ΠΟΛ.1323/31.12.1998

Κοινοποίηση διατάξεων - Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το ΔημόσιοΣχόλια:


31 Δεκ 1998

Taxheaven.gr
 Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1998
Αριθμ. Πρωτ.: 1145362/7150-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 16η (Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ: Α΄
ΠΟΛ.: 1323

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/22.10.1998), με τις οποίες τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το άρθρο 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'/23.3.1990).
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών, με αποφάσεις του, να επιβάλλει περιορισμούς και απαγορεύσεις, όχι μόνο κατά των οφειλετών του Δημοσίου που δεν έχουν τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο (με αναστολή πληρωμής ή με διευκόλυνση τμηματικής καταβολής) τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο, αλλά και κατά των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου.
Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο αποδεικνύεται με αποδεικτικό ενημερότητας, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Με αποφάσεις, επίσης, του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να διαφοροποιείται ο
χρόνος ισχύος του αποδεικτικού, ανάλογα με την αιτία που αυτό ζητείται, το είδος του επαγγέλματος του αιτούντα (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο), καθώς και τη συνέπεια αυτού στις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, όσον αφορά τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του.
Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού θα αρχίσει μετά την έκδοση και δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία, εκτός των άλλων, θα καθορισθεί και ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού.
Συνεπώς, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με εκδοθείσες αποφάσεις.


Taxheaven.gr