Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1306/17.12.1998 Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής - Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 13 έως 21 του Ν.2648/1998


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1306/17.12.1998
Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής - Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 13 έως 21 του Ν.2648/1998


Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1139740/6827-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)-ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1306

ΘΕΜΑ : Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής - κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 13 εώς 21 Ν.2648/98.

Από την εφαρμογή των μέχρι σήμερα ισχυουσών διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο, διαπιστώθηκε ότι αυτές παρουσιάζουν μειονεκτήματα όπως:
- Η μη ενιαία αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων οφειλετών από τις ΔΟΥ.
- Η μη συμβολή των διευκολύνσεων στη βέβαιη εξόφληση των οφειλών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η μη διαμόρφωση σωστής φορολογικής συμπεριφοράς των οφειλετών κ.λπ.

Με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 21 του Ν.2648/1998 που σας κοινοποιούμε, θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας αυτών, το άθροισμα των οποίων καθορίζει τις δόσεις της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Τα κριτήρια που εξετάζονται για τη χορήγηση των διευκολύνσεων και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών είναι:

  1. Οικονομική αδυναμία με συντελεστή 1 μέχρι 5.
  2. Διασφάλιση οφειλής με συντελεστή 0 μέχρι 4.
  3. Προέλευση οφειλής με συντελεστή 0 μέχρι 5.
  4. Συμπεριφορά οφειλέτη με συντελεστή 0 μέχρι 4.
  5. Αιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση 0 μέχρι 4.
  6. Κρίση Προϊσταμένου ΔΟΥ 1 μέχρι 4.

Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολογούνται ως κατωτέρω:

1. Για την οικονομική αδυναμία
Με το μικρότερο συντελεστή βαθμολογείται ο οφειλέτης που ζητά διευκόλυνση, χωρίς όμως ν' αποδεικνύει την επικαλούμενη οικονομική αδυναμία του. Ο συντελεστής βαρύτητας αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική αδυναμία (με αποδεικτικά στοιχεία) του οφειλέτη.

2. Για τη διασφάλιση της οφειλής
Με το μικρότερο συντελεστή βαθμολογείται ο οφειλέτης που οι οφειλές του είναι μη ασφαλισμένες, ενώ με τον υψηλότερο συντελεστή ο οφειλέτης του οποίου όλες οι οφειλές είναι διασφαλισμένες. Τούτο δικαιολογείται από το γεγονός ότι για τις πλήρως διασφαλισμένες οφειλές μπορεί να χορηγηθεί μεγαλύτερος χρόνος για την εξόφλησή τους απ' ότι για τις μη ασφαλισμένες.

3. Για την προέλευση της οφειλής
Ανάλογα με την προέλευση της οφειλής, ο οφειλέτης βαθμολογείται με ορισμένο συντελεστή βαρύτητας. Με το μικρότερο συντελεστή βαθμολογείται ο οφειλέτης παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων και τελών.
Ο συντελεστής αυξάνεται στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος των οφειλών, με μεγαλύτερο συντελεστή για τους φόρους κληρονομιών.

4. Για τη συμπεριφορά του οφειλέτη
Λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά του οφειλέτη, όχι μόνο όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στα ληξιπρόθεσμα χρέη του, αλλά και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στην υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, απόδοσης ΦΠΑ και απόδοσης ΦΜΥ. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις παρακολουθούνται από το TAXIS και θα περιλαμβάνονται στα στοιχεία εικόνας του φορολογούμενου. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και η πληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο με ακάλυπτη επιταγή. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης που ζητά διευκόλυνση δεν είναι συνεπής στις παραπάνω φορολογικές του υποχρεώσεις, βαθμολογείται με το χαμηλότερο συντελεστή, ενώ αντίθετα με τον υψηλότερο συντελεστή βαθμολογείται ο οφειλέτης που ζητά διευκόλυνση και είναι συνεπής σε όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

5. Αιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση
Ο οφειλέτης βαθμολογείται με το μικρότερο συντελεστή όταν ζητά αναστολή μέτρου αναγκαστικής είσπραξης, με το μεγαλύτερο συντελεστή όταν ζητά τις διευκολύνσεις μόνο επειδή θέλει να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο.

6. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας μπορεί να αυξήσει τις δόσεις της διευκόλυνσης από μία μέχρι τέσσερις, ανάλογα με το συντελεστή βαρύτητας που αξιολογεί κατά την κρίση του τον κάθε οφειλέτη. Για τη διαμόρφωση της κρίσης του, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο τη φορολογική συμπεριφορά του φορολογούμενου για μια διετία, όπως αυτή καθορίζεται στο συγκεκριμένο κριτήριο, αλλά την όλη του φορολογική συμπεριφορά πέραν της διετίας, όπως η εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων γενικά ή απόδοσης
φόρων, τελών και εισφορών, η έκδοση πλαστών ή εικονικών Τιμολογίων κ.λπ. Η θέσπιση των παραπάνω κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας αυτών έχει ως στόχους:
- Την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των οφειλετών για υποθέσεις με ίδια χαρακτηριστικά σε όλες τις ΔΟΥ.
- Την εκούσια συμμόρφωση των οφειλετών, δεδομένου ότι η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων αποκτά υψηλό συντελεστή βαρύτητας για τον καθορισμό του αριθμού και του ποσού των δόσεων της διευκόλυνσης.
- Την ολοσχερή εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι προβλέπεται να χορηγείται διευκόλυνση τμηματικής καταβολής μία μόνο φορά για συγκεκριμένη οφειλή, εκτός της περίπτωσης της σημαντικής μεταβολής των οικονομικών δεδομένων που επιτρέπεται διευκόλυνση για δεύτερη φορά στην ίδια οφειλή.
- Τη διερεύνηση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης, βάσει αποδεικτικών στοιχείων.
- Την απλούστευση και αντικειμενικοποίηση της διαδικασίας παροχής των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής.

Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και θα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του αριθμού των μηνιαίων δόσεων της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.
Δικαιούχοι διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής


Δικαιούχοι των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής είναι όσοι οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και, επειδή αντιμετωπίζουν πραγματική οικονομική αδυναμία, αδυνατούν να τα πληρώσουν αμέσως.
Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων ισούται με το άθροισμα των συντελεστών των κριτηρίων.
Με βάση τα κριτήρια και το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που θεσπίστηκαν, οι μηνιαίες δόσεις των διευκολύνσεων θα κυμαίνονται από δύο μέχρι είκοσι έξι, κατ' ανώτατο όριο και θα είναι ανάλογες της ιδιαιτερότητας του κάθε οφειλέτη και της συγκεκριμένης οφειλής, με εξαίρεση συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις, που ορίζονται όμως σαφώς στο νόμο και για τις οποίες οι δόσεις που προκύπτουν από τα κριτήρια μπορούν να είναι διαφορετικές από το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων.
Οταν σε ορισμένο κριτήριο συντρέχουν περισσότεροι του ενός συντελεστές, λαμβάνεται ο μέσος όρος αυτών. Σε περίπτωση δεκαδικού αθροίσματος του συνόλου των συντελεστών, το άθροισμα στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Πότε ο αριθμός των δόσεων δεν είναι ίσος με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων


α) Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50.000 δρχ. και, επομένως, στις μικρές οφειλές ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων μπορεί να είναι μικρότερος του αθροίσματος των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων.

β) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, για τις υποθέσεις αρμοδιότητάς της, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να γνωμοδοτεί για χορήγηση δόσεων μέχρι του τριπλάσιου του αθροίσματος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που όμως δεν υπερβαίνουν τις σαράντα οκτώ μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο και με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 50.000 δρχ.

γ) Οι μηνιαίες δόσεις για τη χορήγηση διευκολύνσεων αποκλειστικά για οφειλές που προέρχονται από καταλογισμό για επιστροφή αποδοχών ή συντάξεων που λήφθηκαν αχρεώστητα, μπορεί να είναι μέχρι του τριπλάσιου του αθροίσματος των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που όμως δεν υπερβαίνουν τις σαράντα οκτώ μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο και με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 50.000 δρχ. Ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της διευκόλυνσης, σε αντίθεση με όλες τις άλλες περιπτώσεις που οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής επιβαρύνουν τις δόσεις της διευκόλυνσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, μέχρι την καταβολή τους.

Αρμόδια όργανα


Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της διευκόλυνσης είναι:
α) Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή του Τελωνείου, για ποσά βασικών οφειλών μέχρι 30.000.000 δρχ.
β) Επιτροπή που θα συνεδριάζει σε κάθε ΔΟΥ ή Τελωνείο και θ' αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, τον Οικονομικό Επιθεωρητή και ένα εκπρόσωπο του Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, για ποσά βασικών οφειλών άνω των 30.000.000 δρχ. και μέχρι 100.000.000 δρχ.
γ) Ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων, για ποσά βασικών οφειλών άνω των 100.000.000 δρχ.
Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, μετά από Γνωμοδότηση της ίδιας Επιτροπής, υπάγεται και η εξέταση αιτημάτων παροχής διευκόλυνσης, ανεξαρτήτως ποσού βασικής οφειλής των ακόλουθων κατηγοριών οφειλετών:

1. Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και εταιριών που βρίσκονται υπό εκκαθάριση.

2. Επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και οφειλετών των οποίων η πτώχευση έχει περατωθεί, αλλά στην περίπτωση αυτή μόνο για τα πτωχευτικά τους χρέη.

3. Οφειλετών που ζητούν την επανεξέταση του αιτήματος τους, λόγω σημαντικής και αποδεδειγμένης μεταβολής των οικονομικών τους δεδομένων κατά τη διάρκεια της διευκόλυνσης που χορηγήθηκε. Η σημαντική μεταβολή των οικονομικών δεδομένων μπορεί να προέρχεται είτε από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία, είτε από σωρευτική
βεβαίωση που διενεργήθηκε μετά από φορολογικό έλεγχο.

Η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων επανεξέτασης του αιτήματος ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων. Το αίτημα για την επανεξέταση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την τελευταία εμπρόθεσμη πληρωμή της δόσης της προηγούμενης διευκόλυνσης και περιλαμβάνει το υπόλοιπο ποσό αυτής, καθώς και τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από τη χορήγηση της διευκόλυνσης μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης επανεξέτασης.

Ποια θεωρείται βασική οφειλή


Ως βασική οφειλή, με την οποία προσδιορίζεται η αρμοδιότητα των οργάνων, καθώς και το ποσό του σχετικού παραβόλου, θεωρείται το σύνολο των οφειλών που αρχικά βεβαιώθηκαν, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) (ΦΕΚ 90/Α'), όπως αυτό διαμορφώνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης διευκόλυνσης μετά από πληρωμή ή νόμιμη διαγραφή, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο μέχρι την ημέρα αυτή.

Προϋποθέσεις εξέτασης του αιτήματος διευκόλυνσης


Για την εξέταση του αιτήματος πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.
β) Πληρωμή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, που ανέρχεται σε ποσοστό 50/00 της βασικής οφειλής. Το ποσό του παραβόλου αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 5.000 δρχ. και ανώτερο των 300.000 δρχ.

Ποια ληξιπρόθεσμα χρέη εξαιρούνται της διευκόλυνσης


Εξαιρούνται από την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οι οφειλές οι οποίες:

α) Προέρχονται από μισθώματα, συμβάσεις εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
β) Προέρχονται από τη μη απόδοση στο Δημόσιο ΦΠΑ, λοιπών επιρριπτόμενων ή παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών, για ποσά άνω του 1.000.000 δρχ.
γ) Είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες και είχαν ρυθμιστεί να καταβληθούν τμηματικά με Διάταξη Νόμου ή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση Νόμου, χωρίς να συμμορφωθεί ο οφειλέτης.
δ) Είχαν περιληφθεί σε προηγούμενη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής του ίδιου υπόχρεου και δεν εξοφλήθηκαν.
ε) Είχαν αναστολή πληρωμής ή αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων.
Επισημαίνεται ότι οι ρυθμίσεις, διευκολύνσεις ή αναστολές που χορηγήθηκαν μέχρι 31.12.1998 δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χορηγείται μόνο μια φορά


Η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χορηγείται μόνο μια φορά για τη ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή. Στην απόφαση της διευκόλυνσης αναγράφονται και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στην κάθε δόση της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία καταβολής της, η δε διαφορά που μπορεί να υπάρχει στην προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής μειώνει ή αυξάνει ανάλογα το ποσό της τελευταίας δόσης. Εξαίρεση αποτελούν οι αποφάσεις που εκδίδονται από τον Υπουργό των Οικονομικών, που περιλαμβάνουν τον αριθμό των δόσεων της βασικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, οι δε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής συμπληρώνονται ανά δόση από την αρμόδια ΔΟΥ.

Πότε χορηγείται διευκόλυνση για δεύτερη φορά


Δεν επιτρέπεται χορήγηση δεύτερης διευκόλυνσης στον ίδιο υπόχρεο για την ίδια οφειλή, με εξαίρεση την επανεξέταση διευκόλυνσης άπαξ από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων, λόγω σημαντικής μεταβολής των οικονομικών του δεδομένων. Η αρμοδιότητα για τη συνδρομή των προϋποθέσεων επανεξέτασης του αιτήματος χορήγησης διευκόλυνσης για δεύτερη φορά, υπάγεται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Φορολογικών Διευκολύνσεων.

Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής και υπερημερία οφειλής


Η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής δεν επιδρά στην υπερημερία του χρέους και στην επιβάρυνσή του με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ήτοι κάθε δόση της διευκόλυνσης επιβαρύνεται με προσαυξήσεις μέχρι την καταβολή της, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης της οφειλής.
Επίσης, η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής δεν θίγει ισχύουσες διατάξεις που απαιτούν την καταβολή ολόκληρης της οφειλής για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων, όπως η πληρωμή των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου ή πληρωμή του επιμεριστικού φόρου κληρονομιάς για τη μεταβίβαση ακινήτου που αποκτήθηκε από κληρονομιά.

Πότε ο οφειλέτης θεωρείται ενήμερος


Ο οφειλέτης, για να θεωρηθεί ενήμερος, πρέπει να πληρώσει την πρώτη δόση της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, το σύνολο των οφειλών του που εξαιρούνται από την παροχή διευκολύνσεων, καθώς και τα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διευκόλυνσης μέχρι την καταβολή της δόσης αυτής.
Για να χορηγηθεί, όμως, αποδεικτικό ενημερότητας στον οφειλέτη, για οποιαδήποτε χρήση, δεν αρκεί η πληρωμή των παραπάνω, αλλά πρέπει να είναι συνεπής στην υποβολή των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήματος, παρακρατούμενου ΦΜΥ και ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2648/1998.

Πότε ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της διευκόλυνσης


Ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εφόσον δεν πληρώσει τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις αυτής.

Ευεργετήματα του οφειλέτη


Η χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και η συμμόρφωση σ' αυτή παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα.
α) Καθιστά τον οφειλέτη και τους κατά οποιοδήποτε τρόπο συνυπόχρεους, περιλαμβανομένων και των εγγυητών, ενήμερους για τα χρέη προς το Δημόσιο και χορηγείται σ' αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις του αιτούντος που εμποδίζουν τη χορήγηση του αποδεικτικού αυτού.
β) Αναστέλλει τη λήψη ή την εκτέλεση κάθε μέτρου σε βάρος του υπόχρεου, με εξαίρεση όσα αναφέρονται παρακάτω ως δικαιώματα που διατηρεί το Δημόσιο.
γ) Αναστέλλει την εκτέλεση του μέτρου του κλεισίματος του καταστήματος (άρθρο 22, παρ. 3 του Ν.2523/1997).
δ) Αίρει τον περιορισμό της θεώρησης φορολογικών στοιχείων κατά το άρθρο 36 του ΚΒΣ.

Για να αποκτήσει ο οφειλέτης τα ευεργετήματα, πρέπει να πληρώσει το σύνολο των οφειλών που εξαιρούνται της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής μαζί με την πρώτη δόση αυτής.

Δικαιώματα Δημοσίου μετά τη χορήγηση της διευκόλυνσης


Με τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη χορηγηθείσα διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα:

α) Να λάβει ή να διατηρήσει το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, κατά τις διατάξεις του Ν.395/1976 ή του άρθρου 27 του Ν.1882/1990 και των κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.
β) Να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο.
γ) Να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο. Για ποιες πράξεις δεν χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει καθοριστεί, δεδομένου ότι πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις δυνατότητες παρακολούθησης της συγκεκριμένης εφαρμογής από το TAXIS.
δ) Να δίδει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενημερότητας.
ε) Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των ληξιπροθέσμων χρεών του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ).

Αναστολή παραγραφής


Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των χρεών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α').

Κατασχέσεις στα χέρια τρίτων


Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αναστέλλονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί στη διευκόλυνση ή δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η διευκόλυνση.

Ποσά που εισπράττονται από παρακράτηση


Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αποδεικτικού ενημερότητας, μπορεί να καλύψουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας διευκόλυνσης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.

Πληροφόρηση μεταξύ ΔΟΥ και Τελωνείων


Για τον προσδιορισμό των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας στην περίπτωση που οι διευκολύνσεις χορηγούνται από τα Τελωνεία, πρέπει να ζητούνται πληροφορίες από τις αρμόδιες ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος των οφειλετών, επειδή στα Τελωνεία δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη συμπλήρωση όλων των κριτηρίων.

Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής ΔιευκολύνσεωνΑντί της Επιτροπής του άρθρου 17 του Ν.5940/1933 που λειτουργεί μέχρι σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών, θα λειτουργήσει από 1.1.1999 η Επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 15 του Ν.2648/1998 και ονομάζεται "Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων".
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
α) Οι παραπάνω οριζόμενες, όσον αφορά την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.
β) Η Γνωμοδότηση για τη διαγραφή χρεών οφειλετών του Δημοσίου και επαναβεβαίωση χρεών που έχουν διαγραφεί, ανεξαρτήτως ποσού βασικής οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) , όπως ισχύουν σήμερα.
γ) Η Γνωμοδότηση για την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ), σε περίπτωση που το ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής υπερβαίνει τις 100.000 δρχ. και η αίτηση υποβάλλεται μετά το πέρας των δύο μηνών από τη νόμιμη
ημερομηνία λήξης πληρωμής της οφειλής.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2648/1998, επιτρέπεται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση, μερική ή ολική απαλλαγή των ληξιπροθέσμων οφειλών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η μη εμπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε μη αποστολή της ειδοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ). Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση ενυπόγραφα για τον τρόπο καταβολής της οφειλής, η αίτησή του είναι απαράδεκτη.
δ) Η Γνωμοδότηση για την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, που έχει ληφθεί σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.395/1976 του άρθρου 27 του Ν.1882/1990 και των Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση αυτών, όταν προβάλλεται ανάγκη άμεσης και χωρίς αναβολή αναχώρησης στο
εξωτερικό για λόγους υγείας ή για την εισαγωγή σε δίκη για αξιόποινη πράξη μετά από σχετικό αίτημα αρμόδιου Δικαστηρίου.

Ο Υπουργός Οικονομικών, με τις αποφάσεις του, μπορεί να αποδεχθεί τις Γνωμοδοτήσεις της παραπάνω Επιτροπής ή να τις τροποποιήσει επί το δυσμενέστερο για τον οφειλέτη.

Για την εξέταση των αιτημάτων που αναφέρονται στις περ. β', γ' και δ', δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης