Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1002/4.1.1999 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 24 και των παρ. 3 και 16 του άρθρου 41 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/22.10.1998)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-01-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1002/4.1.1999
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 24 και των παρ. 3 και 16 του άρθρου 41 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/22.10.1998)


Αθήνα 4 Ιανουαρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1000539/7152-10016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1002

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23,24 και των παραγράφων 3 και 16 του άρθρου 41 Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄/22-10-1998).

Σας κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 23, οι οποίες αντικαθιστούν την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (όπως αυτή ισχύει), παρέχεται η δυνατότητα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μερικής ή ολικής απαλλαγής ληξιπρόθεσμης οφειλής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σ' αυτή.
Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή αυτή είναι η διαπίστωση ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή της οφειλής αυτής οφείλεται, αποδεδειγμένα, στην παράλειψη της Υπηρεσίας (στην οποία αυτή είναι βεβαιωμένη) για την αποστολή της ειδοποίησης, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ΚΕΔΕ, ενώ δεν
αποτελεί προϋπόθεση για απαλλαγή η τυχόν μη παραλαβή της ειδοποίησης αυτής. Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος σε καταβολή έχει λάβει γνώση ενυπόγραφα για τον τρόπο καταβολής της οφειλής, η σχετική αίτηση κρίνεται απαράδεκτη. Αρμόδια όργανα για την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής είναι:

1. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, μετά από γνώμη του νόμιμου αναπληρωτή του και του Προϊσταμένου του Δικαστικού Τμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου στις περιπτώσεις:

α) Οταν το ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής δεν υπερβαίνει, την ημέρα υποβολής της αίτησης απαλλαγής της οφειλής απ' αυτές, τις 100.000 δρχ.

β) Οταν η αίτηση απαλλαγής υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από τη νόμιμη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής της οφειλής, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων του άρθρου 15 του Ν.2648/1998, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Οταν, δηλαδή, το ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής υπερβαίνει τις 100.000 δρχ. την ημέρα υποβολής της αίτησης και η αίτηση αυτή υποβάλλεται μετά το πέρας των δύο μηνών από τη νόμιμη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της οφειλής.
Τα παραπάνω όργανα μπορούν να χορηγούν στον οφειλέτη και την οριζόμενη από ειδικές διατάξεις έκπτωση, λόγω εφάπαξ καταβολής της οφειλής, αν αφενός η αίτηση για απαλλαγή υποβληθεί το αργότερο εντός διμήνου από την εκπνοή της προθεσμίας εντός της οποίας έπρεπε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να καταβληθεί η οφειλή αυτή, για να τύχει του ευεργετήματος της έκπτωσης, αφετέρου αν η οφειλή καταβληθεί εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που ο οφειλέτης έλαβε αποδεδειγμένα γνώση αυτής.
Κατά των αποφάσεων του Προϊσταμένου δύναται να ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης.
Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'). Η Επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί στον Υπουργό των Οικονομικών για την αποδοχή (μερική ή ολική) ή μη του αιτήματος των ενδιαφερομένων. Ποσά που, σύμφωνα με τις αποφάσεις των παραπάνω οργάνων, κρίνεται ότι έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, επιστρέφονται.

Β. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 24 προσδιορίζονται οι κατηγορίες των οφειλών προς το Δημόσιο, για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής τους, εν μέρει ή εν όλω, με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων του άρθρου 15 του Ν.2648/1998.
Ειδικότερα, οι οφειλές αυτές μπορούν να διαγραφούν όταν προέρχονται:

α) Από θανόντες οφειλέτες που δεν άφησαν περιουσία και οι κληρονόμοι αυτών αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά. Απαιτείται, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, έρευνα για διαπίστωση ή μη ύπαρξη περιουσίας του θανόντα, καθώς και έρευνα για ύπαρξη κληρονόμων, βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και αυτού των εγγυτέρων συγγενών.

β) Από άπορους οφειλέτες των οποίων η απορία διαπιστώνεται από στοιχεία της ΔΟΥ στην οποία βεβαιώθηκαν οι οφειλές ή από κάθε άλλη Δημόσια Αρχή και η είσπραξη αυτών δεν επιτεύχθηκε μέσα σε πέντε έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο αυτές βεβαιώθηκαν, παρά τη λήψη όλων των μέτρων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η διαπίστωση ύπαρξης ή μη περιουσίας του αιτούντα τη διαγραφή και οπωσδήποτε η λήψη όλων των μέτρων είσπραξης (αναγκαστικών και διοικητικών) εκ
μέρους των οργάνων του Δημοσίου.

γ) Από οφειλέτες Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που στερούνται περιουσίας ή που ολόκληρη η περιουσία τους εκποιήθηκε αναγκαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.356/1974 ή με τη διαδικασία της εκκαθάρισης, εφόσον μετά από πέντε χρόνια από τη βεβαίωση των οφειλών αυτών η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων διαπιστώνει αιτιολογημένα ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη του χρέους και ότι, ακόμη και αν ληφθούν όλα τα λοιπά προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα, δεν θα ήταν δυνατή η είσπραξή τους. Σε περίπτωση ύπαρξης μερικής οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών αυτών, η διαγραφή μπορεί να περιοριστεί και πριν από την παρέλευση της πενταετίας από τη βεβαίωση του χρέους, ολικά ή μερικά, στα πάσης φύσεως σχετικά πρόστιμα, πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Η αίτηση του οφειλέτη για τη διαγραφή χρεών διαβιβάζεται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στην αρμόδια Επιτροπή με την επ' αυτής αιτιολογημένη γνώμη του, που αφορά στην πλήρωση ή μη των όρων και προϋποθέσεων που θέτουν οι σχετικές διατάξεις, μαζί με τον πίνακα χρεών του οφειλέτη και τα λοιπά δικαιολογητικά, καθώς και τη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή. Ειδικά για την περ. α', πρόταση για διαγραφή χρεών, συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί στην Επιτροπή οίκοθεν από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ με τη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση από την Επιτροπή δεν δύνανται να επανεξεταστούν πριν περάσουν δύο έτη από την έκδοση της απόφασης. Γίνεται αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την τυχόν διαγραφή οφειλής φέρνει η ΔΟΥ, αφού η αρμόδια Επιτροπή δεν γνωρίζει την υπόθεση και, συνεπώς, θα βαρύνει στην κρίση της η άποψη της ΔΟΥ. Απαιτείται για το λόγο αυτό ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, όχι μόνο κατά τη διατύπωση προτάσεων διαγραφής, όσο και κατά την εξέταση των αιτημάτων.

Γ. 1. Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν.2648/1998, ορίζεται ότι διαγράφονται οίκοθεν οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου, καθώς και υπέρ Νομικών Προσώπων ή τρίτων, εκτός των οφειλών υπέρ ΟΤΑ, εφόσον το συνολικό ποσό της βασικής οφειλής, κατά οφειλέτη, δεν υπερβαίνει τις 9.000 δρχ. και δεν έχουν εισπραχθεί εντός διετίας από τη βεβαίωσή τους.
Η διάταξη, δηλαδή, αυτή εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις εκείνες που στις 22.10.1998 υφίσταται στις ΔΟΥ ανείσπρακτη (συνολική) βασική οφειλή μέχρι 9.000 δρχ., η βεβαίωση της οποίας έγινε με ένα ή περισσότερα τριπλότυπα βεβαίωσης, μέχρι 22.10.1996.

2. Με τη διάταξη της παρ. 16 του ίδιου προαναφερθέντος άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι τα έξοδα εκτέλεσης βεβαιώνονται στις ΔΟΥ ανεξαρτήτως ποσού. Ακολουθεί, ως έχει, το κείμενο των διατάξεων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης