ.Γ.Δ.Ε. από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94). β) Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) είναι οι κατωτέρω:

(αα) Αττικής
(ββ) Θεσσαλονίκης
(γγ) Πάτρας
(δδ) Ηρακλείου

γ) Κύριο έργο των παραπάνω Υπηρεσιών είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών.

δ) Οι αρμοδιότητές των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ασκούνται από τις οργανικές τους μονάδες παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε.

2 .α) Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δ΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015.

β) Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους οι Προϊστάμενοι της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. έχουν και όλα τα δικαιώματα που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις για τους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Ελεγκτικών Κέντρων και των Τελωνείων.

γ) Οι υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υποχρεούμενοι, όμως, στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας, όπως εκάστοτε ισχύουν στον Υπαλληλικό Κώδικα.

3 .Οι επιχειρησιακοί στόχοι, η διάρθρωση, η κατά τόπον αρμοδιότητα και η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. καθορίζονται στα άρθρα 9Α΄ έως και 9Ε΄ της παρούσας απόφασης.

4 .Με ειδική εντολή του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών μπορεί να ανατίθεται στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, η διενέργεια ελέγχων και ερευνών, εκτός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητάς τους.

5 .Οι πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων, που προκύπτουν από τα πληροφοριακά δελτία και τις εκθέσεις των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ. υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογουμένου, στον οποίο αφορούν, σύμφωνα με την αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ/2014 25.2.2014 (Β΄ 478) απόφασή μας, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του Ν. 4174/2013, όπως αυτή ισχύει, ή τα κατά τόπον αρμόδια Τελωνεία.

6 .(α) Η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στελεχώνονται, κυρίως, με υπαλλήλους των κλάδων Εφοριακών και Τελωνειακών και σε αυτές τοποθετούνται και υπάλληλοι άλλων κλάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ή του Υπουργείου Οικονομικών για την υποστήριξη του έργου τους.

(β) Προς διασφάλιση υψηλού επιπέδου ακεραιότητας, οι υπάλληλοι, οι οποίοι στελεχώνουν την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών και τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, υπόκεινται σε διαδικασία ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει ελέγχους ποινικού μητρώου, πειθαρχικών παραπτωμάτων, οικονομικών στοιχείων, καθώς και σε κάθε άλλο έλεγχο, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος, κατά την κρίση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο κάθε υπάλληλος.

(γ) Το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών:
(αα) είναι δυνατόν να αποστέλλεται για εκπαίδευση σε σχολές, μονάδες ή κέντρα εκπαίδευσης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής τους και της άσκησης των καθηκόντων τους.
(ββ) δύναται να φέρει ειδική ενδυμασία ή διακριτικά, ανάλογα με τις συνθήκες της αποστολής του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τον κανονισμό λειτουργίας τους και τις εντολές των Προϊσταμένων τους.

7 .Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), για την επίτευξη της αποστολής τους, λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών. Ομοίως, το Τμήμα Β΄ Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών θα λειτουργεί υποχρεωτικά σε 24ωρη βάση και για την λειτουργία του αυτή μπορεί να συνεπικουρείται από προσωπικό άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης.


(Όπως αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015)

Άρθρο 9Α
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)


1 .Η «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών» (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), είναι Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

2 .Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών είναι οι κατωτέρω:

(α) Η επιτυχής εποπτεία, ο έλεγχος και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, καθώς και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η εποπτεία των ελέγχων και ερευνών, που διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και η ανάθεση στοχευμένων ελέγχων σ’ αυτές.
(γ) Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας αυτών, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για την αναπροσαρμογή των ποσοτικών στόχων, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, καθώς και για θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών.

3 .Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως εξής:
(α) Τμήμα Α΄ – Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης
(β) Τμήμα Β΄ Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων
(γ) Τμήμα Γ΄ Νομικής Υποστήριξης
(δ) Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής Υποστήριξης
(ε) Τμήμα Ε΄ Διοικητικής Υποστήριξης

4 .Οι αρμοδιότητες της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης
(α) Η κατάρτιση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης
Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), για το επόμενο έτος, με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Η εκπόνηση των επί μέρους επιχειρησιακών σχεδίων για την διενέργεια ερευνών, ελέγχων πρόληψης και μερικών ελέγχων από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), προς πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, σε συμφωνία και προς επίτευξη των στόχων του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε.
(γ) Η ανάπτυξη και η διαχείριση συστήματος ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων φοροδιαφυγής, με έμφαση στο Φ.Π.Α., λαθρεμπορίας και ειδικών περιπτώσεων απάτης.
(δ) Η αναζήτηση, η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων, σχετικά με την απάτη στον Φ.Π.Α. από τις βάσεις δεδομένων της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από άλλες Αρχές ή Τράπεζες πληροφοριών και η ανάλυση, η αξιολόγηση και η διαχείριση αυτών, που σχετίζονται με κυκλική απάτη στον Φ.Π.Α. (τύπου Καρουζέλ/Carousel) ή με ειδικές περιπτώσεις απάτης και κατάχρησης τελωνειακών διαδικασιών στο Φ.Π.Α..
(ε) Η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων, η επεξεργασία σχεδίων κατά είδος υποθέσεων ή κλάδο επιχειρήσεων με την χρήση κριτηρίων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μέσων προγραμματισμού, όπως, ενδεικτικά, διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, μεθόδους ανάλυσης, διασταυρώσεις, στατιστική ανάλυση, καθώς και τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου, που προκύπτουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. Η έκδοση δελτίων επικινδυνότητας και ο προσδιορισμός του πεδίου δράσης των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(στ) Η μελέτη και η επεξεργασία προτάσεων, εκθέσεων και πορισμάτων διεθνών Οργανισμών ή άλλων Φορέων, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων του, για θέματα σχετικά με τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους.
(ζ) Η συλλογή, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η καταγραφή των μεθόδων, των μέσων και των τρόπων διάπραξης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και εν γένει των παραβάσεων της φορολογικής και της τελωνειακής νομοθεσίας, η παρακολούθηση των επικρατουσών τάσεων παραβατικότητας και η υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης αυτών, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, καθώς και η ενημέρωση σχετικά με τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(η) Η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της υλοποίησης του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού δράσης των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και των αποτελεσμάτων του προγραμματισμού δράσης, με τη χρήση συστήματος δεικτών μέτρησης και η άμεση ενημέρωση αυτών, ώστε να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
(θ) Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των ελέγχων που διενεργούνται από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ι) Η σύνταξη και η υποβολή στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. απολογιστικών εκθέσεων των δράσεων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ια) Η υποστήριξη, η ενημέρωση, η καθοδήγηση και ο συντονισμός των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης τους, για:
αα) την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων και των προγραμματισμένων δράσεών τους,
ββ) την χρήση και την αξιοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες προέρχονται από το Τμήμα Β΄Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της Διεύθυνσης και
γγ) τις έρευνες και τους ελέγχους που διενεργούν αυτές.
(ιβ) Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων αναφορικά με τους ελέγχους και η παροχή οδηγιών προς τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων και την ορθή εφαρμογή της σχετικής εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, νομολογίας και πρακτικής, καθώς και ο έλεγχος και η εποπτεία στην εκτέλεση του έργου αυτών.
(ιγ) Η εποπτεία και η αξιολόγηση των μεθόδων και της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών που ασκούνται από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η παροχή οδηγιών προς τους Προϊσταμένους αυτών για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων και των ερευνών, καθώς και η εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας αυτών.
(ιδ) Η συνολική αξιολόγηση των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, καθώς και ως προς την χωρική τους αρμοδιότητα, η αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού τους και η υποβολή προτάσεων προς τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και προς στις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτής, για την λήψη πρόσθετων μέτρων, προς ενίσχυση αυτών σε θέματα οργάνωσης, στελέχωσης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού αυτών.
(ιε) Η εισήγηση για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων που τους έχουν τεθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η αξιολόγηση των τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η υποβολή προτάσεων στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και στις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτής, για την αναπροσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και στόχων, βάσει της εξέλιξης της παραβατικότητας και των λοιπών οικονομικών συνθηκών.
(ιστ) Η συλλογή, η δημιουργία και η τήρηση, με ασφαλείς τρόπους, αρχείων, όπως ενδεικτικά, παραβατών, προσώπων, επιχειρήσεων, αγαθών, μέσων μεταφοράς, πληροφοριών, δεδομένων και κάθε άλλου στοιχείου που απαιτείται για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφαρμοζομένου προς τούτο και του νομικού πλαισίου, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, καθώς και η τήρηση και η διαχείριση βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για την αξιοποίηση των αρχείων αυτών.
(ιζ) Η εκπροσώπηση των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς, Συμβούλια και Επιτροπές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για θέματα σχετικά με το έργο και την αποστολή τους.
(ιη) Η εισήγηση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βάσει των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τη δραστηριότητα των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., όπως ενδεικτικά, από την εκπόνηση μελετών, από την ανταλλαγή πληροφοριών, από την λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής, με σκοπό την συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και διαβίβαση πληροφοριών.
(ιθ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπ.Οικ., για κάθε θέμα που αφορά στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην συντήρηση, στην ασφάλεια, έλεγχο και πρόσβαση των πληροφοριακών συστημάτων της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(κ) Η συνεργασία με το Τμήμα ΣΤ΄ Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον τομέα του Φ.Π.Α. της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., για θέματα που αφορούν γενικά στην απάτη στον Φ.Π.Α..
(κα) Η διενέργεια δειγματοληπτικού επανελέγχου υποθέσεων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.

ΙΙ. Τμήμα Β΄ Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων
(α) Η συγκέντρωση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), η επεξεργασία και η κατ’ αρχήν αξιολόγηση αυτών, τόσο μεμονωμένα, όσο και σωρευτικά για κάθε υπόθεση και η προώθησή τους για αξιολόγηση στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.
(β) Η διαχείριση και η προώθηση των παραπάνω καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων, μετά από την αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών, στις αρμόδιες Υπηρεσίες για εξέταση και περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες, ενημερώνοντας το Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Διεύθυνσης.
(γ) Η ανάπτυξη και η διαχείριση μηχανισμού και βάσεων δεδομένων για την υποδοχή και την συγκέντρωση των προαναφερθέντων πληροφοριών και καταγγελιών, υποδείξεων, παραπόνων, προτάσεων και αιτημάτων.
(δ) H διερεύνηση των εισερχόμενων πληροφοριών και η αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων στο διαδίκτυο (internet) και στις βάσεις δεδομένων της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών.
(ε) Η συγκέντρωση επιπλέον στοιχείων από διάφορες Αρχές ή Τράπεζες Πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., για περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών.
(στ) Η τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των εισερχόμενων πληροφοριών και καταγγελιών, υποδείξεων, παραπόνων, προτάσεων και αιτημάτων, με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης και η τήρηση φυσικού αρχείου, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού.
- Στο Τμήμα λειτουργεί ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ, το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή όλων των καταγγελιών, πληροφοριών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων και στοιχείων που σχετίζονται με φορολογικά και τελωνειακά θέματα και εν γένει με την αποστολή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., τα οποία καταγράφει και θέτει υπόψη του Προϊσταμένου του Τμήματος για περαιτέρω επεξεργασία.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ΄ Νομικής Υποστήριξης
(α) Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης, καθώς και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων.
(β) Η παροχή οδηγιών και εισηγήσεων στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σχετικά με τον χειρισμό εκκρεμών υποθέσεων.
(γ) Η συλλογή, η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση αρχείου με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, που αφορά στην έρευνα, στην πρόληψη, στην αποκάλυψη και στον καταλογισμό των παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και η τήρηση αρχείου διοικητικής και ποινικής νομολογίας στα θέματα αυτά.
(δ) Η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται, για την καλύτερη δράση των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης, καθώς και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ε) Η εισήγηση, αρμοδίως, με βάση την ενημέρωση που παρέχεται από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σχετικά με την πορεία των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.
(στ) Η μέριμνα για την αποτελεσματική στήριξη των θέσεων του Δημοσίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκδίκασης υποθέσεων της Διεύθυνσης και η υποστήριξη των Τμημάτων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., που έχουν την αρμοδιότητα του Δικαστικού.
(ζ) Η μέριμνα για την υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η συνεργασία με τους λειτουργούς αυτού για την νομική υποστήριξη των υποθέσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(η) Η μέριμνα για την υπεράσπιση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, κατά τις κείμενες διατάξεις, υπαλλήλων της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε περίπτωση που κρίνεται από το Τμήμα ότι διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον του Δημοσίου.

IV. Τμήμα Δ΄Πληροφορικής Υποστήριξης
(α) Η εξέταση ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών, με σκοπό την ανάγνωση, αποκωδικοποίηση και ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων, με ειδικές διαδικασίες, όταν κρίνεται αναγκαίο από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ή άλλες ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Υπουργείου.
(β) Η λήψη αντιγράφων των αρχείων από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της επιχείρησης, στους οποίους αποθηκεύονται τα οικονομικά της δεδομένα, καθώς και από κάθε άλλο μέσο αποθήκευσης δεδομένων (ενδεικτικά, κινητά τηλέφωνα, φορητές μνήμες, σκληροί δίσκοι, Φ.Η.Μ.), για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι αποθηκεύονται επίσημα ή ανεπίσημα οικονομικά της στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
(γ) Η υποστήριξη και η συνδρομή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στην επεξεργασία, ανάγνωση και διασφάλιση των δεδομένων των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και εν γένει των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων των επιχειρήσεων.
(δ) Η συμμετοχή σε Ομάδα Ελέγχου των Τμημάτων Ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την παροχή τεχνικής υποστήριξης.
(ε) Η ανάγνωση και η μετατροπή των αρχείων των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων σε μορφή που είναι δυνατό να αναγνωστούν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των συναλλαγών των οικονομικών μονάδων.
(στ) Η λήψη και η ανάγνωση των αρχείων των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων δύναται να διενεργείται αμέσως στον τόπο του ελέγχου, με τη δημιουργία κλώνου της μνήμης της ηλεκτρονικής συσκευής ή μετά από κατάσχεσή τους στα γραφεία της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., με την παρουσία του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η κατάσχεση της συσκευής αποθήκευσης των αρχείων γίνεται σε κατοικία, μετά από έρευνα παρουσία εκπροσώπου εισαγγελικής αρχής, η ανάγνωση της συσκευής διενεργείται παρουσία του κατοίκου της.
(ζ) Η μέριμνα για την οργάνωση, λειτουργία και τον συντονισμό σχετικής ιστοσελίδας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών.

V. Τμήμα Ε΄ Διοικητικής Υποστήριξης
(α) Η διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης.
(β) Η τήρηση των βοηθητικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Διεύθυνση.
(γ) Η τήρηση μητρώου των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Διεύθυνση και στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. με στοιχεία, όπως, ενδεικτικά, ο χρόνος ελεγκτικής εμπειρίας, η συνολική εμπειρία αυτών και λοιπά σχετικά στοιχεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίησή τους ή για τη λήψη μέτρων για την βελτίωση της απόδοσής τους.
(δ) Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επί γενικών θεμάτων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Ε΄Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και η επιμέλεια για την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό της Διεύθυνσης, καθώς και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε εξειδικευμένα αντικείμενα και θέματα αρμοδιότητάς τους, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Α΄ Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Διεύθυνσης.
(ε) Η μέριμνα για την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η διαβίβασή του προς την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., η συνεργασία με αυτήν για την εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων για όλες τις δαπάνες των Υπηρεσιών, καθώς και η επιμέλεια για την έκδοση των αναγκαίων εγγράφων και δικαιολογητικών προς κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών τους.
(στ) Η τήρηση κεντρικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (απλών και εμπιστευτικών) της Διεύθυνσης και η διεκπεραίωση της κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας αυτής, πλην του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Τμήματος Β΄ Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της Διεύθυνσης.
(ζ) Η τήρηση γενικού αρχείου της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, καθώς και η παραλαβή και διανομή στις οργανικές μονάδες και στους υπαλλήλους της σχετικής αλληλογραφίας.

- Στο Τμήμα λειτουργεί ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, του οποίου η αρμοδιότητα είναι:
(α) Η διαχείριση και ο προγραμματισμός της σωστής κατανομής του υλικού μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., η διάθεσή του και η διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων.
(β) Η διαχείριση και ο προγραμματισμός της σωστής κατανομής των μέσων ελέγχου και του εξοπλισμού μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., καθώς και η εποπτεία για την πλήρη αξιοποίησή τους
(γ) Η μέριμνα για την φύλαξη, την συντήρηση και την επισκευή των μέσων και του εξοπλισμού ελέγχου που βρίσκονται στην διάθεση του Γραφείου.
(δ) Η τήρηση του Μητρώου Παγίων της Διεύθυνσης, καθώς και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ε) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των προτάσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης, καθώς και των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σχετικά με τις ανάγκες τους σε μέσα ελέγχου και εξοπλισμού και η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έγκαιρη προμήθεια των πλέον κατάλληλων και αναγκαίων, καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού τους στην χρήση αυτών.
(στ) Η συνεχής πληροφόρηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού με στοιχεία σχετικά με τα πάγια, προκειμένου να ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα παγίων και αποθηκών της Γ.Γ.Δ.Ε..

5.α) Στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) συστήνεται διαρκής, τριμελής Επιτροπή, με τίτλο «Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών», η οποία συγκροτείται από:
αα) τον Προϊστάμενο της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως Πρόεδρο, με
αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Α’ – Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της ίδιας Διεύθυνσης,
ββ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του στο Τμήμα και
γγ) ένα (1) υπάλληλο του Τμήματος Γ΄ Νομικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή υπάλληλο του ίδιου Τμήματος, οι οποίοι ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
β) Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών είναι:
(αα) Η αξιολόγηση και η διαβάθμιση καταγγελιών και πληροφοριών, ανάλογα με το περιεχόμενο, την βαρύτητά τους και τους επιχειρησιακούς στόχους των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ββ) Η επιλογή και η ανάθεση των υποθέσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες για εξέταση και περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες, καθώς και η αποστολή τους στο Τμήμα Β΄ Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. για περαιτέρω διαβίβασή τους.
(γγ) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.), με σκοπό την ενημέρωση και την βελτίωση της φορολογικής συμπεριφοράς των πολιτών.
γ) Με αποφάσεις μας μπορεί να καθορίζονται και να ανακαθορίζονται η συγκρότηση της Επιτροπής, το έργο αυτής και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την λειτουργία της.

(Όπως προστέθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015)

Άρθρο 9Β
Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής)


1 .- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), ανασυγκροτείται και ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές της.

2 .- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής είναι οι κατωτέρω:

(α) η προάσπιση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου και η προστασία του κοινωνικού συνόλου.

(β) Οι έρευνες και οι έλεγχοι πρόληψης για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.
(γ) Η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

3 .- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Υποδιευθύνσεις, από τις οποίες η μία (1) εδρεύει εκτός της έδρας της, όπως καθορίζεται κατωτέρω και σε δεκαεπτά (17) Τμήματα, από τα οποία το ένα (1) Αυτοτελές, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής και τα τέσσερα (4) εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, όπως καθορίζεται κατωτέρω, ως εξής:
(α) Α΄ Υποδιεύθυνση
(αα) Τμήματα Α1΄ έως Α5΄ Ερευνών
(ββ) Τμήμα Α6΄ Ερευνών, με έδρα την Μυτιλήνη
(β) Β΄ Υποδιεύθυνση
(αα) Τμήματα Β1΄ έως Β4΄ Ερευνών,
(ββ) Τμήμα Β5΄ Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.
(γ) Γ΄ Υποδιεύθυνση
(αα) Τμήμα Γ΄ Δικαστικό
(ββ) Τμήμα Δ΄ Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
(δ) Δ΄ Υποδιεύθυνση, με έδρα την Λαμία
(αα) Τμήματα Ε1΄ έως Ε2΄ Ερευνών
(ββ) Τμήμα ΣΤ΄Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(ε) Τμήμα Υπαγόμενο στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.

4 .- α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής) και των οργανικών μονάδων αυτής, εκτείνεται στα όρια:
(αα) των Διοικητικών Περιφερειών:
i. Αττικής,
ii. Στερεάς Ελλάδας,
iii. Βορείου Αιγαίου και
(ββ) του Νομού Κυκλάδων της Διοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.
β) Η συναρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

5 .- Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. (α) Τμήματα Α1΄ έως και Α5΄ Ερευνών (β) Τμήματα Β1΄ έως και Β4΄ Ερευνών και (γ) Τμήματα Ε1΄ έως και Ε2΄ Ερευνών
i. (αα) Η εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων για την αποκάλυψη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας, μέσω της διαπίστωσης και της αντιμετώπισης κάθε μορφής απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

(ββ) Η διενέργεια ερευνών και ελέγχων πρόληψης εφαρμογής της φορολογικής και της τελωνειακής νομοθεσίας, εντός και εκτός των επιχειρήσεων.
(γγ) Η διενέργεια μερικών ελέγχων, ιδίως στους παρακρατούμενους και στους επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α..
(δδ) Η έρευνα, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.
(εε) Η διενέργεια ελέγχων στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό και στη διάθεση των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).
(στστ) Η στόχευση στον έλεγχο προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), καθώς και προϊόντων που υπάγονται σε Ειδικά Ανασταλτικά Καθεστώτα.
(ζζ) Η διενέργεια ελέγχων σε πλοία παντός είδους, μέσα στα χωρικά ύδατα, για την ανακάλυψη παράνομης διακίνησης και λαθρεμπορίας.
(ηη) Η συνδρομή σε άλλες Υπηρεσίες στον έλεγχο και στη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων που διαπιστώνονται και διαπράττονται στο θαλάσσιο χώρο και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας
(θθ) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(ιι) Η έρευνα και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία.
(ιαια) Η σύσταση ειδικών ομάδων με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό για την διενέργεια ερευνών και ελέγχων σε ειδικά θέματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, λαθρεμπορίας, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις απάτης.
(ιβιβ) Η ολοκλήρωση των υποθέσεων ερευνών και ελέγχων και η σύνταξη σχετικών πληροφοριακών δελτίων ή εκθέσεων ελέγχου.
(ιγιγ) Η λήψη μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και σε συνεργασία με το Τμήμα Γ΄ Δικαστικό της Διεύθυνσης.
(ιδιδ) Η δέσμευση, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, με έγγραφο του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ιειε) Η επεξεργασία κατασχεθέντων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων.
(ιστιστ) Η πρόσβαση και λήψη οιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου που αφορά ή σχετίζεται με την αποστολή της Υπηρεσίας, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, δίχως περιορισμούς από τις διατάξεις περί απορρήτου.
(ιζιζ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, για τη διερεύνηση και εξάρθρωση κυκλωμάτων παράνομης
διακίνησης και λαθρεμπορίας.
(ιηιη) Η συνεργασία, η παροχή συνδρομής και η υποβοήθηση της δράσης των τελωνειακών και φορολογικών Υπηρεσιών, όπου αυτό επιβάλλεται για την από κοινού αποτελεσματικότερη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
(ιθιθ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών, με σκοπό τον εντοπισμό παραβατικότητας φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίας.
(κκ) Η διαβίβαση στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.

II. Τμήμα Α6΄ Ερευνών με έδρα την Μυτιλήνη
i. (α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες:
(αα) των Τμημάτων Α1΄ έως και Α5΄, Β1΄ έως και Β4΄ και Ε1΄ έως και Ε2΄ Ερευνών των Α΄, Β΄ και Δ΄ Υποδιευθύνσεων της ίδιας Διεύθυνσης και
(ββ) των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄, στ΄ και η΄ του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης,
(β) Η εισήγηση προς το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης για την στελέχωση του Τμήματος με το απαραίτητο προσωπικό. (γ) Η παρακολούθηση των δαπανών του Τμήματος και η πρόταση στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, προκειμένου να εισηγηθεί την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού του Τμήματος.
(δ) Η συνεχής ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης για τα πάγια που τηρούνται στο Τμήμα, προκειμένου να ενημερώνεται συγκεντρωτικά η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).
(ε) Η πληροφόρηση του Τμήματος Δ΄ Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου του Τμήμα τος, ώστε να υποβληθεί συγκεντρωτικά η ενημέρωση της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..

III. Τμήμα Β5΄ Ερευνών και Καταπολέμησης της Απάτης στον Φ.Π.Α.
i. (α) Η διενέργεια ερευνών και ελέγχων πρόληψης για την καταπολέμηση περιπτώσεων απάτης στον Φ.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε κάθε είδους νομικές οντότητες σε όλη την επικράτεια, με την συνδρομή, όπου κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο και άλλων Τμημάτων της ίδιας Υπηρεσίας ή άλλης/άλλων Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(β) Η συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με τις αντίστοιχες μονάδες ή υπηρεσίες άλλων χωρών στα πλαίσια διερεύνησης υποθέσεων απάτης στον Φ.Π.Α..
(γ) Η συνεργασία με τα Τμήματα Ερευνών των λοιπών Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος και η επιχειρησιακή συνδρομή σε αυτά.
(δ) Η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των περιπτώσεων απάτης στον Φ.Π.Α..
ii. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους τα Τμήματα των υποπαραγράφων I΄, II΄ και III΄ της παρούσας παραγράφου προβαίνουν σε:
(α) Ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από το φορέα εκμετάλλευσής τους και από το τελωνειακό καθεστώς υπό το οποίο τελούν.
(β) Έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων, καθώς και σε έρευνες σε άλλους χώρους εκτός των δηλωθέντων επαγγελματικών χώρων του ελεγχομένου, συμπεριλαμβανομένων των οικιών, όταν υπάρχουν στοιχεία ή βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, μετά από συναίνεση του ελεγχομένου ή άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα και, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού, σε συνεργασία με το αρμόδιο για τη νομική υποστήριξη Τμήμα της Υπηρεσίας και με το Τμήμα Γ΄Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, όταν απαιτείται. Όταν πρόκειται για έρευνα σε κατοικία, είναι πάντοτε απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.
(γ) Συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων, έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών, αντικειμένων, προσώπων, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, καθώς και η διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα αδικήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Τμημάτων.
(δ) Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

IV. Τμήμα Γ΄ Δικαστικό
(α) Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων, σε συνεργασία, με το Τμήμα Γ΄Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), όταν απαιτείται.
(β) Η υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα για υποθέσεις με παραβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας και η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών, ενημερώνοντας το Τμήμα Γ΄−Νομικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..
(γ) Η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, η λήψη καταθέσεων και απολογιών και η συμπλήρωση των σχετικών φακέλων με τυχόν άλλες απαραίτητες εκθέσεις και έγγραφα και η υποβολή των αναγκαίων ένδικων μέσων και βοηθημάτων για την υποστήριξη των θέσεων του Δημοσίου.
(δ) Η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας για υποθέσεις της στα αρμόδια Δικαστήρια.
(ε) Η συνεργασία με το N.Σ.K. για θέματα της Υπηρεσίας, τα οποία χρειάζονται νομική και δικαστική υποστήριξη.
(στ) Η μέριμνα για παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων εμπορευμάτων.
(ζ) Συνεπικουρεί το Τμήμα ΣΤ΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ΄ Υποδιεύθυνσης, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, που αφορούν σε θέματα Δικαστικού, όπου αυτό απαιτείται.

V. Τμήμα Δ΄ Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
(α) Η διαχείριση των πληροφοριακών δελτίων και εισαγγελικών παραγγελιών, καθώς και οι απαντήσεις σε αιτήματα υπηρεσιών σχετικά με υποθέσεις που διαχειρίζεται η Υπηρεσία.
(β) Η παρακολούθηση της πορείας των δράσεων ελέγχου και ερευνών και η παροχή οδηγιών προς τα Τμήματα Ερευνών της Υπηρεσίας.
(γ) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου της Υπηρεσίας, η εισήγηση για τη λήψη μέτρων και η μελέτη των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη της παραβατικότητας και η ενημέρωση των υπαλλήλων για την πρόληψη των παραβάσεων και την αποτελεσματική δίωξη του οικονομικού εγκλήματος.
(δ) Η παραλαβή των υποθέσεων με παραβάσεις από τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας ολοκληρωμένες και η μέριμνα για τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. (ενδεικτικά Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, λοιπές Υπηρεσίες) ή στο Τμήμα Δικαστικό της Υπηρεσίας, για περαιτέρω ενέργειες.
(ε) Η υποστήριξη του ελέγχου, ιδίως στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται συστήματα πληροφορικής, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας και την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών και η καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

VII. Τμήμα ΣΤ΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ του Τμήματος Γ΄ Δικαστικό και των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ του Τμήματος Δ΄ Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης, καθώς και των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄, ε΄, στ΄ και η΄ του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υπηρεσίας.
(β) Η ενημέρωση του Τμήματος Δ΄ Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου των Τμημάτων Ε1΄ έως και Ε2΄ Ερευνών, ώστε να υποβάλλεται συγκεντρωτικά η ενημέρωση στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).
(γ) Η εισήγηση προς το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης για την στελέχωση των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης με το απαραίτητο προσωπικό.
(δ) Η παρακολούθηση των δαπανών των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης και η πρόταση στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, προκειμένου να εισηγηθεί την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού αυτών.
(ε) Η συνεχής ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης με στοιχεία για τα πάγια που τηρούνται σε όλα τα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης, προκειμένου να ενημερώνεται συγκεντρωτικά η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..
(στ) Οι αρμοδιότητες που αφορούν στο Δικαστικό ασκούνται σε συνεργασία με το Τμήμα Γ΄ Δικαστικό της Β΄ Υποδιεύθυνσης της ίδιας Διεύθυνσης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

VIII. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(α) Η διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας.
(β) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
(γ) Η τήρηση των βοηθητικών μητρώων του προσωπικού της Υπηρεσίας, καθώς και η τήρηση του γενικού αρχείου εγγράφων και εγκυκλίων αυτής και η εκκαθάριση αυτού.
(δ) Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) για την στελέχωση της Υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό.
(ε) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Υπηρεσίας και η εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρησή του.
(στ) Η μέριμνα για τις απαιτούμενες ενέργειες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας.
(ζ) Η παρακολούθηση των δαπανών της Υπηρεσίας και η εισήγηση στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.
(η) Η στέγαση και η φύλαξη των μέσων δίωξης, η συντήρηση και η επισκευή τους, ο εφοδιασμός τους με καύσιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια, ο εφοδιασμός τους με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, η έκδοση διαταγών πορείας και η παρακολούθηση της κίνησής τους. (θ) Η διαρκής πληροφόρηση του Τμήματος Ε΄ Διοικητικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. με στοιχεία σχετικά με τα πάγια όλης της Διεύθυνσης, προκειμένου να ενημερώνεται, συγκεντρωτικά, το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

(Όπως προστέθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015)

Άρθρο 9Γ
Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης)


1 .- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης), Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

2 .-Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης είναι οι ίδιοι με τους επιχειρησιακούς στόχους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής. 3.Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης, η οποία έχει έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης, διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Υποδιευθύνσεις, από τις οποίες οι δύο (2) εδρεύουν εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, στις έδρες, όπως καθορίζεται κατωτέρω και σε δεκαπέντε (15) Τμήματα, από τα οποία το ένα (1) Αυτοτελές, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής και τα επτά (7) εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, όπως καθορίζεται κατωτέρω, ως εξής:
(α) Α΄ Υποδιεύθυνση
(αα) Τμήματα Α1΄ έως Α5΄ Ερευνών
(ββ) Τμήμα Α6΄ Ερευνών με έδρα την Κοζάνη
(β) Β΄ Υποδιεύθυνση
(αα) Τμήμα Β΄ Δικαστικό
(ββ) Τμήμα Γ΄ Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
(γ) Γ΄ Υποδιεύθυνση, με έδρα την Κομοτηνή
(αα) Τμήμα Δ1΄ Ερευνών
(ββ) Τμήμα Δ2΄ Ερευνών με έδρα την Αλεξανδρούπολη
(γγ) Τμήμα Ε΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(δ) Δ΄ Υποδιεύθυνση, με έδρα την Λάρισα
(αα) Τμήματα ΣΤ1΄ έως ΣΤ2΄ Ερευνών
(ββ) Τμήμα Ζ΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(ε) Τμήμα Υπαγόμενο στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

4 .- α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης) και των οργανικών μονάδων αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, εκτείνεται στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών:
(αα) Κεντρικής Μακεδονίας,
(ββ) Δυτικής Μακεδονίας
(γγ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
(δδ) Θεσσαλίας
β) Η Διεύθυνση και οι οργανικές της μονάδες έχουν συναρμοδιότητα για την Διοικητική Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

5 .- Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. (α) Τμήματα Α1΄ έως και Α5΄ Ερευνών
(β) Τμήμα Δ1΄ Ερευνών
(γ) Τμήματα ΣΤ1΄ έως και ΣΤ2΄ Ερευνών Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α1΄ έως και Α5΄, Β1΄ έως και Β4΄ και Ε1΄ έως και Ε2΄ Ερευνών της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής).

II. (α) Τμήμα Α6΄ Ερευνών με έδρα την Κοζάνη
(β) Τμήμα Δ2΄ Ερευνών με έδρα την Αλεξανδρούπολη Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α6΄ Ερευνών Μυτιλήνης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, αντίστοιχα.

ΙΙΙ. Τμήμα Β΄ Δικαστικό
(α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ του Τμήματος Γ΄ Δικαστικό της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
(β) Συνεπικουρεί τα Τμήματα Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Γ΄ και Δ΄ Υποδιευθύνσεων, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, που αφορούν σε θέματα Δικαστικού, όπου αυτό απαιτείται.

ΙV. Τμήμα Γ΄ Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δ΄ Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

V. (α) Τμήμα Ε΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης (β) Τμήμα Ζ΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος
ΣΤ΄Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, αντίστοιχα.
 
VΙ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

(Όπως προστέθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015)


Άρθρο 9Δ
Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας)

 
1 .- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας), Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

2 .- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας είναι οι ίδιοι με τους επιχειρησιακούς στόχους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής.

3.Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αχαΐας, διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση, η οποία εδρεύει εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται κατωτέρω και σε εννέα (9) Τμήματα, από τα οποία έξι
(6) Αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής και πέντε (5) εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης, όπως καθορίζεται κατωτέρω, ως εξής:
(α) Τμήματα Υπαγόμενα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
(αα) Αυτοτελή Τμήματα Α1΄ έως Α3΄ Ερευνών
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Α4΄ Ερευνών με έδρα την Τρίπολη
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Α5΄ Ερευνών με έδρα την Καλαμάτα
(δδ) Αυτοτελές Τμήμα Β΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.
(β) Υποδιεύθυνση, με έδρα τα Ιωάννινα
(αα) Τμήμα Γ1΄ Ερευνών
(ββ) Τμήμα Γ2΄ Ερευνών με έδρα την Κέρκυρα
(γγ) Τμήμα Δ΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

4 .- α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας) και των οργανικών της μονάδων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, εκτείνεται στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών:
(α) Δυτικής Ελλάδας,
(β) Πελοποννήσου,
(γ) Ηπείρου και
(δ) Ιονίων Νήσων
β) Η Διεύθυνση και οι οργανικές της μονάδες έχουν συναρμοδιότητα για:
αα) τις Διοικητικές Περιφέρειες:
i. Δυτικής Μακεδονίας
ii. Στερεάς Ελλάδας και
ββ) το δήμο Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής.

5 .- Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

I. (α) Αυτοτελή Τμήματα Α1΄ έως και Α3΄ Ερευνών (β) Τμήμα Γ1΄ Ερευνών
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α1΄ έως και Α5΄, Β1΄ έως και Β4΄ και Ε1΄ έως και Ε2΄ Ερευνών της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής).
 
II. (α) Τμήμα Α4΄ Ερευνών με έδρα την Τρίπολη (β) Τμήμα Α5΄ Ερευνών με έδρα την Καλαμάτα (γ) Τμήμα Γ2΄Ερευνών με έδρα την Κέρκυρα
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α6΄ Ερευνών Μυτιλήνης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, αντίστοιχα.
 
III. Αυτοτελές Τμήμα Β΄Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
(α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ του Τμήματος Γ΄ Δικαστικό και του Τμήματος Δ΄ Προγραμματισμού και Πληροφορικής

Υποστήριξης, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
(ββ) Συνεπικουρεί το Τμήμα Δ΄ Δικαστικό, Διοικητικού Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης, η οποία έχει έδρα τα Ιωάννινα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, που αφορούν στο Δικαστικό, όπου αυτό απαιτείται.
 
IV. Τμήμα Δ΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης.
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος ΣΤ΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, αντίστοιχα.

(Όπως προστέθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015)

Άρθρο 9Ε
Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου)

 
1 .- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου), Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).
 
2 .- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου) είναι οι ίδιοι με τους επιχειρησιακούς στόχους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής.
 
3 .- Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου, η οποία έχει έδρα τον Νομό Ηρακλείου, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα από τα οποία το ένα (1) εδρεύει εκτός της έδρας αυτής, όπως καθορίζεται κατωτέρω, ως εξής:
(α) Τμήματα Α1΄ έως Α2 Ερευνών
(β) Τμήμα Α3΄ Ερευνών με έδρα την Ρόδο
(γ) Τμήμα Β΄ Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
 
4 .- α) H κατά τόπον αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, εκτείνεται στα όρια:
(αα) της Διοικητικής Περιφέρειας Κρήτης
(ββ) της περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Διοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
(γγ) του νομού Δωδεκανήσου της Διοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
β) Η Διεύθυνση και οι οργανικές της μονάδες έχουν συναρμοδιότητα για τον Νομό Κυκλάδων, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Διοικητικής Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την οποία έχουν αρμοδιότητα.
 
5 .- Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
 
I. Α1΄ έως και Α2΄ Τμήματα Ερευνών
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α1΄ έως και Α5΄, Β1΄ έως και Β4΄ και Ε1΄ έως και Ε2΄ Ερευνών της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής).
 
II. Τμήμα Α3΄ Ερευνών με έδρα την Ρόδο Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α6΄ Ερευνών Μυτιλήνης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, αντίστοιχα.
 
III. Τμήμα Β΄Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ του Τμήματος Γ΄ Δικαστικό, του Τμήματος Δ΄Προγραμματισμού και Πληροφορικής Υποστήριξης, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

(Όπως προστέθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015)

Β.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


Άρθρο 10

I. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

1. - Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπως μετονομάσθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’85) η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2343/1995 (Α’ 211), συγκροτήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 167/1996 (Α’ 128), διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Διευθύνσεις και ένα Αυτοτελές Τμήμα, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, ως εξής:
α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού β) Διεύθυνση Οργάνωσης
γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. δ) Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ε) Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης

2. - Στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης, το οποίο ασκεί την γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και υποστηρίζει αυτόν στην άσκηση του έργου του, ως εξής :
(α) Στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης.
(β) Στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(γ) Στην μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης στην απλούστευση των διαδικασιών και στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Άρθρο 11
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού


1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ανασυγκροτείται.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι παρακάτω:
(α) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.
(β) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό και η ορθολογική και αποδοτική κατανομή ή ανακατανομή του μεταξύ αυτών.
(γ) Η διαρκής ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση, αξιοποίηση και εξέλιξη των υπαλλήλων στην υπηρεσία.

3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, υπαγόμενο στον Προϊστάμενο αυτής, ως εξής:

Ι. α) Τμήμα Α'- Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού.
β) Τμήμα Β'- Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών.
γ) Τμήμα Γ'- Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
δ) Τμήμα Δ'- Δεοντολογίας και Σχέσεων Εργαζομένων.
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων.

II. Στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, το οποίο ασκεί την γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και υποστηρίζει αυτόν στην άσκηση του έργου του, ως εξής:
(α) Στον πολυετή σχεδιασμό για το ανθρώπινο δυναμικό της Γ.Γ.Δ.Ε., στην αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στον προγραμματισμό των προσλήψεων και μετατάξεων και στον σχεδιασμό μεθοδολογιών και συστημάτων ορθολογικής κατανομής των ανθρώπινων πόρων, σε συνεργασία με το καθ' ύλην αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης.
(β) Στην εισήγηση στην Διεύθυνση Οργάνωσης για την ορθολογική κατανομή ή ανακατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, κατά υπηρεσία και στην αξιοποίηση των ειδικεύσεων που παράγει το εκπαιδευτικό σύστημα.
(γ) Στον σχεδιασμό, σε συνεργασία με το καθ' ύλην αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης, περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., μεθοδολογιών και συστημάτων αξιολόγησης, βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και προαγωγών.
(δ) Στον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης, σε συνεργασία με τα καθ' ύλην αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Ε.

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α - Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού
(α) Η τήρηση και η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και η ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις μεταβολές, καθώς και η έκδοση των σχετικών καταστάσεων και δυναμολογίων. Από την παραπάνω ενημέρωση εξαιρούνται τα θέματα αρμοδιότητος του Τμήματος Δ'- Δεοντολογίας και Σχέσεων Εργαζομένων.
(β) Η τήρηση και η ενημέρωση των προσωπικών Μητρώων των υπαλλήλων, σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης και το Αυτοτελές Γραφείο αυτής με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υπηρεσιακή τους κατάσταση.
(γ) Η μέριμνα για:
(αα) την έκδοση και ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και η θεώρηση αυτών σε κάθε μεταβολή,
(ββ) την ιατρική εξέταση των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. από τους υπηρεσιακούς γιατρούς,
(γγ) την έκδοση υπηρεσιακών ταυτοτήτων στους υπαλλήλους.
(δ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, όπως η χορήγηση των πάσης φύσεως κανονικών, αναρρωτικών και εκπαιδευτικών αδειών, εκτός αυτών που η αρμοδιότητα ανήκει σε άλλα όργανα.
(ε) Η ηλεκτρονική συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.), ο προ-έλεγχος και η διαβίβαση στις Διευθύνσεις Συντάξεων των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.
(στ) Η επικύρωση υπογραφής υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. σε έγγραφα που υπογράφουν και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρόκειται να προσκομίσουν στις αρμόδιες αρχές για προξενική θεώρηση ή για την επίθεση σφραγίδας apostille.
(ζ) Η έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαιώσεων υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων.
(η) Η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επαναφορά και αποκατάσταση ήδη συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων, λόγω πλάνης περί τα πραγματικά περιστατικά της συνταξιοδότησης.
(θ) Η εξέταση αιτήσεων για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού, εκπαιδευτικού ή άλλου έργου, καθώς και αιτήσεων απονομής ηθικής αμοιβής, επαίνων ή άλλης επιβράβευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ι) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η αποστολή αυτών στο αρμόδιο όργανο για έλεγχο.
(ια) Ο προγραμματισμός για τα είδη ιματισμού των υπαλλήλων, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Ε. και η ενημέρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης για την αναγκαιότητα προμήθειας αυτών.

II. Τμήμα Β'- Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών
(α) Η συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης για τον πολυετή σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., την αξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, τον προγραμματισμό των προσλήψεων, την μέριμνα για την ορθολογική κατανομή και ανακατανομή του προσωπικού της Γ.Γ.Δ.Ε. και την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αυτής, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων.
(β) Η τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση διορισμών ή προσλήψεων (ΑΣΕΠ, ειδικές διατάξεις), μετατάξεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Γ.Γ.Δ.Ε.), καθώς και η έκδοση πράξεων: αα) διορισμών και προσλήψεων,
ββ) αποχωρήσεων, κατά οποιονδήποτε τρόπο μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού της Γ.Γ.Δ.Ε. και
γγ) μετατάξεων.
(γ) Η μέριμνα για την τοποθέτηση, μετακίνηση, μετάθεση και απόσπαση των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. εντός των υπηρεσιών αυτής.
(δ) Οι αποσπάσεις από ή προς άλλα Υπουργεία ή Φορείς και σε υπηρεσίες του εξωτερικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

III. Τμήμα Γ' - Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(α) Η μέριμνα για την ανάπτυξη περιγραμμάτων περιγραφής θέσεων εργασίας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, η αναθεώρηση και τροποποίηση αυτών, η ταξινόμηση των θέσεων εργασίας ανάλογα με τα απαιτούμενα προσόντα, τις λειτουργίες, την ευθύνη και τα αποτελέσματα και η αντιστοίχισή τους σε βαθμούς.
(β) Η ανάπτυξη μεθοδολογιών και κατευθύνσεων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή βαθμολογίου, συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού και προαγωγών, καθώς και περιγραφών θέσεων εργασίας.
(γ) Η τήρηση κάθε διαδικασίας για την αξιολόγηση, την βαθμολογική ένταξη και την εξέλιξη του προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(δ) Η μέριμνα για την επιλογή, τοποθέτηση, μετακίνηση και μετάθεση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και όλων των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης, Τμήματος και Αυτοτελούς Γραφείου της Γ.Γ.Δ.Ε.
(ε) Η διαχείριση μισθολογικών θεμάτων, όπως κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια ή η περικοπή αποδοχών υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(στ) Η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών για την μονιμοποίηση δόκιμων υπαλλήλων, η αναγνώριση προϋπηρεσίας του προσωπικού, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η τήρηση των διαδικασιών για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών με τα αντικείμενα της Υπηρεσίας.

IV. Τμήμα Δ'- Δεοντολογίας και Σχέσεων Εργαζομένων
(α) Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας.
(β) Η πολιτική, ο καθορισμός και η τήρηση των διαδικασιών για τα πειθαρχικά θέματα, καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και άλλων ειδικών διατάξεων, που αναφέρονται στην πειθαρχική δίωξη των δημοσίων υπαλλήλων, στο προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
(γ) Η τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την επαναφορά και αποκατάσταση υπαλλήλων που αθωώνονται σε ό,τι αφορά στην τήρηση της πειθαρχικής διαδικασίας.
(δ) Η επεξεργασία και η αξιολόγηση πορισμάτων προκαταρκτικής έρευνας - Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης - Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, με την συνακόλουθη τήρηση της κατά νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας.
(ε) Η ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών με υπηρεσίες και αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
(στ) Η ενημέρωση:
(αα) του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με στοιχεία αρμοδιότητας του Τμήματος, τηρούμενης της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας αυτών, καθώς και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
(ββ) του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, της αυτοδίκαιης έκπτωσης, της αργίας και της επαναφοράς υπαλλήλων.
(ζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς για θέματα που αφορούν στην προαγωγή των αρχών της δεοντολογίας και της ηθικής και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.
(η) Η συνεργασία με τις ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων για την προαγωγή των αρχών της δεοντολογίας και της ηθικής και για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
(θ) Η τήρηση κάθε παρεπόμενης διαδικασίας που είναι συναφής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

V. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων
(α) Η μέριμνα για την μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων για υπηρεσία ή εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
(β) Η μέριμνα για:
(αα) την λειτουργία των Γραφείων Γραμματείας των οικείων Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων και
(ββ) τις διαδικαστικές ενέργειες για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για την συμμετοχή τους στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.


(Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α.1150450 ΕΞ 2016/18.10.2016)

Άρθρο 12
Διεύθυνση Οργάνωσης

1. Η Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ανασυγκροτείται.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης είναι οι κατωτέρω :
(α) Η αποτελεσματική διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού αυτής, προκειμένου να προσαρμόζονται στις υφιστάμενες συνθήκες και εξελίξεις της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, καθώς και εν γένει της δημόσιας διοίκησης στο εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
(β) Η βελτίωση των σχέσεων των πολιτών με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., για την αποδοχή των δράσεων αυτής και την δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης για την ανάπτυξη συνείδησης εκούσιας συμμόρφωσης εκ μέρους τους.
(γ) Η βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες των Γενικών Διευθύνσεων και τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτής.
(δ) Η σύσταση και η συγκρότηση συλλογικών οργάνων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο ορισμός των μελών αυτών και η υπόδειξη εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων και Φορέων.

3. - Η Διεύθυνση Οργάνωσης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α' - Διοικητικής Οργάνωσης
β) Τμήμα Β' - Συλλογικών Οργάνων
γ) Τμήμα Γ' - Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας
δ) Τμήμα Δ' - Υποθέσεων Πολιτών

4. - Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:
I. Τμήμα Α' - Διοικητικής Οργάνωσης
(α) Η μελέτη, η εισήγηση και η προώθηση σχετικών νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων για την διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και η αναδιοργάνωση, όπως, η σύσταση, η συγχώνευση, η κατάργηση, η αναστολή λειτουργίας αυτών.
(β) Η μελέτη και η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. σε θέσεις προσωπικού και :
(αα) η σύσταση ή η ανακατανομή κλάδων και ειδικοτήτων προσωπικού κάθε κατηγορίας, ειδικότητας ή νομικής σχέσης, ο καθορισμός των τυπικών προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε αυτούς και η αξιοποίηση των ειδικοτήτων και ειδικεύσεων που παράγει το εκπαιδευτικό σύστημα και
(ββ) η ορθολογική κατανομή και ανακατανομή των οργανικών θέσεων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της Γ.Γ.Δ.Ε. στις Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
(γ) Η μελέτη, η εισήγηση, η κατανομή και η ανακατανομή της κατά τόπον ή της καθ' ύλην αρμοδιότητας των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(δ) Η μέριμνα για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα σε υφιστάμενα όργανα.
(ε) Η επιμέλεια για την σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και η περιγραφή και η ανάλυση καθηκόντων του προσωπικού αυτών, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις και υπηρεσίες αυτής.

(Η υποπερίπτωση ββ', τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1054555 ΕΞ 2015/22.4.2015)

II. Τμήμα Β' - Συλλογικών Οργάνων

(α) Η σύσταση, η συγκρότηση και η ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων (Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, Επιτροπών, Συμβουλίων, Ομάδων Διοίκησης ή Διαχείρισης Έργου ή Ομάδων Έργου ή Εργασίας) αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., ύστερα από πρόταση των κατ' αντικείμενο αρμόδιων Διευθύνσεων, καθώς και η ανασυγκρότηση των συλλογικών οργάνων, για τα οποία η αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί από τον Υπουργό Οικονομικών στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατά το μέρος που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού μελών των επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων έργου ή εργασίας και εν γένει των συλλογικών οργάνων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Η εισήγηση για την υπόδειξη εκπροσώπων της Γ.Γ.Δ.Ε. σε Διοικητικά Συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας ή ομάδες έργου και εν γένει σε συλλογικά όργανα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων, Νομικών Προσώπων και Οργανισμών.
(δ) Η τήρηση, η ενημέρωση και η αξιοποίηση ηλεκτρονικού μητρώου συλλογικών οργάνων, νομοθετικών διατάξεων, στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλου απαραίτητου στοιχείου.

III. Τμήμα Γ' - Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας

(α) Οι μετρήσεις των διοικητικών επιβαρύνσεων σε στοχευμένες ρυθμίσεις και διαδικασίες, με κριτήριο το κόστος και την πολυπλοκότητά τους και η εισήγηση για την βελτίωσή τους, με στόχο την παραγωγικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Η παρακολούθηση των σύγχρονων διοικητικών μεθόδων μέτρησης και βελτίωσης της παραγωγικότητας, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και η συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς, για την ανταλλαγή απόψεων και στοιχείων, αναφορικά με την βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών.
(γ) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση μεθόδων εργασίας που συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως, η μέτρηση της εργασίας, η επιχειρησιακή έρευνα, η ανάλυση κόστους οφέλους, καθώς και μεθόδων εργονομίας.
(δ) Η μελέτη, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση εκθέσεων και πεπραγμένων των κατ' αντικείμενο αρμόδιων υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της παραγωγικότητας και η παρακολούθηση εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων.
(ε) Η παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Γ.Γ.Δ.Ε., οι οποίες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την παραγωγικότητά της και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Τμήμα Α' - Διοικητικής Οργάνωσης της Διεύθυνσης.
(στ) Η εξέταση των περιπτώσεων κατά τις οποίες διαπιστώνεται δυσλειτουργία κατά την παροχή υπηρεσιών, η ανάληψη ενεργειών και η υποβολή προτάσεων, για την επίλυσή τους.
(ζ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.
(η) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
IV. Τμήμα Δ' - Υποθέσεων Πολιτών
(α) Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων και η παροχή γενικών κατευθύνσεων που αφορούν στην βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., ως προς την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και εν γένει των γενικότερων διατάξεων που αφορούν στην Δημόσια Διοίκηση και, στα πλαίσια αυτά :
(αα) ο καθορισμός, σε συνεργασία με τις κατ' αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες, των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ββ) η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γγ) η επιμέλεια για την σύνταξη και την έκδοση πληροφοριακών και ενημερωτικών εντύπων, με θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., για χρήση εκ μέρους των υπαλλήλων και των πολιτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και τις άλλες κατ' αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες και η μέριμνα για την ανάρτησή τους στην οικεία ιστοσελίδα.
(β) Η μελέτη και η επιλογή θεμάτων, για τα οποία παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών, η συγκέντρωση των πληροφοριών και η παροχή των λύσεων, επεξηγήσεων ή του πληροφοριακού υλικού στους πολίτες, μέσω του διαδικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με έγγραφη ή τηλεφωνική επικοινωνία.
(γ) Η διαχείριση παραπόνων και υποδείξεων πολιτών, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η αξιοποίησή τους, η υποβολή προτάσεων και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών, η διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης και δυσλειτουργίας υπηρεσιών και η υποβολή προτάσεων για την εξάλειψη των φαινομένων αυτών.
(δ) Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, καθώς και με το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
(ε) Η υποβολή προτάσεων για την διενέργεια ερευνών αγοράς, για την μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από την λειτουργία των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(στ) Ο καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και η αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκύπτουν στις περιπτώσεις μη λειτουργίας αυτών, λόγω έκτακτων αναγκών ή ανωτέρας βίας.

Άρθρο 13
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.


1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- εφαρμογές), η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., μεταφέρεται και υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και ανασυγκροτείται.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., στο εξής Δ.ΗΛΕ.Δ., είναι οι κάτωθι:
(α) Η διαρκής υποστήριξη των στρατηγικών σχεδιασμών και στόχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέσω της ανάπτυξης και της ορθολογικής αξιοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και η χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού ένταξης καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την βελτίωση των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Η δημιουργία νέων εφαρμογών και η ενσωμάτωση των απαιτούμενων από την νομοθεσία αλλαγών σε υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Η συνεχής αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και την Δημόσια Διοίκηση για την διευκόλυνση των συναλλαγών, την μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας.
(δ) Η αξιόπιστη διαχείριση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε., η στατιστική επεξεργασία τους, καθώς και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας.
(ε) Η υποστήριξη του ελεγκτικού μηχανισμού, μέσω πληροφοριακών συστημάτων και διασταυρώσεων στοιχείων φορολογικού και τελωνειακού αντικειμένου.
(στ) Η αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής της ικανότητας μέσω της ηλεκτρονικής παραγωγής και επεξεργασίας διοικητικής πληροφόρησης.

3. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ.ΗΛΕ.Δ.) διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως εξής:
(α) Τμήμα Α'- Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Οχημάτων και Περιουσιολογίου
(β) Τμήμα Β'- Εφαρμογών Φ.Π.Α., Λοιπών Φόρων, Μητρώου, Δικαστικού και Εσόδων
(γ) Τμήμα Γ'- Τελωνειακών Εφαρμογών
(δ) Τμήμα Δ'- Εφαρμογών Ελέγχου, Γ.Χ.Κ. και Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης
(ε) Τμήμα Ε - Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων.
(στ) Τμήμα ΣΤ'- Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ.ΗΛΕ.Δ.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:
I. Τμήμα Α - Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, Οχημάτων και Περιουσιολογίου
(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με:
(αα) την υποβολή και την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και παρακρατούμενων φόρων, την εκκαθάριση, την βεβαίωση, την είσπραξη και την μετελεγκτική διαδικασία φορολογίας εισοδήματος.
(ββ) την υποβολή και την παραλαβή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων και βεβαίωσης των φόρων κεφαλαίου (μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές, ακίνητη περιουσία, γονικές παροχές) και αντικειμενικού προσδι-ορισμού αξίας ακινήτων.
(γγ) την βεβαίωση και την διαχείριση των πληρωμών των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και εν γένει οχημάτων.
(δδ) την αποτύπωση και την συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων (όπως, ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών, εναέριων μέσων μεταφοράς).
(εε) την συγκρότηση και την παρακολούθηση Περιουσιολογίου (Μητρώου Περιουσιακής Κατάστασης).
(β) Η υποστήριξη της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της Οικονομικής/Δημοσιονομικής Πολιτικής, με την έκδοση πάγιων στατιστικών στοιχείων και άλλων οικονομικών πληροφοριών.
(γ) Η προσομοίωση στοχευόμενων σεναρίων και η διασταύρωση στοιχείων των ανωτέρω εφαρμογών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
(δ) Η εκκαθάριση δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.), μεμονωμένων περιπτώσεων, σε συνέχεια αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης.
(ε) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
II. Τμήμα Β'- Εφαρμογών Φ.Π.Α., Λοιπών Φόρων, Μητρώου, Δικαστικού και Εσόδων
(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με:
(αα) την υποβολή και την παραλαβή των δηλώσεων Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, την εκκαθάριση, την βεβαίωση και την είσπραξη Φ.Π.Α. και άλλων ειδικών και έμμεσων φόρων,
(ββ) την υποστήριξη επιτελούμενων διαδικασιών των Δ.Ο.Υ. σε θέματα Εσόδων - Εξόδων, Δικαστικού, Κανόνων τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, Μητρώου και Πρωτοκόλλου.
(γγ) την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, τη διαχείριση βεβαιωμένων οφειλών και εισπράξεων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
(δδ) την υποβολή και την επεξεργασία αιτήσεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών.
(β) Η στατιστική παρακολούθηση, αυτόματα, αναλυτικά και συγκεντρωτικά πρωτογενών στοιχείων εσόδων, όπως εισπράξεων, πορείας χρεών και ληξιπρόθεσμων οφειλών.
(γ) Η διασταύρωση στοιχείων των ανωτέρω εφαρμογών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
III. Τμήμα Γ- Τελωνειακών Εφαρμογών
(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με:
(αα) τον υπολογισμό δασμών και φόρων,
(ββ) την παρακολούθηση κύκλου ζωής τελωνειακών παραστατικών,
(γγ) την ταμειακή διαχείριση, την ανάλυση κινδύνου και τα θέματα δικαστικού,
(δδ) τη διαχείριση προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.),
(εε) τη διαχείριση αδειών - εγκρίσεων και λοιπών τελωνειακών διαδικασιών.
(στστ) τη δίωξη λαθρεμπορίου
(β) Η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αναφορών και ελέγχων - διασταυρώσεων.
IV. Τμήμα Δ'- Εφαρμογών Ελέγχου, Γ.Χ.Κ. και Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης
(α) Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η επικαιροποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με:
(αα) τις αυτοματοποιημένες ελεγκτικές διαδικασίες και διασταυρώσεις για την επιλογή των ελεγχόμενων υποθέσεων, μέσω διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και με τις αυτοματοποιημένες ροές εργασιών σε όλα τα στάδια διενέργειας ελέγχου,
(ββ) την διαχείριση των ανθρώπινων και φυσικών ελεγκτικών πόρων, καθώς και με την διαχείριση Πληροφοριακών Δελτίων,
(γγ) το σύστημα διοικητικής πληροφόρησης και την παραγωγή στατιστικών αναφορών - ελέγχων,
(δδ) γενικά θέματα, που δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες των άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης, όπως σε θέματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
(β) Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, δεικτών μέτρησης απόδοσης, προσομοίωσης σεναρίων.
V. Τμήμα Ε'-Σχεδιασμού, Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων.
(α) Η ανάλυση απαιτήσεων, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών συστημάτων λογισμικού συναφών με το αντικείμενο της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης ή με τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ή του Υπουργείου Οικονομικών.
(β) Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμηρίωσης και ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λοιπών συστημάτων λογισμικού.
(γ) Η ολοκλήρωση συστημάτων λογισμικού και η επίβλεψη δοκιμών ελέγχου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης ή με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
(δ) Ο καθορισμός των προτύπων ανάπτυξης και συντήρησης των εφαρμογών και η τυποποίηση λειτουργίας στους Η/Υ.
(ε) Η παροχή και η υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών αυθεντικοποίησης χρηστών σε υπηρεσίες και φορείς.
VI. Τμήμα ΣΤ'- Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων
(α) Η αυτόματη αποστολή και λήψη πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος με τυποποιημένο και προκαθορισμένο μορφότυπο ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων, μέσα από ασφαλείς πύλες ηλεκτρονικής διακίνησης κρυπτογραφημένων πληροφοριών, καθώς και η αρχειοθέτηση, η διαβάθμιση και η ανάκτησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επικοινωνίας με αλλοδαπούς φορείς, η αυτόματη αποστολή και η λήψη πληροφοριών ορίζεται ως η συστηματική επικοινωνία με αλλοδαπό φορέα, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά εκ των προτέρων καθορισμένα διαστήματα.
(β) Η ανάπτυξη και η διαρκής επικαιροποίηση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών, μηχανογραφικών διαδικασιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, σχετικά με την ανταλλαγή (συλλογή, αποστολή και λήψη), την αρχειοθέτηση, την διαβάθμιση και την ανάκτηση των δεδομένων, καθώς και με την αντιμετώπιση της περίπτωσης απώλειας ή διαρροής δεδομένων.
(γ) Η μέριμνα για την τήρηση και τον ορισμό των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών και των διαδικασιών της ειδικής πιστοποίησης εξουσιοδοτημένων προσώπων για την πρόσβαση με διαβάθμιση στα δεδομένα, σύμφωνα με τους κανόνες του πλαισίου ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., για την άμεση αξιοποίηση των πληροφοριών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρχή ή υπηρεσία.
(δ) Η υλοποίηση των αλγορίθμων ταυτοποίησης των υποκειμένων, βάση κανόνων που καθορίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
(ε) Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων και οι διασταυρώσεις βάσει προδιαγραφών που καθορίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
(στ) Ο εντοπισμός προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη συλλογή, αποστολή και λήψη των δεδομένων και η δημιουργία διαδικασιών ειδοποίησης, στα πλαίσια διασταύρωσης και αξιοποίησης των στοιχείων, καθώς και η επικοινωνία με τις αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές και τους ημεδαπούς φορείς για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
(ζ) Η επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων που προέρχονται από αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην περίπτωση α' της παρούσας υποπαραγράφου, στα πλαίσια εφαρμογής:
(αα) των διεθνών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου,
(ββ) των διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων μεταξύ διεθνών οργανισμών ή και άλλων χωρών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών,
(γγ) των οδηγιών και κανονισμών της Ε.Ε. σε θέματα άμεσης ή/και έμμεσης φορολογίας (όπως, V.I.E.S. - Vat Information Exchange System),
(δδ) των συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με ημεδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και με άλλους ημεδαπούς φορείς.
(η) Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των απαιτούμενων διαδικασιών αξιοποίησης των δεδομένων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.
(θ) Η παροχή τεχνικών μέσων, βοήθειας και πληροφοριών για τη διαχείριση της φορολογικής συμμόρφωσης, τόσο στο εθνικό πεδίο, όσο και στο πεδίο της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στην άμεση φορολογία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με την Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), για θέματα που αφορούν στην επικοινωνία με τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

5. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:
(α) Η μελέτη της εφαρμογής ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, που πρόκειται να αναπτυχθεί, η ανάλυση και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων, σε πληροφορίες, δια- λειτουργικότητα και τεχνικό εξοπλισμό.
(β) Η συνεργασία, στα πλαίσια στόχων ή και δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε. ή στα πλαίσια ενισχυτικών εφαρμογών των, κατά περίπτωση, υπηρεσιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, για θέματα νέων απαιτήσεων ή επικαιροποίησης εφαρμογών, ελέγχων αποδοχών, ιεράρχησης και προτεραιοποίησης παντός είδους αιτημάτων.
(γ) Η σύνταξη προδιαγραφών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. κ' Δ.Υ. Υπ. Οικ.), στις περιπτώσεις που απαιτείται, για τις ανάγκες προκήρυξης έργων πληροφορικής που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
(δ) Η συλλογή στοιχείων - πληροφοριών από τρίτα πρόσωπα, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε συνέχεια αποφάσεων της φορολογικής διοίκησης, καθώς και η χορήγηση στοιχείων, σε έντυπη μορφή ή μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, σε αρμόδιες υπηρεσίες και τρίτους, όπου απαιτείται και δεν καλύπτεται συναρμοδίως.
(ε) Η εκπόνηση των χρονοδιαγραμμάτων στα πλαίσια έργων πληροφορικής και των διαγραμμάτων ροής των εργασιών.
(στ) Η στατιστική παρακολούθηση και η επεξεργασία των στοιχείων, που προκύπτουν από την διάθεση χρόνου και μέσων, για την λειτουργία των εφαρμογών, με σκοπό την κοστολόγησή τους.
(ζ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. ή με τρίτους φορείς, όπου απαιτείται, εγκυκλίων και αποφάσεων, που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
(η) Η συνεργασία με εξωτερικούς αναδόχους ή με τρίτους φορείς, στα πλαίσια υλοποίησης έργων πληροφορικής, για τις ανάγκες υλοποίησης ή/και μεταφοράς τεχνογνωσίας ή/και της παρακολούθησης και του ελέγχου του παραγόμενου αποτελέσματος ή/και για την συνανάπτυξη εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, όπου απαιτείται.
(θ) Η αξιολόγηση της λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, μηχανογραφημένων εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ι) Η τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ια) Η συγγραφή εγχειριδίων χρήσης των εφαρμογών.
(ιβ) Η αρχική και η περιοδική εκπαίδευση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., όπου απαιτείται, σχετικά με τη χρήση των προσφερόμενων εφαρμογών, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία αυτής.
(ιγ) Η μέριμνα για την τήρηση του πλαισίου ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών και η συνεργασία με το Γραφείο Ασφάλειας της Γ.Γ.Δ.Ε..

(Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α.1150367 ΕΞ 2014/12.11.2014 και την Δ. ΟΡΓ.Α 1158116 ΕΞ 2016/3.11.2016)

Βλέπε τα κατωτέρω παραρτήματα Α' και Β' για το Τμήμα ΣΤ' - Αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΑΡΘΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΧΩΡΑ

ΝΟΜΟΣ

Φ.Ε.Κ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.

Άγιος Μαρίνος (άρθρ. 27)

Ν. 4243/2014

Α' 57/2014

26.06.2013

07.04.2014

01.01.2015

2.

Αζερμπαϊτζάν (άρθρ. 26)

Ν. 3826/2010

Α' 29/2010

16.02.2009

29.09.2010

01.01.2011

3.

Αίγυπτος (άρθρ. 27)

Ν. 3484/2006

Α' 170/2006

27.11.2004

23.08.2006

01.01.2007

4.

Αλβανία (άρθρ. 26)

Ν. 2755/1999

Α' 252/1999

14.07.1995

13.12.2000

01.01.2001

5.

Αρμενία (άρθρ. 27)

Ν. 3014/2002

Α' 103/2002

12.05.1999

18.07.2002

01.01.2003

6.

Αυστρία (αναθεώρηση) (άρθρ. 26)

Ν.Δ. 994/1971 Ν. 3724/2008

Α' 210/1971 Α' 253/2008

18.07.2007

01.04.2009

01.01.2010

7.

Βέλγιο (αναθεώρηση) (άρθρ. 25)

Ν.Δ. 117/1969 Ν. 3407/2005

Α' 41/1969 Α' 266/2005

25.05.2004

30.12.2005

01.01.2005

8.

Βοσνία & Ερζεγοβίνη (άρθρ. 27)

Ν. 3795/2009

Α' 157/2009

23.07.2007

12/07/2012

01.01.2013

9.

Βουλγαρία Πρωτόκολλο (άρθρ. 6)

Ν. 2255/1994 Ν. 2927/2001

Α' 195/1994 Α' 140/2001

15.02.1991

22.01.2002

01.01.2003

10.

Γαλλία (άρθρ. 23)

Ν.Δ. 4386/1964

Α' 192/1964 & 77/1965

21.08.1963

31.12.1964

31.01.1965

11.

Γερμανία (άρθρ. 19)

Α.Ν. 52/1967

Α' 134/1967

18.04.1966

09.12.1967

01.01.1964

12.

Γεωργία (άρθρ. 27)

Ν. 3045/2002

Α' 198/2002

10.05.1999

20.10.2002

01.01.2003

13.

Δανία (άρθρ. 26)

Ν. 1986/1991

Α' 189/1991

18.05.1989

18.01.1992

01.01.1992

14.

Ελβετία (αναθεώρηση) Πρόσθετο Πρωτόκολλο (άρθρ. 25)

Ν. 1502/1984 Ν

Ν. 4034/2011 Ν. 4105/2013

Α' 192/1984 Α' 269/2011 Α' 5/2013

04.11.2010 2.08.2012

31.12.2011 17.01.2013

01.01.2012 01.01.2012

15.

Εσθονία (άρθρ. 26)

Ν. 3682/2008

Α' 145/2008

04.04.2006

01.08.2008

01.01.2009

16.

Ηνωμένο Βασίλειο (άρθρ. 15)

Ν.Δ. 2732/1953

Α' 329/1953

25.06.1953

15.01.1954

01.01.1951

01.01.1952

17.

Ηνωμένες Πολιτείες (άρθρ. 18)

Ν.Δ. 2548/1953

Α' 231 & 333/1953

20.02.1950

30.12.1953

30.12.1953

18.

Ινδία (άρθρ. 18)

Ν.Δ. 4580/1966

Α' 235/1966

11.02.1965

17.03.1965

01.01.1964

19.

Ιρλανδία (άρθρ. 27)

Ν. 3300/2004

Α' 262/2004

24.11.2003

29.12.2004

01.01.2005

20.

Ισλανδία (άρθρ. 25)

Ν. 3684/2008

Α' 147/2008

23.11.2003

07.08.2008

01.01.2009

21.

Ισπανία (άρθρ. 26)

Ν. 3015/2002

Α' 104/2002

04.12.2000

21.08.2002

01.01.2003

22.

Ισραήλ (άρθρ. 26)

Ν. 2572/1998

Α' 12/1998

24.10.1995

06.03.1998

01.01.1999

23.

Ιταλία (αναθεώρηση) (άρθρ. 27)

Α.Ν. 23/1967 Ν. 1927/1991

Α' 109/1967 Α' 17/1991

03.09.1987

20.09.1991

01.01.1984

24.

Καναδάς (Πρωτόκολλο) (άρθρ. 26)

Ν. 3824/2010 Ν. 4035/2011

Α' 27/2010 Α' 270/2011

29.06.2009

16.12.2010 31.12.2011

01.01.2011 01.01.2011

25.

Κατάρ (άρθρ. 26)

Ν. 3823/2010

Α' 22/2010

27.10.2008

20.03.2010

01.01.2011

26.

Κίνα (άρθρ. 26)

Ν. 3331/2005

Α' 83/2005

03.06.2002

11.11.2005

01.01.2006

27.

Κορέα (άρθρ. 26)

Ν. 2571/1998

Α' 11/1998

20.03.1995

10.07.1998

01.01.1999

28.

Κουβέιτ (άρθρ. 27)

Ν. 3330/2005

Α' 82/2005

02.03.2003

20.04.2005

01.01.2006

29.

Κροατία (άρθρ. 26)

Ν. 2653/1998

Α' 250/1998

18.10.1996

18.12.1998

01.01.1999

30.

Κύπρος (άρθρ. 24)

Α.Ν. 573/1968

Α' 223/1968

30.03.1968

16.01.1969

01.01.1967

31.

Λετονία (άρθρ. 26)

Ν. 3318/2005

Α' 46/2005

27.03.2002

07.03.2005

01.01.2006

32.

Λιθουανία (άρθρ. 26)

Ν. 3356/2005

Α' 52/2005

15.05.2002

05.12.2005

01.01.2006

33.

Λουξεμβούργο (άρθρ. 26)

Ν. 2319/1995

Α' 127/1995

22.11.1991

26.08.1995

01.01.1996

34.

Μάλτα (άρθρ. 25)

Ν. 3681/2008

Α' 144/2008

13.10.2006

30.08.2008

01.01.2009

35.

Μαρόκο (άρθρ. 26)

Ν. 3820/2010

Α' 19/2010

20.03.2007

17.11.2010

01.01.2011

36.

Μεξικό (άρθρ. 26)

Ν. 3406/2005

Α' 265/2005

13.04.2004

07.12.2005

01.01.2006

37.

Μολδαβία (άρθρ. 26)

Ν. 3357/2005

Α' 153/2005

29.03.2004

11.07.2005

01.01.2006

38.

Νότιος Αφρική (άρθρ. 26)

Ν. 3085/2002

Α' 319/2002

19.11.1998

19.02.2003

01.01.2004

39.

Νορβηγία (άρθρ. 27)

Ν. 1924/1991

Α' 16/1991

27.04.1988

16.09.1991

01.01.1992

40.

Ολλανδία (άρθρ. 28)

Ν. 1455/1984

Α' 89/1984

16.07.1981

17.07.1984

01.01.1981

41.

Ουγγαρία (άρθρ. 27)

Ν. 1496/1984

Α' 178/1984

25.05.1983

17.02.1985

01.01.1985

42.

Ουκρανία (άρθρ. 26)

Ν. 3046/2002

Α' 199/2002

06.11.2000

26.09.2003

01.01.2004

43.

Ουζμπεκιστάν (άρθρ.26)

Ν. 2659/1998

Α' 268/1998

01.04.1997

15.01.1999

01.01.2000

44.

Πολωνία (άρθρ. 27)

Ν. 1939/1991

Α' 37/1991

20.11.1987

28.09.1991

01.01.1991

45.

Πορτογαλία (άρθρ. 25)

Ν. 3009/2002

Α' 90/2002

02.12.1999

13.08.2002

01.01.2003

46.

Ρουμανία (άρθρ. 25)

Ν. 2279/1995

Α' 9/1995

17.09.1991

07.04.1995

01.01.1996

47.

Ρωσία (μερική τροποποίηση) (άρθρ. 26)

Ν. 3047/2002 Ν. 3679/2008

Α' 200/2002 Α' 142/2008

26.06.2000 10.05.2007

13.12.2007

01.01.2008 01.01.2009

48.

Σαουδική Αραβία (άρθρ. 26)

Ν. 3821/2010

Α' 20/2010

19.06.2008

01.04.2010

01.01.2011

49.

Σερβία (άρθρ. 27)

Ν. 3825/2010

Α' 28/2010

11.11.2008

08.06.2010

01.01.2011

50.

Σλοβακία[1] (άρθρ. 25)

Ν. 1838/1989

Α' 86/1989

23.10.1986

23.05.1989

01.01.1990

51.

Σλοβενία (άρθρ. 26)

Ν. 3084/2002

Α' 318/2002

05.06.2001

08.12.2003

01.01.2004

52.

Σουηδία (άρθρ. 27)

Ν. 4300/1963

Α' 73/1963

06.10.1961

20.08.1963

01.01.1964

53.

Τουρκία (άρθρ. 25)

Ν. 3228/2004

Α' 32/2004

02.12.2003

05.03.2004

01.01.2005

54.

Τσεχία(1) (άρθρ. 25)

Ν. 1838/1989

Α' 86/1989

23.10.1986

23.05.1989

01.01.1990

55.

Τυνησία (άρθρ. 25)

Ν. 3742/2009

Α' 23/2009

31.10.1992

29.09.2010

01.01.2011

56.

Φινλανδία (άρθρ. 26)

Ν. 1191/1981

Α' 206/1981

21.01.1980

04.10.1981

01.01.1982[1] Υπογραφή Σύμβασης με ΤσεχοσλοβακίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΙΜΕΡΕΙΣ / ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΜΕ ΤΑ ΘΕΣΠΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/48/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

Α/Α

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΜΟΥ

Φ.Ε.Κ.

1

Ελβετική Συνομοσπονδία

Ν. 3363/2005

159 A'/23.6.05

2

Πριγκηπάτο του Μονακό

Ν. 3364/2005

160 A'/23.6.05

3

Πριγκηπάτο του Λιχτενστάιν

Ν. 3365/2005

161 A'/23.6.05

4

Πριγκηπάτο της Ανδόρας

Ν. 3361/2005

157 A'/23.6.05

5

Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

Ν. 3362/2005

158 A'/26.6.05

6

Τζέρσεϋ

N. 3358/2005

154 A'/23.6.05

7

Γκέρνζυ

8

Νήσος Μαν

9

Ολλανδικές Αντίλλες

Ν. 3352/2005

148 A'/23.6.05

10

Αρούμπα

11

Ανγκουίλα

Ν. 3359/2005

155 A'/23.6.05

12

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Ν. 3360/2005

156 A'/23.6.05

13

Νήσοι Καϋμάν

Ν. 3355/2005

151 A'/23.6.05

14

Μονσεράτ

Ν. 3354/2005

150 A'/23.6.05

15

Νήσοι Τερκς και Κάικος

Ν. 3353/2005

149 A'/23.6.05Άρθρο 14
Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

1. - Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων (e- υπηρεσίες), η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μετονομάζεται σε Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, μεταφέρεται και υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και ανασυγκροτείται.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η εποπτεία, η δημιουργία προτύπων και η καταγραφή των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών.
(β) Η διαχείριση των ιστοτόπων αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε..
-(γ) Η συντήρηση και η διαχείριση ηλεκτρονικού Γενικού Μητρώου φορολογούμενων.
(δ) Ο συντονισμός δράσεων και η έκδοση προτύπων διαλειτουργικότητας δεδομένων που ανταλλάσσονται με φορείς ή και υπηρεσίες, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
(ε) Η ψηφιοποίηση δεδομένων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων.
(στ) Η παροχή υποστήριξης στους συναλλασσομένους με την Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας σε θέματα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. - Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικών Συναλλαγών β) Τμήμα Β' - Υποστήριξης Συναλλασσομένων και Ενίσχυσης Συναλλαγών γ) Τμήμα Γ' - Γενικού Μητρώου και Διεπαφών με φορείς - υπηρεσίες δ) Τμήμα Δ' - Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών ε) Τμήμα Ε'- Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης.

(Η περίπτωση ε', τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ. Α 1058078 ΕΞ 2015/28.4.2015)

4. - Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:
Ι. Τμήμα Α'- Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
(α) Η διαχείριση πιστοποίησης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
(β) Η μέριμνα για την ουσιαστική και απόλυτη ταυτοποίηση του μητρώου χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το γενικό μητρώο.
(γ) Η εκτέλεση διαδικασιών ενημέρωσης και ροής των δεδομένων προς την κεντρική βάση.
(δ) Η μελέτη των σύγχρονων και διαδεδομένων μεθοδολογιών και τεχνολογιών πιστοποίησης και η εξασφάλιση συμβατότητας με εθνικά και διεθνή πρότυπα.
(ε) Η διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και η διαχείριση του περιεχομένου, η γενική εποπτεία, η φροντίδα και η έγκαιρη ενημέρωση των διαδικτυακών τόπων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(στ) Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς νομοθεσίας για την αξιοποίηση της διαθέσιμης εμπειρίας, η εναρμόνιση και η παραγωγή αντίστοιχων εθνικών κανονιστικών διατάξεων για την διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
(ζ) Η χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων, για την αποτελεσματικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται με την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
(η) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.


ΙΙ. Τμήμα Β'- Υποστήριξης Συναλλασσομένων και Ενίσχυσης Συναλλαγών
(α) H άμεση και η συνεχής εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
(β) Η ενημέρωση χρηστών σε σχέση με τεχνικά θέματα κατά την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Η υποδοχή παραπόνων των χρηστών σε θέματα προσβάσεων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και οι ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.
(δ) Η παρακολούθηση του χρόνου απόκρισης στα ερωτήματα των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Δ.Ε. και λοιπών στατιστικών στοιχείων - δεδομένων καλής λειτουργίας και εξυπηρέτησης, καθώς και οι εισηγήσεις για την βελτίωσή τους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ε'- Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης.
(ε) Η οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, η εκπόνηση εισηγήσεων και η εύρεση λύσεων για την ομαλή λειτουργία αυτού και την εξυπηρέτηση των χρηστών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ε' της Διεύθυνσης, καθώς και με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.
(στ) Ο έλεγχος των προς εισαγωγή στοιχείων και η ταξινόμηση, σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε εφαρμογής και η προώθησή τους προς ψηφιοποίηση.
(ζ) Ο προγραμματισμός των εργασιών και η παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος.
(η) Η εισαγωγή στοιχείων στα μαγνητικά μέσα και η επαλήθευσή τους, όπου απαιτείται, καθώς και η χορήγηση των απαραίτητων οδηγιών στο προσωπικό, σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα και τις ιδιαιτερότητες του κατά περίπτωση αντικειμένου.
(θ) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων και η μέτρηση της απόδοσης, καθώς και ο έλεγχος της διαθεσιμότητας των μηχανών εισαγωγής πληροφοριών. Η καταχώρηση χειρόγραφων πληρωμών τελών κυκλοφορίας οχημάτων.
(ι) Η ανίχνευση δεδομένων (datatracking).


(Οι υποπαράγραφοι Ι και ΙΙ, τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την Δ.ΟΡΓ. Α 1058078 ΕΞ 2015/28.4.2015)

III. Τμήμα Γ'- Γενικού Μητρώου και Διεπαφών με φορείς - υπηρεσίες
(α) Η διαχείριση Ενιαίου Μητρώου χρηστών, εσωτερικών και εξωτερικών, των πληροφοριακών συστημάτων της φορολογικής και της τελωνειακής διοίκησης.
(β) Η παροχή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Δ.Ε., είτε αυτή αφορά σε διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων, είτε σε αλληλεπίδραση των ίδιων των συστημάτων.
(γ) Η εφαρμογή πλαισίων, εργαλείων γενικής εφαρμογής και κοινών υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και την ταυτόχρονη μείωση του διοικητικού κόστους και του φόρτου εργασίας.
(δ) Η ανάληψη δράσεων για :
(αα) την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της διασυνδεσιμότητας,
(ββ) τον εντοπισμό, την δόμηση και την δημοσιοποίηση ανοικτών δεδομένων που τηρούνται στην Γ.Γ.Δ.Ε..
(ε) Η υποδοχή και η εξυπηρέτηση περιοδικών και έκτακτων τυποποιημένων αιτημάτων εσωτερικών και εξωτερικών φορέων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, για την παροχή στατιστικών ή άλλων στοιχείων που φυλάσσονται στα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε..
(στ) Η συνεργασία με τους αιτούμενους φορείς, με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό του αιτήματος, την λήψη της απόφασης για ικανοποίηση ή όχι αυτού, λόγω απορρήτου και την κοστολόγηση και χρέωση των υπηρεσιών, σε περίπτωση που αυτές παρέχονται με αμοιβή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

IV. Τμήμα Δ'- Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών
(α) Η έγκριση λογισμικού και υλικού hardware των νέων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) κατόπιν επιθεώρησής τους.
(β) Η διαχείριση πιστοποιητικών της διαδικασίας έγκρισης.
(γ) Η παρακολούθηση και η συνεργασία με τους εξουσιοδοτημένους φορείς, που ενεργούν έλεγχο πιστότητας των προς έγκριση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων, καθώς και αυτών που έχουν διατεθεί στην αγορά.
(δ) Η λήψη μέτρων ασφαλείας κατά των παραβιάσεων των ταμειακών μηχανών.
(ε) Η επίβλεψη της έκδοσης αδειών για το λογισμικό και τα μηχανήματα.
(στ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για όσο υφίστανται ως μέσο διασφάλισης συναλλαγών.
(ζ) Η σύνταξη εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία των Φ.Η.Μ. και των τεχνικών υποχρεώσεων των χρηστών τους.
(η) Η επίβλεψη των εξουσιοδοτημένων διανομέων Τεχνικών.
(θ) Η εκτέλεση τυποποιημένων διασταυρώσεων επί δεδομένων, είτε αναλυτικών που αποστέλλουν οι Φ.Η.Μ., είτε συγκεντρωτικών που υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι επιτηδευματίες και η διάθεσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.
(ι) Η λειτουργία Help desk εξειδικευμένων απαντήσεων τηλεφωνημάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και εγγράφων.

V. Τμήμα Ε'- Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης
(α) Η δημιουργία και η διαχείριση ενιαίας βάσης δεδομένων με το ιστορικό των επαφών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης όλων των Φυσικών και Νομικών Προσώπων, μέσω όλων των διατιθέμενων καναλιών (όπως, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, FAX, SMS, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων, Chat) με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)
(β) Η οργάνωση, η παραμετροποίηση, η υποστήριξη και η διοίκηση των πληροφοριακών συστημάτων πολυκαναλικής επικοινωνίας - εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικά συναλλασσομένων με την Γ.Γ.Δ.Ε.
(γ) Η οργάνωση, η παραμετροποίηση, η υποστήριξη και η διοίκηση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης της ροής αιτημάτων και απαντήσεων από και προς οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας, καθώς και των εξερχόμενων εκστρατειών επικοινωνίας.
(δ) Η στατιστική παρακολούθηση (αναλυτικά και συγκεντρωτικά) των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων πολυκαναλικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, η ανάλυση των συμπερασμάτων και οι εισηγήσεις βελτιώσεων και αλλαγών, αρμοδίως.
(ε) Ο σχεδιασμός (ανάλυση απαιτήσεων, τεχνικές προδιαγραφές) νέων πληροφοριακών συστημάτων εξυπηρέτησης και ροής αιτημάτων ή επέκτασης - αναβάθμισης των υφιστάμενων συστημάτων, αρμοδιότητας του Τμήματος.
(στ) Η μέριμνα για την τήρηση των όρων συμβολαίων παροχής υπηρεσιών (ServiceLevelAgreement) για τη συντήρηση των συστημάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.


(Η υποπαράγραφος V, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ. Α 1058078 ΕΞ 2015/28.4.2015)


Άρθρο 15
Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης

Στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού συνιστάται Τμήμα, με τίτλο
«Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης», το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής, του οποίου οι αρμοδιότητες κατανέμονται στα Γραφεία του, ως εξής:
 
1.Γραφείο Α΄ Διοικητικής Μέριμνας
(α) Η μέριμνα για:
(αα) την ομαλή λειτουργία των κτιρίων στέγασης και των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως για την ορθολογική κατανομή και την αξιοποίηση των εργασιακών χώρων, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τις διαδικαστικές ενέργειες για την έγκριση στέγασης υπηρεσιών σε συγκεκριμένα κτίρια, την ασφάλεια και την φύλαξη των κτιρίων, την καθαριότητα και την υποδοχή, πλην εκείνων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας,
(ββ) την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Οι ενέργειες για την χορήγηση άδειας οδήγησης των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., όπου απαιτείται, η παρακολούθηση της κίνησης των οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας αυτής και η υποβολή σχετικών στοιχείων στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Οι διαδικαστικές ενέργειες και η έκδοση των τελικών πράξεων για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και τον καθορισμό των υπηρεσιών που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση ή σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) και η παρακολούθηση της τήρησης του υφιστάμενου ωραρίου από τους υπαλλήλους.
(δ) Η συγκέντρωση αιτημάτων και οι διαδικαστικές ενέργειες για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και απασχόλησής τους κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για την έγκριση των δαπανών μετακίνησης του προσωπικού, για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών συλλογικών
οργάνων, καθώς και άλλων ειδικών αποζημιώσεων του προσωπικού υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
(ε) Η κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων γενικής φύσεως, που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλης Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. και προέρχονται από υπηρεσίες του λοιπού Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων.
(στ) Ο συντονισμός των ενεργειών για θέματα διοικητικής φύσεως, γενικού ενδιαφέροντος και κάθε άλλου θέματος που δεν κατονομάζεται ρητά, είναι συναφές προς τις ανωτέρω αρμοδιότητες και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε..
 
2.Γραφείο Β1 Γραμματειακής Υποστήριξης
(α) Η διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, όπως, πρωτοκόλληση, διανομή, διεκπεραίωση και αποστολή εγγράφων, αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά το μέρος που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλης οργανικής μονάδας.
(β) Η ηλεκτρονική και η φυσική διακίνηση των εγγράφων και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των εγκυκλίων.
(γ) Η μέριμνα για την δημοσίευση προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων.
(δ) Η τήρηση αρχείου εγγράφων, εγκυκλίων, σχετικών βιβλίων και φακέλων, κατά Υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και ειδικών αρχείων.
(ε) Η οργάνωση, η διαφύλαξη και η διαχείριση του γενικού αρχείου της Γ.Γ.Δ.Ε..
(στ) Η μέριμνα για την εκκαθάριση του γενικού αρχείου και κάθε άλλου αρχείου αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
(ζ) Η τήρηση αρχείου φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
(η) Η μέριμνα για την μετάφραση στην ελληνική, ξενόγλωσσων κειμένων και αντίστροφα, μελετών, συγγραμμάτων και εγχειριδίων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(θ) Η παραλαβή δικογράφων από δικαστικούς επιμελητές, ο χαρακτηρισμός και η διαβίβαση αυτών, αρμοδίως.
(ι) Η αναπαραγωγή και η αποστολή εγκυκλίων και εντύπου υλικού.
 
3.Γραφείο Β2 Γραμματειακής Υποστήριξης
Το Γραφείο αυτό υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., που στεγάζονται στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ., ασκεί καθ’ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των υποπαραγράφων α΄ έως και δ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τις οποίες ασκεί το Γραφείο Β1 Γραμματειακής Υποστήριξης του ίδιου Τμήματος, αντίστοιχα.

(Όπως το άρθρο 2 τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1054555 ΕΞ 2015/22.4.2015 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1098153 ΕΞ 2016/29.6.2016)

Άρθρο 16

II. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης 
1.- Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), στην οποία συγχωνεύθηκαν οι Γενικές Διευθύνσεις Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της ίδιας Γενικής Γραμματείας, με την περίπτωση α' της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α'85), διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής: 
«α) Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας: 
(αα) Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών 
(ββ) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
(γγ) Διεύθυνση Ελέγχων 
(δδ) Διεύθυνση Εισπράξεων 
(εε) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας 
(στστ) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 
(ζζ) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου 
(ηη) Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης
β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες 
(αα) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης 
(ββ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 
(γγ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
(δδ) Τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενες απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.
γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). 

2.- Στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης, το οποίο ασκεί την γραμματειακή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης και υποστηρίζει τον Προϊστάμενο αυτής στην άσκηση του έργου του, ως εξής:
(α) Στην κατάρτιση και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(β) Στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Γενικής Διεύθυνσης, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Στην μελέτη των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και στην σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς:
(αα) τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε. για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των οργανικών μονάδων αυτής, για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης προσωπικού και αναδιοργάνωσης των δομών της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στην διασφάλιση της συνεργασίας των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης για τα παραπάνω θέματα.
(ββ) τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., για τη χρήση τεχνικής βοήθειας.
(δ) Στην μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης στην απλούστευση των διαδικασιών και στην παροχή φορολογικών υπηρεσιών.
(ε) Στην υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.

(Όπως το άρθρο 16 τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ. Α 1029304 ΕΞ2015/5.3.2015 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

1.- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 17
Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

1. - Συστήνεται Υπηρεσία, με τίτλο «Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών», η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η συνεχής αναβάθμιση υπηρεσιών, εντύπων και ηλεκτρονικών φορμών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).
(β) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, η βελτίωση της επικοινωνίας με τους φορολογουμένους και της εξυπηρέτησης αυτών σε φορολογικά θέματα.
(γ) Η ιεράρχηση και η ομαδοποίηση των απαιτήσεων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης σε δεδομένα, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών αυτών.
(δ) Η ευθύνη για την παρακολούθηση των Περιφερειακών Υπηρεσιών, όσον αφορά στην έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
(ε) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.


(Όπως αναδιαμορφώθηκε με την απόφαση Δ. ΟΡΓ. Α 1110621 ΕΞ 2015/26.8.2015)

3. Η Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Ηλεκτρονικής Δ.Ο.Υ. και Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ.
β) Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων
γ) Τμήμα Γ'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου
δ) Τμήμα Δ'- Στατιστικής και Δεδομένων
ε) Τμήμα Ε'- Παροχής Υπηρεσιών Φορολογουμένων.

(Όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ. ΟΡΓ. Α 1110621 ΕΞ 2015/26.8.2015)

4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α'- Ηλεκτρονικής Δ.Ο.Υ. και Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ.
(α) Η μελέτη και η ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων των εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που αφορούν στις Δ.Ο.Υ. και η εισήγηση για την ανάπτυξη νέων, την βελτίωση των υφιστάμενων, καθώς και την υποστήριξη αυτών, αντίστοιχα.
(β) Η λειτουργία Ηλεκτρονικής Δ.Ο.Υ., μέσω της οποίας ο φορολογούμενος θα προβαίνει σε συναλλαγές με την Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Ο καθορισμός και η έγκριση του περιεχομένου του θεματικού δικτυακού τόπου (ιστότοπου) των φορολογικών θεμάτων.
(δ) Η παρακολούθηση, η επανεξέταση και η βελτίωση των διαδικασιών των Δ.Ο.Υ. των οικείων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ε) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ., χρηστών (help desk) των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε ότι αφορά, αφενός, στην αναφορά προβλημάτων και, αφετέρου, στην υποβοήθηση αυτών με οδηγίες για την χρήση των υποσυστημάτων, καθώς και η παροχή πληροφοριών στο προσωπικό των Δ.Ο.Υ., σε φορολογικά θέματα.

II. Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων
(α) Η μελέτη, η αναγνώριση και η ιεράρχηση όλων των φορολογικών απαιτήσεων που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα φορολογίας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης, Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Ο έλεγχος της επιχειρησιακής λειτουργίας των εφαρμογών αρμοδιότητας του Τμήματος και της αποδοχής τους από τους χρήστες.
(γ) Η παροχή οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, τηλεφωνικώς και με επιτόπια παρουσία όταν απαιτείται.

III. Τμήμα Γ'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου
(α) Η μελέτη, η αναγνώριση και η ιεράρχηση όλων των απαιτήσεων που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα ελέγχου και συμμόρφωσης και η υποβολή σχετικών προτάσεων, αρμοδίως, για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών για την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ελέγχων, Φορολογικής Συμμόρφωσης και Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Ο έλεγχος της επιχειρησιακής λειτουργίας των εφαρμογών αρμοδιότητας του Τμήματος και της αποδοχής τους από τους χρήστες.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, χρηστών (help desk) των Πληροφοριακών Συστημάτων, σε ότι αφορά, αφενός, στην αναφορά προβλημάτων και, αφετέρου, στην υποβοήθηση αυτών με οδηγίες για τη χρήση του ΕΙβπχίδ, καθώς και η παροχή πληροφοριών στο προσωπικό αυτών, σε φορολογικά θέματα.
(δ) Η παροχή οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, τηλεφωνικώς και με επιτόπια παρουσία όταν απαιτείται.

(Όπως αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

IV. Τμήμα Δ - Στατιστικής και Δεδομένων
(α) Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, για την έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και για την συλλογή και την προώθηση δεδομένων προς τις αιτούμενες Διευθύνσεις.
(β) Η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων που εκδίδονται.
(γ) Η μελέτη, η αναγνώριση και η ιεράρχηση όλων των απαιτήσεων που αφορούν στο μηχανογραφικό σύστημα MIS, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης.
(δ) Η μελέτη, η αναγνώριση και η ιεράρχηση όλων των απαιτήσεων που αφορούν σε στοιχεία, ζητούμενα από τις άλλες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης.
(ε) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

V. Τμήμα Ε- Παροχής Υπηρεσιών Φορολογουμένων (α) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής για την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.
(β) Ο ορισμός και η τήρηση των διαδικασιών για την συλλογή, την κατηγοριοποίηση, την μελέτη και τον χειρισμό των ερωτημάτων, πρώτου και δεύτερου επιπέδου, σε φορολογικά θέματα.
(γ) Η λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών σε φορολογικά θέματα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
(δ) Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης φορολογουμένων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε., όταν απαιτείται
(ε) Η υποδοχή, η επεξεργασία και η ποιοτική ανάλυση ερωτημάτων και παραπόνων φορολογουμένων επί φορολογικών θεμάτων.
(στ) Η μελέτη επικοινωνιακών δράσεων σχετικά με την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και η εισήγηση στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

(ζ) Η μελέτη και η επεξεργασία του περιεχομένου εντύπων, οδηγιών και φυλλαδίων και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους, καθώς και ο σχεδιασμός και η απλούστευση των εντύπων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(η) Η μέριμνα για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

(Όπως αναδιαμορφώθηκε με την απόφαση Δ. ΟΡΓ. Α 1110621 ΕΞ 2015/26.8.2015. Οι περιπτώσεις δ' και στ' της υποπαραγράφου V αντικαταστάθηκαν με την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

Άρθρο 18
Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης

1. - Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης, που συστήθηκε και διαρθρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α' 180) και καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν οι αρμοδιότητες της με την αριθμ. Δ6Α 1161279 ΕΞ 25.11.2011 (Β'2860) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και ανασυγκροτείται.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογούμενων ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (όπως, για Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη), με την χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών μέσων.

(β) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων όλων των ειδών ελέγχου με την χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, με στόχο την μείωση της φοροδιαφυγής και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης.


(Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 διαγράφτηκε και οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ’ αναριθμήθηκαν σε β΄, γ΄, δ΄ και ε΄, αντίστοιχα με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1024637 ΕΞ 2015/20.2.2015)

(β) Η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων (όπως, Φ.Ε.Φ.Π., Φ.Ε.Ν.Π., Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ.).
(γ) Οι διασταυρώσεις σχετικά με στοιχεία της βάσης δεδομένων του Μητρώου των φορολογουμένων, η βελτίωση της ποιότητας αυτού.
(δ) Η ευθύνη για την αξιοποίηση δεδομένων για την κεντρική έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, όπου είναι δυνατόν, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..
(ε) Η δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για νέες επιχειρήσεις που πιθανόν στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας.
(στ) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.


(Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ. ΟΡΓ. Α 1096546 ΕΞ 2015/15.7.2015)

3. - Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Δράσεων Προληπτικής Συμμόρφωσης
β) Τμήμα Β' - Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων
γ) Τμήμα Γ' - Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης
δ) Τμήμα Δ' - Συμμόρφωσης στην Υποβολή Δηλώσεων.

(Η περίπτωση β', τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1024637 ΕΞ 2015/20.2.2015 και την Δ. ΟΡΓ. Α 1096546 ΕΞ 2015/15.7.2015)

4. - Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α' - Δράσεων Προληπτικής Συμμόρφωσης
(α) Ο καθορισμός της στρατηγικής συμμόρφωσης και η ανάπτυξη προγράμματος προληπτικών δράσεων συμμόρφωσης.
(β) Η επικοινωνία με φορείς του ιδιωτικού τομέα και η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα φορολογικής συμπεριφοράς, την βελτίωση της φορολογικής συνείδησης και την διερεύνηση της φορολογικής βάσης.
(γ) Η ανάπτυξη και η λειτουργία συστημάτων επικοινωνίας με φορολογουμένους σε θέματα μη υποβολής δηλώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (όπως, e-mail, sms).
(δ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε μορφής προσδιορισμένων προγραμμάτων συμμόρφωσης.
(ε) Η μέριμνα για την οργάνωση και την λειτουργία κέντρου εξερχόμενων κλήσεων ενημέρωσης φορολογουμένων και οφειλετών, για :
(αα) την πραγματοποίηση τηλεφωνικών επικοινωνιών, με αξιολογημένες, από την Διεύθυνση, υποθέσεις φορολογουμένων - οφειλετών, με σκοπό την ενημέρωσή τους, ως προς την υποβολή των δηλώσεων ή και την καταβολή των οφειλών τους, καθώς και την επίτευξη συμμόρφωσης για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων,
(ββ) την παρακολούθηση τήρησης της συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος,
(γγ) την καταγραφή των αποτελεσμάτων της τηλεφωνικής επικοινωνίας σε ειδική εφαρμογή και (δδ) την ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων της Διεύθυνσης σχετικά με ειδικές περιπτώσεις μη συμμορφουμένων για την ανάληψη περαιτέρω δράσεων.
(στ) Η εισήγηση προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης για την εξασφάλιση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού για την λειτουργία του προαναφερθέντος κέντρου εξερχόμενων κλήσεων.

(Η περίπτωση στ', τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

II. Τμήμα Β'- Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων
(α) Η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την φορολογική συμμόρφωση.
(β) Ο εντοπισμός μη συμμορφούμενων φορολογουμένων, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε), Τρίτων Φορέων, καθώς και λοιπών πηγών.
(γ) Η ανάπτυξη κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου με σκοπό την διενέργεια δράσεων εθελοντικής συμμόρφωσης.
(δ) Η εισήγηση απαιτήσεων για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής για την ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης και την βελτίωση - επικαιροποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών πληροφορικής, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
(ε) Η εισήγηση για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης φορολογουμένων, με στόχο την παρακολούθηση της φορολογικής συμπεριφοράς, τόσο ως προς την υποβολή δηλώσεων και την ειλικρίνεια του περιεχομένου τους, όσο και ως προς την εξόφληση των βεβαιωμένων οφειλών τους, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
(στ) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring), για την επιλογή της απαιτούμενης δράσης συμμόρφωσης οφειλετών, με σκοπό τόσο την αύξηση της εκούσιας συμμόρφωσης αυτών, όσο και την υποστήριξη της αποτελεσματικότερης λήψης μέτρων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η προώθηση των αποτελεσμάτων στην Διεύθυνση Εισπράξεων και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(ζ) Η ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό του εκτιμώμενου φόρου για όσους δεν υποβάλλουν δηλώσεις.
(η) Η δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για νέες επιχειρήσεις που πιθανόν στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας.


(Η υποπαράγραφος ΙΙ, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1024637 ΕΞ 2015/20.2.2015 και την Δ. ΟΡΓ. Α 1096546 ΕΞ 2015/15.7.2015)

III. Τμήμα Γ' - Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης
(α) Η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και δεδομένων, η εξαγωγή στατιστικών αναλύσεων σε θέματα συμμόρφωσης και η ενημέρωση της Διοικητικής και Πολιτικής Ηγεσίας.
(β) Η εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν στον καθορισμό δεικτών για την αποδοτικότητα των δράσεων της Διεύθυνσης, καθώς και η πραγματοποίηση ποσοτικοποιήσεων και προβλέψεων για τις δράσεις αυτές.
(γ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στην φορολογική συμμόρφωση, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά της εφαρμογή της και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής,
(δ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες, όπου απαιτείται και με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα φορολογικής συμμόρφωσης,
(ε) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(Η περίπτωση γ', τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

IV. Τμήμα Δ'- Συμμόρφωσης στην Υποβολή Δηλώσεων
(α) Η μελέτη, ο έλεγχος της μη υποβολής δηλώσεων, ο καθορισμός στόχων, η εισήγηση νομοθετικών αλλαγών και η έκδοση εγκυκλίων για την διαχείριση όσων δεν υποβάλουν ή έπαψαν να υποβάλουν δήλωση.
(β) Η μελέτη και η ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων των εφαρμογών που αφορούν στην διαχείριση και στην βελτίωση των συνολικών δράσεων για όσους δεν υποβάλουν δήλωση, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.

(γ) Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών και διασταυρώσεων προς επαλήθευση καταγγελιών ιδιωτών ή άλλων στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους από κάθε πηγή.

(γ) Η υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Φορολογικής Συμμόρφωσης φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
(δ) Η ανάληψη δράσεων για τον εντοπισμό και την συμμόρφωση των μη εγγεγραμμένων φορολογουμένων.

(Η περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου IV διαγράφτηκε και οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ αναριθμήθηκαν σε γ΄ και δ΄, αντίστοιχα, με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1024637 ΕΞ 2015/20.2.2015)

Άρθρο 19
Διεύθυνση Ελέγχων

1.- Η Διεύθυνση Ελέγχων, που συστάθηκε και διαρθρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) και καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν οι αρμοδιότητες της με την αριθμ. Δ6Α 1161279 ΕΞ 2011/25.11.2011 (Β' 2860) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και ανασυγκροτείται.

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχων είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και η τιμωρία της φοροδιαφυγής.
(β) Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του φοροελεγκτικού μηχανισμού και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.
(γ) Η βελτίωση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου του φοροελεγκτικού μηχανισμού για την μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
(δ) Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα Κ-Μ της ΕΕ στον τομέα Φ.Π.Α.
(ε) Η εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 3691/2008 (Α' 166).
(στ) Η ευθύνη για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για φορολογικούς ελέγχους στα Ελεγκτικά Κέντρα και στις Δ.Ο.Υ..
(ζ) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
(η) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, με πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
(θ) Η απλούστευση των διαδικασιών και η ορθή απεικόνιση των δεδομένων του Μητρώου φορολογουμένων.

3.- Η Διεύθυνση Ελέγχων διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α'- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Διασταυρώσεων - Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων
β) Τμήμα Β' -Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου 
γ) Τμήμα Γ' -Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων 
δ) Τμήμα Δ ' - Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων 
ε) Τμήμα Ε ' - Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων
στ) Τμήμα ΣΤ'- Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α..

4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Διασταυρώσεων - Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ευρημάτων
(α) Η εκπόνηση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.
(β) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο.
(γ) Ο καθορισμός των κριτηρίων για τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών και ο διαχωρισμός των φορολογουμένων ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου της ίδιας Διεύθυνσης.
(δ) Ο προγραμματισμός του ελέγχου εξωχώριων εταιρειών (offshore), σε συνεργασία με το Τμήμα Δ' - Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων της ίδιας Διεύθυνσης.
(ε) Ο καθορισμός και η διαχείριση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων εκδοτών και ληπτών εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε..
(στ) Ο καθορισμός και η διαχείριση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του Μητρώου εξωχώριων (offshore) εταιρειών, που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ζ) Η δημιουργία υποδειγμάτων ανάλυσης κινδύνου με μαθηματικούς ή μη τρόπους και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα, καθώς και η επανατροφοδότηση αυτών με βάση νέα - συμπληρωματικά στοιχεία.
(η) Ο καθορισμός κριτηρίων και προδιαγραφών για τη διενέργεια διασταυρώσεων με βάση τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και Τρίτων Φορέων, με χρήση της διαδικασίας data - mining.
(θ) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring) των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.
(ι) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση των ελεγχομένων, με σκοπό την στόχευση υποθέσεων.
(ια) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο και για την αποστολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες.
(ιβ) Η αξιοποίηση δεδομένων της βάσης καταγγελιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), καθώς και παραβατών μεγάλης φοροδιαφυγής.
(ιγ) Οι διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί συναλλαγών ή περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.
(ιδ) Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών και διασταυρώσεων προς επαλήθευση καταγγελιών ιδιωτών ή άλλων στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους από κάθε πηγή.
(ιε) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.
(ιστ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ελέγχου, με σκοπό την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας αυτού.
(ιζ) Η αποστολή των προς έλεγχο υποθέσεων προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.
(ιη) Η παρακολούθηση των επιλεγμένων υποθέσεων για έλεγχο επιστροφών φόρων και λοιπών εσόδων.

ΙΙ. Τμήμα Β' - Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου
(α) Η παροχή γενικών και επί μέρους λύσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα ελέγχου.
(β) Η εκπόνηση και η τήρηση διαδικασιών για το εύρος τύπων ελέγχου.
(γ) Η μελέτη και η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα ελέγχου και επανελέγχου.
(δ) Η συνεργασία με το Τμήμα Γ - Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Συμμόρφωσης και Ελέγχου της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, σε θέματα απαιτήσεων χρηστών και εφαρμογής της νομοθεσίας.
(ε) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, σε θέματα φοροδιαφυγής.
(στ) Η εκπόνηση ελεγκτικών προτύπων, καθώς και τα θέματα του φορολογικού πιστοποιητικού, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(ζ) Η ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου της ορθής και ποιοτικής εφαρμογής των διαδικασιών ελέγχου για την βελτίωση αυτών.
(η) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής, σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης.
(θ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών, σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης.
(ι) Η διοικητική και γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ'-Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων
(α) Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, που αφορούν σε θέματα ελέγχου και άπτονται της ποινικοποίησης της φοροδιαφυγής, των λοιπών διοικητικών κυρώσεων και των σχετικών με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διαδικασιών.
(β) Οι εισηγήσεις για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών και λοιπών πρόσθετων διοικητικών κυρώσεων.
(γ) Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών για:
(αα) την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών.
(ββ) τη λήψη των διασφαλιστικών μέτρων κατά τον έλεγχο.
(γγ) τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ελέγχου.
(δ) Η γραπτή συναίνεση για τη μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, ακόμη και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής.

IV. Τμήμα Δ' - Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων
(α) Η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου και υποθέσεων ενδοομιλικής τιμολόγησης, για θέματα ελέγχου τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, ηλεκτρονικού εμπορίου, ελέγχου εξωχώριων (offshore) εταιρειών, μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, ειδικών ελέγχων, η κεντρική υποστήριξη αυτών, καθώς και η έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών.
(β) Η έκδοση αποφάσεων προέγκρισης για την μεθοδολογία ενδοομιλικής τιμολόγησης.
(γ) Ο συντονισμός πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων, που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
(δ) Η μελέτη, η έρευνα και η συγκέντρωση στοιχείων από φορολογουμένους και από αρμόδιες υπηρεσίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, για θέματα ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου και λοιπών ειδικών περιπτώσεων. 
(ε) Η επικοινωνία με αλλοδαπές φορολογικές αρχές, στα πλαίσια Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (MAP), για θέματα ελέγχου ενδοομιλικών τιμολογήσεων.
Η έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα επίλυσης διαφορών, στα πλαίσια της Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΜΑΡ), που σχετίζονται με θέματα ελέγχου ενδοομιλικών τιμολογήσεων, καθώς και η εν γένει διαχείριση των σχετικών αυτών υποθέσεων.
(στ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των ενεργειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιας αρχής για την εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών.
(ζ) Η υποβολή εξαμηνιαίας αναλυτικής έκθεσης στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα, που προβλέπεται από το νόμο για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σχετικά με τις κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων και την αξιολόγηση των υπόχρεων προσώπων, καθώς και με τα τυχόν επιβληθέντα μέτρα ή κυρώσεις.
(η) Η υπογραφή με άλλες αρμόδιες αρχές, στα πλαίσια συνεργασίας, διμερών ή πολυμερών μνημονίων, για ανταλλαγή εμπιστευτικών και μη πληροφοριών, για την διευκόλυνση και την διενέργεια κοινών ελέγχων, καθώς και η μελέτη τρόπων και μεθόδων για σύγκλιση εποπτικών πρακτικών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.).
(θ) Η ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων για πληροφορίες που αφορούν στη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και στις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF).
(ι) Ο συντονισμός ελέγχων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, που αναφέρονται στο νόμο για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

(Όπως οι υποπαράγραφοι I έως και IV, αντικαταστάθηκαν με την Δ. ΟΡΓ.Α 1158116 ΕΞ 2016/3.11.2016)

V. Τμήμα Ε'- Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων 
(α) Η μέριμνα για την χάραξη της στρατηγικής και ο καθορισμός των διαδικασιών για την εγγραφή των φορολογουμένων και την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και η παρακολούθηση της εικόνας του φορολογουμένου και η συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα με αυτούς που τηρούν Μητρώα, για την ανταλλαγή δεδομένων, απόψεων και πληροφοριών.
(β) Η μέριμνα για την πληρότητα των δεδομένων του τηρούμενου Μητρώου φορολογουμένων,
(γ) Η παρακολούθηση των μεταβολών της εικόνας των φορολογουμένων (ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές, απενεργοποιήσεις, επανενεργοποιήσεις και απεγγραφές) και ο καθορισμός των διαδικασιών απενεργοποίησης από το Μητρώο Φορολογουμένων.
(δ) Ο καθορισμός και η διαμόρφωση της κατάλληλης νομικής βάσης των διαδικασιών απόδοσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
(ε) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της.
(στ) Η επεξεργασία και η χρήση δεδομένων από τρίτους φορείς για την βελτίωση της ποιότητας του Μητρώου των φορολογουμένων.
(ζ) Η υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και ο καθορισμός των διαδικασιών απενεργοποίησης των μη ενεργών Α.Φ.Μ. από το Μητρώο Φορολογουμένων.
(η) Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση των ενεργειών για την επαλήθευση της απόδοσης Α.Φ.Μ.
(θ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών σε θέματα απαιτήσεων χρηστών και εφαρμογής της νομοθεσίας.

VI. Τμήμα ΣΤ' - Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α.
Ως η Κεντρική Υπηρεσία Διασύνδεσης (CLO) της Ελλάδος, το Τμήμα ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
(α) την ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., με σκοπό την διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 και με τις αρμοδιότητες που πηγάζουν από αυτόν, την συμμετοχή στις εργασίες του κοινοτικού δικτύου ΕUROFISC, την διαχείριση των συστημάτων ΜΌ5^Έ. και V.O.E.S., την ανταλλαγή πληροφοριών, στο πλαίσιο των πολυμερών ελέγχων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ' - Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων της Διεύθυνσης και την αυτόματη, χωρίς προηγούμενη αίτηση, ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό και τον εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής.
(β) Την συμμετοχή και την εκπροσώπηση σε επιτροπές υψηλού επιπέδου (SCAC, ΑΤFS), ομάδες εργασίας, συνέδρια και συσκέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί θεμάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και καταπολέμησης της απάτης του ενδοκοινοτικού Φ.Π.Α.

(Όπως το άρθρο 19 τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ.ΟΡΓ.Α 1024637 ΕΞ 2015/20.2.2015, Δ.ΟΡΓ. Α 1029304 ΕΞ2015/5.3.2015, Δ. ΟΡΓ. Α 1110621 ΕΞ 2015/26.8.2015 και Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

Άρθρο 20
Διεύθυνση Εισπράξεων

1. - Η Διεύθυνση Εισπράξεων, που συστήθηκε και διαρθρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν οι αρμοδιότητές της με την αριθμ. Δ6Α 1161279 ΕΞ 25.11.2011 (Β’2860) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και ανασυγκροτείται.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εισπράξεων είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η εισήγηση και η εποπτεία της πλήρους ανάπτυξης αυτοματοποιημένων διαδικασιών είσπραξης δημοσίων εσόδων.
(β) Η ευθύνη για τον καθορισμό της στοχοθεσίας των εσόδων, της είσπραξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών και επιστροφών των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης αυτής, καθώς και των σχετικών διαδικασιών.
(γ) Η βελτιστοποίηση της είσπραξης μέσω ανάλυσης επισφάλειας της βεβαίωσης, διενέργειας στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων, ανάπτυξης μεθόδων και συστημάτων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) για την πρόβλεψη (forecasting) της φερεγγυότητας των φορολογουμένων και τον κίνδυνο πτώχευσης, δημιουργίας προφίλ οφειλετών και ομάδων οφειλετών, με σκοπό την ιεραρχική στόχευση στην λήψη προληπτικών/ διασφαλιστικών και κατασταλτικών μέτρων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
(δ) Η βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εισπρακτικών μονάδων, μέσω της εκπόνησης :
(αα) ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και (ββ) ενημερωτικών δράσεων, καθώς και του αντίστοιχου εποπτικού υλικού.
(ε) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

3. - Η Διεύθυνση Εισπράξεων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Εκούσιας Είσπραξης
β) Τμήμα Β' - Αναγκαστικής Είσπραξης.
γ) Τμήμα Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών.
δ) Τμήμα Δ' - Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών.
ε) Τμήμα Ε' - Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών.

(Όπως αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 2015/13.11.2015)

4. - Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εισπράξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως :

I. Τμήμα Α' - Εκούσιας Είσπραξης
(α) Η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων σε θέματα εκούσιας είσπραξης, όπως για την έκδοση κανονιστικών πράξεων παράτασης της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων εσόδων ή αναστολής καταβολής αυτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις κείμενες διατάξεις.
(β) Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των :
(αα) διατάξεων περί αποδεικτικού ενημερότητας,
(ββ) διατάξεων περί βεβαίωσης οφειλής και
(γγ) γενικών διατάξεων περί παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου.
(γ) Η παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή :
(αα) των διατάξεων που αφορούν στην απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και για τις προσαυξήσεις που επιβάλλονται επί ακάλυπτων επιταγών κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του α.ν. 1819/1951 (Α' 149).
(ββ) περί ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών, προστίμων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει, εκχωρήσεων, καταπτώσεων εγγυήσεων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και διαγραφών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην περίπτωση (ι) της υποπαραγράφου ΙΙΙ της παρούσας παραγράφου και της υποπερίπτωσης (δδ) της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου V της ίδιας παραγράφου.
(δ) Η μέριμνα για την ενσωμάτωση και την επιμέλεια της εφαρμογής στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διακρατικών συμφωνιών σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων με άλλα κράτη και, σε εφαρμογή αυτών, κάθε ενέργεια ή πράξη που απαιτείται για την ανταλλαγή πληροφοριών, την κοινοποίηση εγγράφων ή την είσπραξη απαιτήσεων σε άλλα κράτη ή στην Ελληνική Επικράτεια για λογαριασμό αυτών.
(ε) Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών αποφάσεων για την ανάθεση στις περιφερειακές υπηρεσίες της είσπραξης εσόδων υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων, η παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης και η παροχή σχετικών οδηγιών.
(στ) Η κατάρτιση και η παρακολούθηση του ετήσιου προγραμματισμού ενεργειών του Τμήματος και του απολογισμού πεπραγμένων αυτού, καθώς και η μέριμνα για την κατάρτιση του συνολικού προγραμματισμού ενεργειών και απολογισμού πεπραγμένων της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα αυτής.
(ζ) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.
(η) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας σε θέματα εκούσιας είσπραξης, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών.

(Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 2015/13.11.2015 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

II. Τμήμα Β' - Αναγκαστικής Είσπραξης
(α) Η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της, σε θέματα:
(αα) αναγκαστικής είσπραξης των δημοσίων εσόδων, όπως, κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, διαδικασία πλειστηριασμών.
(ββ) εγγραφής υποθηκών για χρέη προς το Δημόσιο.
(γγ) παραγραφής των χρεών προς το Δημόσιο και
(δδ) ποινικοποίησης της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
(β) Η εισήγηση, αρμοδίως, για την έγκριση ή μη της κατακύρωσης στο Δημόσιο πλειστηριασθέντων ακινήτων οφειλετών του Δημοσίου.
(γ) Η εισήγηση για την :
(αα) άρση ή μη των κατασχέσεων, την εξάλειψη ή μη ή τον περιορισμό των υποθηκών που έχουν εγγράφει σε ακίνητα οφειλετών του Δημοσίου και
(ββ) συναίνεση ή μη του Δημοσίου στην ματαίωση πλειστηριασμών που επισπεύδονται από τρίτους.
(δ) Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών σχετικών με την αναγκαστική είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
(ε) Η εκπόνηση προγραμμάτων που αφορούν στην ανάλυση των εσόδων και στην έρευνα σχετικά με την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Α' - Ανάλυσης Πολιτικής της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας.
(ε) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.
(στ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας σε θέματα αναγκαστικής είσπραξης, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών.

(Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 2015/13.11.2015 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

III. Τμήμα Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών
(α) Η εκπόνηση, ο συντονισμός και η κατεύθυνση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων είσπραξης των δημοσίων εσόδων, γενικά, με έμφαση στην είσπραξη ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου.
(β) Η παρακολούθηση των ενεργειών είσπραξης οφειλών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών και η διατύπωση συγκεκριμένων παρατηρήσεων και προτάσεων για το υπόλοιπο και την ροή των ληξιπροθέσμων οφειλών, με βάση μεθόδους ανάλυσης κινδύνου ή διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και η καθοδήγηση των υπηρεσιών για τις απαιτούμενες διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.
(γ) Η πρόταση και η εποπτεία της ανάπτυξης αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τους σκοπούς της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, είτε στα πλαίσια επικοινωνίας με φορολογουμένους, όπως, υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις προ λήψης μέτρων, προ κατάσχεσης, είτε στα πλαίσια υλοποίησης αυτών στην λειτουργία των ελεγκτικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.
(δ) Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων των αρμόδιων υπηρεσιών, κατόπιν συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα, κατά κύριο λόγο της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών.
(ε) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων ανάλυσης κινδύνου για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής υποθέσεων αναγκαστικής είσπραξης για την αξιολόγηση των φορολογουμένων, δημιουργίας προφίλ οφειλετών και ομάδων οφειλετών, με σκοπό την ιεραρχική στόχευση στην λήψη προληπτικών μέτρων και κατασταλτικών δράσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, με σκοπό την πρόβλεψη της συμπεριφοράς αυτών ως προς την δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών, τον κίνδυνο πτώχευσης, την ιεραρχική στόχευση για λήψη προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατασταλτικών δράσεων, όπως, αποστολή στοχευμένων Α.Φ.Μ. για την λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, κατά περίπτωση.
(στ) Η διενέργεια της στόχευσης και παρακολούθησης υποθέσεων για την είσπραξη οφειλών που διενεργούν οι ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., με αξιοποίηση των εφαρμογών του Ο.Π.Σ. Elenxis.
(ζ) Ο καθορισμός δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας των εισπρακτικών δράσεων των αρμόδιων υπηρεσιών για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών και η παρακολούθηση της απόδοσης αυτών.
(η) Η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και η έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων για τη δημοσιοποίηση καταλόγων μεγάλων οφειλετών.
(θ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες και με τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα εισπράξεων.
(ι) Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου φορολογικών οφειλών για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης, με την μέριμνα εισαγωγής υποθέσεων, με συνολική ληξιπρόθεσμη βεβαιωμένη οφειλή, στην αρμόδια για την έκδοση γνωμοδότησης επιτροπή. Η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για τις ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές και την διαγραφή αυτών των οφειλών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ια) Ο καθορισμός της στοχοθεσίας των εσόδων της είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., η παρακολούθηση του βαθμού επίτευξής της και ο επαναπροσδιορισμός της, εφόσον απαιτείται.
(ιβ) Η εκπόνηση προγραμμάτων που αφορούν στην ανάλυση των εσόδων και στην έρευνα σχετικά με την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.


(Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 2015/13.11.2015)

IV. Τμήμα Δ' - Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών
(α) Η παρακολούθηση της λογιστικής των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., σχετικά με τα δημόσια έσοδα και η παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση των λογιστικών εκκρεμοτήτων.
(β) Η επεξεργασία και η υποβολή προτάσεων σχετικά με το λογιστικό σύστημα των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ..
(γ) Η παρακολούθηση της μηνιαίας πορείας των εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού και η ενημέρωση της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας.
(δ) Η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών των εσόδων, που διενεργούνται από φορείς πλην των Δ.Ο.Υ. και της ορθής απόδοσης αυτών.
(ε) Ο καθορισμός της στοχοθεσίας των εσόδων (των γενικών εσόδων και των εσόδων του ΦΠΑ) και επιστροφών των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., η παρακολούθηση του βαθμού επίτευξής της και ο επαναπροσδιορισμός της, εφόσον απαιτείται.

(στ) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και η έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ζ) Η παρακολούθηση των διαδικασιών των επιστροφών φόρου, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..
(η) Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σχετικά με τον καθορισμό των διαδικασιών και των τρόπων διαχείρισης των εκδοθέντων Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης φορολογικών και μη εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και η εισήγηση περί έγκρισης επιστροφής ποσών άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.

(Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 2015/13.11.2015)

4.-V. Τμήμα Ε'- Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών.
(α) Η εισήγηση για την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων σε θέματα διαχείρισης οφειλών, των οποίων η είσπραξη διέπεται από ειδικές διατάξεις λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση ή προπτωχευτικές διαδικασίες, υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών και συγκεκριμένα σε θέματα:
αα) εκούσιας είσπραξης οφειλών,
ββ) αναγκαστικής εκτέλεσης, ατομικής ή συλλογικής,
γγ) χαρακτηρισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης,
δδ) διαγραφής οφειλών,
εε) παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης και
στστ) ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
(β) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου.
(γ) Η εισήγηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί αιτημάτων οφειλετών για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνίες συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3808/2009 (Α'227) και επί αιτημάτων ρύθμισης χρεών πτωχών οφειλετών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
(δ) Η γνωστοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης πτωχευτικών αποφάσεων, καθώς και άλλων πράξεων που κατά τον νόμο κοινοποιούνται στην Υπηρεσία και αφορούν στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου.
(ε) Η εισήγηση για την άρση ή μη των κατασχέσεων, την εξάλειψη ή μη ή τον περιορισμό των υποθηκών που έχουν εγγραφεί σε ακίνητα οφειλετών που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της παρούσας υποπαραγράφου.
(στ) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση μηχανογραφημένων εφαρμογών στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου.
(ζ) Η παροχή διοικητικής υποστήριξης σε Επιτροπές επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
(η) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων αυτής.
(θ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών στα θέματα αυτά με τη νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών.
(ι) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(Όπως αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 2015/13.11.2015 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

Άρθρο 21
Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας


1.- Συνιστάται Υπηρεσία, με τίτλο «Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας», η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στην άμεση φορολογία, στην φορολογία πλοίων, καθώς και στην τήρηση βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων και η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο.
(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση των νομικών αποφάσεων σε θέματα άμεσης φορολογίας, φορολογίας πλοίων, καθώς και τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων,
(γ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας,
(δ) Η κατεύθυνση των υπηρεσιών και η αρωγή αυτών στην επίλυση σύνθετων θεμάτων.

3.- Η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α'- Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
β) Τμήμα Β'- Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
γ) Τμήμα Γ'- Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών 
δ) Τμήμα Δ' - Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, είναι οι εξής:
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην άμεση φορολογία, στην φορολογία πλοίων και στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εγχώριας και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(δ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της άμεσης φορολογίας, της φορολογίας πλοίων και της κείμενης νομοθεσίας για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(ε) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων. 
(στ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν στην άμεση φορολογία, στην φορολογία πλοίων και στην κείμενη νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
(ζ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα, που αφορούν στην άμεση φορολογία, στην φορολογία πλοίων και στην κείμενη νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.
(η) Η έρευνα για τις συνθήκες λειτουργίας των διάφορων κλάδων επιχειρήσεων, η συγκέντρωση στοιχείων για τα οικονομικά αποτελέσματα αυτών, κατά κατηγορίες, για τον καθορισμό των συντελεστών καθαρού ή μικτού κέρδους (αντικειμενικοποίηση της φορολογίας).
(θ) Η μέριμνα για την έρευνα και μελέτη του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών κατά κλάδο επιχειρήσεων και η διατύπωση πορισμάτων σχετικών με την τήρηση των βιβλίων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
(ι) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ια) Η μελέτη θεμάτων αποσβέσεων και η επιμέλεια κατάρτισης των συντελεστών απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων.
(ιβ) Η ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν στην επιβολή προστίμων και κυρώσεων για την μη συμμόρφωση με τις διατάξεις περί τήρησης βιβλίων, έκδοσης στοιχείων και υποχρέωσης χρήσης φορολογικών μηχανισμών.
(ιγ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση του ηλεκτρονικού Μητρώου πλοίων και σκαφών που τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ο καθορισμός των δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτό και η μέριμνα για την πληρότητά τους, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και η παροχή οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της.
(ιδ) Ο καθορισμός των υπόχρεων έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών και εξαιρέσεων από τη χρήση αυτών.
(ιε) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 
Ι.- Τμήμα Α'- Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 
(α) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
(β) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
II.- Τμήμα Β'- Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
III. Τμήμα Γ' - Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην ειδική Φορολογία Πλοίων με ελληνική και ξένη σημαία και των Ναυτιλιακών Εταιρειών.
IV. Τμήμα Δ' -Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην κείμενη νομοθεσία για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

(Όπως το άρθρο 21 τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ.ΟΡΓ. Α 1029304 ΕΞ2015/5.3.2015, Δ.ΟΡΓ.Α 1054555 ΕΞ 2015/22.4.2015 και Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

Άρθρο 21Α
Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας


1.- Συστήνεται Υπηρεσία, με τίτλο «Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας», η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στην έμμεση φορολογία και η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο.
(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση των νομικών αποφάσεων σε θέματα έμμεσης φορολογίας.
(γ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας.
(δ) Η κατεύθυνση των υπηρεσιών και η αρωγή αυτών στην επίλυση σύνθετων θεμάτων.

3. - Η Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Φ.Π.Α.
β) Τμήμα Β' - Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T. και Ε.Φ.)
γ) Τμήμα Γ' - Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής: 
Ι. Τμήμα Α' - Φ.Π.Α.
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων έμμεσης φορολογίας και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά στην έμμεση φορολογία, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(δ) Η συμμετοχή στην διαπραγμάτευση προτάσεων στην Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ για θέματα Φ.Π.Α. και η μέριμνα για την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των αποφάσεων των Οργανισμών αυτών.
(ε) Η εισήγηση για την υποστήριξη υποθέσεων που άγονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτών που τελικά άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), για θέματα Φ.Π.Α..
(στ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της έμμεσης φορολογίας και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(ζ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων. 
(η) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα Φ.Π.Α., η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών. 
(θ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα Φ.Π.Α. 
(ι) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(ια) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ιβ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, προκειμένου να υπολογιστεί η βάση επί της οποίας υπολογίζεται ο ίδιος πόρος Φ.Π.Α., ως συνεισφορά της Ελλάδος στον κοινοτικό προϋπολογισμό.
(ιγ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ιδ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
II. Τμήμα Β' - Τελών και Ειδικών Φορολογιών (Τ. και Ε.Φ.) 
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην φορολογία τελών και ειδικών Φορολογιών, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορούν στην φορολογία τελών και ειδικών Φορολογιών, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(δ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης. 
(ε) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων. 
(στ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
(ζ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών.
(η) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(θ) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ι) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
III. Τμήμα Γ'- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
(α) Η εκτέλεση των επιστροφών Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός Ε.Ε.).
(β) Η διαβίβαση σε άλλα κράτη - μέλη των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α., επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα και η παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής. 
(γ) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α.. 
(δ) Η έκδοση καταστάσεων πληρωμών για την εκταμίευση των ποσών επιστροφής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., του Γ.Λ.Κ. και με την Τράπεζα της Ελλάδος.

(Το άρθρο 21Α, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Δ.ΟΡΓ. Α 1029304 ΕΞ2015/5.3.2015. Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

Άρθρο 21Β
Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου


1. - Συστήνεται Υπηρεσία, με τίτλο «Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου», η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά θέματα φορολογίας κεφαλαίου και η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο. (β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση των νομικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
(γ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας.
(δ) Η κατεύθυνση των υπηρεσιών και η αρωγή αυτών στην επίλυση σύνθετων θεμάτων.

3. - Η Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:.
α) Τμήμα Α' - Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας β) Τμήμα Β' - Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου

4.- Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, είναι οι εξής:
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην φορολογία της ακίνητης περιουσίας και στους λοιπούς φόρους κεφαλαίου, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας.
(γ) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(δ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο
Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(ε) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων. 
(στ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου, η άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία, καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών.
(ζ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου.
(η) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(θ) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ι) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα της Διεύθυνσης. 
Ι. Τμήμα Α'- Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας 
(α) Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην φορολογία ακίνητης περιουσίας.
(β) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
II. Τμήμα Β'- Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, λοιπών φόρων και κερδών από τυχερά παίγνια.

(Το άρθρο 21Β, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Δ.ΟΡΓ. Α 1029304 ΕΞ2015/5.3.2015Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

Άρθρο 22
Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης

1.- Συνιστάται Υπηρεσία, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης», το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και οι αρμοδιότητες του είναι οι κάτωθι:
(α) Η ανάπτυξη και η ενοποίηση των σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης για τον καθορισμό των στόχων και των σκοπών αυτής.
(β) Ο καθορισμός του πλαισίου και του χρονοδιαγράμματος του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(γ) Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης και ειδικότερα και με τις Φορολογικές Περιφέρειες, για την παρακολούθηση της προόδου, σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου αυτής και η υποβολή σχετικής αναφοράς προόδου στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
(δ) Η ανάπτυξη και η χρήση βασικών δεικτών απόδοσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Α'- Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης και η σύνταξη και υποβολή αναφορών, σχετικά με την απόδοση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.
(ε) η παρακολούθηση των κάθε είδους δράσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης που απορρέουν από συμφωνίες της χώρας με θεσμούς της Ε.Ε. και με Διεθνείς Οργανισμούς.
(στ) η σύνταξη της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η υποβολή της στον Προϊστάμενο αυτής.
(ζ) Η υποβολή προτάσεων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, για την διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα αυτής, ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την λειτουργία των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης.
(η) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος.

(Το άρθρο 22, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

Άρθρο 22Α
Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής

Το «Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής», όπως μετονομάσθηκε το «Αυτοτελές Τμήμα Α'-Ανάλυσης Πολιτικής», το οποίο μεταφέρθηκε από την Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και οι αρμοδιότητές του είναι οι κατωτέρω:
(α) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, ο συντονισμός των νομοπαρασκευαστικών δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις αυτής και με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, η μελέτη, η ανάλυση και η αξιολόγηση της απόδοσης όλων των φορολογιών, καθώς και η μελέτη των οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων.
(β) Η υποστήριξη της Διεύθυνσης Εισπράξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης στην ανάλυση των εσόδων και στην έρευνα σχετικά με την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
(γ) Η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας.
(δ) Η έρευνα και η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων.
(ε) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των δικαστικών υποθέσεων και εν γένει της νομολογίας και της πρακτικής των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ., για την άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών, η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις, για την έκδοση εγκυκλίων και για την παροχή οδηγιών, για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία και την βελτίωση της Φορολογικής Διοίκησης.
(στ) Η συνεργασία, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με την Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
(ζ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.


(Το άρθρο 22Α, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Δ.ΟΡΓ. Α 1029304 ΕΞ2015/5.3.2015 και καταργήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

2.- ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 23
Φορολογικές Περιφέρειες

1.- Συνιστώνται τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες, ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες υπάγονται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

2.- Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Φορολογικών Περιφερειών είναι οι παρακάτω:
(α) Η αποτελεσματική εποπτεία, ο συντονισμός και η καθοδήγηση των υπαγόμενων στην χωρική τους αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ.
(β) Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ., η αξιολόγηση των λειτουργικών αναγκών αυτών και των αναγκών τους σε προσωπικό, η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού τους και η υποβολή προτάσεων προς το ίδιο Γραφείο για την επιμόρφωση αυτού.
(γ) Η παρακολούθηση της επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Δ.Ο.Υ, που υπάγονται στην χωρική τους αρμοδιότητα και εν γένει των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γ.Γ.Δ.Ε., που αφορούν σε αυτές, καθώς και η υποβολή προτάσεων αναπροσαρμογής αυτών στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, η γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Δ.Ο.Υ. και η υποβολή προτάσεων για θέματα οργάνωσης αυτών στο ίδιο Γραφείο.
(δ) Η αποτελεσματική συμβολή στην διασφάλιση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της φορολογικής και συναφούς νομοθεσίας, με την παροχή οδηγιών στις Δ.Ο.Υ. της χωρικής τους αρμοδιότητας και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτές ή η προώθηση τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με προτάσεις για την επίλυσή τους.

3.- Οι Φορολογικές Περιφέρειες, ασκούν τις καθ' ύλην αρμοδιότητες τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:
(α) Στην Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου β' της παρούσας παραγράφου.
(β) Στην Φορολογική Περιφέρεια Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
(γ) Στην Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
(δ) Στην Φορολογική Περιφέρεια Πατρών, με έδρα την Πάτρα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

4.- Οι αρμοδιότητες των Φορολογικών Περιφερειών, οι οποίες ασκούνται στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας είναι οι κατωτέρω:
(α) Η εποπτεία των οικείων Δ.Ο.Υ., η συγκέντρωση και η αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν στην λειτουργία αυτών, η διερεύνηση και η καταγραφή των αναγκών τους σε λειτουργικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και η υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και εφαρμογών, με στόχο την πληρέστερη αξιοποίηση των πόρων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους.
(β) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ποσοτικών στόχων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους, όπως αυτοί τίθενται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η παροχή οδηγιών για την εντατικοποίηση των δράσεων, σε περιπτώσεις απόκλισης από τους στόχους αυτούς.
Η συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων των τεθέντων, ανά δράση, ποσοτικών στόχων των ίδιων Δ.Ο.Υ., βάσει των στόχων αυτών και η διαβίβασή τους στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης και στις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής.
Η αξιολόγηση των τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η υποβολή προτάσεων στο προαναφερθέν Γραφείο και στις αρμόδιες Διευθύνσεις, ως προς την αναπροσαρμογή τους, βάσει των διαμορφούμενων συνθηκών και εξελίξεων.
(γ) Η συνολική αξιολόγηση των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους, ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, η υποβολή προτάσεων, τόσο στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, όσο και στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.
(δ) Η υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της κάθε Φορολογικής Περιφέρειας, καθώς και αξιολόγησης της απόδοσης του έργου των οικείων Δ.Ο.Υ. και απολογισμού αυτού, προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων αυτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα ορίζει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(ε) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας και η υποβολή προτάσεων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σχετικά με τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών και με τους προς επιμόρφωση υπαλλήλους.
Η συνδρομή στην διοργάνωση εξειδικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.
(στ) Η μέριμνα για την συλλογή από τις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους των απαιτούμενων, εκάστοτε, προκαθορισμένων ή έκτακτων στοιχείων και η υποβολή τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(ζ) Η παρακολούθηση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής από τις οικείες Δ.Ο.Υ. των νομοθετικών διατάξεων, εγκυκλίων και οδηγιών και η παροχή κατευθύνσεων σε αυτές, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
(η) Η παρακολούθηση της καταγραφής των βασικών λειτουργικών διαδικασιών των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση αυτών, καθώς και για την βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων.
(θ) Η διενέργεια δειγματοληπτικών ή στοχευμένων ελέγχων της ορθής εφαρμογής της Φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας και των διαδικασιών από τις οικείες Δ.Ο.Υ. και η κοινοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.
(ι) Η χορήγηση στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας, κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, καθώς και αναρρωτικών αδειών, η παραπομπή αυτών στις υγειονομικές Επιτροπές και οι διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με την γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών.
(ια) Η έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων) στους Προϊσταμένους όλων των οργανικών μονάδων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας.
(ιβ) Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των Δ.Ο.Υ.
(ιγ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

(Το άρθρο 23, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016/29.8.2016)

Άρθρο 24
Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης

1. - Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, που συστήθηκε και διαρθρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ' της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α' 180), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4223/2013 (Α' 287), οι αρμοδιότητές της καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν με την αριθμ. Δ6Α 1161279 ΕΞ 25.11.2011 (Β'2860) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και έχει έδρα τον νομό Αττικής.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η είσπραξη των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, όπως οι οφειλές και οι οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).
(β) Η επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, με την λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές και οφειλέτες που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια.
(γ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

3. - Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης. β) Τμήμα Β' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη.
γ) Τμήμα Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης.
δ) Τμήμα Δ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών.

4. - Οι αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Μονάδα Είσπραξης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
I. Τμήμα Α' - Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης
i. (α) Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στην Διεύθυνση.
(β) Η νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης, για αντικρούσεις επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά πράξεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ενώπιον των δικαστηρίων, η παρακολούθηση και η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων κατά των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης της Διεύθυνσης, καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της υπηρεσίας στα Πολιτικά και Διοικητικά δικαστήρια.
(γ) Η παραλαβή όλων των αιτημάτων, που αφορούν στην λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών μέτρων, που λαμβάνονται από την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, εκ μέρους όλων όσων έχουν έννομο συμφέρον.
(δ) Η αίτηση έγκρισης και παρακολούθησης των αναγκαίων πιστώσεων και η διαβίβαση των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πληρωμή των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης της Ε.Μ.ΕΙΣ.
(ε) Η μέριμνα για την λήψη διοικητικών μέτρων μετά από εισήγηση των Τμημάτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.
(στ) Η συλλογή και επεξεργασία και μηνιαία παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων των Τμημάτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, η αποτίμηση της απόδοσής τους, η συλλογή, η επεξεργασία και η αποστολή στατιστικών στοιχείων με τα αποτελέσματα αυτά στα αρμόδια όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Ε.Μ.ΕΙΣ., σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της υπηρεσίας, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο, λόγω εντοπισμού προβλημάτων ή κενών στις υφιστάμενες διαδικασίες που παρεμποδίζουν την είσπραξη ή τον συμψηφισμό αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, για διοικητική τροποποίηση ή νέα νομοθετική ρύθμιση, εάν απαιτείται.

II. Τμήμα Β' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη
i. (α) Η επιδίωξη της είσπραξης οφειλών που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές και οι οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(β) Η επιδίωξη της είσπραξης οπουδήποτε στην επικράτεια με την λήψη στοχευμένων μέτρων, για οφειλές και οφειλέτες που καθορίζονται, αρμοδίως.

III. Τμήμα Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης
i. (α) Η επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών των ειδικών κατηγοριών οφειλετών, που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές και οι οφειλέτες των ειδικών κατηγοριών οφειλετών, οι οποίες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(β) Ο έλεγχος και η σύνταξη εκθέσεων χαρακτηρισμού οφειλών αρμοδιότητας της Ε.Μ.ΕΙΣ. ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
IV. Τμήμα Δ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών
i. (α) Η επιδίωξη της είσπραξης σε ομάδες οφειλετών οπουδήποτε στην επικράτεια, που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, όπως οι οφειλές και οι οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(β) Η επιδίωξη της είσπραξης οπουδήποτε στην επικράτεια με την λήψη στοχευμένων μέτρων, για ομάδες οφειλετών που καθορίζονται, αρμοδίως.
ii. (α) Στις αρμοδιότητες όλων των τμημάτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ανήκουν: (αα) Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο ή με επιτόπιο έλεγχο.
(ββ) Η υποβολή αιτημάτων για την χορήγηση πληροφοριών από φορολογουμένους ή τρίτους. (γγ) Η υποβολή αιτημάτων στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, για την χορήγηση στοιχείων και η συνεργασία με αυτήν για την επιδίωξη της είσπραξης.
(δδ) Η χρήση του συστήματος ELENXIS και όλων των πληροφοριακών συστημάτων για την παροχή πληροφοριών φορολογουμένων.
(εε) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για την βέλτιστη χρήση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων και πόρων και για τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Στις αρμοδιότητες των τμημάτων Β' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη, Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης και Δ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ανήκουν: (αα) Η λήψη των αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.
(ββ) Η έγκριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση ρυθμίσεων.
(γγ) Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας υφιστάμενων διαδικασιών είσπραξης, που δρομολογούνται ανά δράση και η αναθεώρηση εάν αυτό απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα.
(δδ) Η μηνιαία παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων του Τμήματος και η αποτίμηση της απόδοσής τους.

Άρθρο 25
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

1. - Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2 και 3 της υποπαραγράφου Δ.1 της παρ. Δ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107), όπως εκάστοτε ισχύουν, έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) είναι οι παρακάτω:
(α) Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής,
(β) Η αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης αυτών.
(γ) Η συμβολή στην βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων.

3. - Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ.) διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και σε δεκαπέντε (15) Τμήματα, από τα οποία τέσσερα (4) Αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ως κάτωθι:
Α.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Α
Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε'
Β.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Β'
α) Τμήματα Ελέγχου ΣΤ' έως και Ι'
β) Τμήμα Ελέγχου ΙΑ', με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Γ.- Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. υπάγονται απευθείας:
α) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
β) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
γ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών.
δ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους.


(Όπως η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε με την Δ. ΟΡΓ.Α 1158116 ΕΞ 2016/3.11.2016)

5.- Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του, ως ακολούθως:
I. Τμήματα Ελέγχου Α' έως και ΙΑ'

(α) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί των φορολογουμένων που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.
(β) Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν και με τα εκδοθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.
(γ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.
(δ) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.
(ε) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

(Όπως τροποποιήθηκε με την Δ. ΟΡΓ.Α 1158116 ΕΞ 2016/3.11.2016)

II. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης
i. (α) Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο, όπως αυτοί έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης της είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με τους δείκτες μέτρησης που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων και η παρακολούθηση της πορείας των εσόδων.
(γ) Η εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών είσπραξης των οφειλών, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(δ) Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου με την τήρηση όλων των διαδικασιών και με την λήψη όλων των μέτρων, που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, για την είσπραξη των φόρων και την διακοπή της παραγραφής.
(ε) Η τήρηση των διαδικασιών για την επιβολή των προστίμων και των τόκων, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία.
(στ) Ο συμψηφισμός του ποσού, που δικαιούται ο φορολογούμενος προς επιστροφή με οφειλόμενους από αυτόν φόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν.
(ζ) Η λήψη όλων των μέτρων για την διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο και για την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και των ειδικών διατάξεων.
(η) Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής των φορολογικών οφειλών και κατανομής κάθε καταβολής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και σε ειδικές διατάξεις.
(θ) Η αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων είσπραξης των δημοσίων εσόδων, όπως καθορίζονται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(ι) Η παρακολούθηση της είσπραξης των οφειλών, του υπολοίπου και της ροής των ληξιπροθέσμων και η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των στόχων, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά προγράμματα.
(ια) Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων της Δ.Ο.Υ., για την παρακολούθηση επίτευξης του στόχου αυτής.
(ιβ) Η νομική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., για αντικρούσεις επί προσφυγών κατά πράξεων αυτού, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ελέγχου, καθώς και επί ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους.
ii. Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων
(α) Η είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και η παρακολούθηση των βεβαιωθέντων στην πρώην Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
(β) Η ταμειακή βεβαίωση των εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των εισπράξεων, επιστροφών ή διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
(γ) Η πίστωση των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. ή εν γένει των φορέων είσπραξης.
(δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών.
(ε) Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του Τμήματος και του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από την Διεύθυνση Εισπράξεων.

III. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
(α) Η διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..
(β) Η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων στέγασης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του, την συντήρηση και επισκευή αυτού, καθώς και η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας.
IV. Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών
(α) Η παραλαβή όλων των τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων για την περίοδο που λειτουργούσε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, καθώς και των φορολογουμένων για τους οποίους το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. είναι αρμόδιο για θέματα προηγούμενων ετών.
(β) Τα συναφή θέματα που καθορίζονται ή θα καθορισθούν με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
V. Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους
(α) Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων και η παροχή πληροφοριών σε αυτές σχετικά με την φορολογική νομοθεσία και τις φορολογικές διαδικασίες, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την βελτίωση της θετικής ανταπόκρισης στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
(β) Η έγγραφη παροχή ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων στις μεγάλες επιχειρήσεις επί συγκεκριμένων φορολογικών και διαδικαστικών θεμάτων, καθώς και η επίλυση θεμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της διεκπεραίωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
(γ) Η υποβολή προτάσεων στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης για την βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων.
(δ) Η κατηγοριοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηριότητας, η δημιουργία και η ενημέρωση του προφίλ επικινδυνότητας, ανά τομέα δραστηριότητας αλλά και ατομικά, καθώς και η ανάλυση κινδύνου, επίσης, ανά τομέα δραστηριότητας και ανά φορολογούμενο, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.
(ε) Η θέσπιση κριτηρίων κινδύνου για την επιλογή μεγάλων επιχειρήσεων προς έλεγχο, η ανάλυση των αποτελεσμάτων ελέγχου, σε συνάρτηση με με τα επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και ο συνεχής αναπροσδιορισμός και η βελτίωση των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. (στ) Ο εντοπισμός και η επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων φοροδιαφυγής.
(ζ) Η συστηματική παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, οι πληρωμές, οι οφειλές, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, η συνεχής ενημέρωση και η παροχή των πληροφοριών στα Τμήματα Ελέγχου και στο Αυτοτελούς Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της υπηρεσίας.

Άρθρο 26
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

1. - Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, που συστήθηκε και διαρθρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 1
της υποπαραγράφου Δ.1 της παρ. Δ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107), όπως εκάστοτε ισχύουν, έχει έδρα τον Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) είναι οι παρακάτω:
(α) Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.
(β) Η αποτελεσματική είσπραξη των εσόδων, που αφορούν στους φορολογουμένους Μεγάλου Πλούτου όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών ελέγχου και είσπραξης αυτών.

3. - Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) έχει για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου όλης της Επικράτειας τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα' και ββ' της περίπτωσης α' και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4.- Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκαέξι (16) Τμήματα, από τα οποία πέντε (5) αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτού, ως κάτωθι:
Α.- Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α' Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Ε'
Β.- Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β'
α) Τμήματα Ελέγχου ΣΤ' έως και Ι'
β) Τμήμα Ελέγχου ΙΑ', με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Γ.- Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. υπάγονται απευθείας:
(α) Αυτοτελή Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ'
(β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων,
(γ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.


(Η παράγραφος 4, τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1131374 ΕΞ 2014/29.9.2014, την Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015 και την Δ. ΟΡΓ. Α 1151444 ΕΞ 2015/20.11.2015)

5. - Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του, ως ακολούθως:

Ι. Τμήματα Ελέγχου Α' έως και ΙΑ'

(Ο τίτλος της περίπτωσης Ι', τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1131374 ΕΞ 2014/29.9.2014, την Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015 και την Δ. ΟΡΓ. Α 1151444 ΕΞ 2015/20.11.2015)

(α) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί των Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου όλης της Επικράτειας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα' και ββ' της περίπτωσης α' και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(β) Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν και με τα εκδοθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.
(γ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.
(δ) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.
(ε) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

II. Αυτοτελή Τμήματα Ελέγχου Α' έως και Γ'

(Ο τίτλος της περίπτωσης ΙΙ', τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την Δ. ΟΡΓ. Α 1151444 ΕΞ 2015/20.11.2015)

(α) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων όλης της Eπικράτειας, κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν
δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν.
(β) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων.
(γ) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από την Διεύθυνση Ελέγχων και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.


(Η περίπτωση ΙΙ, τέθηκε όπως προστέθηκε με την Δ6Α 1131374 ΕΞ 2014/29.9.2014 και οι περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ αναριθμήθηκαν σε ΙΙΙ και IV αντίστοιχα)

III. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης
i. (α) Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο, όπως αυτοί έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης της είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με τους δείκτες μέτρησης που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων και η παρακολούθηση της πορείας των εσόδων.
(γ) Η εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών είσπραξης των οφειλών, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Διεύθυνση Εισπράξεων.
(δ) Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου με την τήρηση όλων των διαδικασιών και με την λήψη όλων των μέτρων, που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, για την είσπραξη των φόρων και την διακοπή της παραγραφής.
(ε) Η τήρηση των διαδικασιών για την επιβολή των προστίμων και των τόκων, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία.
(στ) Ο συμψηφισμός του ποσού, που δικαιούται ο φορολογούμενος προς επιστροφή με οφειλόμενους από αυτόν φόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.