Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 2/24822/ΔΠΓΚ/21.3.2014 Διαχείριση πιστώσεων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται στο πλαίσιο της κινητικότητας, της διαθεσιμότητας και γενικότερα της ανακατανομής του προσωπικού του δημοσίου τομέα


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2014 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. πρωτ.: 2/24822/ΔΠΓΚ/21.3.2014
Διαχείριση πιστώσεων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται στο πλαίσιο της κινητικότητας, της διαθεσιμότητας και γενικότερα της ανακατανομής του προσωπικού του δημοσίου τομέα


Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014
Αριθ. πρωτ.: 2/24822/ΔΠΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κώδικας : 101 65 Αθήνα
Τηλέφωνα
Τμήμα Α' : 210-3338423,-398, -558, -397, -472, -470
Τμήμα Β' : 210-3338379,-522, -395, -367, -507, -483
Τμήμα Γ' : 210-3338376,-473, -378, -399, -390, -400, -531,
Τμήμα Δ' : 210-3338315,-275, -302, -291
Τμήμα ΣΤ' : 210-3338389,-475, -377, -258
FAX : 210 33 38 206

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: "Διαχείριση πιστώσεων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται στο πλαίσιο της κινητικότητας, της διαθεσιμότητας και γενικότερα της ανακατανομής του προσωπικού του δημοσίου τομέα"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τις υποπαραγράφους Ζ.1 και Ζ.2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012, παρέχεται η δυνατότητα τόσο στους υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, όσο και σε λοιπούς μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να μεταταχθούν ή μεταφερθούν σε άλλους φορείς, στο πλαίσιο της κινητικότητας αλλά και γενικότερα της ανακατανομής του προσωπικού του δημοσίου τομέα.

Η ανακατανομή του προσωπικού του δημοσίου τομέα (μετατάξεις, μεταφορές, προσωρινές τοποθετήσεις όπου περιλαμβάνονται και αποσπάσεις) λόγω της κινητικότητας στο πλαίσιο του συνολικού υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, της διαθεσιμότητας και των υποχρεωτικών αποχωρήσεων και ισόποσων προσλήψεων, επιφέρει δημοσιονομικές μεταβολές στους προϋπολογισμούς των φορέων αποχώρησης και υποδοχής, μεταξύ των οποίων μετακινείται το προσωπικό. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεταβολές αυτές, η ανακατανομή του προσωπικού θα πρέπει να συνοδεύεται και από παράλληλη ανακατανομή των πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών της μισθοδοσίας του.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4223/2013 καθορίζεται ο τρόπος μεταβολής των πιστώσεων για μεταβιβάσεις (επιχορηγήσεις - αποδόσεις) ανεξαρτήτως σκοπού διάθεσης προς φορείς, προκειμένου να μην υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και να επιτευχθεί δίκαιη κατανομή πόρων μεταξύ των φορέων.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι από τους προϋπολογισμούς των υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοικήσεων, μεταφέρεται μέρος των πιστώσεων τους που έχουν προβλεφθεί για μεταβιβάσεις προς φορείς, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού λόγω μετάταξης ή μεταφοράς ή προσωρινής τοποθέτησης του. Ομοίως, από τις ως άνω πιστώσεις θα καλυφθούν και οι δαπάνες μισθοδοσίας νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, στο πλαίσιο ανακατανομής προσωπικού στο δημόσιο τομέα. 

Για την αρτιότερη διαχείριση των πόρων των εμπλεκομένων φορέων μέσω της προτεινόμενης διαδικασίας, προβλέπεται η επαναφορά, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το αργότερο στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, των υπολοίπων πιστώσεων που θα εμφανίζονται στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών προς τους προϋπολογισμούς των υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοικήσεων από τους οποίους μειώθηκαν, ώστε να μεταβιβασθούν στους δικαιούχους φορείς των υποτομέων τους.

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όλες τις περιπτώσεις που οι φορείς προέλευσης του υπό μετακίνηση προσωπικού είναι εντός Γενικής Κυβέρνησης είτε λαμβάνουν μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε όχι, προκειμένου να μην προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυνση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού καθορίζεται το ποσό ή ποσοστό παρακράτησης επί των μεταβιβάσεων ανά Υπουργείο.

2) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μεταφέρεται η ως άνω παρακράτηση σε σχετικούς ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την αριθ. 2/1419/ΔΠΓΚ/09-01-2014 (ΑΔΑ: Β16ΜΗ-ΒΛΡ) απόφαση της υπηρεσίας μας.

3) Εφόσον προκύπτουν ανάγκες και με βάση τις προτεραιότητες του, ο κύριος διατάκτης του εκάστοτε φορέα μπορεί με απόφαση τού κατά τη διάρκεια του έτους να ανακατανείμει, εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας, τις πιστώσεις για μεταβιβάσεις μεταξύ των επιχορηγούμενων φορέων (παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν.2362/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), οι οποίες είχαν αρχικά μειωθεί με βάση την ως άνω διαδικασία.

4) Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού, που εντάσσεται στο πλαίσιο της ανακατανομής του προσωπικού του δημοσίου τομέα, στον φορέα υποδοχής θα αντιμετωπισθεί από την πίστωση που θα έχει παρακρατηθεί από το υπουργείο που εποπτεύει τον φορέα προέλευσης.

Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη στο φορέα υποδοχής υπερβαίνει τη δαπάνη μισθοδοσίας στον φορέα προέλευσης, τότε ο φορέας υποδοχής θα πρέπει να μεριμνήσει για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από άλλες πιστώσεις ελαστικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού του τόσο για το τρέχον όσο και για τα επόμενα έτη.

5) Η δαπάνη μισθοδοσίας του μετακινούμενου προσωπικού (λόγω μετάταξης, απόσπασης κ.λπ.) δύναται να καλυφθεί και με μείωση της επιχορήγησης του νομικού προσώπου προέλευσης από τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του εποπτεύοντος υπουργείου.

6) Περιπτώσεις ανακατανομής προσωπικού δεν θα ολοκληρώνονται, εφόσον δεν επαρκεί το διαθέσιμο υπόλοιπο για τη μεταφορά πιστώσεων από τους σχετικούς ΚΑΕ του Υπουργείου Οικονομικών, στους οποίους έχει γίνει η παρακράτηση.

7) Ειδικότερα, για τη μετακίνηση προσωπικού (εξαιρουμένων των αποσπάσεων και προσωρινών τοποθετήσεων), είτε στο πλαίσιο της κινητικότητας και διαθεσιμότητας, είτε μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κ.λπ.:

α) από υπουργείο/αποκεντρωμένη διοίκηση σε υπουργείο/αποκεντρωμένη διοίκηση και λοιπές περιπτώσεις των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0211 κ.λπ.) παρέχουμε την έγκρισή μας για τις απευθείας από τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε. μεταβολές στις αριθμητικές προβλέψεις θέσεων. Προκειμένου η αρμόδια Υ.Δ.Ε. να παράσχει τη σχετική βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης η υπηρεσία μας θα προβαίνει μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής μέσω της Υ.Δ.Ε. στις απαραίτητες τροποποιήσεις προϋπολογισμού (μείωση των πιστώσεων για μισθοδοσία του φορέα προέλευσης και αύξηση των πιστώσεων για μισθοδοσία του φορέα υποδοχής).

β) από νομικό πρόσωπο σε υπουργείο/αποκεντρωμένη διοίκηση και λοιπές περιπτώσεις των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0211 κ.λπ.) παρέχουμε την έγκρισή μας για τις απευθείας από τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε. μεταβολές στις αριθμητικές προβλέψεις θέσεων. Προκειμένου η αρμόδια Υ.Δ.Ε. να παράσχει τη σχετική βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης η υπηρεσία μας θα προβαίνει μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής μέσω της Υ.Δ.Ε. στις απαραίτητες τροποποιήσεις προϋπολογισμού (μείωση της πίστωσης που έχει παρακρατηθεί από το εποπτεύον υπουργείο του νομικού προσώπου προέλευσης και αύξηση των πιστώσεων για μισθοδοσία του φορέα υποδοχής).

γ) από υπουργείο/αποκεντρωμένη διοίκηση και λοιπές περιπτώσεις των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0211 κ.λπ.) σε νομικό πρόσωπο, η υπηρεσία μας θα προβαίνει μετά από αίτημα του εποπτεύοντος υπουργείου του νομικού προσώπου υποδοχής στις απαραίτητες τροποποιήσεις προϋπολογισμού (μείωση των πιστώσεων για μισθοδοσία του φορέα προέλευσης και αύξηση της πίστωσης του εποπτεύοντος υπουργείου του νομικού προσωπικού υποδοχής (υπό κατηγορία ΚΑΕ 5500).

δ) από ένα νομικό πρόσωπο σε άλλο νομικό πρόσωπο εποπτείας διαφορετικού υπουργείου, η υπηρεσία μας θα προβαίνει μετά από αίτημα του εποπτεύοντος υπουργείου του νομικού προσώπου υποδοχής στις απαραίτητες τροποποιήσεις προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του μετακινούμενου προσωπικού (μείωση της πίστωσης που έχει παρακρατηθεί από το εποπτεύον υπουργείο του νομικού προσώπου προέλευσης και αύξηση της πίστωσης του εποπτεύοντος υπουργείου του νομικού προσωπικού υποδοχής).

8) Για τις περιπτώσεις των αποσπάσεων και προσωρινών τοποθετήσεων θα υποβάλλεται αίτημα μεταφοράς πιστώσεων στην υπηρεσία μας, δεδομένου ότι δεν απαιτείται η μεταβολή προβλέψεων θέσεων.

9) Τα αιτήματα σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την εκτιμώμενη τρέχουσα και ετήσια δαπάνη, ενώ στις περιπτώσεις α) και γ) ανωτέρω θα πρέπει να συνοδεύονται και από αντίστοιχες ανακλήσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για δαπάνες μισθοδοσίας των φορέων από όπου προέρχεται το υπό κινητικότητα προσωπικό.

10) Οι ανακατανομές των πιστώσεων μεταξύ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνουν νέο ύψος πιστώσεων τόσο για αποδοχές όσο και για μεταβιβάσεις, βάσει του οποίου θα διαμορφώνονται οι προϋπολογισμοί των φορέων για τα επόμενα οικονομικά έτη.

11) Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, παρακαλούνται οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης τις μεταβολές του προσωπικού και των δαπανών μισθοδοσίας των υπουργείων/αποκεντρωμένων διοικήσεων και των εποπτευόμενων φορέων τους λόγω διαθεσιμότητας, επανατοποθέτησης, μετατάξεων, προσλήψεων, εξόδων κ.λπ., συμπληρώνοντας τους συνημμένους πίνακες ανά φορέα.

Η αποστολή των εν λόγω πινάκων θα πρέπει να γίνεται έως τις 20/5 για το πρώτο τετράμηνο του έτους, έως τις 20/8 για το πρώτο επτάμηνο του έτους, έως τις 20/10 για το πρώτο εννεάμηνο και έως τις 20/1 του επόμενου έτους για το σύνολο του προηγούμενου έτους.

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των εν λόγω πινάκων θα αφορά στο προσωπικό που περιλαμβάνεται ή περιλαμβανόταν στις δαπάνες μισθοδοσίας του εκάστοτε φορέα, τα στοιχεία των οποίων θα λαμβάνονται υπόψη τόσο για τον προσδιορισμό των αποδοχών του εκάστοτε φορέα για το τρέχον και τα επόμενα έτη, όσο και για τον τελικό προσδιορισμό του ποσού μεταφοράς το αργότερο στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, των πιστώσεων που θα εμφανίζονται στην υπό κατηγορία ΚΑΕ 5500 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών προς τους προϋπολογισμούς των υπουργείων και αποκεντρωμένων διοικήσεων από τους οποίους μειώθηκαν, ώστε να μεταβιβασθούν στους δικαιούχους φορείς των υποτομέων τους.Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χρήστος Σταϊκούρας
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης