ΠΟΛ.1312/30.12.1998

Τύπος και περιεχόμενο εντύπου προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμώνΣχόλια:


30 Δεκ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1144814/26360

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΠΟΛ.: 1312

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο εντύπου προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α'), του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α') και του άρθρου 10 του Ν.2386/7.3.1996 (ΦΕΚ 43/Α').
2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α'), που κυρώθηκε με το Ν.1587/1950, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 67, 88 και 94 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202/Α').
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1144814/26361/30.12.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη και για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε από τις 4.1.1999 τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης, όπως είναι το σχετικό υπόδειγμα
που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Με το πιο πάνω έντυπο θα προσδιορίζεται η αντικειμενική αξία της γης που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης και θα υποβάλλεται μαζί με τις αντίστοιχες δηλώσεις φορολογίας, όπου και όταν απαιτείται.

3. Αντί του εντύπου της παρ. 1 της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής φύλλων που έχουν εκτυπωθεί σε απλό χαρτί Α4, στα οποία θα απεικονίζονται με πλήρη πιστότητα όλα τα στοιχεία και οι συντελεστές του
εντύπου αυτού. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας ή παράλειψης των πιο πάνω συντελεστών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

4. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr