Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1313/29.12.1998 Λειτουργία Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1313/29.12.1998
Λειτουργία Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ)


Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 1998
Αριθ. Πρωτ.: 1144627/9317/ΔΕ/Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΟΛ.: 1313

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.).

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 συστήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου με τον τίτλο "Ελεγκτικά Κέντρα" και συγκεκριμένα το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘΕΚ) και τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ).
Ακόμη, με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ.280/1997, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, καθορίστηκε το οργανωτικό πλαίσιο, τόσο του ΕΘΕΚ, όσο και των ΠΕΚ, καθώς και η κατά τόπο αρμοδιότητα αυτών.

2. Επίσης, με τις υπ' αριθ. 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ-Α/14.5.1998 και 1107047/5835/ΔΕ-Β/21.9.1998 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίστηκε η καθ' ύλην αρμοδιότητα του ΕΘΕΚ, καθώς και οι υποθέσεις που εξαιρούνται από την ελεγκτική αρμοδιότητα αυτού. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των αποφάσεων αυτών,
εκδόθηκαν οι υπ' αριθ. 1064334/4088/ΔΣΣΦΕ/και 1137245/9145/ΔΕ-Β/ερμηνευτικές εγκύκλιοι διαταγές.

3. Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. 1134591/2264/Α0006/2.12.1998 (ΦΕΚ 1244/Β'/10.12.1998) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίστηκε ως ημέρα έναρξης λειτουργίας των ΠΕΚ η 1.1.1999. Σημειώνεται ότι, με την υπ' αριθ. 1124040/2112/Α0006/9.11.1998 (ΦΕΚ 1177/Β'/12.11.1998) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έγινε ανακατανομή της κατά τόπον αρμοδιότητας μεταξύ του ΠΕΚ Αθηνών και του ΠΕΚ Πειραιά, σε σχέση με τα όσα καθορίζονταν στο άρθρο 3 του Π.Δ.280/1997.

4. Ωσαύτως, με την υπ' αριθ. 1144191/1490/ΔΕ-Α/24.12.1998 κοινοποιούμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ανακαθορίζεται η καθ' ύλην αρμοδιότητα των ΠΕΚ.
Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης αυτής παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες.

α) Με τις διατάξεις της παρ. 1 της απόφασης αυτής, τα ΠΕΚ είναι αρμόδια να διενεργούν τακτικό (οριστικό) έλεγχο των ανέλεγκτων υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογούμενων γενικά, που ανήκουν στην κατά τόπο αρμοδιότητά τους, των οποίων το συνολικό ποσό ακαθάριστων ετήσιων εσόδων, για διαχειριστική περίοδο που έκλεισε μέσα στο έτος 1997, ανέρχεται από 350.000.001 δρχ. μέχρι και 2.000.000.000 δρχ., καθώς και όλων των ανέλεγκτων υποθέσεων των ίδιων επιτηδευματιών για τις προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις, ανεξάρτητα του
συνολικού ύψους των ακαθάριστων εσόδων εκάστης εκ των χρήσεων αυτών.

β) Με τις διατάξεις της παρ. 2 της ίδιας απόφασης, εξαιρούνται από την ελεγκτική αρμοδιότητα των ΠΕΚ οι υποθέσεις:
αα) Γεωργικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων αυτών, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων κατά τη χρήση 1997.
ββ) Φορολογίας πλοίων, καθώς και όλες οι υποθέσεις λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές.
γ) Με τις διατάξεις της παρ. 3 της εν λόγω απόφασης, ορίζεται ότι οι λοιπές αρμοδιότητες των ΠΕΚ, ως προς τη διενέργεια προληπτικού και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, καθώς και επανελέγχου, παραμένουν όπως αυτές έχουν ορισθεί με τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 και το Π.Δ.280/1997.
δ) Με τις διατάξεις της παρ. 4 της κοινοποιούμενης απόφασης, τα ΠΕΚ, εκτός από τη διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου στις παραπάνω υπαγόμενες στην αρμοδιότητά του υποθέσεις, κατέστησαν αρμόδια και για τη λοιπή διαδικασία της βεβαίωσης των φόρων κ.λπ. των υποθέσεων αυτών.
ε) Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 5 της κοινοποιούμενης απόφασης, οι Προϊστάμενοι των ΠΕΚ, κατά την άσκηση όλων των παραπάνω αναφερομένων αρμοδιοτήτων, εξομοιώνονται με τον Προϊστάμενο ΔΟΥ.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ΔΟΥ και τα ΠΕΚ θα προβούν στις ακόλουθες ενέργειες, κατά περίπτωση:

α) Οι ΔΟΥ, αφού συγκεντρώσουν τους φακέλους των υποθέσεων που υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των ΠΕΚ, θα δημιουργήσουν ξεχωριστό αρχείο κατά φορολογικό αντικείμενο (φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ κ.λπ.), προκειμένου έτσι να γνωρίζουν και να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεων αυτών.

β) Επίσης, οι ΔΟΥ θα συντάξουν κατάσταση, όπως ο συνημμένος πίνακας, την οποία θα στείλουν στο αρμόδιο ΠΕΚ, με κοινοποίηση αυτής και στη Διεύθυνση Ελέγχου - Τμήμα Β', μέχρι την 15.1.1999.

γ) Τα ΠΕΚ, με βάση την Κατάσταση - Πίνακα που θα λάβουν από τις αρμόδιες ΔΟΥ, θα προβούν στις απαραίτητες προελεγκτικές διαδικασίες (επιλογή υποθέσεων για έλεγχο, προετοιμασία ελέγχου κ.λπ.) και, με έγγραφό τους προς τις αρμόδιες ΔΟΥ, θα ζητούν την αποστολή απ' αυτές όλων των απαραίτητων στοιχείων (όλο το φάκελο των δηλώσεων κάθε φορολογικού αντικειμένου) για τον έλεγχο των επιλεχθεισών υποθέσεων.
Το έγγραφο αυτό των ΠΕΚ θ' αποστέλλεται και στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ, για την αποστολή απ' αυτή τυχόν στοιχείων που έχει στη διάθεσή της και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ακόμη, το έγγραφο αυτό των ΠΕΚ θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ελέγχου - Τμήμα Β', στο οποίο θ' αναγράφεται ο αριθμός της εντολής ελέγχου και τα στοιχεία του ελεγκτή, εφόσον βέβαια έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου με βάση την Κατάσταση - Πίνακα των υποθέσεων που υπάγονται στην ελεγκτική τους αρμοδιότητα, την οποία παρέλαβαν από τις ΔΟΥ.
Σε περίπτωση που από τα ΠΕΚ δεν έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου με βάση την ως άνω Κατάσταση - Πίνακα, αλλά εκδοθούν μετά την παραλαβή των φακέλων των υποθέσεων από τις ΔΟΥ, τότε τα ΠΕΚ θα γνωστοποιούν, με ξεχωριστό έγγραφό τους, στη Διεύθυνση Ελέγχου - Τμήμα Β', τις υποθέσεις που χρεώθηκε κάθε ελεγκτής και τον αριθμό της σχετικής εντολής ελέγχου.

δ) Οι αρμόδιες ΔΟΥ, μόλις παραλάβουν το έγγραφο των ΠΕΚ της προηγούμενης παραγράφου, θα καταγράψουν λεπτομερώς, σε ενιαία αναλυτική Κατάσταση - έγγραφο, όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους φακέλους (κατά φορολογικό αντικείμενο εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΚΒΣ κ.λπ.) κάθε υπόθεσης που ζήτησαν τα ΠΕΚ
για έλεγχο και θα τα στέλνουν συνημμένα στα ΠΕΚ, με απόδειξη.
Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που είναι εφικτό (όπως όταν η έδρα του ΠΕΚ και της ΔΟΥ είναι στην ίδια πόλη), αντί της αποστολής των υποθέσεων με το ταχυδρομείο θα πρέπει να προτιμάται η παράδοση των υποθέσεων στον ελεγκτή που έχει την εντολή ελέγχου ή σε προς τούτο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή επιμελητή του ΠΕΚ, ακολουθούμενης βεβαίως όλης της λοιπής διαδικασίας καταγραφής των στοιχείων της υπόθεσης και υπογραφής από τον παραλαμβάνοντα την υπόθεση επί του εγγράφου παράδοσης της υπόθεσης.
Αντίγραφα των παραπάνω Καταστάσεων - εγγράφων αποστολής ή παράδοσης των υποθέσεων θα τίθενται από τις ΔΟΥ σε ειδικό φάκελο - ντοσιέ, που θα τηρείται στο αρχείο του Τμήματος ή Γραφείου Ελέγχου, μαζί με αντίγραφο της κατάστασης των υποθέσεων που υπάγονται στα ΠΕΚ.

ε) Μετά το πέρας του ελέγχου από τα ΠΕΚ και των λοιπών διαδικασιών στις οποίες αυτό θα προβεί, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση, τα ΠΕΚ θα επιστρέφουν στις αρμόδιες ΔΟΥ ολόκληρους τους φακέλους των υποθέσεων που ήλεγξαν.
Οι ΔΟΥ θα ξεχρεώνουν τις υποθέσεις αυτές από την Κατάσταση - έγγραφο που θα τηρούν στο αρχείο τους και, στη συνέχεια, θα τοποθετούν στο περαιωμένο αρχείο κάθε μία από τις υποθέσεις αυτές (κατά φορολογικό αντικείμενο) με την ένδειξη δια σφραγίδος πάνω στο φάκελο "ελέγχθηκε και περαιώθηκε από το ΠΕΚ...". Το διαβιβαστικό έγγραφο επιστροφής των φακέλων των υποθέσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ θα κοινοποιείται και στη Διεύθυνση Ελέγχου - Τμήμα Β', στο οποίο θ' αναγράφεται η ημερομηνία περάτωσης του ελέγχου κάθε υπόθεσης από τον ελεγκτή, καθώς και η ημερομηνία θεώρησης αυτών από τον αρμόδιο Προϊστάμενο των ΠΕΚ. Ολα τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το ΕΘΕΚ.

6. Για την επίλυση επιμέρους θεμάτων εφαρμόζονται, αναλόγως και κατά περίπτωση, οι οδηγίες που σας δόθηκαν με τις υπ' αριθ. 1064334/4088/ΔΣΣΦΕ-Β/και 1137245/9145/ΔΕ-Β/διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών για τη λειτουργία του ΕΘΕΚ.
Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που, ενδεχομένως, θα ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους καθ' όλη τη διάρκεια που ο σχετικός φάκελος αυτών θα βρίσκεται στα ΠΕΚ, θα χορηγούνται από την αρμόδια ΔΟΥ, με βάση στοιχεία που θα της δίνει το ΠΕΚ που θα έχει την υπόθεση, ύστερα από σχετικές τηλεομοιοτυπίες (fax) με συνέχεια ιδίου εγγράφου, που θ' ανταλλάσσονται μεταξύ τους.

7. Τέλος, το ΕΘΕΚ και τα ΠΕΚ θα στέλνουν στη Διεύθυνση Ελέγχου - Τμήμα Β' (Fax: 32.46.794) ανελλιπώς και χωρίς καμία καθυστέρηση, το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, δελτίο αποτελεσμάτων φορολογικών ελέγχων, για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, τόσο για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν με βάση την ΠΟΛ.1144/1998, για τις οποίες επήλθε επίλυση των διαφορών, όσο και γι' αυτούς που διενεργήθηκαν με τις γενικές διατάξεις (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο, το οποίο θα συντάσσεται και θα στέλνεται τόσο ανά εποπτεία ελέγχου, όσο και συγκεντρωτικά).Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας των ΠΕΚ του Υπουργείου Οικονομικών 1144191/1490/ΔΕ/Α'/24.12.1998

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 211/Α').
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.280/1997 (ΦΕΚ 203/Α') "Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων".
3. Την υπ' αριθ. 1134591/2264/Α0006/2.12.1998 (ΦΕΚ 1244/Β'/10.12.1998) απόφασή μας, με την οποία ορίστηκε ως ημέρα έναρξης λειτουργίας των ΠΕΚ η 1.1.1999.
4. Την ανάγκη ανακαθορισμού της καθ' ύλην αρμοδιότητας των ΠΕΚ του Υπουργείου Οικονομικών για την αποτελεσματική άσκηση του ελεγκτικού έργου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α') "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως προβλέφθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α').
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ανακαθορίζουμε την καθ' ύλην αρμοδιότητα των ΠΕΚ του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως:

1. Στην αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου των ΠΕΚ υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις επιτηδευματιών και φορολογούμενων, γενικά, που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν εντός του έτους 1997, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα από 350.000.001 δρχ. μέχρι και 2.000.000.000 δρχ., καθώς και όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογούμενων που αφορούν προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων.

2. Από την αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου των ΠΕΚ εξαιρούνται οι πιο κάτω υποθέσεις:

α) Γεωργικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων αυτών.
β) Φορολογίας πλοίων, καθώς και όλες οι υποθέσεις λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές.

3. Οι λοιπές αρμοδιότητες των ΠΕΚ, ως προς τη διενέργεια προληπτικού και προληπτικού και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, καθώς και επανελέγχου, παραμένουν όπως αυτές έχουν ορισθεί με τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 και το Π.Δ.280/1997.

4. Στην αρμοδιότητα των ΠΕΚ υπάγεται και η έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις υποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, η περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών, καθώς και η βεβαίωση των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και των προστίμων, με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες ΔΟΥ των οικείων χρηματικών καταλόγων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων παραγράφων, οι Προϊστάμενοι των ΠΕΚ εξομοιώνονται με τον Προϊστάμενο ΔΟΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης