ΠΟΛ.1315/29.12.1998

Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της Β κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.1998

29 Δεκ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1144878/973/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1315

ΘΕΜΑ : Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.1998.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α') "Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων", όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α').

2. Τις διατάξεις της υποπερ. για' της περ. γ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως προστέθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 43 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α').

3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση των αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Οτι υπάρχουν κατηγορίες επιτηδευματιών που είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής λόγω του μικρού μεγέθους, του αντικειμένου των εργασιών τους ή του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται, είτε επειδή δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών στο τέλος της χρήσης και η απογραφή
τους δεν παρουσιάζει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις των υπ' αριθ. 1136801/1351/0015/ (ΦΕΚ 1047/Β'), 1004226/13/0015/ (ΦΕΚ 47/Β'), 1135778/1113/ /(ΦΕΚ 1189/Β') και 1131878/986/(ΦΕΚ 11/Β') ΑΥΟ έχουν εφαρμογή και για την απογραφή των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων της 31.12.1998 των επιτηδευματιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας.

2. Επιπλέον, απαλλάσσουμε από την τήρηση βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων την 31.12.1998, με τις ίδιες προϋποθέσεις που προβλέπονται από την υπ' αριθ. 1136801/1351/0015/ (ΦΕΚ 1047/Β') ΑΥΟ και τα κτηνιατρικά φαρμακεία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr