Αριθ. 8422/20/14.3.2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 27397/122/19–08−2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/23−08−2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας

14 Μάρ 2014

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14-3-2014
Aριθ. πρωτ: 8422/20

(ΦΕΚ Β' 701/20-03-2014)

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Tαχ. Kώδικας: 101 10 ΑΘΗΝΑ
Tηλ.: 2131516578,2131516485
Fax: 210-5295454

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θέμα : Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 27397/122/19–08-2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/23-08-2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας».

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/21−06−2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 143 Α/04−07−2012).

3. Το άρθρο 16 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/29−12−2000) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/05−08−2011), ιδίως το άρθρο 24.

5. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) « Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανία και το εμπόριο», η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3249/1955 (ΦΕΚ 139 Α΄/02−06−1955).

6. Τον Ν. 4144/2013 άρθρο 23 και άρθρο 80 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/18−4−2013).

7. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α/12−11−2012).

8. Το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 4225/2014 «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 2/Α/7−1−2014).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/1989).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/99 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΦΕΚ 134 Α΄/3−6−1999).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση «Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 16909/19−12−2003 (ΦΕΚ 1892Β΄/19−12−2003), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 120151/17−05−2005 (ΦΕΚ 705Β΄/25−5−05) και ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2/75109/0020/21−11−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

12. Την υπ’ αριθ. 22365/97/5−07−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλειο Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β/5−07−2013).

13. Την υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632/3.2.2011 (ΦΕΚ Β266) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».

14. Την υπ’ αριθ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/23−08−2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας».

15. Την υπ’ αριθ. 28153/126/28.8.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.2.2013 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι Υποπαράγραφοι ΙΑ. 10,11,12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012».

16. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ Α΄/7−1−2014) «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

17. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η περίπτωση α) της παρ. Ι του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2062/23−8−2013) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών….».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπουργική απόφαση 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2062/23−8−2013).


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Taxheaven.gr