ΠΟΛ.1324/31.12.1998

Ελεγχος των ΕΙΧ αυτοκινήτων με πινακίδες ΕΥ και ΕΥΥΣχόλια:


31 Δεκ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1145371/1689/Τ. &Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ 18η ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ. ΣΥΣΤ.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΟΛ.: 1324

ΘΕΜΑ: Έλεγχος των ΕΙΧ αυτοκινήτων με πινακίδες ΕΥ & ΕΥΥ.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1128669/1513/Τ&ΕΦ/19.11.1998 τηλεομοιοτυπίας (Fax) αναφορικά με τα ΕΙΧ αυτοκίνητα με χαρακτηριστικές πινακίδες κυκλοφορίας ΕΕ, ΕΥ και ΕΥΥ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από τον έλεγχο των στοιχείων που μας στείλατε και τη διασταύρωση με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αυτοκινήτων (ΔΙΠΕΑ) και το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς τον αριθμό των κυκλοφορούντων ανωτέρω αυτοκινήτων. Ειδικότερα, από τα στοιχεία των ΔΟΥ προκύπτει ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων αυτών ανέρχεται σε 4.870, ενώ, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο αριθμός ανέρχεται σε 5.000 και, με βάση τα στοιχεία της ΔΙΠΕΑ,
σε 708.
Επειδή οι διαφορές αυτές δημιουργούν προβλήματα στην παρακολούθηση των αυτοκινήτων αυτών, ενδεχομένως δε και απώλεια εσόδων του Δημοσίου από τέλη κυκλοφορίας, σας αποστέλλουμε καταστάσεις με τα στοιχεία των αυτοκινήτων αυτών, με βάση το αρχείο της ΔΙΠΕΑ και παρακαλούμε να προβείτε στις κατωτέρω ενέργειες:

α) Να τοποθετήσετε τους τηρούμενους στην Υπηρεσία σας φακέλους των ανωτέρω αυτοκινήτων σε ειδική θέση στο αρχείο σας.

β) Να απομονώσετε τους φακέλους των αυτοκινήτων με πινακίδες ΕΕ και να προβείτε στη συνέχεια στην καταστροφή αυτών, δεδομένου ότι με την υπ' αριθ. ΣΤ/33854/9.12.1975 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αυτές αντικαταστάθηκαν με τα χαρακτηριστικά στοιχεία ΕΥ.

γ) Να διαγράψετε από το αρχείο σας εκείνα τα αυτοκίνητα στους φακέλους των οποίων υπάρχει σχετικό έγγραφο διαγραφής της ΔΙΠΕΑ, λόγω επανεξαγωγής, εγκατάλειψης υπέρ του Δημοσίου κ.λπ.

δ) Από τον αντιπαραβολικό έλεγχο των τηρουμένων στην Υπηρεσία σας φακέλων με τα αναγραφόμενα στοιχεία στις ανωτέρω καταστάσεις της ΔΙΠΕΑ, θα προκύψουν τα κυκλοφορούντα (εν ενεργεία) αυτοκίνητα με τις χαρακτηριστικές πινακίδες ΕΥ και ΕΥΥ, τα οποία και θα αποτελέσουν στο εξής το αρχείο της Υπηρεσίας σας.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία των φακέλων σας δεν συμφωνούν καθ' οιονδήποτε τρόπο με τα στοιχεία των καταστάσεων αυτών, θα πρέπει:

α) Για μεν τις ΔΟΥ Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, να μεταβεί υπάλληλος από κάθε ΔΟΥ για να γίνει σχετικός έλεγχος (διασταύρωση στοιχείων) στη ΔΙΠΕΑ (Ακτή Κονδύλη 32, Πειραιάς), αφού προηγουμένως επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την αρμόδια υπάλληλο κ. Κάγγαλου Ελένη, στα τηλέφωνα 40.80.121 και 40.80.124.

β) Για τις ΔΟΥ της λοιπής Ελλάδας να γίνει σχετική αλληλογραφία με την ανωτέρω Υπηρεσία (ΔΙΠΕΑ), προκειμένου να υπάρξει σχετική διασταύρωση των στοιχείων.

2. Παράλληλα με τις ανωτέρω ενέργειες, θα πρέπει να ελέγξετε εάν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα αυτά. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταβληθεί, θα πρέπει να αποστείλετε ατομικές ειδοποιήσεις στους κατόχους των αυτοκινήτων αυτών, να προσέλθουν στην Υπηρεσία σας για την άμεση εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, διαφορετικά να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία είσπραξης.
Οπως έχει γίνει δεκτό, τα αυτοκίνητα αυτά υπόκεινται, για κάθε μήνα κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, σε τέλη κυκλοφορίας ίσα με το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, δηλαδή της αξίας του κατά περίπτωση ειδικού σήματος, χωρίς βεβαίως για τα αυτοκίνητα αυτά να χορηγείται ειδικό σήμα.
Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (παρ. 1 και 2) θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μέχρι 31.3.1999. Τα αποτελέσματα αυτών πρέπει να γνωστοποιηθούν και στην Υπηρεσία μας.

3. Εξάλλου, κάθε χρόνο θα πρέπει να ενημερώνετε με σχολαστικότητα τους τηρούμενους φακέλους με τις διαγραφές που σας κοινοποιούνται από τη ΔΙΠΕΑ, ούτως ώστε το αρχείο σας να περιέχει μόνο τα κυκλοφορούντα (εν ενεργεία) στην Ελλάδα αυτοκίνητα της ανωτέρω κατηγορίας. Επίσης, θα πρέπει να ελέγχετε εάν απεδόθησαν τα τέλη κυκλοφορίας.

4. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις, κατά την κρίση της, απαραίτητες ενέργειες.


Taxheaven.gr