Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 16802/667/27.8.2010 Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 9319/01.06.2021.Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-08-2010 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Κ.Υ.Α. αριθμ. 16802/667/27.8.2010
Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


Αριθμ. 16802/667

(ΦΕΚ Β' 1345/31-08-2010)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 10 του ν. 3667/2008 (ΦΕΚ Α 114) «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 118) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 29/Α).

4. Τον ν. 3270/04 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 187) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».

5. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213).

6. Το π.δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Α. Οι ημεδαποί και αλλοδαποί καταρτιζόμενοι/ες και σπουδαστές/τριες των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.127/ 2017, δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, όπου αυτή προβλέπεται, στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

Ι. α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* αστέρων (50 κλινών και άνω), 4* αστέρων (60 κλινών και άνω) και 3* αστέρων (110 κλινών και άνω), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας, και ειδικότερα εκείνων που καθιστούν δυνατή την ορθή άσκηση της πρακτικής εκάστης ειδικότητας.

β. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* και 4* αστέρων, ανεξαρτήτως αριθμού κλινών, που διαθέτουν σήμα «boutique hotel» που χορηγείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ. Ε. Ε.), και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας, και ειδικότερα εκείνων που καθιστούν δυνατή την ορθή άσκηση της πρακτικής εκάστης ειδικότητας.

II. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες διαθέτουν τμήματα συναφή με τις ειδικότητες των ασκουμένων, εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.

III. Τουριστικά Γραφεία για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των απασχολουμένων είναι τρία (3) άτομα και άνω, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

IV. Αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, τα οποία είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και απασχολούν στην ειδικότητα τέσσερα(4)άτομα κατ’ ελάχιστο, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

V. Eστιατόρια, για τους/τις ασκούμενους/ες συναφών ειδικοτήτων, τα οποία διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας, είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και απασχολούν στην ειδικότητα πέντε (5) άτομα κατ’ ελάχιστο, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

VI. Ναυλομεσιτικά γραφεία, για τους/τις ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των απασχολουμένων είναι τρία (3) άτομα και άνω, όπως αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

VII. Εταιρείες Κρουαζιέρας για τους/τις ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων.

VIII. Εταιρείες Γενικών Αντιπροσώπων Πωλήσεων (G.S.A. General Sales Agents) για τους/τις ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων.

IX. Αεροπορικές εταιρείες για τους/τις ασκούμενους/ ες συναφών ειδικοτήτων.

X. Εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων.

XI. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, για τους/τις ασκούμενους/ες συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός των απασχολουμένων είναι πέντε (5) άτομα και άνω, όπως αυτός αποτυπώνεται κάθε φορά στη τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

XII. Εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων καθώς και εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων για τους/τις ασκούμενους/ες συναφών ειδικοτήτων.

Β. Οι σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενοι/ες των σχολών της υποπαρ. Α της παρούσας δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις των ανωτέρω κατηγοριών της ημεδαπής ή που εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής για την πρακτική άσκηση.

Γ. Οι Διευθυντές/τριες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού δύνανται να τοποθετούν σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενους/ες και σε άλλες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, εφόσον τεκμηριώσουν τη συνάφεια του αντικειμένου της επιχείρησης με την ειδικότητα του/της πρακτικά ασκούμενου/ης, με εισήγησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού και λάβουν τη σχετική έγκριση.


2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 προκειμένου να δεχτούν ως πρακτικά ασκούμενο/η σπουδαστή/τρια ή καταρτιζόμενο/η των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.127/ 2017, συνάπτουν συμβάσεις με τις Σχολές αυτές, οι οποίες τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμες προς επίδειξη, όποτε ζητούνται, από τους Επόπτες Πρακτικής Άσκησης και τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση συνάπτει σύμβαση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ή σπουδαστών/τριών Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, η οποία εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ, η σύμβαση και τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι η συμβαλλόμενη Σχολή είναι Τουριστικών Επαγγελμάτων, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιο φορέα.

3. Σε περίπτωση εισόδου πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την πρακτική άσκηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων, που προκύπτουν α) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, που συνάπτονται μεταξύ της Ε.Ε. ή της Ε.Ε. και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου, β) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσότερων κρατών μελών και ενός ή περισσότερων τρίτων χωρών.

4. Ο ασκούμενος σπουδαστής/μαθητής/φοιτητής δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας και πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση με την εποπτεία εργαζομένου ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του.

5. Ο ασκούμενος σπουδαστής/ μαθητής/ φοιτητής πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε τμήματα των επιχειρήσεων της παρ. 1, αντίστοιχα με την ειδικότητα του. Η πρακτική άσκηση ακολουθεί πρόγραμμα, το οποίο η κάθε σχολή είναι υποχρεωμένη να καταθέτει στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1. Η σχολή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση της επιχείρησης στο κατατεθειμένο πρόγραμμα.

6. Το ποσοστό των πρακτικά ασκούμενων που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις της παρ. 1 δεν δύναται να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού τους και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος, και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4554/2018 (Α’ 130).

7. Η διάρκεια πρακτικής άσκησης προβλέπεται στη σύμβαση που συνάπτεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζει ο Κανονισμός Σπουδών και το Πρόγραμμα κάθε Σχολής.

8. Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.127/ 2017, ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 60% του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού, όπως εκάστοτε ισχύει, σε περίπτωση, δε, συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από ΕΣΠΑ, ανέρχεται στο 80%. Όσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν στέγη στους ασκούμενους, των οποίων η κατοικία είναι εκτός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η επιχείρηση και σε νησιωτικά συμπλέγματα εκτός νήσου, καταβάλλουν σε αυτούς επιπλέον αποζημίωση στέγης ίση κατ’ ελάχιστο με το 20% του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού, όπως εκάστοτε ισχύει.
Εξαιρούνται της κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι των ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) της ημεδαπής.

9. Το ωράριο πρακτικής άσκησης καθορίζεται με ευθύνη των υπευθύνων των επιχειρήσεων της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας και τις εκάστοτε ΕΓΣΣΕ. Υπερωριακή απασχόληση δεν επιτρέπεται. Ειδικά σε ό,τι αφορά στους ανήλικους ασκούμενους σπουδαστές/ μαθητές οι επιχειρήσεις της παρ. 1, δεσμεύονται από τις κείμενες διατάξεις περί χρονικών ορίων ανηλίκων και εφήβων του άρθρου 5 του ν. 1837/1989 και του άρθρου 3 του π.δ. 62/98.

10. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους/ τις πρακτικά ασκούμενους/ες στο ειδικό έντυπο Ε3.5: «Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών», στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

11. Οι ασκούμενοι σπουδαστές/ μαθητές/ φοιτητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1077/1980, καλύπτονται δε ασφαλιστικά για ατύχημα και υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2837/2000 και την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004. Οι ασκούμενοι/ες σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012 (Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον η ειδικότητα το απαιτεί.

12. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η ασκούμενος/η υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ), μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του/της, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83), ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης), στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

13. Αρμόδιο για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας είναι το Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) και τις κείμενες διατάξεις περί αδήλωτης εργασίας.

14. Επί μέρους Κανονισμοί Πρακτικής Άσκησης κάθε συμβαλλόμενης Σχολής με τις επιχειρήσεις της παρ. 1 ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της απόφασης αυτής.

15. Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για σπουδαστές/τριες και καταρτιζόμενους/ες των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.127/ 2017, και δεν τυγχάνει εφαρμογής σε μαθητές/ τριες και σπουδαστές/τριες επαγγελματικής εκπαίδευσης ή φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης