Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1314/29.12.1998 Τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων


Σχόλια: Με την έναρξη ισχύς της " Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων - διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. (Αρ. Πρ. 1100772/1474/0015)" Καταργείται η παρούσα απόφαση


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-1998 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1314/29.12.1998
Τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1998
Αριθμ. Πρωτ.: 1144860/370/0015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ.: 1314
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄-Γ΄

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 22/Α') "Καθιέρωση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38, περ. γ', υποπερ γδ' του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α').
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1016031/103/0015Β/ΠΟΛ.1036/5.2.1998 (ΦΕΚ 120/Β') απόφασης "Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων".
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Την υπ' αριθ. 1121114/2026/Α0006/29.10.1998 (ΦΕΚ 171/Β') απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για την αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων.
6. Το από 30.11.1998 πόρισμα της πιο πάνω Επιτροπής.
7. Τις προτάσεις - απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ).
8. Οτι οι τεχνικές προδιαγραφές που καθιερώθηκαν με την υπ' αριθ. 1016031/103/0015Β/ΠΟΛ.1036/5.2.1998 (ΦΕΚ 120/Β') ΑΥΟ για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης ΦΤΜ, σε μορφές συναλλαγών που δεν καλύπτονται μέχρι σήμερα, δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη και ταυτόχρονα προέκυψε ανάγκη συμπλήρωσης και προσαρμογής, ώστε να καλύψουν και τις μελλοντικές απαιτήσεις των συναλλαγών από τη χρήση του Ευρώ.

9. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορισμοί
1.1. Φορολογική ταμειακή μηχανή (ΦΤΜ)
Ως φορολογική ταμειακή μηχανή (ΦΤΜ) ορίζεται το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η μνήμη εργασίας, η φορολογική μνήμη, η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με τον εκτυπωτή, με το πληκτρολόγιο, με τις οθόνες και με τις συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων. Το πληκτρολόγιο είναι μοναδική μονάδα εισαγωγής στοιχείων. Ολες οι λειτουργίες των ασφαλισμένων τμημάτων είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη
διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

1.2. Μνήμη εργασίας
Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται τα προγράμματα και τα δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια λειτουργία της ταμειακής μηχανής. Η μνήμη εργασίας είναι μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM).

1.3. Φορολογική μνήμη
Η φορολογική μνήμη είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται και παραμένουν αναλλοίωτες για ολόκληρη τη διάρκειας ζωής της ΦΤΜ, χωρίς χρονικό περιορισμό, όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες. Η φορολογική μνήμη είναι προγραμματιζόμενη μνήμη αποκλειστικά ανάγνωσης (EPROM ή PROM).

1.4. Φορολογικός μικροκώδικας
Φορολογικός μικροκώδικας είναι το λογισμικό που διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα φορολογικά δεδομένα και όλες τις λειτουργίες των ασφαλισμένων, με απαραβίαστο τρόπο τμημάτων και μονάδων ελέγχου, διασφαλίζει δε, κατά τρόπο απαραβίαστο και ανεπηρέαστο, την ενταμίευση των δεδομένων στη φορολογική μνήμη.

1.5. Λογισμικό εφαρμογών
Το λογισμικό εφαρμογών υποστηρίζει όλες τις λοιπές λειτουργίες, εκτός του φορολογικού μικροκώδικα (λογιστικές, εμπορικές, βοηθητικές κ.λπ. εφαρμογές).

1.6. Μνήμη προγραμμάτων
Η μνήμη προγραμμάτων είναι η μονάδα όπου βρίσκεται ενταμιευμένο εξαρχής ολόκληρο το λογισμικό που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΦΤΜ, τόσο εκείνο που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης φορολογικών δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας), όσο και εκείνο που αφορά σε γενικότερες λειτουργίες
(λογισμικό εφαρμογών). Η μνήμη προγραμμάτων είναι μνήμη ημιαγωγών αποκλειστικά ανάγνωσης (ROM ή OTP ROM).

Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, τότε θεωρείται η ΦΤΜ ως φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ).

1.7. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) Ως φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) ορίζεται η ταμειακή μηχανή που έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Το λογισμικό εφαρμογών δεν βρίσκεται ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, αλλά είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

β) Η ΦΤΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες ταμειακές μηχανές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για φορολογική μεταφορά δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες για αποθήκευση κ.λπ.).

γ) Η εισαγωγή στοιχείων γίνεται και μέσω άλλων μονάδων, εκτός του πληκτρολογίου.

1.8. Μνήμη προγραμμάτων ΦΤΜ/ΑΔ
Η μνήμη προγραμμάτων της ΦΤΜ/ΑΔ είναι η μονάδα όπου βρίσκεται ενταμιευμένο εξαρχής ολόκληρο το λογισμικό (φορολογικός μικροκώδικας) που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των φορολογικών δεδομένων, όλων των λειτουργιών των ασφαλιζομένων με απαραβίαστο τρόπο τμημάτων - μονάδων ελέγχου και της διασφάλισης, κατά τρόπο απαραβίαστο και ανεπηρέαστο, της εγγραφής των δεδομένων στη φορολογική μνήμη.

1.9. Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ)
Ως Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) της ΦΤΜ/ΑΔ ορίζεται η μονάδα που αποτελείται από τον επεξεργαστή που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα, από τη φορολογική μνήμη, από τη μνήμη προγραμμάτων, από τη μνήμη εργασίας, από το ρολόι, από το φορολογικό εκτυπωτή και από τις μονάδες ελέγχου σύνδεσης με τις
συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων (πληκτρολόγιο, οθόνη, θύρα εισόδου/εξόδου, διαχειριστική μονάδα κ.λπ.). Η ΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και ελέγχονται από την Επιτροπή της παρ. 1.12, το δε λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

1.10. Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ)
Στη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ) της ΦΤΜ/ΑΔ ανήκουν όλες οι άλλες μονάδες των οποίων η λειτουργία υποστηρίζεται από το λογισμικό εφαρμογών. Το λογισμικό εφαρμογών, είτε διαβάζεται από μαγνητικό μέσο, είτε μεταφέρεται
ηλεκτρονικά από τη διαχειριστική μονάδα. Εφόσον η ΦΤΜ είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, τα δεδομένα διαχείρισης είναι δυνατόν είτε να λαμβάνονται από εξωτερικές μονάδες ή από γραμμές δικτύου, είτε να μεταφέρονται από τη
διαχειριστική μονάδα σε άλλες ταμειακές μηχανές ή άλλες μονάδες επεξεργασίας.

1.11. Φορητή ΦΤΜ
Ως φορητή ΦΤΜ ορίζεται η ΦΤΜ ή η ΦΤΜ/ΑΔ που έχει μικρό βάρος και όγκο και λειτουργεί με τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής συνεχούς τάσης. Για τη φορητή ΦΤΜ ισχύουν όλες οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν το βασικό τύπο της ΦΤΜ ή της ΦΤΜ/ΑΔ.

1.12. Επιτροπή
Οπου στο κείμενο αυτό αναφέρεται Επιτροπή, εννοείται η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.1809/1988, η οποία ελέγχει τον τύπο της ταμειακής μηχανής και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας ή κάποιος εξουσιοδοτημένος απ' αυτή φορέας.

1.13. Πιστοποιήσεις
Ολες οι ΦΤΜ είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα πρότυπα και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης και φέρουν τη σήμανση CE. Λοιπές πιστοποιήσεις γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.

2. Φορολογική ταμειακή μηχανή
2.1. Ηλεκτροπαροχικά
2.1.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος
2.1.1.1. Η ΦΤΜ είναι κατάλληλη να λειτουργεί σε μονοφασικό δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος με τις ακόλουθες παραμέτρους:

- Τάση 230V ± 10%.
- Συχνότητα 50 Hz ± 5%.
Η μόνωση των κυκλωμάτων 230V είναι μεγαλύτερη των 20ΜΩ ως προς τη γη, με εφαρμογή συνεχούς τάσεως 500V.
2.1.1.2. Οι τροφοδοτικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό της ταμειακής μηχανής. Τα τροφοδοτικά κυκλώματα είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα φίλτρα καταπνίξεως παρασίτων, προς αποφυγή παρεμβολών από ραδιοσυχνότητες.

2.1.1.3. Οι τροφοδοτικές διατάξεις εναρμονίζονται με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς σε όλα τα σημεία τα οποία δεν αναφέρονται ειδικά στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.

2.1.1.4. Λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγονται ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από τη λειτουργία των ΦΤΜ (Mains interference, Radiated interference). Οι συγκεκριμένες στάθμες δίνονται από τον κατασκευαστικό οίκο και επιβεβαιώνονται από την Επιτροπή.

2.1.1.5. Η ΦΤΜ, από πλευράς ασφάλειας, είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ (European Norms).

2.1.2. Κατανάλωση ισχύος
Στα εγχειρίδια της ΦΤΜ αναγράφονται απαραιτήτως τα μεγέθη της καταναλισκομένης ισχύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Οταν η ΦΤΜ βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας (θέση on).
- Οταν η ΦΤΜ κάνει αριθμητικές πράξεις.
- Οταν η ΦΤΜ εκτυπώνει.

2.1.3. Προστασία από υπερτάσεις
Η ΦΤΜ προστατεύεται ικανοποιητικά από υψηλές τάσεις και ρεύματα που προέρχονται είτε από μεταβατικά φαινόμενα, είτε από φορτία κεραυνών στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την έγκριση του τύπου της ΦΤΜ πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
- Τιμή κορυφής υπερτάσεως στους αγωγούς τροφοδοσίας μέχρι 600V.
- Διάρκεια μετώπου υπερτάσεως = 1,2μς ± 30%.
- Διάρκεια ημίσεος εύρους υπερτάσεως = 50μς ± 20%.
- Σύνθετη αντίσταση εισόδου ? 20Ω.
Κατά τη διάρκεια των δοκιμών επαλήθευσης των πιο πάνω απαιτήσεων δεν επιτρέπεται κανένα σφάλμα στη ΦΤΜ. Ακόμη, δεν επιτρέπεται λανθασμένη ένδειξη ή εκτύπωση.

2.1.4. Ηλεκτροστατική προστασία
2.1.4.1. Αμεση ηλεκτροστατική εκκένωση

Ως άμεση ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που δημιουργείται μεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και της ΦΤΜ.

Για την έγκριση του τύπου της ΦΤΜ διεξάγονται πειραματικές δοκιμές κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
- Τάση εκκένωσης: 4.000V.
- Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150pF.
- Αντίσταση εκφόρτισης: 330Ω.
- Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλληλων άμεσων εκκενώσεων, χωρίς όριο στον χρόνο μεταξύ δύο άμεσων εκκενώσεων.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 δοκιμαστικές άμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πολικοτήτων πάνω στα σημεία με τα οποία μπορεί να έρχεται σ' επαφή ο χειριστής της ΦΤΜ. Ο χρόνος μεταξύ δύο εκκενώσεων καθορίζεται ελεύθερα από τον φορέα που ενεργεί τις πειραματικές δοκιμές.

2.1.4.2. Εμμεση ηλεκτροστατική εκκένωση
Ως έμμεση ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που δημιουργείται μεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και διαφόρων σημείων που δεν ανήκουν στη ΦΤΜ. Για την έγκριση του τύπου της ΦΤΜ διεξάγονται πειραματικές δοκιμές κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- Τάση εκκένωσης: 4.000V.
- Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150pF.
- Αντίσταση εκφόρτισης: 330Ω.
- Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλληλων έμμεσων εκκενώσεων, χωρίς όριο στο χρόνο μεταξύ δύο έμμεσων εκκενώσεων.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 δοκιμαστικές έμμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πολικοτήτων στο άμεσο μεταλλικό περιβάλλον της ΦΤΜ ή σε μεταλλική πλάκα τουλάχιστον ίση με τις διαστάσεις της ΦΤΜ, η οποία τοποθετείται κάτω από τη ΦΤΜ και ενδιάμεσα τοποθετείται μονωτικό υλικό πάχους 1
mm.

2.1.4.3. Τοξοειδής ηλεκτροστατική εκκένωση
Ως τοξοειδής ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που δημιουργείται διαμέσου στρώματος αέρος μεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και διαφόρων σημείων της ΦΤΜ ή του περιβάλλοντος αυτής.

Για την έγκριση του τύπου της ΦΤΜ διεξάγονται πειραματικές δοκιμές κάτω από τις
ακόλουθες συνθήκες:
- Τάση εκκένωσης: 4.000V.
- Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150pF.
- Αντίσταση εκφόρτισης: 300Ω.

- Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλληλων τοξοειδών ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, χωρίς όριο στο χρόνο μεταξύ διαδοχικών εκκενώσεων.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 τοξοειδείς ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πολικοτήτων σε διάφορα σημεία της ΦΤΜ και ισάριθμες στο άμεσο μεταλλικό περιβάλλον της ή σε μεταλλική πλάκα τουλάχιστον ίση με τις διαστάσεις της ΦΤΜ και ενδιάμεσα τοποθετείται μονωτικό υλικό πάχους 1 mm.

2.1.4.4. Απαιτήσεις κατά τις δοκιμές ηλεκτροστατικών εκκενώσεων Βασική επιδίωξη κατά τη διάρκεια των πειραματικών δοκιμών με ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, είναι η διαπίστωση ότι μετά την επιβολή όλων των προδιαγραφόμενων ηλεκτροστατικών εκκενώσεων δεν αλλοιώνονται τα ενταμιευμένα στις μνήμες
δεδομένα και η ταμειακή μηχανή λειτουργεί μετά από κάθε δοκιμή κανονικά.

Κατά τη διάρκεια των τοξοειδών ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, δεν επιτρέπεται καμία λανθασμένη ένδειξη στην οθόνη, ούτε λανθασμένη εκτύπωση.
Κατά τη διάρκεια - και μόνο τότε - των άμεσων και έμμεσων ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, επιτρέπεται ενδεχόμενη λανθασμένη ένδειξη στην οθόνη ή λανθασμένη εκτύπωση.

2.1.5. Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συχνότητας Η ΦΤΜ ελέγχεται ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα παρουσία ραδιοκυμάτων στη ζώνη συχνοτήτων 27 MHz έως 1.800 MHz, όταν σε απόσταση 30cm βρίσκεται ομοιοκατευθυντικώς ακτινοβολούσα πηγή ισχύος μέχρι 2W.

2.2. Συνθήκες περιβάλλοντος
Η ΦΤΜ λειτουργεί απρόσκοπτα κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος:
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0°C έως + 45°C.
- Σχετική υγρασία: 20% έως 80%.
Για την έγκριση του τύπου της ΦΤΜ πραγματοποιούνται πειραματικές δοκιμές σε τρεις διαφορετικές περιβαλλοντικές καταστάσεις, κατά τις οποίες η εξεταζόμενη ΦΤΜ δεν πρέπει να παρουσιάσει καμία ανωμαλία στη λειτουργία, ενταμίευση δεδομένων, φωτεινή ένδειξη, εκτύπωση κ.λπ., σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα:

Η εκκίνηση της διαδοχής των δοκιμών γίνεται με την τοποθέτηση της ΦΤΜ στο θάλαμο δοκιμών κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες εκκίνησης:
- Θερμοκρασία + 10°C ± 2°C.
- Σχετική υγρασία 50% ± 5% και
- Τροφοδότηση με την ονομαστική τάση λειτουργίας, δηλαδή 230V.

Στη συνέχεια δημιουργείται στο θάλαμο δοκιμών η επιθυμητή περιβαλλοντική κατάσταση, όπως προσδιορίζεται σε κάθε δοκιμή και για όσο χρόνο προβλέπεται σε κάθε δοκιμή. Ο χρόνος διάρκειας μετράει από το σημείο εκείνο που πληρούνται οι συνθήκες.

2.2.1. Συνθήκες πρώτης περιβαλλοντικής δοκιμής
- Θερμοκρασία δοκιμής: 0°C ± 1°C.
- Σχετική υγρασία: 50% ± 5%.
- Διάρκεια δοκιμής: 2 ώρες.
- Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για άλλη μία ώρα.

2.2.2. Συνθήκες δεύτερης περιβαλλοντικής δοκιμής
- Θερμοκρασία δοκιμής: 45°C ± 2°C.
- Σχετική υγρασία: 20% ± 5%.
- Διάρκεια δοκιμής: 2 ώρες.
- Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για άλλη μία ώρα.

2.2.3. Συνθήκες τρίτης περιβαλλοντικής δοκιμή
- Θερμοκρασία δοκιμής: 45°C ± 2°C.
- Σχετική υγρασία: 80% ± 5%.
- Διάρκεια δοκιμής: 2 ώρες.
- Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για άλλη μία ώρα.

2.2.4. Απαιτήσεις κατά τις περιβαλλοντικές δοκιμές
Μετά το τέλος κάθε δοκιμής ελέγχονται όλες οι λειτουργικές παράμετροι, όπως σωστή ενταμίευση των δεδομένων στη φορολογική μνήμη, στη μνήμη προγραμμάτων και στη μνήμη εργασίας. Επίσης, ελέγχονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της ταμειακής μηχανής, όπως σωστή φωτεινή ένδειξη, σωστή εκτύπωση, σωστή λειτουργία
του μικροεπεξεργαστή κ.λπ.

Μετά το τέλος της τρίτης δοκιμής η ΦΤΜ τίθεται σε λειτουργία με την ονομαστική τάση 230V και συχνότητα τροφοδοσίας ίση με 50Hz + 5% και εκτυπώνονται πέντε αποδείξεις με απαιτήσεις ενός δελτίου ημερησίας κίνησης (Ζ - read). Στη συνέχεια, η συχνότητα τροφοδοσίας γίνεται 50Hz - 5% και εκτυπώνονται άλλες
πέντε αποδείξεις όπως προηγουμένως.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιασθεί ανωμαλία στην ενταμίευση δεδομένων, στην ένδειξη στην οθόνη, στην εκτύπωση και γενικότερα στη λειτουργία της ΦΤΜ των υποσυστημάτων ή των δοκιμών στοιχείων της.

Η αξιοπιστία MTBF (μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών) της ΦΤΜ δεν επιτρέπεται ναμειωθεί από τις συνθήκες περιβάλλοντος που προδιαγράφονται στις προαναφερόμενες δοκιμές.

2.3. Ενταμίευση δεδομένων
2.3.1. Μνήμη προγραμμάτων
2.3.1.1. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΦΤΜ, είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων ολόκληρο το λογισμικό που απαιτείται, τόσο ο φορολογικός μικροκώδικας, όσο και το λογισμικό εφαρμογών.

2.3.1.2. Η μνήμη προγραμμάτων είναι μνήμη ημιαγωγών αποκλειστικά ανάγνωσης τύπου ROM ή OTP ROM. Η χωρητικότητα της μνήμης προγραμμάτων καθορίζεται από το μέγεθος των λειτουργικών προγραμμάτων του συγκεκριμένου τύπου ταμειακής μηχανής. Επιτρέπεται η χρήση μόνο καινούριων μνημών.

2.3.1.3. Η αναγνωσιμότητα της μνήμης προγραμμάτων εξασφαλίζεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και επιδεικνύεται η διαδικασία κατά τη διάρκεια ελέγχου ης έγκρισης. Το περιεχόμενο της μνήμης προγραμμάτων σε πηγαία μορφή είναι διαθέσιμο για έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών και αντίγραφό του, σε μορφή
εκτελέσιμη (object), κατατίθεται σ' αυτό.

2.3.1.4. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων τύπου ROM ή OTP ROM, τότε θεωρείται η ΦΤΜ ως ΦΤΜ/ΑΔ και πληροί όσα περιγράφονται κατωτέρω στην παρ. 3.

2.3.2. Μνήμη εργασίας
2.3.2.1. Τα δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της ταμειακής μηχανής ενταμιεύονται στη μνήμη εργασίας.

2.3.2.2. Η μνήμη εργασίας είναι η μνήμη τύπου RAM (CMOS ή άλλη) και η χωρητικότητά της προσδιορίζεται από το μέγεθος του απαιτούμενου όγκου των δεδομένων επεξεργασίας του συγκεκριμένου τύπου ΦΤΜ.

2.3.2.3. Το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230V με μπαταρία αυτοφορτιζόμενη. Η μπαταρία έχει τη δυνατότητα διατήρησης των ενταμιευμένων δεδομένων στη μνήμη εργασίας για τουλάχιστον εξήντα ημέρες. Η μπαταρία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της
ταμειακής μηχανής. Ο κατασκευαστικός οίκος της ΦΤΜ εγγυάται την εξασφάλιση της καθορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης του περιεχομένου της μνήμης εργασίας.

2.3.3. Φορολογική μνήμη
2.3.3.1. Τα δεδομένα που ενταμιεύονται στη φορολογική μνήμη παραμένουν αναλλοίωτα για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της ΦΤΜ, χωρίς χρονικό περιορισμό. Για το σκοπό αυτό, η φορολογική μνήμη προδιαγράφεται να είναι τύπου EPROM ή PROM.

2.3.3.2. Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:
α) Σταθερά στοιχεία
1. Αριθμός μητρώου της ΦΤΜ: Παραμένει αμετάβλητος κατά τη διάρκεια ζωής της ΦΤΜ και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούρια (λόγω βλάβης ή πλήρωσης αυτής με δεδομένα).
2. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη της ΦΤΜ.
3. Διεύθυνση χρήστη.
4. Επάγγελμα χρήση.
5. ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη.
Οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων (2, 3, 4 ή 5) καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΛΛΑΓH ΛΕΚΤΙΚΟY, μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία μεταβολής και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί έκδοση δελτίου ημερήσιας κίνησης (Ζ - read).

6. Τιμές συντελεστών ΦΠΑ: Οι τιμές των συντελεστών του ΦΠΑ διατηρούνται αμετάβλητες. Τροποποίηση στις τιμές αυτές γίνεται με την καταγραφή στη ορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ _ ΣΕ _, μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία μεταβολής και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ανάγνωση της ημερήσιας κίνησης και έκδοση δελτίου ημερήσιας κίνησης (Ζ - read).

β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση
Η εγγραφή των δεδομένων που έχουν σχέση με το ΦΠΑ στη φορολογική μνήμη γίνεται ως ακολούθως:
- Χρησιμοποιούνται πέντε διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ που αντιστοιχούν σε τιμές 4%, 8%, 18%, 36% και 0%.
- Στη μνήμη εργασίας:
- Τηρούνται 5 αθροιστές ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ, ΣΔ και ΣΕ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά συναλλαγών, κατανεμημένα στους συντελεστές 4%, 8%, 18%, 36%, 0%, αντίστοιχα.
- Τηρείται ένας μετρητής (Ν) με το τρέχον πλήθος εκδοθεισών αποδείξεων.
- Σύμφωνα με τα πιο πάνω, στο ποσό συναλλαγής συμπεριλαμβάνεται το ποσό του ΦΠΑ. Το ύψος του ΦΠΑ προσδιορίζεται από την τιμή του αντίστοιχου συντελεστή.
- Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των δεδομένων στη φορολογική μνήμη.
- Επιτρέπεται μόνο η εγγραφή αριθμών μεγαλύτερων του μηδενός. Επομένως, δεν είναι δυνατή η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα.

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης (Ζ - read), ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μια εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τέσσερα ποσά ΦΠΑ διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, 4%, 8%, 18%, 36%.
2. Δύο ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων εσόδων (χωρίς ΦΠΑ), διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται.
3. Το πλήθος αποδείξεων λιανικής πωλήσεως ημέρας.
4. Τέσσερα ποσά ΦΠΑ, διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.
5. Δύο ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ), διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).
6. Το πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης (Ζ - read) από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.
7. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.
8. Το πλήθος βλαβών CMOS από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.
9. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.
10. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.
11. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.
12. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη.

Ολα τα παραπάνω ενταμιεύονται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:

2.3.3.3. Η ενταμίευση στη φορολογική μνήμη εκτελείται κατά τη διάρκεια έκδοσης του δελτίου ημερήσιας κίνησης.

2.3.3.4. Ο τρόπος εγγραφής των RECORDS και το περιεχόμενο των πεδίων τους που ενταμιεύονται στην EPROM ή PROM της φορολογικής μνήμης επιλέγονται από τον κατασκευαστή. Υποχρεωτικά εγγράφονται στη φορολογική μνήμη τα προοδευτικά σύνολα, τα οποία δημιουργούνται από τα σύνολα της κάθε ημερήσιας κίνησης, όπως
περιγράφονται στον Πίνακα Π2. Επιπλέον, επιτρέπεται να εγγράφονται στη φορολογική μνήμη και τα ημερήσια σύνολα κίνησης σε ιδιαίτερα πεδία, όπως περιγράφονται στον Πίνακα Π1.

Στην εκτύπωση, όμως, του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης, υποχρεωτικά θα εκτυπώνονται τα προβλεπόμενα σύνολα της κάθε ημερήσιας κίνησης (Z - read), όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα Π1, καθώς επίσης και τα προοδευτικά σύνολα της υπό εκτύπωση περιόδου.

2.3.3.5. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΦΤΜ με Ευρώ, όλα τα ποσά ενταμιεύονται με δύο δεκαδικά ψηφία.

2.3.3.6. Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διασφαλίζεται με ειδικό σύστημα κωδικών που λειτουργεί σε συνεργασία και με τη μνήμη προγραμμάτων. Το σύστημα ασφαλείας, η γραμμογράφηση και ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων στη φορολογική μνήμη επιλέγονται από τον κατασκευαστή της ΦΤΜ, είναι πλήρως τεκμηριωμένα και γνωστοποιούνται με ευθύνη του στην Επιτροπή. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας και η παρεχομένη ασφάλεια απ' αυτό αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή από την Επιτροπή, πριν από τη χορήγηση της
άδειας.

2.3.3.7. Για τη ΦΤΜ ορίζονται 360 ημέρες, ως εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής μνήμης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση των προαναφερθέντων δεδομένων για τουλάχιστον επτά χρόνια ή για 2.520 εγγραφές ημερήσιας κίνησης (Z - read). Οταν η φορολογική μνήμη πλησιάζει να γεμίσει και πριν από το (Ζ - read) του ανώτατου αριθμού που προβλέπει ο κατασκευαστής να γεμίσει (ο οποίος ανώτατος αριθμός δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 2.520), ειδοποιείται ο χειριστής με προειδοποιητικό σήμα και όταν γεμίσει τότε μπλοκάρεται αυτόματα η ΦΤΜ και τίθεται εκτός λειτουργίας. Η μόνη λειτουργία της ΦΤΜ που επιτρέπεται και υποχρεωτικά πρέπει να εκτελείται σ' αυτή την περίπτωση, είναι η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης.

2.3.3.8. Τα κυκλώματα της φορολογικής μνήμης τοποθετούνται σε ειδικό κυτίο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΦΤΜ και σφραγίζεται με ειδικό υλικό, σε τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεση της φορολογικής μνήμης και η παραβίαση του αναλλοίωτου των ενταμιευμένων δεδομένων σ' αυτή, δηλαδή το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διατηρείται αναλλοίωτο χωρίς χρονικό περιορισμό και υπό όλες τις συνθήκες.

2.3.3.9. Σε περίπτωση αποσύνδεσης της φορολογικής μνήμης, η ΦΤΜ τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας και σηματοδοτείται αντίστοιχα.

2.3.3.10. Τα δεδομένα της φορολογικής μνήμης που τυχόν εμφανίσει βλάβη και αντικατασταθεί, είναι αναγνώσιμα από ειδική συσκευή για χρήση από τις φορολογικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη τεχνικά δυνατής ανάγνωσης που προκύπτει από τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση του κατασκευαστή - εισαγωγέα.

2.3.4. Πρόσθετα λειτουργικά χαρακτηριστικά

2.3.4.1. Η ΦΤΜ παραδίδεται στον κάτοχο - αγοραστή με ενεργοποιημένη τη φορολογική μνήμη.

2.3.4.2. Κάθε διακοπή τροφοδοσίας ή μηδενισμός της μνήμης εργασίας εγγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΒΛΑΒΗ CMOS και αριθμείται η επανάληψη του γεγονότος (π.χ. ΒΛΑΒΗ CMOS 1, ΒΛΑΒΗ CMOS 2 κ.λπ.).

2.3.4.3. Σε περίπτωση μηδενισμού της μνήμης εργασίας, επαναφέρονται από τη φορολογική μνήμη οι τελευταίες τιμές του ΦΠΑ.

2.3.4.4. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της ΦΤΜ, εφόσον:
- Δεν έχει γίνει σύνδεση των τμημάτων με συντελεστές ΦΠΑ.

- Δεν είναι ενεργοποιημένο το ρολόι της μηχανής.

2.4. Ωρα έκδοσης απόδειξης

2.4.1. Σε κάθε απόδειξη αναγράφεται η ώρα έκδοσής της με τη μορφή ώρα : λεπτά, που εκφράζει πάντοτε τη χειμερινή ώρα, χωρίς να μεταβάλλεται κατά τη θερινή περίοδο, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης λειτουργίας της μηχανής.

2.4.2. Οι ρυθμίσεις και επισκευές ενδεχόμενων βλαβών του ρολογιού δεν είναι δυνατό να γίνουν εξωτερικά ή με πρόγραμμα, αλλά μόνο αφού ανοιχτεί το σφραγισμένο κέλυφος της μηχανής.

2.4.3. Η λειτουργία του ρολογιού είναι αδιάλειπτη (συνεχής) και για το λόγο αυτό προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230V με μπαταρία που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό της μηχανής.

2.4.4. Η λειτουργία του ρολογιού και το λογισμικό που την υποστηρίζει δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα με ημερομηνίες του έτους 2000 ή μεταγενέστερες.

2.5. Οθόνες

2.5.1. Η ΦΤΜ φέρει δύο οθόνες. Η μία είναι στραμμένη προς τον πελάτη και η άλλη προς το χειριστή. Η ΦΤΜ εξασφαλίζει, σε κάθε περίπτωση, την ταυτόσημη ένδειξη - τουλάχιστον ως προς την αξία της συναλλαγής - και στις δύο οθόνες.

2.5.2. Οι οθόνες είναι σχεδιασμένες με τις τελευταίες εργονομικές απαιτήσεις και είναι εναρμονισμένες με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές από την ακτινοβολία.

2.5.3. Η επιφάνεια των οθονών είναι αντιανακλαστική και αντιθαμβωτική. Το χρώμα των χαρακτήρων είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη ανάγνωση των αριθμών ή συμβόλων. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων είναι τουλάχιστον 7 mm ύψος x 3,3 mm πλάτος.

2.5.4. Οι οθόνες έχουν το μέγεθος που απαιτείται για να εμφανίζονται ποσά τουλάχιστον οκταψήφια, χωρισμένα σε τριψήφια τμήματα. Συνεπώς, έχουν τη δυνατότητα παράστασης του αριθμού 99.999.999 και όταν λειτουργήσει με νόμισμα Ευρώ 999.999,99 κατά την έκδοση μιας απόδειξης.

2.6. Πληκτρολόγιο

2.6.1. Το πληκτρολόγιο ως σύνολο αποτελεί ενιαίο υποσύστημα της ΦΤΜ.

2.6.2. Το πληκτρολόγιο της ΦΤΜ είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε το σχήμα και οι διαστάσεις των πλήκτρων, καθώς και οι μεταξύ τους αποστάσεις να είναι σύμφωνες με τις τελευταίες εργονομικές προδιαγραφές και διεθνείς συστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται για τον χειριστή της ΦΤΜ ο πλέον άνετος και αποδοτικός χειρισμός. Συγκεκριμένα:
- Κατά το πάτημα των πλήκτρων γίνεται κατάπνιξη των παρασιτικών παλμών.

- Διαθέτουν πλήκτρα διάφορων χρωμάτων ή και διαστάσεων, ανάλογα με τη λειτουργική ιδιότητα που εκτελούν.
- Οι επιγραφές των πλήκτρων είναι ελληνικές.

2.6.3. Κάθε πλήκτρο λειτουργεί αυτόνομα. Ενδεχόμενη και άλλη λειτουργία πλήκτρου ή συνδυαστική λειτουργία πλήκτρων, περιγράφεται πλήρως στο εγχειρίδιο χρήσης, δεν αναιρεί τους κανόνες λειτουργίας της ταμειακής μηχανής και δεν παρακάμπτει το σύστημα ασφαλείας των φορολογικών δεδομένων.

2.7. Εκτύπωση

2.7.1. Εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων

2.7.1.1. Ως εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων ορίζεται το σύστημα διπλής εκτύπωσης που χρησιμοποιείται για την έκδοση των νομίμων αποδείξεων:
- Αποδείξεων εσόδου.
- Δελτίων ημερήσιας κίνησης (Ζ - read), καθώς και για την εκτύπωση άλλων πληροφοριακών δελτίων, όπως περιγράφονται παρακάτω.
Οι πληροφορίες για εκτύπωση είναι σχετικά πολλές και υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής της μορφής και του όγκου των εκτυπωτέων πληροφοριών.

2.7.1.2. Σύστημα διπλής εκτύπωσης
Η εκτύπωση γίνεται με κατάλληλο εκτυπωτικό σύστημα που εξασφαλίζει την εκτύπωση πρωτοτύπου και αντιγράφου. Το εκτυπωτικό σύστημα εξασφαλίζει την απόλυτη ταυτότητα των στοιχείων που εκτυπώνονται στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο.

2.7.1.3. Νόμιμες αποδείξεις
Ως νόμιμες αποδείξεις ορίζονται οι αποδείξεις εσόδου και τα δελτία ημερησίας κίνησης (Ζ - read).
Εγκυρη απόδειξη εσόδου είναι η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ) ή η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ), η οποία δίνεται στον πελάτη και της οποίας τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη της ΦΤΜ. Στις έγκυρες αποδείξεις εσόδου εκτυπώνεται και η χαρακτηριστική ένδειξη: ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

Η ίδια χαρακτηριστική ένδειξη ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ εκτυπώνεται και στα δελτία ημερήσιας κίνησης (Ζ - read), που αποδεικνύουν την εγγραφή των συνόλων της ημερήσιας κίνησης στη φορολογική μνήμη και απαιτούνται για την ενημέρωση των φορολογικών βιβλίων.
Σε όλα τα άλλα δελτία που εκδίδονται από τη ΦΤΜ για τη λήψη ανάλογων πληροφοριών, εκτυπώνεται η ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ώστε να μην είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους ως αποδείξεων για τον πελάτη.

2.7.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων

2.7.2.1. Ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων είναι κρουστικός, θερμικός ή ψεκασμού και τυπώνει υποχρεωτικά ελληνικούς και προαιρετικά λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.

Στην περίπτωση θερμικού εκτυπωτή, ενημερώνονται οι χρήστες, με ευθύνη του κατασκευαστή - εισαγωγέα και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του και ταυτόχρονα αναγράφονται σχετικές οδηγίες στο βιβλιάριο συντήρησης, για τις συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να φυλάσσονται τα ρολά του αρχείου, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητά τους για όσα χρόνια προβλέπεται η διαφύλαξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

2.7.2.2. Ο εκτυπωτικός μηχανισμός είναι σχεδιασμένος για συνεχή χρήση. Η διάρκεια ζωής του είναι εγγυημένη για 40.000.000 χαρακτήρες.

2.7.2.3. Οι εκτυπούμενοι χαρακτήρες έχουν ύψος ? 2,5 mm και πλάτος ? 1,2 mm. Είναι ομοιόμορφοι, ευκρινείς και διαβάζονται εύκολα. Εξασφαλίζεται η ευκρινής εκτύπωση κάθε εκτυπούμενου χαρακτήρα, σε οποιοδήποτε σημείο.

2.7.2.4. Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι μεγαλύτερη των 2 γραμμών ανά δευτερόλεπτο για εκτύπωση 16 στηλών ανά γραμμή. Το πλάτος της εκτύπωσης είναι τουλάχιστον 16 στήλες αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων μεταξύ αυτών κενών διαστημάτων.

Το τελικό δείγμα γραφής των ελληνικών χαρακτήρων του εκτυπωτικού συστήματος ελέγχεται για την έγκριση του τύπου της ταμειακής μηχανής.

2.7.2.5. Είναι εγγυημένη η αξιοπιστία των κινητήρων που χρησιμοποιούνται στο φορολογικό εκτυπωτή της ΦΤΜ και παρέχεται η αναλυτική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά τους, όταν ζητούνται από το Υπουργείο Οικονομικών.

2.7.2.6. Οποιαδήποτε φυσική αποσύνδεση του φορολογικού εκτυπωτή (όταν η ΦΤΜ είναι σε τάση λειτουργίας) ανιχνεύεται, καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, αριθμείται η επανάληψη του γεγονότος και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη. Επιπλέον, σταματούν όλες οι λειτουργίες
της ΦΤΜ και επανέρχεται αυτή σε χρήση μόνο με την επέμβαση των εξουσιοδοτημένων τεχνικών αντιπροσώπων.

2.7.3. Εκτύπωση απόδειξης εσόδου

2.7.3.1. Η μόνη απόδειξη που εκδίδεται για τον πελάτη είναι εκείνη της οποίας τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη της ΦΤΜ.

2.7.3.2. Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη της ΦΤΜ.
- Διεύθυνση χρήστη.
- Επάγγελμα, ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη.
- Ημερήσιος αύξων αριθμός απόδειξης.
- Ημερομηνία και ώρα έκδοσης.
- Η χαρακτηριστική ένδειξη ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.
- Αριθμός μητρώου ταμειακής μηχανής.
- Αριθμός ταμειακής μηχανής για την αναγνώρισή της, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότερες της μιας ταμειακές μηχανές.
- Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ.
- Μία τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος, στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους και όπου απαιτείται και η αξία του είδους.
- Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ, δηλαδή 4%, 8%, 18%, 36% ή 0% στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους.
- Το συνολικό ποσό της συναλλαγής.

2.7.3.3. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΦΤΜ με Ευρώ, τα ποσά που αναφέρονται σε αξίες ειδών συναλλαγής και ΦΠΑ πρέπει να απεικονισθούν με δύο δεκαδικά ψηφία.

2.7.3.4. Η ΦΤΜ έχει τη δυνατότητα της αυτόματης εκτύπωσης των αγαθών με το συντελεστή ΦΠΑ που αντιστοιχεί, με ελάχιστο προδιαγραφόμενο αριθμό 200 ειδών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της εκτύπωσης των τμημάτων με τον αντίστοιχο συνδεδεμένο συντελεστή ΦΠΑ.
Δεν είναι δυνατή η πώληση ενός είδους ή παροχή υπηρεσίας όταν αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ.

2.7.3.5. Εκτύπωση αποδείξεων στις ΦΤΜ με πρόγραμμα εστιατορίου Για την παρακολούθηση των "ανοικτών" τραπεζιών, αναγράφονται τα ακόλουθα στις αποδείξεις οι οποίες εκδίδονται κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας και παραδίδονται στον πελάτη κατά το σερβίρισμα:

- Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη της ΦΤΜ.
- Διεύθυνση χρήστη.
- Επάγγελμα, ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη.
- Ημερήσιος αύξων αριθμός απόδειξης.
- Ημερομηνία και ώρα έκδοσης.
- Αριθμός μητρώου ταμειακής μηχανής.
- Αριθμός ταμειακής μηχανής για την αναγνώρισή της, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότερες της μιας ταμειακές μηχανές.
- Η χαρακτηριστική ένδειξη ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΟΜΙΜΗ.
- Ο αριθμός του τραπεζιού.
- Ο αύξων αριθμός του σερβιρίσματος ή της παραγγελίας.
- Μία τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος, στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους, η ποσότητα του είδους, η αξία του είδους, ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ, δηλαδή 4%, 8%, 18%, 36% ή 0%, στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους.

Στις αποδείξεις αυτές δεν αναφέρονται, σε καμία περίπτωση, οι συνολικές αξίες των ειδών, είτε του τρέχοντος σερβιρίσματος, είτε των προηγουμένων (από μεταφορά). Για το λόγο αυτό, οι ΦΤΜ που είναι εφοδιασμένες με πρόγραμμα εστιατορίου, δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία "ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ". Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου είδους, αναγράφεται πρώτα η ένδειξη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ και στη συνέχεια η ονομασία, ποσότητα, αξία και συντελεστής ΦΠΑ του είδους αυτού.

Για το κλείσιμο του λογαριασμού εκδίδεται τελική απόδειξη με την ένδειξη ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα είδη που καταναλώθηκαν και η συνολική τους αξία. Οι εκπτώσεις, οι επιστροφές και οι αυξήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά στην τελική απόδειξη. Ειδικά το συνολικό ποσό των επιστροφών
αναγράφεται διακεκριμένα ως πληροφοριακό στοιχείο.

2.7.4. Εκτύπωση του δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z - read)
Η εκτύπωση του δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z - read) γίνεται μετά το τέλος των ημερήσιων συναλλαγών και συνοδεύεται απαραίτητα με την ενταμίευση στη φορολογική μνήμη των στοιχείων που απεικονίζουν τα σύνολα της ημερήσιας κίνησης. Τα δελτία ημερήσιας κίνησης απαιτούνται για την καταχώριση στα φορολογικά βιβλία όλων των απαραίτητων στοιχείων. Επιτρέπεται η επανεκτύπωση (ως αντίγραφο) του ίδιου δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z - read) όταν αυτό απαιτηθεί (λόγω βλάβης της χαρτοταινίας, μελανοταινίας, εκτυπωτή κ.λπ.), αλλά υποχρεωτικά με τα ακριβώς όμοια στοιχεία και δεδομένα της συγκεκριμένης ημερήσιας κίνησης, χωρίς ν' αυξάνεται ο αριθμός του δελτίου (Z - read) και με εξασφάλιση της ενταμίευσης των δεδομένων στη φορολογική μνήμη μόνο μία φορά.

Τα στοιχεία που εκτυπώνονται στο δελτίο ημερήσιας κίνησης (Z - read) είναι τα ακόλουθα:
- Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη της ΦΤΜ.
- Διεύθυνση χρήστη.
- Επάγγελμα, ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη.
- Η χαρακτηριστική ένδειξη ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.
- Αριθμός μητρώου ταμειακής μηχανής.
- Αριθμός ταμειακής μηχανής για την αναγνώρισή της, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότερες της μιας ταμειακές μηχανές.
- Τέσσερα ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές 4%, 8%, 18%, 36%, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης.
- Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) εσόδων που αντιστοιχούν στους συντελεστές 4%, 8%, 18% και 36%, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης.
- Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελεστή 0%, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το σύνολο ημερήσιας κίνησης.
- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ημέρας.
- Ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης.
- Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου ημερήσιας κίνησης.
- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ, διακεκριμένα σ' αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ' αυτά που δεν υπάγονται.

- Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών ΦΠΑ, διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.
- Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης από την προηγούμενη έκδοση του Z - read μέχρι τώρα, με :
- Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ.
- Τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις.
- Τις βλάβες CMOS.
- Τις τροποποιήσεις λεκτικών.
- Τις φυσικές αποσυνδέσεις εκτυπωτή.

2.7.5. Εκτύπωση περιεχομένου φορολογικής μνήμης
Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης, κατ' επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ' επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερησίας κίνησης Z - read, με δυνατότητα εκτύπωσης και συνολικών ποσών ΦΠΑ και ακαθαρίστων εσόδων
(αποφορολογημένων) κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.
Κατά την εκτύπωση αυτή, δεν γίνεται καμία εγγραφή στη φορολογική μνήμη και το εκδιδόμενο δελτίο αναφέρει ευανάγνωστα τη χαρακτηριστική ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

2.7.6. Εκτύπωση λοιπών πληροφοριακών δελτίων (Χ κ.λπ.).
Οταν η ΦΤΜ τίθεται σε θέση έκδοσης λοιπών πληροφοριακών δελτίων, ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων αναγράφει στο εκδιδόμενο δελτίο το χαρακτηριστικό ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ευανάγνωστα.

2.8. Λειτουργικά χαρακτηριστικά

2.8.1. Ενδειξη τιμών
Η ΦΤΜ έχει, με τη χρήση του κωδικού του είδους, τη δυνατότητα αυτόματης ένδειξης τιμών, αυτόματης εκτύπωσης της ονομασίας και ποσοτικής παρακολούθησης των αποθεμάτων για 200 τουλάχιστον διαφορετικά είδη.

2.8.2. Αλλαγές και επιστροφές ειδών
Η αλλαγή ειδών είναι επιτρεπτή, εφόσον τα είδη έχουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και δεν δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο. Η ΦΤΜ διαθέτει ειδικό πλήκτρο "αλλαγών", το οποίο και χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον, η ΦΤΜ ενταμιεύει τα ημερήσια συνολικά ακαθάριστα έσοδα των αλλαγών, σε τρόπο ώστε
να είναι δυνατός ο έλεγχός τους.
Η επιστροφή/ακύρωση ειδών είναι επιτρεπτή σε ΦΤΜ που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα εστιάσεως, ενεργοποιείται δε με ειδικό πλήκτρο "επιστροφών" το οποίο διαθέτει η ΦΤΜ. Τα ημερήσια συνολικά ακαθάριστα έσοδα των επιστροφών/ακυρώσεων ενταμιεύονται στη ΦΤΜ και διαβάζονται με την έκδοση του Z - read.

2.8.3. Ανάληψη έναντι
Η ΦΤΜ φέρει ειδικό πλήκτρο για την περίπτωση ανάληψης από το χειριστή χρημάτων από το ταμείο έναντι.

2.8.4. Είσπραξη έναντι
Η ΦΤΜ φέρει ειδικό πλήκτρο για την περίπτωση είσπραξης χρημάτων από τον χειριστή έναντι (περίπτωση εισαγωγής στο ταμείο χρημάτων που δεν προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών).

2.8.5. Τμήματα (αθροιστές)
Η ΦΤΜ έχει τουλάχιστον πέντε τμήματα.

2.8.6. Εκπτωση/αύξηση
Η ΦΤΜ έχει δυνατότητα δραχμικής και ποσοστιαίας έκπτωσης ή αύξησης.
Η έκπτωση γίνεται για κάθε αγαθό χωριστά ή για το σύνολο. Στην πρώτη περίπτωση το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται αμέσως μετά την τιμή του αγαθού στο οποίο αναφέρεται η έκπτωση και στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται μετά την έκδοση του μερικού συνόλου.
Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αύξησης. Επιπλέον, η ΦΤΜ καταγράφει στο δελτίο ημερήσιας κίνησης (Z - read) το ημερήσιο συνολικό ποσό των εκπτώσεων και αυξήσεων, με τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους.

2.8.7. Διόρθωση
Η ΦΤΜ παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα διόρθωσης σε είδη της υπό έκδοση νόμιμης απόδειξης.

2.8.8. Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες
Η ΦΤΜ, πέρα από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υπολογιστική μηχανή, μέσω ειδικών πλήκτρων, για επιπλέον λειτουργικές ανάγκες (πολλαπλασιασμός για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού περισσότερων ειδών του τμήματος, προσδιορισμός ρέστων στον πελάτη κ.λπ.). Κάθε λειτουργία που ενεργοποιείται από πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων περιγράφεται πλήρως και αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης και ελέγχεται κατά τον έλεγχο του δείγματος από την Επιτροπή.

2.9. Εγχειρίδιο χρήσης
Το εγχειρίδιο χρήσης είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.
Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται ο τύπος, το μοντέλο, ο αριθμός έγκρισης της μηχανής, καθώς και η σύνθεσή της, αν η ΦΤΜ αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά μέρη (π.χ. αποσπώμενο πληκτρολόγιο ή εκτυπωτής).
Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οι οδηγίες χρήσης.
Στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί πληκτρολόγησης που διατίθενται από το πρόγραμμα της μηχανής, ομαδοποιημένοι κατά κατηγορία, π.χ.χειρισμοί προγραμματισμού, χρήσης, έκδοσης αναφορών, έκδοσης επιπλέον στατιστικών στοιχείων, αναγνώρισης λαθών κ.λπ. Για κάθε εξηγούμενο χειρισμό θα
φαίνονται σχηματικά τα πλήκτρα και η σειρά πληκτρολόγησης, καθώς και το εκτυπούμενο αντίστοιχο αποτέλεσμα από τη ΦΤΜ, το οποίο δεν θα παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματική απόδειξη παρά μόνο ως προς τα στοιχεία.

2.10. Αξιοπιστία
Η αξιοπιστία της ΦΤΜ έχει σαν μέτρο τη μέση χρονική διάρκεια λειτουργίας της χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (MTBF).
Η αξιοπιστία της ΦΤΜ προσδιορίζεται από την αξιοπιστία των επιμέρους υποσυστημάτων της και για τις προδιαγραφόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Η αξιοπιστία της ΦΤΜ αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας καταλληλότητας και δίδεται ειδική έμφαση κατά την αξιολόγησή της.
Για τη φορολογική μνήμη η αδυναμία αναγνωσιμότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε ποσοστό 3o/oo επί του συνόλου των διατεθεισών ΦΤΜ του ίδιου τύπου - μοντέλου.
Η απαιτούμενη αξιοπιστία της ΦΤΜ ορίζεται σε 3.000 ώρες, ως ακολούθως:
- Για χρήση 30 ημερών το μήνα με οκτώ ώρες συνεχούς εργασίας.
- Ανά ημέρα, έκδοση 130 αποδείξεων πελατών με 15 γραμμές και 15 χαρακτήρες ανά γραμμή.

2.11. Περίβλημα

2.11.1. Σφράγιση περιβλήματος
Το περίβλημα μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα και με διάφορα υλικά. Η βάση και το καπάκι ενώνονται με βίδα, η οποία σφραγίζεται με ειδική μολυβδοσφραγίδα και προσαρμόζεται σε εμφανές και ορατό από τον πελάτη σημείο της ταμειακής μηχανής.
Η βάση του κουβουκλίου της μηχανής είναι ή ανεξάρτητη από το περίβλημα του συρταριού ή το επάνω εξωτερικό μέρος του περιβλήματος του συρταριού, εφόσον ο κατασκευαστής εγγυάται το αδιάβατο στο εσωτερικό της μηχανής χωρίς την καταστροφή του σφραγισμένου σήματος. Αυτό το σημείο ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή.
Είναι δυνατή η αφαίρεση και των δύο ρολών χαρτιού του συστήματος διπλής εκτύπωσης, χωρίς την αφαίρεση του καπακιού της μηχανής.

2.11.2. Στοιχεία περιβλήματος
Στο περίβλημα είναι τοποθετημένη ευανάγνωστη μεταλλική ετικέτα στην πρόσοψη της ΦΤΜ και προς το μέρος του πελάτη με τα εξής στοιχεία:
- Κατασκευαστής ή εισαγωγέας.
- Είδος μηχανής κατά τις διακρίσεις της παρ. 1.
- Εμπορική ονομασία τύπου ταμειακής μηχανής (όπως αναφέρεται στην άδεια έγκρισης).
- Αριθμός μητρώου της ΦΤΜ.
- Αριθμός έγκρισης τύπου ταμειακής μηχανής από την Επιτροπή.
- Περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της φορητής ΦΤΜ, όπως ορίζονται στην παρ. 4.4.2.1.

2.12. Συντήρηση - Επισκευή
Για την εύκολη και σύντομη συντήρηση διαθέτει η ΦΤΜ πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης των βλαβών και ένδειξη στην οθόνη ή εκτύπωση κωδικών για τον εντοπισμό αυτών. Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις συντήρησης, ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεδειγμένα πείρα σε αντίστοιχο αντικείμενο και δυνατότητα προσφοράς της συντήρησης και επισκευής σε ολόκληρη την Επικράτεια.

2.12.1. Ποιότητα συντήρησης
Παρέχεται εγγύηση παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τουλάχιστον 8 χρόνια μετά την ημερομηνία πώλησης της μηχανής. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και
το κατάλληλο τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό ή δίκτυο άμεσα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητων συντηρητών, ώστε η άρση οποιασδήποτε βλάβης να γίνεται εντός 24 ωρών για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας.

2.12.2. Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών
Η ΦΤΜ συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, το οποίο παρέχει ο προμηθευτής της και είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες. Η αρίθμηση των σελίδων του βιβλιαρίου συντήρησης - επισκευών είναι συνεχής.

Α. Πρώτη ενότητα
Περιλαμβάνει μια σελίδα, την πρώτη στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, στην οποία περιέχονται τα στοιχεία της ΦΤΜ.
Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:
- Πλήρη στοιχεία του προμηθευτή της ΦΤΜ.
- Τύπος (οικογένεια - μοντέλο) της ΦΤΜ.
- Κατανάλωση ισχύος της ΦΤΜ στις τρεις καταστάσεις που περιγράφονται στην παρ.2.1.2.
- Χαρακτηριστικά μπαταρίας και θερμοκρασιακό διάστημα λειτουργίας, σε περίπτωση φορητής ΦΤΜ.
- Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης της ΦΤΜ.
- Αριθμός μητρώου της ΦΤΜ.
- Σύνθεση της ΦΤΜ, δηλαδή από πόσα φυσικά διακριτά μέρη αποτελείται κατά την παράδοσή της στον κάτοχο - αγοραστή.
- Οδηγίες για τη φύλαξη του χαρτιού, σε περίπτωση θερμικού εκτυπωτή.

Β. Δεύτερη ενότητα

Περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης - χρήστη της ΦΤΜ.
Βα) Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:
- Πλήρη στοιχεία του χρήστη - αγοραστή της ΦΤΜ.
- Ημερομηνία εγκατάστασης της ΦΤΜ στο χώρο λειτουργίας της.
- Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΦΤΜ.

Ββ) Επιπλέον σελίδες για αλλαγές διευθύνσεων του χρήστη της ΦΤΜ, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του πριν και μετά την αλλαγή διεύθυνσης.
Βγ) Επιπλέον σελίδες για εκχωρήσεις της ΦΤΜ σε άλλους χρήστες, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των κατόχων της ταμειακής μηχανής πριν και μετά την εκχώρηση.

Γ. Τρίτη ενότητα
Περιλαμβάνει στοιχεία που καταγράφονται κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης της ΦΤΜ. Η ενότητα αυτή ακολουθεί μια τυποποίηση, η οποία εκτείνεται σε 3 σελίδες και περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια.
Γα) Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:
- Ημερομηνία και ώρα κλήσης του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, καθώς και λόγος κλήσης (συμπληρώνεται από το χειριστή της ΦΤΜ).
- Πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού που χειρίζεται την κλήση του χειριστή της ΦΤΜ.
- Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς της ΦΤΜ στο χώρο του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, εφόσον η ΦΤΜ δεν μπορεί να επιδιορθωθεί - συντηρηθεί στο χώρο λειτουργίας της.
- Ημερομηνία και ώρα έναρξης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
- Ημερομηνία και ώρα περάτωσης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
- Ημερομηνία και ώρα επιστροφής της ΦΤΜ στο χώρο λειτουργίας της, σε περίπτωση που οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης εκτελέσθηκαν σε διαφορετικό χώρο.
- Αλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν είτε από τον κάτοχο της ΦΤΜ, είτε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.
Γβ) Στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται:
- Αν έγινε αφαίρεση της σφραγίδας της ΦΤΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών σ' αυτή.
- Αν έγινε επαναπρογραμματισμός της ΦΤΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών σ' αυτή.
Αν ναι, να καταγραφεί λεπτομερώς τι επαναπρογραμματίσθηκε.
- Ο αύξων αριθμός της τελευταίας απόδειξης πληρωμής για τον πελάτη που εκδόθηκε από το χειριστή της ΦΤΜ πριν την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
- Ομοίως, ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κίνησης (Ζ - read) που έχει εκδοθεί από το χειριστή.
- Ο αρχικός και τελικός αύξων αριθμός απόδειξης πληρωμής για τον πελάτη, που εκδόθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό κατά τη διάρκεια δοκιμών.
- Ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z - read) που έχει γίνει μετά την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
- Δήλωση του χρήστη της ΦΤΜ ότι όλα τα δελτία των δοκιμών που εκδόθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό παρεδόθησαν υπογραμμένα και σφραγισμένα απ' αυτόν προς φύλαξη στα φορολογικά βιβλία του χρήστη.
- Δήλωση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού για ομαλή λειτουργία της ΦΤΜ μετά το τέλος των εργασιών επισκευής ή συντήρησης.
- Σε περίπτωση συντήρησης, περιγραφή των εργασιών συντήρησης και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.
- Σε περίπτωση επισκευής, περιγραφή της βλάβης, των εργασιών αποκατάστασής της και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.
- Αλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.

Γγ) Στην τρίτη σελίδα ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα συμπληρώνει, μετά το τέλος των εργασιών επισκευής στη ΦΤΜ, ορισμένα ορθογώνια (κουτιά) επιλογών (checkboxes), σαν απάντηση σ' ερωτήματα σχετικά με τη ΦΤΜ.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες ερωτήσεις:
Ηλεκτρική τροφοδοσία
Η βλάβη παρουσιάστηκε στην τροφοδοσία της μηχανής; ΝΑΙ ΟΧΙ
Η βλάβη παρουσιάστηκε σε τροφοδοτικό; ΝΑΙ ΟΧΙ
Η βλάβη παρουσιάστηκε σε κύκλωμα μπαταριών; ΝΑΙ ΟΧΙ
Καταστράφηκαν τα εσωτερικά κυκλώματα τροφοδοσίας; ΝΑΙ ΟΧΙ
Μηχανισμός εκτύπωσης
Η βλάβη παρουσιάστηκε στο μηχανισμό προώθησης χαρτιού; ΝΑΙ ΟΧΙ
Η βλάβη παρουσιάστηκε στην κεφαλή εκτύπωσης; ΝΑΙ ΟΧΙ
Η βλάβη παρουσιάστηκε στον ελεγκτή του εκτυπωτή; ΝΑΙ ΟΧΙ

Ο κατάλογος των ερωτήσεων είναι ενδεικτικός και όχι πλήρης. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδιαίτερα ένα διεξοδικότερο και ειδικό κατά μοντέλο κατάλογο που παρέχεται από τον προμηθευτή της ΦΤΜ. Επίσης, αξιολογεί την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων ανά υποσύστημα. Ο κατάλογος αυτός είναι δυνατό να εκτείνεται πέρα από
μία σελίδα, κάθε όμως σελίδα, αφού συμπληρωθεί, θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

2.13. Συσκευασία
Η συσκευασία της ΦΤΜ ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές - απαιτήσεις:
- Είναι ασφαλής και στιβαρή, ώστε να προστατεύεται από οξείδωση που μπορεί να προκληθεί από υγρασία ή διαβροχή και να εξασφαλίζεται η μεταφορά της μέχρι τον τόπο προορισμού χωρίς φθορές, κακώσεις, αλλοιώσεις ή άλλου είδους ζημιά.
- Ανταποκρίνεται στα διεθνώς ισχύοντα για μεταφορές εύθραυστων υλικών.
Η συσκευασμένη μηχανή μπορεί να παραμείνει χωρίς καμία επίπτωση σε αποθηκευτικούς χώρους, με τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος:
- Θερμοκρασία από - 5°C έως + 48°C.
- Σχετική υγρασία έως 95%.
- Ατμόσφαιρα μεγάλης περιεκτικότητας σε σκόνη, χωρίς να πάθει οποιαδήποτε βλάβη.

2.14. Λοιπά χαρακτηριστικά

2.14.1. Βάρος και διαστάσεις
Ο σχεδιασμός της ΦΤΜ είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια λειτουργικότητα σε όσο το δυνατό μικρότερο βάρος και όγκο. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ιδιαίτερα από την Επιτροπή.

2.14.2. Θόρυβος
Ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία της ΦΤΜ περιορίζεται σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να εναρμονίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ειδικότερα ο θόρυβος του συστήματος εκτύπωσης. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από την Επιτροπή για την παροχή έγκρισης.

2.15. Απαραβίαστο τμήμα της ΦΤΜ
Στη ΦΤΜ ασφαλίζονται, με απαραβίαστο τρόπο από το χειριστή, τα παρακάτω μέρη και οι λειτουργίες τους:
- Ο επεξεργαστής που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα.
- Η μνήμη εργασίας.
- Η φορολογική μνήμη.
- Η μνήμη προγραμμάτων.
- Το ρολόι.
- Η μονάδα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων.
- Οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο, με τις οθόνες και τις συσκευές εισόδου - εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

2.16. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης
Η ΦΤΜ διαθέτει σειριακή θύρα που προορίζεται για την ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της ΦΤΜ, ελέγχεται από την Επιτροπή η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης.

3. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ)
Η ταμειακή μηχανή που έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ονομάζεται ΦΤΜ/ΑΔ:
α) Το λογισμικό εφαρμογών της ΦΤΜ/ΑΔ είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.
β) Η ΦΤΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες ταμειακές μηχανές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για φορολογική μεταφορά δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες για αποθήκευση κ.λπ.).
γ) Η εισαγωγή στοιχείων γίνεται και μέσω άλλων μονάδων, εκτός του πληκτρολογίου.
Στην περίπτωση που το δίκτυο στο οποίο συνδέεται η ΦΤΜ/ΑΔ είναι δίκτυο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων, απαιτείται άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
Η ΦΤΜ/ΑΔ πληροί τουλάχιστον όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στο βασικό τύπο ΦΤΜ, δηλαδή ηλεκτροπαροχικά, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, εγγραφή φορολογικής μνήμης, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων κ.λπ.

3.1. Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ)
Η ΦΤΜ/ΑΔ περιλαμβάνει μια ενιαία ξεχωριστή μονάδα, την οποία αποτελούν:
- Ο επεξεργαστής που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα.
- Η φορολογική μνήμη.
- Η μνήμη προγραμμάτων.
- Η μνήμη εργασίας.
- Το ρολόι.
- Ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων και
- Οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο, με τις οθόνες και τις συσκευές εισόδου - εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

Η μονάδα αυτή υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και ονομάζεται ΔΗΜΕ. Η ΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην παρ. 2.3, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι
στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Φορολογική μνήμη
Για τη φορολογική μνήμη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην παρ. 2.3.3.

Μνήμη προγραμμάτων
Στη μνήμη προγραμμάτων είναι ενταμιευμένος ο φορολογικός μικροκώδικας που διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα φορολογικά δεδομένα, όλες τις λειτουργίες των ασφαλισμένων με απαραβίαστο τρόπο τμημάτων - μονάδων ελέγχου και διασφαλίζει, επίσης κατά τρόπο απαραβίαστο και ανεπηρέαστο, την εγγραφή των δεδομένων στη
φορολογική μνήμη.

3.2. Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ)
Η ΦΤΜ/ΑΔ μπορεί να περιλαμβάνει, εκτός από τη ΔΗΜΕ που αναφέρθηκε προηγουμένως και άλλες μονάδες επεξεργασίας. Αυτές οι μονάδες επεξεργασίας με τα παρελκόμενα αποτελούν τη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ).
Στις ΦΤΜ/ΑΔ το λογισμικό εφαρμογών, είτε διαβάζεται από μαγνητικό μέσο, είτε μεταφέρεται ηλεκτρονικά από τη ΔΜ. Στις ΦΤΜ/ΑΔ που διασυνδέονται σε δίκτυο, τα δεδομένα διαχείρισης λαμβάνονται από εξωτερικές μονάδες ή γραμμές δικτύου ή μεταφέρονται από τη διαχειριστική μονάδα σε άλλες ταμειακές μηχανές ή άλλες μονάδες επεξεργασίας.

3.3. Λειτουργίες
Οι δημοσιονομικές λειτουργίες που αναφέρονται στις παρ. 2.3 - 2.8 εκτελούνται ή ελέγχονται από τη ΔΗΜΕ. Οι πληροφορίες μεταξύ ΔΜ και ΔΗΜΕ μεταφέρονται με σειριακές ή παράλληλες γραμμές. Οι πληροφορίες αυτές δεν επηρεάζονται με εντολές κωδικοποιημένες από τη μηχανή. Η οργάνωση των μηνυμάτων που μεταφέρονται από τη ΔΜ στη ΔΗΜΕ είναι έτσι σχεδιασμένη, ώστε να αποκλείεται η απευθείας αλληλεπίδραση του λογισμικού εφαρμογών με το φορολογικό μικροκώδικα. Ιδιαιτέρως, όλες οι λειτουργίες της ΔΗΜΕ που σχετίζονται με τη διαχείριση φορολογικών στοιχείων είναι σύμφωνες με τους κανόνες που αναφέρονται στις παρ. 2.3 - 2.8 και δεν είναι δυνατό ν' αλλοιώνονται από το λογισμικό εφαρμογών.
Η λειτουργικότητα της ΔΗΜΕ και η επικοινωνία της με άλλες υπομονάδες εξετάζεται από την Επιτροπή.
Η ΔΗΜΕ δεν θεωρείται αυτόνομη μονάδα, αλλά μέρος του συγκεκριμένου συστήματος.

3.4. Οθόνες και πληκτρολόγια
Οι οθόνες και τα πληκτρολόγια είναι δυνατό ν' αποσπώνται από τη ΔΗΜΕ, ελέγχονται δε, είτε από τη ΔΗΜΕ, είτε από τη ΔΜ.

3.5. Εκτυπωτικές μονάδες
Εκτός από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, ο οποίος συνδέεται και ελέγχεται υποχρεωτικά από τη ΔΗΜΕ, είναι δυνατό να συνδέονται με τη ΦΤΜ/ΑΔ ένας ή περισσότεροι πρόσθετοι εκτυπωτές, οι οποίοι ελέγχονται, είτε από τη ΔΜ, είτε από τη ΔΗΜΕ.
Οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές, εάν εγκαθίστανται σε μέρος ορατό από τους πελάτες, θα πρέπει να φέρουν ευκρινή επιγραφή ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ).
Σε κάθε περίπτωση, οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές θα πρέπει να τυπώνουν σε προτυπωμένο χαρτί που φέρει την ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κατακόρυφα, ενώ, σε περίπτωση που ελέγχονται μόνο από τη δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας, θα πρέπει να τυπώνεται η ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κάθε έξι γραμμές τουλάχιστον.
Στη ΦΤΜ/ΑΔ είναι δυνατό να συνδέονται περιφερειακές μονάδες, όπως π.χ. οπτικός αναγνώστης, αναγνώστης πιστωτικής κάρτας κ.λπ., εφόσον η λειτουργία τους δεν επηρεάζει τη διασφάλιση των δημοσιονομικών δεδομένων.

3.6. Σύνδεση ΔΗΜΕ με υποσυστήματα μέτρησης
Η λειτουργία της ΔΗΜΕ είναι δυνατό να συνδυάζεται με υποσυστήματα, όπως ζυγιστικές μηχανές, αντλίες υγρών καυσίμων, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ταξίμετρα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία εισόδου στην ΔΗΜΕ παρέχονται από το αντίστοιχο υποσύστημα μέτρησης. Στην περίπτωση κατά την οποία η ΔΗΜΕ συνδέεται με αυτόματα συστήματα συναλλαγών χωρίς την παρουσία ανθρώπου και με την ενεργοποίηση της σύνδεσης αυτής, πρέπει ν' αποκλείεται κάθε άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων στη ΔΗΜΕ και να καταγράφονται ως γεγονότα οι αποσυνδέσεις. Οι συνδέσεις ΔΗΜΕ με υποσυστήματα μέτρησης εγκρίνονται από την Επιτροπή.

3.7. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης
Η ΔΗΜΕ διαθέτει σειριακή θύρα που προορίζεται για ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της ΦΤΜ/ΑΔ ελέγχεται από την Επιτροπή η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης.

4. Φορητή ΦΤΜ
Η φορητή ΦΤΜ πληροί τουλάχιστον όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν το βασικό τύπο ΦΤΜ ή ΦΤΜ/ΑΔ.

4.1. Ειδικά χαρακτηριστικά
Οι φορητές ΦΤΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα εξής κριτήρια:
- Εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, προσδιοριζόμενη, κυρίως, από το βάρος τους.
- Κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις.
- Ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασμούς.
- Καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους.
- Τροφοδοσία υπό χαμηλή τάση.

4.2. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος
Η ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία της φορητής ΦΤΜ εξασφαλίζεται από τις κάτωθι πηγές:

4.2.1. Μπαταρία
Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με μέγιστη τάση 24V DC, η οποία είναι σε θέση να παρέχει ενέργεια αρκετή για έκδοση 480 δελτίων των 15 γραμμών, με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα, σε διάστημα 8 ωρών.
Η φορητή ΦΤΜ διαθέτει ειδικό όργανο που προειδοποιεί για την επόμενη εξασθένηση της μπαταρίας αυτής.
Το όργανο αυτό παράγει οπτικό ή/και ακουστικό σήμα, όταν η μπαταρία βρίσκεται κοντά στην εξασθένηση. Η υπόλοιπη ενέργεια εξασφαλίζει την έκδοση τουλάχιστον 120 δελτίων των 15 γραμμών, με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα.

4.2.2. Εξωτερική πηγή 12 ή 24V DC
H φορητή ΦΤΜ διαθέτει κατάλληλη είσοδο, έτσι ώστε να λειτουργεί με λήψη από εξωτερική πηγή 12 ή 24V DC.

4.3. Συνθήκες κανονικής λειτουργίας
Πέραν από κάθε άλλη δοκιμή που η Επιτροπή κρίνει αναγκαία, πραγματοποιούνται δοκιμές, με στόχο να επιβεβαιώσουν την κανονική λειτουργία κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στη συνέχεια.

4.3.1. Θερμοκρασία
Στο διάστημα από 0°C έως + 48°C, αναφερόμενο, επίσης, στην ετικέτα της φορητής ΦΤΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών που συνοδεύει τη φορητή ΦΤΜ. Στην ετικέτα της φορητής ΦΤΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών που τη συνοδεύει, αναφέρεται υποχρεωτικά το θερμοκρασιακό πεδίο στο οποίο μπορεί να βρεθεί η φορητή ΦΤΜ χωρίς οποιεσδήποτε επιδράσεις στη φυσιολογική της λειτουργία. Το θερμοκρασιακό αυτό διάστημα περιέχει οπωσδήποτε το διάστημα που ορίζεται ως περιοχή οριακών θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της φορητής ΦΤΜ [t1, t2].

4.3.2. Σχετική υγρασία
Στο διάστημα από 20% έως 90%.

4.3.3. Λειτουργική καταλληλότητα μπαταρίας
Για τη μπαταρία της παρ. 4.2.1 πιστοποιείται η λειτουργική καταλληλότητά της, καθώς και εκείνη του αισθητήρα αναγνώρισης της εξασθένησής της, σχετικά με τις περιγραφείσες δυνατότητες έκδοσης δελτίων σε διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας εντός της περιοχής [0°C + 48°C] και με τη σηματοδοσία που προβλέπεται.


4.4. Τεχνικοί έλεγχοι

4.4.1. Γενικά
Για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των φορητών ΦΤΜ κατά τις πειραματικές δοκιμές, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παρ. 4.1 και

4.2, εφαρμόζονται οι οδηγίες που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, συμπληρούμενες και σε συμφωνία για όλα όσα δεν προβλέπονται ρητά, μ' εκείνες που έχουν καθοριστεί για τις κλασικές ΦΤΜ που λειτουργούν υπό τάση 230V AC, 50Hz ± 5%.

4.4.2. Θερμικοί κύκλοι

4.4.2.1. Η φορητή ΦΤΜ υποβάλλεται στις συνθήκες για τις οποίες γίνεται αναφορά στην παρ. 4.4.2.2 που ακολουθεί, για μια συνεχή (αδιάκοπη) διαδοχή τριών τουλάχιστον θερμικών κύκλων, ο καθένας των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο γράφημα και τις συνθήκες που περιγράφονται στη συνέχεια:

Ως περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της φορητής ΦΤΜ ορίζεται το θερμοκρασιακό διάστημα [t1 - t2], όπου t1 = 0°C και t2 = +48°C. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κατασκευαστών να καθορίσουν μια ευρύτερη περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της φορητής ΦΤΜ, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν οι σχέσεις t1 ? 0°C και t2 ? + 48°C και ότι τα όρια του ως άνω θερμοκρασιακού διαστήματος θ' αναφέρονται στη μεταλλική πινακίδα επί της οποίας αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φορητής ΦΤΜ. Οι κατωτέρω οριζόμενες θερμοκρασίες, οι χαρακτηρίζουσες τα όρια των θερμικών κύκλων, αναφέρονται στον κλιματιζόμενο χώρο όπου εκτελείται η δοκιμή. Η ταχύτητα μεταβολής της θερμοκρασίας, τόσο κατά την αύξηση, όσο και κατά τη μείωσή της πρέπει να είναι μικρότερη των 2°C το λεπτό.
Οι οριακές θερμοκρασίες (ελάχιστη t1' και μέγιστη t2') που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε θερμικό κύκλο, στις οποίες η φορητή ΦΤΜ πρέπει να παραμένει επί 60 λεπτά, ταυτίζονται με t1 και t2, αντίστοιχα:
t1'=t1, t2'=t2.

4.4.2.2. Συνθήκες για την εκτέλεση των θερμικών κύκλων
Τάση τροφοδοσίας: Η ονομαστική τάση ή μια τιμή περιλαμβανόμενη στο ονομαστικό διάστημα της τάσης. Κατά τη διάρκεια των θερμικών κύκλων δεν πρέπει να υπάρχει σχηματισμός συμπυκνωμάτων. Η φορητή ΦΤΜ πρέπει να είναι σε αυτόματη λειτουργία καθ' όλο το διάστημα της θερμικής μεταβολής, με τρόπο που να εκδίδει το ισοδύναμο ενός δελτίου κάθε 4 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να συμβούν διακοπές στην κανονική λειτουργία. Μετά τη δοκιμή η φορητή ΦΤΜ πρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά.

4.4.3. Αδιαπερατότητα
Επιβεβαιώνεται η συμβατότητα με την προδιαγραφή IEC 70-1, επίπεδο προστασίας IRX1, στις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Η φορητή ΦΤΜ υποβάλλεται σε δοκιμή σε κατάσταση μη λειτουργίας και σε καταστάσεις έκδοσης δελτίου.
β) Σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας, προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή.
Μετά τη δοκιμή η φορητή ΦΤΜ πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

4.4.4. Διαταραχές
Επιβεβαιώνεται η συμβατότητα με την προδιαγραφή IEC 801-4, αναφορικά με επιβολή διαταραχών πάνω στα καλώδια τροφοδοσίας, υπό 0,5KV και χωρητική σύζευξη.

4.4.5. Ελεγχος των χαρακτηριστικών της μπαταρίας

4.4.5.1. Μπαταρία καινούρια και φορτισμένη όπως χορηγείται από τον κατασκευαστή
Συνθήκες δοκιμής:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Εκδοση ενός δελτίου το λεπτό με 15 γραμμές και 16 χαρακτήρες.
Θεωρείται ότι η δοκιμή έχει περατωθεί επιτυχώς αν εκδοθούν σωστά τουλάχιστον 480 δελτία.

4.4.5.2. Μπαταρία σε κατάσταση εκφόρτισης (με αντίστοιχη εμφάνιση του σήματος εξασθένησης)
Η δοκιμή πραγματοποιείται εκφορτίζοντας τη μπαταρία με την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή μέθοδο, μέχρι τη σηματοδότηση της επόμενης εξάντλησης. Κατόπιν, δίδεται εντολή για την εκτύπωση ενός δελτίου, με τις γραμμές και τους χαρακτήρες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, κάθε 4 λεπτά για τουλάχιστον 8 ώρες (120 δελτία).

4.4.5.3. Επιβεβαιώνεται η κανονική λειτουργία της φορητής ΦΤΜ στο διάστημα τάσεως (90% ... 120% της ονομαστικής τάσης) ή, γενικότερα, στο δηλούμενο διάστημα από τον κατασκευαστή και για τις δύο μπαταρίες, επαληθεύοντας την κατοχή των λοιπών δηλωθέντων λειτουργικών χαρακτηριστικών και εφαρμόζοντας εν
προκειμένω την προδιαγραφή IEC 74-2, παρ. 1.2.8.4, με στόχο τη διαφύλαξη του αναλλοίωτου των φορολογικών στοιχείων.

4.4.6. Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
Εφόσον η φορητή ΦΤΜ δεν διαθέτει γείωση, πραγματοποιούνται μόνο οι έμμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις στο επίπεδο αναφοράς.

5. Λειτουργία των ΦΤΜ με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα Ευρώ

5.1. Οι ΦΤΜ (ΦΤΜ, ΦΤΜ/ΑΔ, φορητές ΦΤΜ) που χορηγείται άδεια καταλληλότητας μετά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων της παρούσας απόφασης, λειτουργούν:
α) Με νόμισμα τη δραχμή, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις διαδικασίες ένταξης της Ελλάδας στην Οικονομική Νομισματική Ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
β) Με νόμισμα το Ευρώ από την ημερομηνία υποχρεωτικής χρήσης του στην Ελλάδα ή από ημερομηνία που επιθυμεί ο κάτοχος της ΦΤΜ, εφόσον αυτή εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου ένταξης της Ελλάδας στην Οικονομική Νομισματική Ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και είναι σύμφωνη και εναρμονισμένη
με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ και της φορολογικής νομοθεσίας.

5.2. Οι ΦΤΜ που έχουν εγκριθεί και πάρει άδεια καταλληλότητας πριν από την ισχύ των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται να λειτουργήσουν με νόμισμα το Ευρώ, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό να υποστούν τις αναγκαίες τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις στα λειτουργικά προγράμματα ή και στα υλικά μέρη.

5.2.1. Για το σκοπό αυτό κατατίθενται στην Επιτροπή:
5.2.1.1. Δήλωση του κατόχου της άδειας της ΦΤΜ ότι προτίθεται να προβεί σε τροποποίησή της.

5.2.1.2. Ο παλαιός και ο νέος κώδικας λογισμικού σε object μορφή και σε δισκέτα 3,5 ιντσών. Ο πηγαίος κώδικας του νέου λογισμικού είναι, ανά πάσα στιγμή, στη διάθεση της Επιτροπής για έλεγχο.

5.2.1.3. Δείγματα απ' όλα τα εκδιδόμενα δελτία.

5.2.1.4. Κατάλογος των εξαρτημάτων που αντικαθίστανται, με πλήρη περιγραφή του καθενός απ' αυτά και ενδεικτική τιμή κόστους.

5.2.2. Σε περίπτωση αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης, ακολουθείται η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

5.2.3. Ενημερώνεται το βιβλιάριο συντήρησης κάθε μηχανής που υφίσταται τροποποίηση.

5.2.4. Για τις τροποποιημένες μηχανές ισχύουν τα εξής:

5.2.4.1. Με τη διαδικασία ενεργοποίησης της λειτουργίας με Ευρώ, μηδενίζονται όλοι οι αθροιστές (ημερήσιοι και σωρευτικοί) που περιέχουν δραχμικά ποσά, αφού εγγραφούν στη φορολογική μνήμη με τη διαδικασία έκδοσης του τελευταίου δελτίου ημερήσιας κίνησης (Ζ - read) σε δραχμές.

5.2.4.2. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας με Ευρώ, η έκδοση των δελτίων Ζ περιλαμβάνει μόνο τα ποσά των συναλλαγών με Ευρώ.

5.2.4.3. Για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης σε ΦΤΜ που δεν έχει αντικατασταθεί η φορολογική μήνη, γίνεται διαχωρισμός της περιόδου λειτουργίας με δραχμές και της περιόδου λειτουργίας με Ευρώ. Εάν ζητηθεί μικτή περίοδος, θα πρέπει να εκτυπώνονται χωριστά και διακριτά τα αντίστοιχα ποσά των περιόδων, πρώτα των δραχμών και μετά των Ευρώ.
Εναλλακτικά, για την περίοδο λειτουργίας σε δραχμές, μπορεί να εκτυπώνεται ειδικό μήνυμα με την ημερομηνία και τον αύξοντα αριθμό του τελευταίου δελτίου Ζ που εκδόθηκε σε δραχμές.

5.3. Στις μηχανές στις οποίες ενεργοποιείται η λειτουργία με νόμισμα το Ευρώ πριν από την ημερομηνία υποχρεωτικής χρήσης του στην Ελλάδα, ισχύουν τα εξής:

5.3.1. Η ενεργοποίηση της μηχανής και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας με Ευρώ θα πρέπει να γίνεται με ειδικούς κατάλληλους χειρισμούς από το πληκτρολόγιο (είτε με χρήση κωδικών, είτε με ειδικές θέσεις του "κλειδιού", είτε και με συνδυασμό αυτών). Η πλήρης, σαφής και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας ενεργοποίησης κατατίθεται στην Επιτροπή.

5.3.2. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας με νόμισμα το Ευρώ σηματοδοτείται και εγγράφεται με ειδική εγγραφή στη φορολογική μνήμη και περιλαμβάνει τη φράση "ΕΝΑΡΞΗ EURO", την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

5.3.3. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των ΦΤΜ με περισσότερα του ενός νομίσματα ταυτοχρόνως. Από την ημερομηνία ενεργοποίησης της λειτουργίας με Ευρώ, η ΦΤΜ λειτουργεί μόνο με Ευρώ και διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι αντιστρέψιμη (δεν μπορεί να λειτουργήσει ξανά με δραχμές). Η λειτουργία της ΦΤΜ
με Ευρώ γνωστοποιείται στο καταναλωτικό κοινό με σχετική πινακίδα, η οποία τοποθετείται με ευθύνη του κατόχου της σε εμφανές σημείο πλησίον της ΦΤΜ και στην οποία αναγράφεται με μεγάλα και ευανάγνωστα γράμματα η φράση "Η ταμειακή μηχανή λειτουργεί με Ευρώ".

5.3.4. Επιπλέον δυνατότητα της ΦΤΜ να κάνει βοηθητικούς υπολογισμούς ισοτιμίας ενός ή περισσοτέρων ξένων νομισμάτων, δεν αποτελεί φορολογική λειτουργία. Οι συντελεστές ισοτιμίας για μετατροπές άλλων νομισμάτων έχουν 6 σημαντικά ψηφία.
Η περιγραφή όλων των χειριστών μετατροπής και ο τρόπος καταχώρισης των ισοτιμιών δηλώνεται στην Επιτροπή.

5.3.5. Η μορφή των εκδιδομένων Δελτίων Λιανικής Πώλησης "Νόμιμη Απόδειξη" παραμένει γενικά αναλλοίωτη, εκτός του ότι, από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας με Ευρώ, θα εκτυπώνεται με λατινικούς χαρακτήρες η λέξη "EURO" μετά το τελικό συνολικό (πληρωτέο) ποσό της συναλλαγής, είτε δίπλα μετά απ' αυτό στην ίδια γραμμή εκτύπωσης - εάν υπάρχει χώρος 4 χαρακτήρων - είτε στην αμέσως επόμενη γραμμή, κάτω ακριβώς απ' αυτό.

5.3.6. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε ποσά στα εκδιδόμενα δελτία και στην οθόνη (ή στις οθόνες) της ΦΤΜ έχουν 2 δεκαδικά ψηφία. Οι εσωτερικοί υπολογισμοί και πράξεις γίνονται με 4 δεκαδικά ψηφία και η στρογγυλοποίηση των εκτυπούμενων ή εμφανιζόμενων ποσών γίνεται σε 2 δεκαδικά ψηφία.

5.4. Οι ΦΤΜ που διατίθενται στην αγορά προς πώληση μετά την ημερομηνία υποχρεωτικής χρήσης του Ευρώ στην Ελλάδα, λειτουργούν εξαρχής με μόνο νόμισμα το Ευρώ, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενεργοποίηση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στα λειτουργικά προγράμματα και μέρη της μηχανής, κατατίθεται στην
Επιτροπή και ελέγχεται απ' αυτή.

10. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία αυτή η υπ' αριθ. 1016031/103/0015Β/5.2.1998 (ΦΕΚ 120/Β') ΑΥΟ, η οποία δεν έτυχε εφαρμογής,
καταργείται.

11. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης